Home >Internet >Садовый измельчитель веток Bosch AXT 25 TC

Садовый измельчитель веток Bosch AXT 25 TC

Date post:18-Jul-2015
Category:
View:559 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Robert Bosch GmbHPower Tools Division70745 Leinfelden-EchterdingenGermany

  www.bosch-garden.com

  F 016 L70 736 (2011.04) O / 98 EEU

  EEU EEU

  AXT22 D | 25 D | 23 TC | 25 TC

  pl Instrukcja oryginalnacs Pvodn nvod k pouvnsk Pvodn nvod na pouitiehu Eredeti hasznlati utastsru -

  uk

  ro Instruciuni originalebg sr Originalno uputstvo za rad

  sl Izvirna navodilahr Originalne upute za radet Alguprane kasutusjuhendlv Instrukcijas oriinlvalodlt Originali instrukcija

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 1 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  2 |

  Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 5esky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 12Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 18Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Romn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Srpski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 61Slovensko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 67Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 73Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leheklg 79Latvieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 85Lietuvikai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 92

  1 11

  12

  2

  3

  5

  7

  4

  6

  8

  10

  9

  AXT 22 D / 25 DAXT 23 TC / 25 TC

  BA

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 2 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • | 3

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  F

  360x 5

  E

  DC

  H

  G

  9

  7 8 11

  13

  8

  6 5 4

  6 5

  14

  415 16 15 16

  AXT 23 TC / 25 TCAXT 22 D / 25 DAXT 23 TC / 25 TC

  AXT 22 D / 25 D10

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 3 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  4 |

  17

  10

  8

  15

  10

  K

  JI

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 4 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Polski | 5

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  plWskazwki bezpieczestwaUwaga: Przed przystpieniem do pracy naley dokadnie przeczyta niniejsz instrukcj uytkowania. Zapozna si z elementami sterujcymi i prawidow obsug urzdzenia. Instrukcj obsugi naley zachowa i starannie przechowywa w celu dalszego zastosowania. Przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia naley poprosi o zademonstrowanie obsugi urzdzenia.

  Wyjanienie symboli umieszczonych na narzdziu ogrodowym

  Oglna wskazwka ostrzegajca przed potencjalnym zagroeniem.

  Przed przystpieniem do pracy naley przeczyta niniejsz instrukcj eksploatacji.

  Przed przystpieniem do jakichkolwiek prac przy mechanimie tncym, urzdzenie naley wyczy, a wtyczk wyj z gniazda. W przypadku uszkodzenia lub przecicia przewodu podczas pracy, naley natychmiast dezaktywowa bezpiecznik odpowiedniego obwodu elektrycznego, unikajc dotknicia uszkodzonego przewodu. Nie wolno w adnym wypadku uywa urzdzenia z uszkodzonym przewodem.

  Do pracy naley zakada rkawice ochronne, stabilne obuwie robocze i dugie spodnie.

  Niebezpieczestwo spowodowane obracajcym si noem. W czasie pracy urzdzenia nie wolno wkada rk ani ng do otworu.

  Naley zwraca uwag, aby osoby, przebywajce w pobliu, nie zostay skaleczone przez odrzucone podczas pracy ciaa obce.

  Osoby, przebywajce si w pobliu, powinny zachowa bezpieczn odlego od narzdzia ogrodowego.

  Nie dotyka adnego z elementw urzdzenia przed ich cakowitym zatrzymaniem si.

  Zakada okulary ochronne.

  Naley nosi rodki ochrony suchu.

  Nie wolno stosowa narzdzia ogrodowego podczas deszczu, ani wystawia go na dziaanie deszczu.

  Nie wolno stawa na zbiorniku na odpadki.

  Obsuga urzdzenia

  f Podczas pracy urzdzenia nie wolno wkada rk do leja zaadowczego 8. Urzdzenie dziaa jeszcze przez kilka sekund po wyczeniu.

  f Nie wolno udostpnia narzdzia ogrodowego do uytkowania dzieciom, a take osobom, ktre nie zapoznay si z niniejszymi zaleceniami. Naley zwrci uwag, czy w danym kraju nie istniej przepisy, ograniczajce wiek uytkownika podobnych narzdzi. Nieuywane narzdzie ogrodowe naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci.

  f Niniejsze narzdzie ogrodowe nie jest dostosowane do obsugi przez osoby (cznie z dziemi) ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a take przez osoby z niewystarczajcym dowiadczeniem i/lub niedostateczn wiedz. Wyjtek stanowi sytuacja, w ktrej znajduj si one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczestwo i otrzymuj od tej osoby instrukcje dotyczce posugiwania si narzdziem ogrodowym.Dzieci powinny znajdowa si pod nadzorem, a narzdzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposb, eby nie mogy si one nim bawi.

  f Przed pierwszym uruchomieniem urzdzenie powinno zosta zmontowane zgodnie z zaczonymi wskazwkami.

  f Dla podwyszenia bezpieczestwa pracy zaleca si stosowanie wycznika rnico-woprdowego (RCD) o prdzie rnicowym, nie wikszym ni 30 mA. Wycznik ten powinien by kontrolowany przed kadym uyciem.

  f Stosowa naley tylko przeduacze przeznaczone do uytku na zewntrz i zabezpieczone przed rozbryzgami wody.

  f Nie dotyka wtyczki ani gniazdka elektrycznego mokrymi rkami.

  f Nie wolno najeda na przewd sieciowy lub na przeduacz, zgina go lub szarpa, gdy mogoby to spowodowa jego uszkodzenie. Chroni przewd przed dziaaniem wysokiej temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawdziami.

  f Podczas pracy urzdzenia w jego obrbie, w odlegoci 3 metrw nie mog znajdowa si adne osoby postronne i zwierzta. Osoba obsugujca urzdzenie odpowiedzialna jest za osoby trzecie znajdujce si w pobliu.

  f Firma Bosch gwarantuje bezawaryjn prac urzdzenia tylko w przypadku stosowania wycznie oryginalnego osprztu.

  f Nie naley rozpoczyna pracy z urzdzeniem przed zapoznaniem si z instrukcj eksploatacji.

  f Nie nosi lunej odziey, zwisajcych troczkw oraz krawatw.

  f Uywa urzdzenia tylko na duym obszarze (na przykad nie za blisko cian i innych obiektw staych) na stabilnym poziomym podou.

  STOP

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 5 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  6 | Polski

  f Nie stosowa urzdzenia na wybrukowanym lub wirowym podou. Materia wyrzucany z urzdzenia moe spowodowa obraenia.

  f Przed uruchomieniem urzdzenia sprawdzi, czy wszystkie ruby, nakrtki i inne elementy mocujce s dokrcone i czy urzdzenia zabezpieczajce i osony s prawidowo zamontowane. Wymieni uszkodzone lub nieczytelne tabliczki z ostrzeeniami i wskazwkami.

  f Przed uruchomieniem urzdzenia upewni si, e lej zaadowczy jest pusty.

  f Pamita o tym, aby twarz i inne czci ciaa znajdoway si w bezpiecznej odlegoci od leja zaadowczego.

  f Zwraca szczegln uwag, aby rce lub inne czci ciaa, a take fragmenty odziey nie dostay si do leja zaadowczego lub otworu wylotowego, ani nie znalazy si w pobliu wszelkich ruchomych czci urzdzenia.

  f Podczas pracy naley cay czas dba o zachowanie stabilnej pozycji, dobre podparcie stp i zapewnienie rwnowagi. Nie naley zbytnio wychyla si do przodu. W czasie adowania materiau do urzdzenia nie naley nigdy stawa wyej, ni podstawa rozdrabniarki.

  f Podczas pracy naley zawsze stawa poza zasigiem materiau wyrzucanego przez narzdzie ogrodowe.

  f W czasie adowania urzdzenia zwraca szczegln uwag na to, aby do leja zaadowczego nie dostay si kawaki metalu, kamienie, butelki, puszki ani inne przedmioty.

  f W przypadku natrafienia przez n natrafi na jaki przedmiot lub wystpienia nietypowych odgosw lub drga, urzdzenie naley natychmiast wyczy, powodujc tym zatrzymanie mechanizmu tncego. Wyj wtyczk z gniazda zasilania i wykona nastpujce czynnoci:

  Stwierdzi rodzaj i stopie uszkodzenia.

  Wymieni lub naprawi wszystkie uszkodzone elementy.

  Skontrolowa, czy adne elementy nie s poluzowane i dokrci je w razie potrzeby.

  f Jeeli nie posiada si odpowiedniego wyksztacenia nie naley prbowa samemu naprawia sekator do ywopotu.

  f Nie dopuci do zbierania si odpadkw w kanale wylotowym. Mogoby to spowodowa zablokowanie si urzdzenia i wyrzut nagromadzonego materiau przez lej zaadowczy.

  f Jeli urzdzenie si zapcha, naley je wyczy i poczeka, a mechanizm tncy cakowicie si zatrzyma. Przed przystpieniem do usuwania odpadkw naley wyj wtyczk z gniazda elektrycznego.

  f Kontrolowa, czy osony urzdzenia i za-bezpieczenia s w peni sprawne i waciwie zamontowane. Przed rozpoczciem pracy z urzdzeniem naley przeprowadzi wszelkie konieczne konser-wacje i naprawy.

  f Nie wolno zmienia liczby obrotw silnika. W razie wystpienia problemw naley skontaktowa si z serwisem firmy Bosch.

  f Otwory wentylacyjne powinny by zawsze drone, by nie doprowadzi do uszkodzenia silnika lub poaru.

  f Nie podnosi i nie przenosi narzdzia ogrodowego z pracujcym silnikiem.

  f Za kadym razem przed opuszczeniem miejsca pracy naley wyczy urzdzenie, odczeka a mechanizm tncy zatrzyma si i wyj wtyczk z gniazdka.

  f Nie wolno przechyla wczonego urzdzenia.

  f Nie wolno wystawia urzdzenia na dziaanie deszczu. Urzdzenie naley przechowywa tylko w suchych pomieszczeniach.

  Konserwacja i przechowywanie

  f W celu dokonania czynnoci serwisowych, kontroli, odstawienia do przechowania lub wymiany osprztu naley wyczy urzdzenie, wyj wtyczk z gniazda sieciowego i poczeka, a urzdzenie ochodzi si. Przed przystpieniem do jakichkolwiek inspekcji, regulacji itp. naley upewni si, e wszystkie elementy ruchome cakowicie zatrzymay si.

  f Urzdzenie naley odpowiednio konserwowa i utrzymywa w czystoci.

  f Skontrolowa narzdzie ogrodowe i w trosce o wasne bezpieczestwo, wymieni zuyte lub uszkodzone czci.

  f Upewni si, czy czci zamienne zostay wyprodukowane przez firm Bosch.

  f Jeli stosowany jest przeduacz, powinien on by co najmniej takiej klasy (albo mocniejszy), jak przewd zasilania podczony do urzdzenia.

  f Regularnie sprawdza, czy przewd zasilania i przeduacz nie s uszkodzone lub zuyte. Nie korzysta z urzdzenia, jeli ktry z przewodw jest uszkodzony.

  f Naley pamita o tym, ze w trakcie regulacji mechanizmu tncego dopyw prdu do silnika jest wprawdzie przerwany przez wycznik awaryjny i silnik nie moe zosta wczony, ale mimo to rczne obracanie silnika spowoduje poruszanie si mechanizmu tncego.

  f W adnym wypadku nie naley prbowa ingerowa w dziaanie wycznika awaryjnego.

  Opis urzdzenia i jego zastosowania

  Naley przeczyta wszystkie wska-zwki i przepisy. Bdy w przestrze-ganiu poniszych wskazwek mog spowodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie obraenia ciaa.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 6 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Polski | 7

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  Uycie zgodne z przeznaczeniemUrzdzenie przeznaczone jest do rozdrabniania wknistych i drewnianych odpadkw ogrodowych w celu ich kompostowania.

  Zbiornik na odpadki przeznaczony jest do wyapywania rozdrobnionego materiau oraz do przechowywania leja zaadowczego i popychacza.Zbiornika na odpadki nie naley stosowa do innych celw.

  Zakres dostawy

  Narzdzie ogrodowe naley ostronie wyj z opakowania i upewni si, czy w opakowaniu znajduj si wszystkie poniej wymienione elementy:

  Cicha rozdrabniarka Lej zaadowczy Popychacz Zbiornik na odpadki Instrukcja eksploatacji

  W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktrego z elementw, naley zwrci si do punktu zakupu urzdzenia.

  Kompletnie zmontowane narzdzie ogrodowe way ok. 30,531,3 kg. W razie potrzeby naley poprosi o pomoc przy wyjmowaniu narzdzia ogrodowego z opakowania.

  Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentw odnosi si do rysunku narzdzia ogrodowego na stronie graficznej.

  1 Wzek2 Wtyczka sieciowa**3 Otwory wentylacyjne4 Zielony przycisk5 Czerwony przycisk Stop6 ty przycisk7 Popychacz8 Lej zaadowczy9 Przycisk ustalajcy

  10 Przycisk nastawczy11 Zbiornik na odpadki12 Numer serii13 Pokrywa mechanizmu tncego14 Wskanik LED (tylko AXT 23 TC/25 TC)15 Pyta dociskowa16 Walec tncy17 Klucz szecioktny*

  ** specyficzne dla danego kraju

  *Przedstawiony na rysunkach lub opisany w in-strukcji uytkowania osprzt nie wchodzi w skad wyposaenia standardowego. Kompletny asortyment wyposaenia dodatkowego mona znale w naszym katalogu osprztu.

  Dane techniczne

  Informacja na temat haasu i wibracji

  Cicha rozdrabniarka AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC

  Numer katalogowy 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3..

  Wydajno nominalna, S 6 (40/60 s)1) W 2200 2500 2300 2500

  Wydajno nominalna, S 1 W 2000 2300 2100 2300

  Prdko obrotowa bez obcienia min-1 40 40 40 40

  System cicia Walectncy

  Walectncy

  Turbine-Cut

  Turbine-Cut

  maks. zdolno przerobowa kg/h 1802) 1902) 2152) 2302)

  maks. rednica gazi mm 382) 402) 422) 452)

  Zbiornik na odpadki l 53 53 53 53

  Ciar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 31,3 31,3 30,5 30,5

  Klasa ochrony /I /I /I /I1)Tryb pracy S 6 (40 %) to rodzaj obcialnoci urzdzenia, zakadajcy 40 s pracy pod obcieniem i 60 s pracy na biegu jaowym. W zastosowaniach praktycznych moliwa jest praca ciga.2)W zalenoci od twardoci drewna.

  Podczas wczania urzdzenia dochodzi do krtkotrwaych spadkw napicia. W przypadku niekorzystnych warunkw sieciowych moe doj co zakce pracy innych urzdze. W przypadku impedancji rda zasilania mniejszej ni 0,36 omw, nie naley si liczy z adnymi zakceniami.

  Zmierzone wartoci haasu wyznaczono zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE (wysoko 1,60 m, odstp 1 m).

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Okrelony wg skali A poziom haasu emitowanego przez urzdzenie wynosi standardowo:Poziom cinienia akustycznegoPoziom natenia dwikuNiepewno pomiaru KStosowa rodki ochrony suchu!

  dB(A)dB(A)

  dB

  8189=3

  8290=2

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 7 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  8 | Polski

  Deklaracja zgodnoci

  Kategoria produktw: 50

  Dokumentacja techniczna:Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

  Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen24.02.2011

  Monta

  Dla wasnego bezpieczestwaf Uwaga! Przed przystpieniem do

  czynnoci konserwacyjnych lub czyszczenia, naley wyczy narzdzie ogrodowe i wyj przewd z gniazda. Powysze zalecenie dotyczy rwnie przypadkw, gdy przewd zasilajcy jest przecity, uszkodzony lub spltany.

  Zwrci uwag na napicie sieciowe: Napicie rda prdu musi zgadza si z danymi na tabliczce znamionowej urzdzenia. Urzdzenia przeznaczone do pracy pod napiciem 230 V mona przycza rwnie do sieci 220 V/240 V.

  Instalacja powinna posiada zabezpieczenia prdowe jak poniej:

  AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 13 A

  Przeduacz o zbyt maym przekroju przewodu powoduje wyrane zmniejszenie wydajnoci urzdzenia. W przypadku przewodw o dugoci do 25 m, wymagany przekrj wynosi min. 3 x 1,5 mm2; przekrj przewodw duszych ni 25 m powinien wynosi przynajmniej 2,5 mm2.

  f UWAGA: Przeduacze niezgodne z prze-pisami mog stanowi zagroenie. Prze-duacz, wtyczka i cznik wtykowy powinny mie wodoszczeln budow i by przeznaczone do zastosowa na zewntrz pomieszcze.

  Poczenia przewodw powinny znajdowa si w stanie suchym i nie mog lee na ziemi.

  Dla podwyszenia bezpieczestwa pracy zaleca si stosowanie wycznika rnicowo-prdowego (RCD) o prdzie rnicowym, nie wikszym ni 30 mA. Wycznik ten powinien by kontrolowany przed kadym uyciem.

  Naprawy uszkodzonego przewodu przyczeniowego moe dokona wycznie autoryzowany warsztat serwisowy firmy Bosch.

  W przypadku zastosowania przeduaczy bbnowych naley w peni rozwin przeduacz.

  MontaWyj urzdzenie z opakowania (patrz ilustracje AD).

  Monta leja zaadowczego (zob. rys. EF)

  Praca urzdzenia

  Uruchomienie (zob. rys. G)f Urzdzenie naley zawsze stawia na

  stabilnym, poziomym podou. Nie wolno przechyla ani porusza wczonego urzdzenia.

  f Silnik pracuje jeszcze przez kilka sekund po wyczeniu!

  Oczyci korzenie z ziemi. Naley zwrci szczegln uwag na to, aby takie ciaa obce, jak kamienie, szko, kawaki metalu, tekstylia czy tworzywa sztuczne nie dostay si do leja zaadowczego 8. W przeciwnym wypadku moe doj do uszkodzenia walca tncego 16.

  Lej zaadowczy 8 musi by pusty.

  Wczanie

  Nacisn zielony przycisk 4.

  Wyczanie

  Nacisn czerwony przycisk Stop 5.

  Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem

  Awaria zasilania powoduje automatyczne wyczenie urzdzenia. Po wznowieniu zasilania energi elektryczn urzdzenie nie wczy si samoczynnie.

  Bieg wsteczny

  Aby zmieni kierunek obrotw naley wcisn ty przycisk 6 i przytrzyma go w tej pozycji.

  Walec tncy 16 obraca si wstecz i zwalnia w ten sposb zablokowany materia.

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Owiadczamy z pen odpowiedzialnoci, e produkt przedstawiony w rozdziale Dane techniczne odpowiada wymaganiom nastpujcych norm i dokumentw normatywnych: EN 60335, EN 13683 zgodnie z wymaganiami dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2000/14/WE.2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy akustycznejSposb oceny zgodnoci wg zacznika V.

  dB(A) 92 92

  Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineering

  Dr. Eckerhard StrtgenHead of ProductCertification

  n Odchyli oson mechanizmu rozdrabniajcego 13 do tyu.

  op Zawiesi lej zaadowczy 8 w urzdzeniu ogrodowym, a nastpnie puci (zwolni) pokryw mechanizmu tncego 13.

  q Docisn lej zaadowczy 8 do dou i przekrci do oporu czerwony przycisk ustalajcy 9 w kierunku zgodnym z ruchem wskazwek zegara, aby zablokowa lej zaadowczy 8: W tym naley wykona okoo 5 penych obrotw przycisku 9.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 8 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Polski | 9

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  Wycznik przecieniowy

  Zbyt wysokie obcienie (np. zablokowanie si materiau w walcu tncym 16) powoduje po kilku sekundach zatrzymanie si silnika urzdzenia. Aby zwolni zablokowany mechanizm tncy, naley wcisn ty przycisk 6 i przytrzyma go w tej pozycji. Jeeli materia blokujcy nie daje si usun, naley zdj pyt dociskow 15 z mechanizmu tncego.

  Przycisk nastawczy 10 naley przy tym minimalnie przekrci w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, tak aby zablokowany materia uleg zwolnieniu. Na zakoczenie konieczne jest podregulowanie pyty dociskowej 15 (zob. Regulacja pyty dociskowej (zob. rys. H)).

  Wskazwki dotyczce pracyf Przez cay czas pracy z urzdzeniem

  naley nosi okulary ochronne, rodki ochrony suchu i rkawice ochronne.

  f Przed rozpoczciem uytkowania naley zawsze kontrolowa, czy zbiornik na odpadki i lej zaadowczy zostay prawidowo zamontowane.

  Urzdzenie wyposaone zostao w sensory. Jeeli pojemnik na odpadki 11 i lej zaadowczy 8 nie znajduj si we waciwej pozycji, urzdzenie nie uruchamia si i syszalny jest sygna dwikowy (w przypadku urzdzenia AXT 23 TC/25 TC migaj dodatkowo 2 diody LED 14).

  Woy materia przeznaczony do rozdrabniania. Wprowadzony materia bdzie wcigany samoczynnie przez walec tncy 16.

  f Wystajce z urzdzenia dusze gazie, mog przy wciganiu uderzy osob obsugujc; naley wic zachowa bezpieczn odlego!

  Wkada tylko tak ilo materiau, ktra nie zablokuje leja zaadowczego 8.

  Zwide, wilgotne, lub ju przez duszy czas zalegajce odpady ogrodowe naley rozdrabnia na zmian z grubszymi gaziami lub konarami.Mona w ten sposb zapobiec zbytniemu przecieniu walca tncego 16.

  Nie wkada do rozdrabniarki mikkich odpadkw, takich jak odpadki kuchenne. Tego typu materia naley bezporednio kompostowa.

  Zwrci uwag, aby rozdrobniony materia mg swobodnie wydostawa si otworem wylotowym istnieje niebezpieczestwo zablokowania!

  Otwory wentylacyjne 3 nie mog by zasonite przez worek na odpadki ani rozdrobniony materia.

  Naley stara si unikn zablokowania otworu wylotowego przez rozdrobniony materia, gdy mogoby to spowodowa cofnicie si materiau do leja zaadowczego 8.

  Wskazwki dotyczce rozdrabniania

  Twardo gazi i konarw przeznaczonych do rozdrabniania zaley od ich rodzaju, wieku i stopnia wilgotnoci drewna.

  Najwydajniejsze jest rozdrabnianie wieych gazi, wkrtce po ciciu.

  Mikkie odpady ogrodowe powinny by rozdrabniane w mniejszych partiach, szczeglnie gdy s wilgotne. Aby zapobiec blokowaniu si takiego materiau, naley od czasu do czasu rozdrobni grubsze gazie lub konary.

  Regulacja pyty dociskowej (zob. rys. H)Pooenie pyty dociskowej 15 jest fabrycznie wyregulowane i przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia nie musi by zmieniane.

  W przypadku zuycia konieczna jest dodatkowa regulacja pyty 15 (np. gdy odpady ogrodowe takie jak: gazie nie s waciwie rozdrabniane, ich fragmenty cz si ze sob jak ogniwa acucha).

  Przekrca stopniowo (odgos klikania 4) przy obracajcym si do przodu silniku gak nastawcz 10 w kierunku zgodnym z ruchem wskazwek zegara, a do usyszenia lekkiego odgosu tarcia. Walec tncy 16 ciera pyt dociskow 15, uzyskujc w ten sposb we waciw odlego. Wiry aluminiowe wypadaj przy tym przez otwr wylotowy.

  Skontrolowa przebieg mona, obserwujc wpadajce do zbiornika na odpadki 11 wiry.

  Pyt dociskow 15 naley regulowa tylko w niezbdnym stopniu, gdy w przeciwnym wypadku ulega ona tylko niepotrzebnemu zuyciu.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 9 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  10 | Polski

  Lokalizacja usterekW przypadku ewentualnych problemw z funkcjonowaniem narzdzia ogrodowego, w poniszej tabelce znale mona rne rodzaje bdw, moliwe ich przyczyny oraz waciwy sposb ich usuwania. Jeeli za jej pomoc nie uda si lokalizacja bd usunicie usterki, naley zwrci si do punktu serwisowego.

  f Uwaga! Przed przystpieniem do czynnoci konserwacyjnych lub czyszczenia, naley wyczy narzdzie ogrodowe i wyj przewd z gniazda. Powysze zalecenie dotyczy rwnie przypadkw, gdy przewd zasilajcy jest przecity, uszkodzony lub spltany.

  Konserwacja i serwis

  Konserwacja i czyszczenief Uwaga! Przed przystpieniem do

  czynnoci konserwacyjnych lub

  czyszczenia, naley wyczy narzdzie ogrodowe i wyj przewd z gniazda. Powysze zalecenie dotyczy rwnie przypadkw, gdy przewd zasilajcy jest przecity, uszkodzony lub spltany.

  Symptomy Moliwa przyczyna Usunicie usterki

  Narzdzie ogrodowe nie dziaa

  Zbiornik na odpadki nie zosta waciwie zamontowany

  Waciwie zamontowa pojemnik na odpadki

  Lej zaadowczy nie zosta waciwie zamontowany

  Waciwie zamontowa lej zaadowczy

  Gniazdko jest uszkodzone Podczy urzdzenie do innego gniazdka

  Przeduacz jest uszkodzony Skontrolowa przewd, w razie potrzeby wymieni

  Zadziaa bezpiecznik Wymieni bezpiecznik

  Syszalny jest sygna dwikowy (w przypadku AXT 23 TC/25 TC dodatkowo migaj dwie diody LED), a narzdzie ogrodowe nie wcza si

  Pojemnik na odpadki/lej zaadowczy nie zostay waciwie zamontowane

  Upewni si, czy pojemnik na odpadki znajduje si we waciwej pozycji

  Upewni si, czy lej zaadowczy znajduje si we waciwej pozycji i czy zosta zablokowany przez przekrcenie czerwonego pokrta nastawczego w kierunku zgodnym z ruchem wskazwek zegara

  Dioda LED miga (w przypadku AXT 23 TC/25 TC)

  Nie ma miejsca adna usterka; miganie diod LED jest waciwe; urzdzenie jest podczone do rda zasilania energi elektryczn i jest gotowe do eksploatacji

  Urzdzenie nie wciga odpadkw ogrodowych

  Materia przeznaczony do rozdrabniania jest mikki i wilgotny

  Aby gbiej wsun przeznaczony do rozdrabniania materia do narzdzia ogrodowego naley skorzysta z popychacza

  Odpadki zaklinoway si w narzdziu ogrodowym

  Usun blokujce odpadki (zawsze stosowa rkawice ogrodowe)

  Uruchomi przycisk biegu wstecznego (zob. Bieg wsteczny)

  Odpady ogrodowe nie s dokadnie rozdrabniane, kawaki gazi poczone s ze sob na ksztat acucha

  Naley podregulowa pyt dociskow

  zob. Regulacja pyty dociskowej (zob. rys. H)

  Materia zablokowany midzy walcem tncym, a pyt dociskow, nie daje si uwolni przyciskiem biegu wstecznego

  Pyta dociskowa jest niewaciwie ustawiona

  Wcisn przycisk nastawczy 10, woy klucz imbusowy 17 (5 mm nie wchodzi w zakres dostawy) do szczeliny w gwce ruby, i obracajc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara zwolni rub nastawcz, a wraz z ni pyt dociskow (zob. rys. I)

  Po usuniciu blokady, konieczna jest ponowna regulacja pyty dociskowej (zob. Regulacja pyty dociskowej (zob. rys. H))

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 10 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Polski | 11

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  f Podczas pracy z narzdziem ogrodowym, a take podczas prac konserwacyjnych i pielgnacyjnych przy narzdziu, naley zawsze nosi rkawice ochronne.

  Wskazwka: Nastpujcych czynnoci konserwacyjnych naley dokonywa regularnie, aby zagwarantowa dug i wydajn prac urzdzenia.

  Naley regularnie kontrolowa narzdzie ogrodowe pod ktem oczywistych usterek, takich jak poluzowane lub uszkodzone noe, lune elementy mocujce, zuyte lub uszkodzone czci.

  Kontrolowa, czy osony urzdzenia i zabez-pieczenia s w peni sprawne i waciwie za-montowane. Przed rozpoczciem pracy z urzdzeniem naley przeprowadzi wszelkie konieczne konserwacje i naprawy.

  Jeli mimo starannych metod produkcji i kontroli narzdzie ogrodowe ulegoby awarii, napraw powinien przeprowadzi autoryzowany serwis narzdzi ogrodowych firmy Bosch.

  Przy wszystkich zgoszeniach i zamwieniach czci zamiennych konieczne jest podanie dziesiciocyfrowego numeru katalogowego, znajdujcego si na tabliczce znamionowej narzdzia ogrodowego.

  Demonta pyty dociskowej (zob. rys. J)f Uwaga! Przed przystpieniem do

  czynnoci konserwacyjnych lub czyszczenia, naley wyczy narzdzie ogrodowe i wyj przewd z gniazda. Powysze zalecenie dotyczy rwnie przypadkw, gdy przewd zasilajcy jest przecity, uszkodzony lub spltany.

  f Podczas pracy z narzdziem ogrodowym, a take podczas prac konserwacyjnych i pielgnacyjnych przy narzdziu, naley zawsze nosi rkawice ochronne.

  W przypadku normalnego, zgodnego z przeznaczeniem uytkowania i odpowiedniej regulacji walca noowego 16 i pyty dociskowej 15, zapewnione jest wieloletnie niezawodne uytkowanie tych elementw.

  Demontau, czyszczenia lub wymiany pyty dociskowej 15 naley dokonywa w nastpujcy sposb:

  W celu montau naley dokona tych samych czynnoci, tylko w odwrotnej kolejnoci, przy czym pyt dociskow 15 naley wyregulowa (zob. Regulacja pyty dociskowej (zob. rys. H)).

  Po zakoczeniu uytkowania/ PrzechowywanieNie wolno uywa do czyszczenia rozdrabniarek myjek wysokocinieniowych; nie wolno ich te my pod biec wod.

  Oczyci dokadnie zewntrzne elementy narzdzia ogrodowego za pomoc mikkiej szczotki i ciereczki. Nie uywa wody ani rodkw, zawierajcych rozpuszczalnik lub substancje polerujce. Usun starannie traw oraz inne zanieczyszczenia, w szczeglnoci z otworw wentylacyjnych 3.

  Urzdzenie naley przechowywa tylko w suchym miejscu. Nie umieszcza adnych przedmiotw na obudowie urzdzenia.

  Przewd mona przechowywa wraz z rozdrabniark (tylko UK), w sposb ukazany na rysunku (zob. rys. K).

  Rozdrabniark mona przechowywa w sposb ukazany na rysunku B, po zdemontowaniu leja zaadowczego (zob. rwnie Monta leja zaadowczego (zob. rys. E F)).

  Obsuga klienta oraz doradztwo techniczneZe wszystkimi pytaniami, dotyczcymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostpu do czci zamiennych prosimy zwraca si do punktw obsugi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o czciach zamiennych mona znale pod adresem:www.bosch-garden.comZesp doradztwa technicznego firmy Bosch suy pomoc w razie pyta zwizanych z zakupem produktu, jego zastosowaniem oraz regulacj urzdze i osprztu.

  Polska

  Robert Bosch Sp. z o.o.Serwis ElektronarzdziUl. Szyszkowa 35/3702-285 WarszawaTel.: +48 (022) 715 44 60Faks: +48 (022) 715 44 41E-Mail: [email protected] Dziau Elektronarzdzi: +48 (801) 100 900 (w cenie poczenia lokalnego)E-Mail: [email protected]

  Usuwanie odpadwNarzdzia ogrodowe, osprzt i opakowanie naley odda do powtrnego przetworzenia zgodnego z obowizujcymi przepisami w zakresie ochrony rodowiska.

  Nie wolno wyrzuca narzdzi ogrodowych do odpadw z gospodarstwa domowego!

  Tylko dla pastw nalecych do UE:

  Zgodnie z europejsk wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2002/96/WE o starych, zuytych narzdziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie

  krajowym, wyeliminowane niezdatne do uycia narzdzia elektryczne i elektroniczne naley zbiera osobno i doprowadzi do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony rodowiska.

  Zastrzega si prawo dokonywania zmian.

  no Cakowicie usun rub pyty dociskowej, jak ukazano na rysunku.

  p Podway pyt dociskow 15 za pomoc rubokrta i wyj.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 11 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  12 | esky

  csBezpenostn upozornnPozor: tte tento nvod k provozu pozorn. Seznamte se s ovldacmi prvky a sprvnm pouvnm zahradnho nad. Nvod k obsluze spolehliv uschovejte pro pozdj pouit. Ped prvnm uvedenm do provozu si vydejte praktick pedveden.

  Vysvtlen symbol na zahradnm nad

  Veobecn upozornn na nebezpe.

  Protte si nvod k pouit.

  Ped pracemi na ezacm mechanizmu zahradn nad vypnete a vythnete zstrku ze zsuvky. Pokud se kabel bhem prce pokod nebo petne, nedotkejte se jej, nbr neprodlen deaktivujte pojistku dotenho elektrickho okruhu. Zahradn nad nikdy neprovozujte s pokozenm kabelem.

  Noste ochrann rukavice, pevnou obuv a dlouh kalhoty.

  Nebezpe na zklad otejcho se noe. Zatmco zahradn nad b, nedvejte ruce ani nohy do otvoru.

  Dbejte na to, aby osoby stojc v blzkosti nebyly poranny odmrtnmi cizmi tlesy.

  Pobl stojc osoby zadrte v bezpen vzdlenosti vi zahradnmu nad.

  Dve ne uchopte dly zahradnho nad, pokejte, a se vechny zcela dostanou do stavu klidu.

  Noste ochrann brle.

  Noste ochranu sluchu.

  Zahradn nad nepouvejte v deti ani je deti nevystavujte.

  Nestjte na sbrnm boxu.

  Obsluha

  f Bhem provozu nesahejte do plnicho trychte 8. Zahradn nad po vypnut jet nkolik sekund dobh.

  f Nikdy nedovolte dtem nebo osobm, je nejsou obeznmeny s tmito pokyny, zahradn nad pouvat. Nrodn pedpisy mohou vymezovat vk obsluhy. Pokud zahradn nad nepouvte, uschovvejte je mimo dosah dt.

  f Toto zahradn nad nen ureno k tomu, aby jej pouvaly osoby (vetn dt) s omezenmi fyzickmi, smyslovmi a duevnmi schopnostmi nebo nedostatenou zkuenost a/nebo nedostatenmi vdomostmi, mon je to pouze tehdy, budou-li pro svou bezpenost pod dohledem kompetentn osoby nebo od n obdr pokyny, jak se zahradn nad pouv.Dti by mly bt pod dohledem, aby bylo zajitno, e si se zahradnm nadm nehraj.

  f Ped zapnutm se mus zahradn nad podle piloenho nvodu smontovat.

  f Pro zven bezpenosti se doporuuje pout proudov chrni FI (RCD) s vybavovacm proudem maximln 30 mA. Tento proudov chrni FI by ml bt ped kadm pouitm pezkouen.

  f Pouvejte pouze prodluovac kabely dovolen pro venkovn pouit s ochranou proti stkajc vod.

  f Nedotkejte se zstrky a zsuvky mokrma rukama.

  f Pipojovac sov kabel nebo prodluovac kabel nepejdjte, nepiskpnte nebo jm nekubejte, ponvad jinak by se mohl pokodit. Kabel chrate ped horkem, olejem a ostrmi hranami.

  f Bhem provozu se nesmj v okruhu 3 m zdrovat dn dal osoby ani zvata. Obsluha je v pracovnm prostoru zodpovdn vi tetm stranm.

  f Firma Bosch me zajistit bezvadnou funkci zahradnho nad jen tehdy, pokud se bude pouvat vhradn originln psluenstv.

  f Seznamte se s nvodem k provozu dve, ne se pokuste se zahradnm nadm pracovat.

  f Nenoste dn irok odv, visc provzky nebo kravaty.

  f Zahradn nad provozujte na volnm prostranstv (nap. nikoli pli blzko stny nebo jinch pevn stojcch pedmt) s pevnm, rovnm podkladem.

  f Zahradn nad neprovozujte na dldnm nebo psitm podkladu. Vyhazovan materil me zpsobit zrann.

  f Ped uvedenm do provozu zkontrolujte pevn usazen vech roub, matic a dalch spojovacch prvk a zkontrolujte sprvn umstn ochrannch zazen a clon. Pokozen nebo neiteln varovn a upozorovac ttky nahrate.

  f Ped startem zajistte, aby byl plnic trycht przdn.

  f Udrujte obliej a tlo v odstupu vi plnicmu trychti.

  f Zabrate, aby se Vae ruce nebo jin sti Vaeho tla i odvu nedostaly do plnicho trychte nebo vyhazovacho otvoru, nebo se nedostaly blzko pohyblivch dl.

  f Starejte se neustle o stabiln rovnovhu a bezpen postoj. Nepedklnjte se pli daleko. Nestjte bhem plnn v, ne je pata zahradnho nad.

  STOP

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 12 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • esky | 13

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  f Kdy pracujete se zahradnm nadm, udrujte odstup vi chrlc zn.

  f Kdy zavdte materil do zahradnho nad, dbejte nanejv peliv na to, aby neobsahoval dn kovov dly, kameny, lhve, dzy i dal ciz tlesa.

  f Kdy ezac mechanizmus zashne ciz tleso, zahradn nad vytv neobvykl hluk nebo zane vibrovat, zahradn nad ihned vypnte, aby se ezac mechanizmus zastavil. Vythnte zstrku ze zsuvky a postupujte nsledovn:

  Prohldnte kody. Vechny pokozen dly vymte nebo

  je opravte. Zkontrolujte, zda dly nejsou voln a

  pp. je uthnte.

  f Nepokouejte se zahradn nad opravovat, ledae mte nezbytn vzdln.

  f Dbejte na to, aby se zpracovvan materil nehromadil ve vyhazovac zn; to brn transportu a me to vst ke zptnmu rzu v plnicm trychti.

  f Pokud se zahradn nad ucpe, vypnte jej a pokejte, a se ezac mechanizmus zastav. Dve ne zahradn nad zbavte ezanky, vythnte zstrku ze zsuvky.

  f Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochrann ppravky nepokozen a sprvn namontovan. Ped pouitm provete ppadn nutnou drbu a opravy.

  f Nepokouejte se zmnit nastaven potu otek motoru. Pokud vyvstane problm, informujte zkaznickou slubu Bosch.

  f Vtrac otvory udrujte prost zbytk i jinch nnos, aby se zamezilo pokozen motoru nebo monmu poru.

  f Nikdy nezvedejte resp. nenoste zahradn nad s bcm motorem.

  f Vdy kdy opoutte pracovn prostor, zahradn nad vypnte, pokejte, a se ezac mechanizmus zastav a vythnte s ovou zstrku.

  f Zahradn nad bhem provozu nenaklnjte.

  f Zahradn nad nevystavujte deti. Zahradn nad uskladujte pouze na suchm mst.

  drba a uskladnn

  f Pokud bude dno zahradn nad kvli servisn prci, kontrole, uskladnn nebo vmn psluenstv mimo provoz, vypnte je, vythnte zstrku ze zsuvky a nechte zahradn nad vychladnout. Ped kadou prohldkou i sezenm atd. zajistte, aby byly vechny pohybliv dly v klidu.

  f O zahradn nad peujte a udrujte je ist.

  f Zahradn nad kontrolujte a opotebovan nebo pokozen dly pro jistotu nahrate.

  f Zajistte, aby vymnn dly pochzely od firmy Bosch.

  f Pokud se pouije prodluovac kabel, nesm bt slab ne na zahradnm nad namontovan s ov kabel.

  f Pravideln kontrolujte pokozen nebo znmky strnut napjecho veden a prodluovacho kabelu. Zahradn nad nepouvejte, pokud jsou kabely pokozen.

  f Pi nastavovn ezacho mechanizmu myslete na to, e sice je pvod proudu motoru vynucenm rozpojenm peruen a motor nelze zapnout, ale e se pesto pohybuje, pokud se rukou to motorem.

  f V dnm ppad se nepokouejte vynucen rozpojen vnj silou spustit.

  Popis vrobku a specifikactte vechna varovn upozornn a pokyny. Zanedbn pi dodrovn varovnch upozornn a pokyn mohou mt za nsledek raz elek-trickm proudem, por a/nebo tk porann.

  Uren pouitZahradn nad je ureno ke kompostovatelnmu drcen vlknitch a devitch odpad z domovnch a kutilskch zahrad.

  Sbrn box je uren k zachycen drcenho materilu a k uloen a uskladnn plnicho trychte a pchovae.Sbrn box by se neml pouvat pro jin ely.

  Obsah dodvky

  Zahradn nad vyjmte opatrn z obalu a zkontrolujte, zda jsou nsledujc dly kompletn:

  Tich drti Plnic trycht Pchova Sbrn box Nvod k provozu

  Pokud dly chyb nebo jsou pokozeny, obrate se prosm na svho obchodnka.

  Zahradn nad v ve zcela smontovanm stavu piblin 30,531,3 kg. Podle poteby si pro vyjmut zahradnho nad z obalu pivete pomoc.

  Zobrazen komponentyslovn zobrazench komponent se vztahuje na zobrazen zahradnho nad na obrzkov stran.

  1 Podvozek2 Sov zstrka**3 Vtrac otvory4 Zelen tlatko5 erven tlatko Stop6 lut tlatko7 Pchova8 Plnic trycht9 Zajiovac knoflk

  10 Seizovac knoflk11 Sbrn box12 Sriov slo13 Kryt ezacho mechanizmu14 Ukazatel LED (pouze AXT 23 TC/25 TC)

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 13 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  14 | esky

  15 Ptlan deska16 ezac vlec17 Kl na vnitn estihrany*

  ** specifick podle zem

  *Zobrazen nebo popsan psluenstv nepat k standardnmu obsahu dodvky. Kompletn pslu-enstv naleznete v naem programu psluenstv.

  Technick data

  Informace o hluku a vibracch

  Prohlen o shod

  Kategorie vrobk: 50

  Technick dokumentace u:Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

  Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen24.02.2011

  Mont

  Pro Vai bezpenostf Pozor! Ped pracemi drby nebo itn

  zahradn nad vypnte a vythnte sovou zstrku. Tot plat, kdy je elektrick kabel pokozen, naznut nebo zamotan.

  Dbejte sovho napt: Napt zdroje proudu mus souhlasit s daji na typovm ttku zahradnho nad. Zahradn nad oznaen 230 V lze provozovat i na 220 V/240 V.

  Elektrick okruh mus bt jitn minimln takto:

  AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 13 A

  Tich drti AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC

  Objednac slo 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3..

  Pkon, S 6 (40/60 s)1) W 2200 2500 2300 2500

  Pkon, S 1 W 2000 2300 2100 2300

  Otky naprzdno min-1 40 40 40 40

  ezac systm Frzovacvlec

  Frzovacvlec

  Turbine-Cut

  Turbine-Cut

  Max. prchodnost materilu kg/h 1802) 1902) 2152) 2302)

  Max. prmr vtve mm 382) 402) 422) 452)

  Sbrn box l 53 53 53 53

  Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 31,3 31,3 30,5 30,5

  Tda ochrany /I /I /I /I1)Druh provozu S 6 (40 %) zna ztov profil, kter pedpokld 40 s zaten a 60 s bhu naprzdno. Pro praktick nasazen je ppustn trval provoz.2)Podle charakteru drcenho materilu.

  Spnac jevy zpsobuj krtkodob poklesy napt. Pi nepznivch podmnkch st se me vyskytovat omezovn jinch stroj. Pi impedanci st men ne 0,36 ohm se dn ruen neoekv.

  Namen hodnoty hluku zjitny podle 2000/14/ES (vka 1,60 m, vzdlenost 1 m).

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Hodnocen hladina hluku A stroje in typicky:hladina akustickho tlakuhladina akustickho vkonunepesnost KNoste ochranu sluchu!

  dB(A)dB(A)

  dB

  8189=3

  8290=2

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Prohlaujeme ve vhradn zodpovdnosti, e v odstavci Technick data popsan vrobek je v souladu s nsledujcmi normami nebo normativnmi dokumenty: EN 60335, EN 13683 podle ustanoven smrnic 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES.2000/14/ES: garantovan hladina akustickho vkonuMetoda posouzen shody podle dodatku V.

  dB(A) 92 92

  Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineering

  Dr. Eckerhard StrtgenHead of ProductCertification

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 14 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • esky | 15

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  Prodluovac kabel s pli malm prezem vodi zpsobuje zeteln snen vkonnosti zahradnho nad. U kabel do dlky 25 m je zapoteb prez vodi minimln 3 x 1,5 mm2, u kabel pes 25 m dlky mus init prez vodi minimln 2,5 mm2.

  f POZOR: Prodluovac kabely nevyhovujc pedpisu mohou bt nebezpen. Prodluovac kabel, zstrka a spojka musej bt vodotsn a v proveden ppustnm pro pouit venku.

  Spojky kabelu by mly bt such a nemly by leet na zemi.

  Pro zven bezpenosti se doporuuje pout proudov chrni FI (RCD) s vybavovacm proudem maximln 30 mA. Tento proudov chrni FI by ml bt ped kadm pouitm pezkouen.

  Je-li pipojovac kabel pokozen, sm jej opravit pouze v autorizovanm servisu Bosch.

  Pi pouit kabelovch bubn musej bt tyto odvinut.

  MontVyjmte zahradn nad z obalu (viz obrzek AD).

  Mont plnicho trychte (viz obrzky EF)

  Provoz

  Uveden do provozu (viz obrzek G)f Zahradn nad vdy postavte na pevn,

  vodorovn podklad. Zahradn nad bhem provozu nenaklnjte ani jm nepohybujte.

  f Motor po vypnut dobh!Koenov bal zbavte zeminy. Ciz tlesa jako kameny, sklo, kovy, textilie a uml hmoty se nesmj dostat do plnicho trychte 8. Jinak se me pokodit ezac vlec 16.

  Plnic trycht 8 mus bt przdn.

  Zapnut

  Stisknte zelen tlatko 4.

  Vypnut

  Stisknte erven tlatko Stop 5.

  Ochrana proti znovurozbhu

  Zahradn nad se po vpadku st vypne. Pi aktivovn zdroje energie se zahradn nad neme automaticky znovu zapnout.

  Zptn chod

  Stisknte a podrte lut tlatko 6, aby se obrtil smr oten.

  ezac vlec 16 b opan a tm uvoln zablokovan materil.

  Ochrana proti peten

  Pli vysok zaten (nap. zablokovn ezacho vlce 16) vede po nkolika sekundch ke stavu klidu zahradnho nad.Stisknte a podrte lut tlatko 6, aby se zablokovan ezac mechanizmus uvolnil. Nelze-li zablokovn odstranit, mus se oddlit ptlan deska 15 od ezacho mechanizmu.

  Seizovacm knoflkem 10 se pi tom mus nepatrn otet proti smru hodinovch ruiek, a je zablokovan materil voln. Ptlan deska 15 pot potebuje sezen (viz Sezen ptlan desky (viz obr. H)).

  Pracovn pokynyf Bhem pouvn zahradnho nad vdy

  noste ochrann brle, ochranu sluchu a ochrann rukavice.

  f Ped pouitm vdy zkontrolujte sprvnou mont sbrnho boxu a plnicho trychte.

  Zahradn nad je vybaveno senzory. Pokud nejsou sbrn box 11 a plnic trycht 8 sprvn umstny, zahradn nad se nenastartuje a ozve se signln tn (u AXT 23 TC/25 TC navc blikaj 2 ukazatel LED 14).

  Zavete materil k drcen. Zasouvan materil je automaticky vtahovn ezacm vlcem 16.

  f Ze zahradnho nad vynvajc del materil k drcen me pi vtahovn vihat jako prut; proto udrujte dostaten bezpenostn odstup!

  Vdy zavdjte jen tolik materilu, aby se plnic trycht 8 neucpal.

  Uvadl, vlhk a ji nkolik dn uloen zahradn odpad drte za prostdn s vtvemi.To zabrn ucpn ezacho vlce 16.

  Mkk odpad bez pevn konzistence, jako nap. odpad z kuchyn, nedrte, nbr jej pmo kompostujte.

  Dbejte na to, aby mohl drcen materil voln padat z odpadov achty nebezpe zacpn!

  Vtrac otvory 3 nesmj bt zakryty rozdrcenm materilem.

  Zabrate zablokovn v odpadov acht, ponvad to me vst ke zptnmu rzu drcenho materilu v plnicm trychti 8.

  Upozornn k drcen

  Podle druhu, st a vysuen deva je mon vtve vce nebo mn obtn drtit.

  Optimlnch vsledk doclte, pokud budete drtit erstv vtve krtce po odznut.

  Mkk zahradn odpad by se ml drtit po malch dvkch, pedevm pokud je drcen materil mokr. Zablokovn lze zamezit dky periodickmu drcen vtv.

  n Vyklopte kryt ezacho mechanizmu 13 dozadu.

  op Plnic trycht 8 zavste do zahradnho nad a nsledn kryt ezacho mechanizmu 13 uvolnte.

  q Stlate plnic trycht 8 dol a otote erven zajiovac knoflk 9 a na doraz ve smru hodinovch ruiek, aby se plnic trycht 8 zaaretoval; k tomu je zapoteb ca. 5 celch otek zajiovacho knoflku 9.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 15 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  16 | esky

  Sezen ptlan desky (viz obr. H)Ptlan deska 15 je z vrobnho zvodu nastavena a nepotebuje ped prvnm uvedenm do provozu dn sezen.

  Sezen ptlan desky 15 je nutn na zklad opoteben (nap. pokud rozdrcen materil jako jsou vtve souvisle vis ve tvaru etzu a nen dokonale rozdrcen).

  Otejte pi motoru bcm v dopednm smru (zelen tlatko 4) seizovacm knoflkem 10 v malch krocch ve smru hodinovch ruiek, a je slyet lehk hluk obruovn (ezac vlec 16 de o ptlanou desku 15 ve sprvn vzdlenosti, piem z vyhazovacho otvoru vypadvaj jednotliv mal hlinkov pony).

  Kontrolujte to tm, e se dvte po ponch ve sbrnm boxu 11.

  Seizujte jen tak dalece, jak je zapoteb, ponvad jinak by byla ptlan deska 15 vystavena zbytenmu opoteben.

  Hledn zvadNsledujc tabulka ukazuje pznaky zvad, monou pinu a t sprvnou npravu, pokud by Vae zahradn nad nkdy nefungovalo bezvadn. Pokud podle n nemete problm lokalizovat a odstranit, obrate se na V servis.

  f Pozor! Ped pracemi drby nebo itn zahradn nad vypnte a vythnte sovou zstrku. Tot plat, kdy je elektrick kabel pokozen, naznut nebo zamotan.

  Pznaky Mon pina Nprava

  Zahradn nad neb

  Sbrn box nen sprvn namontovan

  Sbrn box namontujte sprvn

  Plnic trycht nen sprvn namontovan

  Plnic trycht namontujte sprvn

  Vadn zsuvka Pouijte jinou zsuvku

  Pokozen prodluovac kabel Kabel zkontrolujte a vymte, je-li pokozen

  Vypnula pojistka Pojistku vymte

  Ozv se signln tn (u AXT 23 TC/25 TC blikaj navc dv LED) a zahradn nad se nenastartuje

  Sbrn box/plnic trycht nejsou sprvn namontovny

  Zajistte, aby byl sbrn box sprvn umstn

  Zajistte, aby byl plnic trycht sprvn umstn a byl otenm ervenho zajiovacho knoflku ve smru hodinovch ruiek pevn seven

  Kontrolka LED blik (u AXT 23 TC/25 TC)

  dn pina; blikn LED je sprvn; zahradn nad je pipojen na zdroj proudu a pipraven k provozu

  Drcen materil nen vtahovn

  Drcen materil je mokr a mkk Pouijte pchova pro posun drcenho materilu do zahradnho nad

  Drcen materil v zahradnm nad vzne

  Odstrate zablokovan drcen materil (noste vdy zahradn rukavice)

  Stisknte tlatko reverzace (viz Zptn chod)

  Drcen materil nen zcela rozdrcen a souvisle vis ve tvaru etzu

  Je teba sedit ptlanou desku viz Sezen ptlan desky (viz obr. H)

  Materil pevn uvznut mezi ezacm vlcem a ptlanou deskou nelze uvolnit tlatkem pro zptn chod

  Nesprvn nastaven ptlan deska

  Zatlate seizovac knoflk 10, kl na vnitn estihrany 17 (5 mm nen v obsahu dodvky) zastrte do vybrn hlavy roubu a otenm proti smru hodinovch ruiek uvolnte seizovac roub a tm ptlanou desku (viz obr. I)

  Po odstrann zablokovn seite ptlanou desku (viz Sezen ptlan desky (viz obr. H))

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 16 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • esky | 17

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  drba a servis

  drba a itnf Pozor! Ped pracemi drby nebo itn

  zahradn nad vypnte a vythnte sovou zstrku. Tot plat, kdy je elektrick kabel pokozen, naznut nebo zamotan.

  f Pokud se zahradnm nadm pracujete i chcete provst prce drby nebo itn, pak vdy noste ochrann rukavice.

  Upozornn: Nsledujc drbov prce provdjte pravideln, aby bylo zarueno dlouh a spolehliv pouvn.

  Zahradn nad pravideln kontrolujte kvli zjevnm zvadm jako uvolnn nebo pokozen noe, uvolnn spoje a opotebovan nebo pokozen dly.

  Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochrann ppravky nepokozen a sprvn namontovan. Ped pouitm provete ppadn nutnou drbu a opravy.

  Pokud i pes pelivou vrobu a zkouky dojde u zahradnho nad nkdy k vpadku, nechte provst opravu v autorizovanm servisu pro zahradn nad Bosch.

  Pi vech dotazech a objednvkch nhradnch dl nezbytn prosm uvdjte 10-mstn objednac slo podle typovho ttku zahradnho nad.

  Vymontovn ptlan desky (viz obr. J)f Pozor! Ped pracemi drby nebo itn

  zahradn nad vypnte a vythnte sovou zstrku. Tot plat, kdy je elektrick kabel pokozen, naznut nebo zamotan.

  f Pokud se zahradnm nadm pracujete i chcete provst prce drby nebo itn, pak vdy noste ochrann rukavice.

  Pi normlnm pouvn a seizovn podle pokyn maj ezac vlec 16 a ptlan deska 15 ivotnost nkolik let.

  Kvli vymontovn, itn nebo vmn ptlan desky 15 postupujte nsledovn:

  Smontovn se dje v opanm poad, piem ptlan deska 15 mus bt pot sezena (viz Sezen ptlan desky (viz obr. H)).

  Po pracovnm procesu/uskladnnDrti se nesm istit vysokotlakm istiem nebo tekouc vodou.

  Zevnjek zahradnho nad dkladn oistte mkkm kartem a hadkem. Nepouvejte vodu ani dn rozpoutdla i letc prostedky. Vekerou ulplou trvu a nnosy odstrate, zejmna z vtracch otvor 3.

  Zahradn nad skladujte na suchm mst. Na zahradn nad nestavte dn dal pedmty.

  Kabel lze, jak je zobrazeno, uloit na drtii (pouze UK) (viz obr. K).

  Drti lze po demonti plnicho trychte skladovat podle obrzku B (viz t Mont plnicho trychte (viz obrzky E F)).

  Zkaznick a poradensk slubaZkaznick sluba zodpov Vae dotazy k oprav a drb Vaeho vrobku a t k nhradnm dlm. Technick vkresy a informace k nhradnm dlm naleznete i na:www.bosch-garden.comTm poradensk sluby Bosch Vm rd pome pi otzkch ke koupi, pouvn a nastaven vrobk a psluenstv.

  Czech Republic

  Robert Bosch odbytov s.r.o.Bosch Service Center PTK Vpence 1621/16692 01 MikulovTel.: +420 (519) 305 700Fax: +420 (519) 305 705E-Mail: [email protected]

  Zpracovn odpadZahradn nad, psluenstv a obaly maj bt dodny k optovnmu zhodnocen nepokozujcmu ivotn prosted.

  Nevyhazujte zahradn nad do domovnho odpadu!

  Pouze pro zem EU:

  Podle evropsk smrnice 2002/96/ES o starch elektrickch a elektronickch zazench a jejm prosazen v nrodnch zkonech musej bt neupotebiteln elektrick a

  elektronick zazen rozebran shromdna a dodna k optovnmu zhodnocen nepokozujcmu ivotn prosted.

  Zmny vyhrazeny.

  no Zcela odstrate, jak je zobrazeno v obrzku, roub ptlan desky.

  p Pomoc roubovku vypte ptlanou desku 15.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 17 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  18 | Slovensky

  skBezpenostn pokynyUpozornenie: Starostlivo si pretajte tento Nvod na pouvanie. Dobre sa oboznmte s obslunmi prvkami nradia a s jeho sprvnym pouvanm. Nvod na pouvanie starostlivo uschovajte na neskorie pouvanie. Predtm, ako zanete nradie pouva, vyiadajte si praktick predvedenie.

  Vysvetlenia symbolov na zhradnckom nrad

  Veobecn upozornenie na nebezpeenstvo.

  Pozorne si pretajte tento Nvod na pouvanie.

  Pred akoukovek prcou na rezacom mechanizme nradie vypnite a vytiahnite zstrku zo zsuvky. Ke sa poas prce pokod alebo pretrhne prvodn nra, nry sa nedotkajte, ale pomocou poistky okamite prerute prslun prdov obvod. Nikdy nepouvajte elektrick nradie, ktor m pokoden prvodn nru.

  Pri prci pouvajte pracovn rukavice a noste vdy pevn obuv a dlh nohavice.

  Nebezpeenstvo zo strany rotujceho noa. Poas chodu nradia nedvajte do otvoru ruky ani nohy.

  Dvajte pozor na to, aby ste pri prci nezranili blzko stojace osoby odletujcimi cudzmi telieskami.

  Postarajte sa o to, aby osoby, ktor sa nachdzaj v blzkosti, mali bezpen odstup od pracovnho priestoru zhradnckeho nradia.

  Skr ako sa budete dotka niektorch siastok nradia, pokajte, km sa vetky siastky plne zastavia.

  Pouvajte ochrann okuliare.

  Pouvajte chrnie sluchu.

  Nepouvajte toto zhradncke nradie v dadi, ani ho vplyvom daa nevystavujte.

  Nestpajte na zsobnk na podrven materil.

  Obsluha

  f Nesiahajte poas prevdzky nradia do plniaceho lievika 8. Po vypnut nradie ete niekoko seknd dobieha.

  f Nikdy nedovote pouva toto zhradncke nradie deom ani iadnym inm osobm, ktor nie s dkladne oboznmen s jeho pouvanm. Predpisy niektorej krajiny mu prpadne obmedzova vek obsluhujcej osoby. Ke zhradncke nradie nepouvate, uschovvajte ho tak, aby nebolo dosiahnuten pre deti.

  f Toto zhradncke nradie nie je uren na pouvanie pre osoby (vrtane det) s obmedzenmi psychickmi, senzorickmi alebo duevnmi schopnosami alebo s nedostatonmi sksenosami a/alebo nedostatonmi vedomosami, s vnimkou prpadu, ak na ne dozer kompetentn osoba, alebo ak od nej dostali presn pokyny, ako maj toto zhradncke nradie pouva.Dvajte pozor na deti, aby ste zabezpeili, e sa nebud mc s tmto zhradnckym nradm hra.

  f Pred zapnutm mus by nradie zmontovan poda priloenho nvodu.

  f Na zaruenie bezpenosti odporame pouva ochrann spna pri poruchovch prdoch (FI) s maximlnym chybovm 30 mA. Tento ochrann spna pri poruchovch prdoch (FI) treba pred kadm pouitm prekontrolova.

  f Vonku pouvajte len schvlen predlovacie kble, ktor s chrnen proti striekajcej vode.

  f Ke mte mokr ruky, nedotkajte sa zstrky ani zsuvky.

  f Neprechdzajte po prvodnej nre ani po predlovacej nre motorovm vozidlom, nestlajte ich nadmieru, ani ich neahajte, pretoe by sa mohli pokodi. Chrte sieov nru pred horavou, olejom a ostrmi hranami.

  f Poas pouvania nradia sa nesm zdriava v okruhu 3 metre iadne in osoby ani zvierat. Obsluhujca osoba je vo svojom pracovnom okruhu zodpovedn za tretie osoby.

  f Firma Bosch me zarui bezchybn fungovanie nradia iba v tom prpade, ak sa s nm pouva vlune originlne prsluenstvo.

  f Dverne sa oboznmte s tmto Nvodom na pouvanie ete predtm, ako sa poksite s nradm pracova.

  f Nenoste pri prci iaden irok von odev, visiace nrky na obleen ani kravaty.

  f Pouvajte nradie len na vonom priestranstve, ktor m pevn a rovn podklad (nepouvajte ho napr. prli blzko nejakej steny alebo inch pevnch predmetov).

  f Nepouvajte nradie na vydldenom podklade ani na trkovom podklade. Vyhadzovan materil me spsobi poranenie.

  f Pred uvedenm nradia do innosti skontrolujte vetky skrutky, matice a in upevovacie prvky, ako aj sprvne umiestnenie ochrannch prvkov a krytov. Pokoden alebo neitaten vstran ttky a ttky s upozorneniami nahrate novmi.

  f Pred spustenm nradia sa presvedte, i je plniaci lievik przdny.

  f Tvr a telo majte vdy v dostatonej vzdialenosti od plniaceho lievika.

  STOP

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 18 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Slovensky | 19

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  f Dvajte neustle pozor na to, aby sa Vae ruky alebo in asti tela i obleenia nedostali do plniaceho lievika alebo do vyhadzovacieho otvoru ani do blzkosti pohybujcich sa siastok.

  f Postarajte sa o to, aby ste mali vdy stabiln rovnovhu a pevn postoj. Nenahajte sa prli aleko dopredu. Poas plnenia nestojte vyie ako ptka nradia.

  f Ke budete pracova s tmto zhradnckym nradm, bute vdy v dostatonej vzdialenosti od vyhadzovacej zny.

  f Mimoriadne zodpovedne dvajte pozor na to, aby sa pri vkladan materilu do nradia nedostali do iadne kovov siastky, kamene, fae, plechovky ani iadne in cudzie teles.

  f Ke naraz rezac mechanizmus na nejak cudzie teleso, ke nradie zane vydva nezvyajn zvuk alebo zane vibrova, nradie okamite vypnite, aby ste rezac mechanizmus zastavili. Vytiahnite zstrku zo zsuvky a potom postupujte nasledovnm spsobom:

  Preverte vzniknut pokodenie. Vymete vetky pokoden siastky,

  alebo ich opravte. Prekontrolujte, i nie s niektor

  siastky uvonen a v prpade potreby ich utiahnite.

  f Nepokajte sa zhradncke nradie opravova sami, s vnimkou prpadu, e mte potrebn vzdelanie (kolenie).

  f Dvajte pozor na to, aby sa spracovvan materil nezhromaoval vo vyhadzovacej zne, to zabrauje jeho postupu a me to vyvola sptn rz v plniacom lieviku.

  f Ke sa nradie upchalo, vypnite ho a pokajte, km sa rezac mechanizmus zastav. Skr ako zanete uvoova z nradia posekan materil, vytiahnite zstrku zo zsuvky.

  f Skontrolujte, i s nepokoden kryty a ochrann prvky a i s sprvne namontovan. Pred pouitm vykonajte prpadne potrebn drbu alebo opravu kosaky.

  f Nepokajte sa meni nastavenie potu obrtok elektromotora. Ak vznikne nejak problm, kontaktujte autorizovan servisn opravovu runho elektrickho nradia Bosch.

  f Vetracie otvory nradia udriavajte vdy von, aby sa na nich nenachdzali iadne zvyky materilu ani in usaden neistoty, aby ste zabrnili prpadnmu pokodeniu motora alebo monmu vzniku poiaru.

  f Zhradncke nradie nikdy nezdvhajte ani neprenajte vtedy, ke je motor v chode.

  f Nradie vypnite, pokajte, km sa rezac mechanizmus zastav a vytiahnite zstrku zo zsuvky vdy vtedy, ke opate pracovn priestor.

  f Poas prce nradie nenaklajte (nepreklpajte).

  f Nevystavujte nradie dau. Nradie uschovvajte len na suchom mieste.

  drba a skladovanie

  f Ak nradie odstavujete kvli servisnm prcam, kontrole, uschovaniu alebo kvli vmene prsluenstva, vdy ho vypnite, vytiahnite zstrku sieovej nry zo zsuvky a nradie nechajte vychladn. Pred kadou kontrolou nradia alebo jeho nastavovanm sa postarajte o to, aby vetky pohybliv siastky nradia stli.

  f Nradie oetrujte a udriavajte ho v istote.

  f Kontrolujte pravidelne svoje zhradncke nradie a ke zistte, e niektor siastky s opotrebovan alebo pokoden, preventvne ich kvli vlastnej bezpenosti vymete.

  f Postarajte sa o to, aby boli pouit originlne nhradn siastky znaky Bosch.

  f Ak budete musie poui predlovaciu nru, pamtajte na to, e nesmie by elektricky slabia ako prvodn nra nradia.

  f Pravidelne kontrolujte, i nie s prvodn vedenia a predlovacia nra pokoden, alebo i na nich nie s znaky starnutia materilu. Ke je prvodn nra pokoden, nradie nepouvajte.

  f Pri nastavovan rezacieho mechanizmu nradia pamtajte na to, e prvod prdu do elektromotora je sce vyntenm odpojenm preruen a motor sa ned zapn, avak rezac mechanizmus sa me napriek tomu pohybova, ke sa motor ota rukou.

  f Nepokajte sa toto vynten odpojenie vyradi z innosti.

  Popis produktu a vkonuPretajte si vetky Vstran upo-zornenia a bezpenostn pokyny. Zanedbanie dodriavania Vstra-nch upozornen a pokynov uvede-nch v nasledujcom texte me ma za nsledok zsah elektrickm prdom, spsobi poiar a/alebo ak poranenie.

  Pouvanie poda ureniaToto nradie je uren na drvenie vlknitho a drevenho odpadu zo zhrady pri dome alebo z amatrskej zhradky na ely kompostovania.

  Zsobnk na podrven materil je uren na zachytvanie posekanho materilu a na uloenie a uskladnenie plniaceho lievika a zasvaa.Zsobnk na podrven materil nepouvajte na in ely.

  Obsah dodvky (zkladn vbava)Zhradncke nradie vyberajte z obalu pozorne a nezabudnite skontrolova, i s kompletn nasledujce siastky:

  Tich drvi Plniaci lievik Zasva Zsobnk na podrven materil Nvod na pouvanie

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 19 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  20 | Slovensky

  Ak niektor siastky alebo Nvod chbaj, alebo s pokoden, obrte sa lskavo na svojho predajcu.

  Toto zhradncke nradie vi kompletne zloen pribline 30,531,3 kg. V prpade potreby si pri vybaovan zhradnckeho nradia privolajte niekoho na pomoc.

  Vyobrazen komponentyslovanie jednotlivch zobrazench komponentov sa vzahuje na vyobrazenie zhradnckeho nradia na grafickej strane tohto Nvodu.

  1 Pojazdn rm2 Zstrka**3 Vetracie trbiny4 Zelen tlaidlo5 erven Stop-tlaidlo

  6 lt tlaidlo7 Zasva8 Plniaci lievik9 Aretan gombk

  10 Nastavovac gombk

  11 Zsobnk na podrven materil12 Sriov slo13 Kryt rezacieho mechanizmu14 Indikcia LED (len typ AXT 23 TC/25 TC)15 Prtlan doska16 Rezac valec17 K na skrutky s vntornm eshranom*

  ** poda pecifickch predpisov prslunej krajiny

  *Zobrazen alebo popsan prsluenstvo nepatr cel do zkladnej vbavy produktu. Kompletn pr-sluenstvo njdete v naom programe prsluenstva.

  Technick daje

  Informcia o hlunosti/vibrcich

  Vyhlsenie o konformite

  Tich drvi AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC

  Vecn slo 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3..

  Prkon, S 6 (40/60 s)1) W 2200 2500 2300 2500

  Prkon, S 1 W 2000 2300 2100 2300

  Poet vonobench obrtok min-1 40 40 40 40

  Rezac systm Frzovacvalec

  Frzovacvalec

  Turbine-Cut

  Turbine-Cut

  Max. priechod materilu kg/h 1802) 1902) 2152) 2302)

  Max. priemer konrov mm 382) 402) 422) 452)

  Zsobnk na podrven materil l 53 53 53 53

  Hmotnos poda EPTA-Procedure 01/2003 kg 31,3 31,3 30,5 30,5

  Trieda ochrany /I /I /I /I1)Prevdzkov reim S 6 (40 %) oznauje profil zaaenia, pri ktorom trv doba zaaenia 40 s a chod naprzdno 60 s. Pre praktick pouvanie je prpustn trval prevdzka.2)Poda konkrtnych vlastnost drvenho materilu.

  Proces zapnania spsob krtkodob pokles naptia. Za nepriaznivch okolnost v elektrickej sieti sa to me negatvne odrazi na innosti inch spotrebiov. Ak je impedancia siete menia ako 0,36 ohm, vskyt porch nemono oakva.

  Nameran hodnoty pre hlunos zisovan poda 2000/14/ES (vka 1,60 m, vzdialenos 1 m).

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Vyhodnoten hladina hluku A tohto nradia je typicky:Hladina akustickho tlakuHladina akustickho vkonuNespoahlivos merania KPouvajte chrnie sluchu!

  dB(A)dB(A)

  dB

  8189=3

  8290=2

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Na vlastn zodpovednos vyhlasujeme, e tento vrobok, popsan niie v asti Technick daje sa zhoduje s nasledujcimi normami alebo normatvnymi dokumentmi: EN 60335, EN 13683 poda ustanoven smernc 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES.2000/14/ES: Garantovan hladina akustickho vkonuSpsob hodnotenia konformity poda prlohy V.

  dB(A) 92 92

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 20 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Slovensky | 21

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  Kategria produktu: 50

  Sbory technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese:Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

  Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen24.02.2011

  Mont

  Pre Vau bezpenosf Dleit upozornenie! Predtm, ako

  zanete robi drbu alebo zhradncke nradie isti, vypnite ho a vytiahnite zstrku prvodnej nry zo zsuvky. To ist plat v prpade, ak je pokoden, narezan alebo zauzlen prvodn nra.

  Vimnite si sieov naptie: Naptie zdroja prdu mus ma hodnotu zhodn s dajmi na typovom ttku vroku. Prstroje oznaen pre naptie 230 V sa sm pouva aj s naptm 220 V/240 V.

  Prslun okruh elektrickho prdu mus by poisten minimlne nasledovne:

  AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 13 A

  Predlovacia nra, ktor m prli mal priemer vodiov, spsobuje vrazn znenie vkonu nradia. Pri predlovacch nrach s dkou do 25 m je potrebn prierez vodiov minimlne 3 x 1,5 mm2, predlovacch nrach nad 25 m mus by prierez jednotlivch vodiov minimlne 2,5 mm2.

  f BUTE OPATRN: Nevhodn predlovacie nry, ktor nezodpovedaj predpisom, mu by nebezpen. Predlovacia nra, zstrka a spojka musia by na pouvanie vo vonkajom prostred vyroben vo vodotesnom vyhotoven, ktor je schvlen na pouvanie vo vonkajom prostred.

  Kblov spojky musia by such a nesm lea na zemi.

  Na zaruenie bezpenosti odporame pouva ochrann spna pri poruchovch prdoch (FI) s maximlnym chybovm 30 mA. Tento ochrann spna pri poruchovch prdoch (FI) treba pred kadm pouitm prekontrolova.

  Ke je prvodn nra pokoden, smie sa zveri do opravy len autorizovanmu servisnmu stredisku Bosch.

  Pri pouit navjacch bubnov na elektrick nru muste nru z kblovho bubna odmota.

  MontVyberte nradie z obalu (pozri obrzky AD).

  Mont plniaceho lievika (pozri obrzky EF)

  Pouvanie

  Uvedenie do prevdzky (pozri obrzok G)f Nradie postavte vdy len na pevn a

  vodorovn podklad. Poas prce nradie nenaklajte (nepreklpajte), ani nm nepohybujte.

  f Po vypnut motor nradia ete dobieha!Korene vdy zbavte nalepenej zeme. Cudzie teles ako kamene, sklo, kov, textiln ltky a plasty sa do plniaceho lievika 8 nesm dosta. V opanom prpade by sa rezac valec 16 mohol pokodi.

  Plniaci lievik 8 mus by przdny.

  Zapnutie

  Stlate zelen tlaidlo 4.

  Vypnutie

  Stlate erven tlaidlo Stop-tlaidlo 5.

  Ochrana proti optovnmu rozbehnutiu

  Ke vypadne elektrick sie, nradie vypnite. Pri optovnej aktivcii elektrickej siete by sa mohlo nradie samoinne znova zapn.

  Sptn chod

  Ke chcete zmeni smer obrtok, stlate a podrte v stlaenej polohe lt tlaidlo 6.

  Rezac valec 16 be opanm smerom a uvon takto materil, ktor ho blokoval.

  Ochrana proti preaeniu

  Prli vysok zaaenie (napr. zablokovanie rezacieho valca 16) m po niekokch sekundch za nsledok zastavenie nradia. Stlate a podrte v stlaenej polohe lt tlaidlo 6, aby ste uvonili zablokovan rezac mechanizmus. Ak sa ned zablokovanie odstrni, je potrebn demontova z rezacieho mechanizmu prtlan dosku 15.

  Nastavovac gombk 10 treba pritom mliko otoi proti smeru pohybu hodinovch ruiiek, a km sa zablokovan materil uvon. Prtlan dosku 15 bude potom treba znova nastavi (pozri odsek Nastavenie prtlanej dosky (pozri obrzok H)).

  Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineering

  Dr. Eckerhard StrtgenHead of ProductCertification

  n Vyklopte kryt rezacieho mechanizmu 13 smerom dozadu.

  op Zaveste plniaci lievik 8 do zhradnckeho nradia a potom uvonite kryt rezacieho mechanizmu 13.

  q Stlate plniaci lievik 8 smerom dole a otote erven aretan gombk 9 a na doraz v smere pohybu hodinovch ruiiek, aby ste plniaci lievik 8 zaaretovali; na tento el je potrebn uskutoni cca 5 plnch obrtok aretanho gombka 9.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 21 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  22 | Slovensky

  Pokyny na pouvanief Poas pouvania nradia noste vdy

  ochrann okuliare a pouvajte chrnie sluchu a pracovn rukavice.

  f Pred pouitm vdy skontrolujte, i je sprvne namontovan zsobnk na podrven materil a plniaci lievik.

  Toto nradie je vybaven senzormi. Ke nie je zsobnk na podrven materil 11 a plniaci lievik 8 sprvne namontovan, nradie sa nespust a ozve sa zvukov signl (pri type AXT 23 TC/25 TC okrem toho blikaj dve didy LED 14).

  Vkladajte materil na drvenie. Zasunut materil rezac valec 16 samoinne vtiahne.

  f Dlh materil vynievajci z nradia me pri vahovan vihn aj do strn; udriavajte preto od zariadenia dostaton bezpenostn odstup!

  Do nradia vkladajte vdy len toko materilu, aby sa plniaci lievik 8 neupchal.

  Zvdnut, vlhk a niekoko dn skladovan zhradn odpad drvte striedavo s konrmi.To zabrni usadzovaniu neistt na rezacom valci 16.

  Nesekajte iaden odpad, ktor nem pevn konzistenciu, naprklad kuchynsk odpad, ale dajte takto odpad priamo na kompostovanie.

  Dvajte pozor na to, aby mohol posekan materil vone vypadva z vyhadzovacej achty nradia nebezpeenstvo upchatia!

  Vetracie trbiny 3 nesm by zakryt posekanm materilom.

  Dajte pozor na to, aby sa vyhadzovacia achta nezablokovala, pretoe by to mohlo ma za nsledok sptn vyhodenie materilu na drvenie z plniaceho lievika 8.

  Pokyny na drvenie

  Poda druhu, veku a stupa vysuenia dreva sa drvi (seka) konre daj aie alebo ahie.

  Optimlne vsledky dosiahnete vtedy, ke budete drvi erstv konre krtko po odrezan.

  Mkk zhradn odpad treba drvi po malch mnostvch, predovetkm vtedy, ke je materil na drvenie mokr. Zablokovaniu mete zamedzi opakovanm drvenm konrov.

  Nastavenie prtlanej dosky (pozri obrzok H)Prtlan doska 15 je z vrobnho zvodu nastaven a tak ju pred prvm uvedenm nradia do prevdzky nemuste nastavova.

  Nov nastavenie prtlanej dosky 15 je potrebn pri opotrebovan (napr. ke sa materil na drvenie ako konre reazovitm spsobom zastavuje a ned sa bezchybne poseka).

  Poas chodu motora smerom dopredu (zelen tlaidlo 4) otajte nastavovac gombk 10 v pomalch krokoch v smere pohybu hodinovch ruiiek, a km sa ozve jemn zvuk pripomnajci brsenie (rezac valec 16 obrusuje prtlan dosku 15 na sprvnu vzdialenos, priom z vyhadzovacieho otvoru vypadvaj drobn hlinkov triesky).

  Skontrolujte tento kon tak, e v zsobnku na podrven materil 11 zazriete triesky.

  Nastavte len do takej miery, ako je potrebn, pretoe inak by sa prtlan doska 15 nepotrebne nadmierne opotrebvala.

  Hadanie porchNasledujca tabuka obsahuje prejavy porch, ich mon priny ako aj korektn odstrnenie poruchy pre prpad, e by Vae zhradncke nradie nefungovalo bezchybne. Ak nebudete vedie lokalizova a odstrni vzniknut poruchu na zklade tejto tabuky, obrte sa na svoju autorizovan servisn opravovu Bosch.

  f Dleit upozornenie! Predtm, ako zanete robi drbu alebo zhradncke nradie isti, vypnite ho a vytiahnite zstrku prvodnej nry zo zsuvky. To ist plat v prpade, ak je pokoden, narezan alebo zauzlen prvodn nra.

  Symptmy Mon prina Odstrnenie priny

  Zhradncke nradie nebe

  Zsobnk na podrven materil nie je sprvne namontovan

  Zsobnk na podrven materil namontujte sprvne

  Plniaci lievik nie je sprvne namontovan

  Plniaci lievik namontujte sprvne

  Porucha v zsuvke Pouite in zsuvku

  Predlovacia nra je pokoden Skontrolova prvodn nru a v prpade, e je pokoden, ju vymeni

  Poistka vypadla Vymete poistku

  Ozve sa zvukov signl (pri type AXT 23 TC/25 TC okrem toho blikaj dve didy LED) a zhradncke nradie sa ned spusti

  Zsobnk na podrven materil/ plniaci lievik nie je sprvne namontovan

  Postarajte sa o to, aby bol zsobnk na podrven materil umiestnen na sprvnom mieste

  Postarajte sa o to, aby bol plniaci lievik umiestnen na sprvnom mieste a zaaretovan otanm ervenho aretanho gombka v smere pohybu hodinovch ruiiek

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 22 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Slovensky | 23

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  drba a servis

  drba a istenief Dleit upozornenie! Predtm, ako

  zanete robi drbu alebo zhradncke nradie isti, vypnite ho a vytiahnite zstrku prvodnej nry zo zsuvky. To ist plat v prpade, ak je pokoden, narezan alebo zauzlen prvodn nra.

  f Pouvajte vdy pracovn rukavice, ke pracujete s tmto zhradnckym nradm, a takisto, ke ho oetrujete alebo istte.

  Upozornenie: Pravidelne vykonvajte nasledujce prce na drbe vrobku, aby ste zabezpeili jeho dlhodob a spoahliv pouvanie.

  Zhradncke nradie pravidelne kontrolujte, i nem viditen nedostatky, ako s uvonen alebo pokoden noe, uvonen spoje a opotrebovan alebo pokoden siastky.

  Skontrolujte, i s nepokoden kryty a ochrann prvky a i s sprvne namontovan. Pred pouitm vykonajte prpadne potrebn drbu alebo opravu produktu.

  Ak by toto zhradncke nradie napriek starostlivej vrobe a kontrole predsa len prestalo niekedy fungova, treba da opravu vykona niektorej autorizovanej servisnej opravovni zhradnckeho nradia Bosch.

  Pri vetkch dopytoch a objednvkach nhradnch siastok uvdzajte lskavo bezpodmienene 10-miestne vecn slo uveden na typovom ttku zhradnckeho nradia.

  Demont prtlanej dosky (pozri obrzok J)f Dleit upozornenie! Predtm, ako

  zanete robi drbu alebo zhradncke nradie isti, vypnite ho a vytiahnite zstrku prvodnej nry zo zsuvky. To ist plat v prpade, ak je pokoden, narezan alebo zauzlen prvodn nra.

  f Pouvajte vdy pracovn rukavice, ke pracujete s tmto zhradnckym nradm, a takisto, ke ho oetrujete alebo istte.

  Pri normlnom pouvan a nastavovan poda pokynov m rezac valec 16 a prtlan doska 15 ivotnos niekoko rokov.

  Pri demonti, pred istenm alebo vmene prtlanej dosky 15 postupujte nasledovnm spsobom:

  Mont sa rob v opanom porad, priom prtlan doska 15 sa po tomto kone mus nastavi (pozri odsek Nastavenie prtlanej dosky (pozri obrzok H)).

  Jedna indikcia LED blik (pri AXT 23 TC/25 TC)

  iadna; blikanie did LED je korektn; zhradncke nradie je pripojen na zdroj elektrickho prdu a pripraven na pouvanie

  Materil na drvenie nie je vahovan

  Materil na drvenie je prli mkk a vlhk

  Pouvajte na zasvanie materilu na drvenie do zhradnckeho nradia zasva

  Materil na drvenie je v zhradnckom nrad zablokovan

  Zablokovan materil na drvenie odstrte (pouvajte pritom vdy zhradncke pracovn rukavice)

  Stlate tlaidlo sptnho chodu (pozri odsek Sptn chod)

  Materil na posekanie sa nepodrv (neposek) plne a zostva reazovitm spsobom visie

  Prtlan doska sa mus znova nastavi

  pozri odsek Nastavenie prtlanej dosky (pozri obrzok H)

  Materil, ktor zostal zaseknut medzi rezacm valcom a prtlanou doskou, sa pomocou tlaidla sptnho chodu ned uvoni

  Prtlan doska je nastaven nesprvne

  Nastavovac gombk 10 zatlate, k na skrutky s vntornm eshranom 17 (5 mm nie je sasou zkladnej vbavy nradia) zasute do otvoru hlavy skrutky a otanm proti smeru pohybu hodinovch ruiiek uvonite nastavovaciu skrutku a tm sasne aj prtlan dosku (pozri obrzok I)

  Po uvonen zablokovanho materilu prtlan dosku nastavte (pozri odsek Nastavenie prtlanej dosky (pozri obrzok H))

  Symptmy Mon prina Odstrnenie priny

  no Demontujte poda obrzka plne skrutku prtlanej dosky.

  p Pomocou nejakho skrutkovaa prtlan dosku 15 vyberte.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 23 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  24 | Slovensky

  Po skonen prce/pred uskladnenmTento drvi sa nesmie isti vysokotlakovmi istimi ani pod tecou vodou.

  Vonkajok zhradnckeho nradia dkladne vyistite mkkou kefou a vyutierajte handrikou. Nepouvajte pritom vodu ani rozpadl alebo nejak letiaci prostriedok. Odstrte vetky zvyky zachytenej trvy a in drobn neistoty, predovetkm z vetracch trbn 3.

  Nradie skladujte na suchom mieste. Neklate na nradie iadne in predmety.

  Prvodn nra sa d uschovva poda obrzka (len UK) (pozri obrzok K).

  Drvi sa d skladova poda obrzka B, po demonti plniaceho lievika (pozri aj odsek Mont plniaceho lievika (pozri obrzky E F)).

  Servisn stredisko a poradensk sluba pre zkaznkovServisn stredisko Vm odpovie na otzky tkajce sa opravy a drby Vho produktu ako aj nhradnch siastok. Rozloen obrzky a informcie k nhradnm siastkam njdete aj na web-strnke:www.bosch-garden.comTm poradenskej sluby pre zkaznkov Bosch Vm rd pome aj pri problmoch tkajcich sa kpy a nastavenia produktov a prsluenstva.

  Slovakia

  Tel.: +421 (02) 48 703 800Fax: +421 (02) 48 703 801E-Mail: [email protected]

  LikvidciaZhradncke nradie, prsluenstvo a obaly treba da na recyklciu zodpovedajcu ochrane ivotnho prostredia.

  Neodhadzujte zhradncke nradie do komunlneho odpadu!

  Len pre krajiny E:

  Poda Eurpskej smernice 2002/96/ES o starch elektrickch a elektronickch vrobkoch a poda jej aplikci v nrodnom prve Vho ttu sa musia u nepouiten

  elektrick a elektronick prstroje zbiera separovane a dva na recyklciu zodpovedajcu ochrane ivotnho prostredia.

  Zmeny vyhraden.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 24 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Magyar | 25

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  huBiztonsgi elrsokFigyelem: Gondosan olvassa el ezt az zemeltetsi tmutatt. Ismerkedjen meg a kezelelemekkel s a berendezs helyes hasznlatval. rizze meg biztos helyen a ksbbi hasznlathoz a Kezelsi Utastst. Az els zembe helyezs eltt krjen egy gyakorlati bemutatst.

  A kerti kisgpen tallhat jelek s jelzsek magyarzata

  ltalnos tjkoztat a veszlyekrl.

  Gondosan olvassa el az zemeltetsi tmutatt.

  A vg mechanizmuson vgzend munkk megkezdse eltt kapcsolja ki a berendezst, s hzza ki a hlzati csatlakoz dugt a dugaszol aljzatbl. Ha a kbel munka kzben megsrl, vagy vletlenl tvgjk, ne rjen hozz a kbelhez, hanem azonnal kapcsolja ki az rintett ramkr biztostkt. Ne zemeltesse a berendezst, ha a kbel megrongldott.

  Viseljen mindig ved kesztyt, stabil lbbelit s egy hossz nadrgot.

  A forg vgks veszlyes. Ne tegye a kezt vagy lbt a nylshoz, amg a berendezs jr.

  gyeljen arra, hogy a berendezsbl kirepl idegen anyagok ne sebesithessk meg a kzelben ll szemlyeket.

  Gondoskodjon arrl, hogy a kzelben ll szemlyek a kerti kisgptl biztonsgos tvolsgban maradjanak.

  Vrja meg, amg a berendezs minden rsze teljesen lellt, mieltt hozzrne valamelyik alkatrszhez.

  Viseljen vdszemveget.

  Viseljen flvdt.

  Ne hasznlja a kerti kisgpet esben s ne tegye ki az es hatsnak.

  Ne lljon r a gyjtldra.

  Kezels

  f zem kzben sohase nyljon bele a 8 betlt tlcsrbe. A berendezs a kikapcsols utn nhny msodpercig mg tovbb mkdik.

  f Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy az ezen elrsokat nem ismer szemlyeknek, hogy a kerti kisgpet hasznljk. Az n orszgban rvnyes

  elrsok lehet hogy korlatozzk a kezel kort. Ha a kerti kisgpet nem hasznlja, azt gyermekek szmra nem elrhet helyen trolja.

  f Ez a kerti kisgp nincs arra elirnyozva, hogy azt olyan szemlyek (belertve a gyerekeket) hasznljk, akiknek a fizikai, rzkelsi, vagy rtelmi kpessgeik korltozottak, vagy nincsenek meg a megfelel tapasztalataik, illetve tudsuk, kivve ha az ilyen szemlyekre a biztonsgukrt felels ms szemly felgyel, vagy utastsokat ad arra, hogyan kell hasznlni a kerti kisgpet.Gyerekeket nem szabad a kerti kisgppel felgyelet nlkl hagyni, nehogy jtsszanak a kszlkkel.

  f A berendezst a bekapcsols eltt a mellkelt tmutatnak megfelelen ssze kell szerelni.

  f A biztonsg megnvelse rdekben clszer egy legfeljebb 30 mA hibaram-kapcsolt hasznlni. Ezt a hibaram kapcsolt minden hasznlat eltt kln ellenrizni kell.

  f Csak a szabadban val hasznlatra engedlyezett, frccsenvz ellen vdett kivitel hosszabbtt hasznljon.

  f Ne fogja meg nedves kzzel a csatlakoz dugt s a dugaszolaljzatot.

  f Ne menjen keresztl jrmvel a hlzati csatlakoz vezetken vagy a hosszabbt kbelen, ne prselje ssze s ne hzza meg ersen azt, mert megrongldhat. A kbelt vja meg az les peremektl, magas hmrsklettl s olajtl.

  f zem kzben a a berendezstl mrt 3 m sugar krn bell a kezeln kvl ms szemlyek, illetve llatok nem tartzkodhatnak. A kezel a munkaterleten ms szemlyekrt sajt maga felels.

  f Bosch csak akkor tudja szavatolni a berendezs hibtlan mkdst, ha ahhoz kizrlag eredeti tartozkok kerlnek alkalmazsra.

  f Ismerkedjen meg behatan az zemeltetsi tmutatval, mieltt megprblna ezzel a berendezssel dolgozni.

  f Ne viseljen b ruht, lelg zsinrokat vagy nyakkendt.

  f A berendezst csak egy olyan, szabad helyen (teht nem egy falhoz, vagy ms rgztett trgyakhoz kzel) zemeltesse, ahol szilrd, egyenletes talaj van.

  f Ne zemeltesse a berendezst kikvezett vagy kaviccsal kirakott alapon. A berendezsbl kirepl anyag srlseket okozhat.

  f Ellenrizze az zembe helyezs valamennyi csavar, anya s egyb rgztalkatrsz szoros illeszkedst s a vdberendezsek s rnykolsok helyes elhelyezst. A megrongldott, vagy olvashatatlan figyelmeztet s tjkoztat tblkat cserlje ki.

  f Gondoskodjon az elindts eltt arrl, hogy az etetgarat szabad legyen.

  f Tartsa tvol az arct s a testt a betlt tlcsrtl.

  STOP

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 25 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  26 | Magyar

  f Akadlyozza meg, hogy a keze vagy ms testrsze, vagy ruhadarabja az garatba vagy a kivetnylsba jusson, vagy mozg alkatrszek kzelbe kerljn.

  f Mindig gyeljen arra, hogy megrizze a stabil egyenslyt s biztosan, szilrd alapon lljon. Ne hajoljon tlsgosan elre. A betlts alatt ne lljon magasabban, mint a berendezs lba.

  f Tartson be megfelel tvolsgot a kivet zna fel, ha a kerti kisgppel dolgozik.

  f Klnsen gondosan gyeljen arra, hogy a berendezsbe betlttt anyag ne tartalmazzon fmes anyagokat, kveket, palackokat, konzervdobozokat vagy ms idegen trgyakat.

  f Ha a vg mechanizmus valamilyen idegen anyagra tall, vagy a berendezs szokatlan zajokat kelt vagy rezgsbe jn, azonnal kapcsolja ki a berendezst. Hzza ki a csatlakoz dugt a dugaszolaljzatbl s a kvetkezkppen jrjon el:

  Tekintse meg a rongldsokat. Cserlje ki, vagy javtsa meg valamennyi

  megrongldott alkatrszt. Ellenrizze, hogy nem lazultak-e ki

  egyes alkatrszek, ezeket szksg esetn hzza meg szorosra.

  f Ne prblja meg a kerti kisgpet megjavtani, hacsak nincs meg ehhez a megfelel kpzettsge.

  f gyeljen arra, hogy a mr megmunklt anyag ne torldjon ssze a kivet znban; ez akadlyozza a feldolgozst s egy visszarugshoz az etetgaratban.

  f Ha a berendezs eldugult, kapcsolja ki s vrja meg, amg a vg mechanizmus lell. Hzza ki a csatlakoz dugot a dugaszolaljzatbl, mieltt a berendezsbl eltvoltan az eldugulst okoz anyagot.

  f Ellenrizze, hogy a burkolatok s vdberendezsek nincsenek-e megrongldva s helyesen vannak-e felszerelve. A hasznlat eltt hajtsa vgre a szksges karbantartsi s javtsi munkkat.

  f Ne prblja meg megvltoztatni a motor belltott fordulatszmt. Ha problmk merlnek fel, rtestse a Bosch vevszolglatot.

  f Tartsa szabadon a szellznylst a maradkoktl s egyb lerakdsoktl, hogy megelzze a motor megrongldst vagy tz keletkezst.

  f Sohase emelje fel s sohase vigye a kerti kisgpet mkd motor mellett.

  f Kapcsolja ki a berendezst, vrja meg, amg a vg mechanizmus lell s hzza ki a csatlakoz dugt, mieltt elhagyn a munkaterletet.

  f A berendezst zem kzben ne billentse meg.

  f Ne tegye ki a berendezst az es hatsnak. A berendezst csak szraz helyen trolja.

  Karbantarts s trols

  f Ha a berendezst szervizmunkk, ellenrzs, trols vagy a tartozkok kicserlse cljbl zemen kvl helyezi, kapcsolja ki a berendezst, hzza ki a csatlakoz dugt a dugaszolaljzatbl s vrja meg, amg a berendezs lehl. Minden egyes tvizsgls vagy bellts stb. eltt gondoskodjon arrl, hogy minden mozg alkatrsz lelljon.

  f polja megfelelen s tartsa tisztn a berendezst.

  f Vizsglja fell a kerti kisgpet s a biztonsg rdekben cserlje ki az elhasznldott vagy megrongldott alkatrszeket.

  f Gondoskodjon arrl, hogy a cserealkatrszknt csak Bosch gyrtmny alkatrszeket hasznljanak.

  f Ha egy hosszabbt kbelt hasznl, az nem lehet kisebb keresztmetszet, mint a berendezsre szerelt hlzati tpvezetk.

  f Rendszeresen ellenrizze a hlzati, illetve hosszabbt kbelt, nem lthatk-e rajta megronglds vagy regeds jelei. Ne hasznlja a berendezst, ha a kbelek megrongldtak.

  f A vg mechanizmus belltsakor vegye figyelembe, hogy a knyszerkikapcsols kvetkeztben a motor ramelltsa ugyan meg van szaktva, s a motort nem lehet bekapcsolni, de a vg mechanizmus mgis mozgsba jn, ha a motort kzzel forgatjk.

  f Semmikppen se prblja meg zemen kvl helyezni a knyszerkikapcsolst.

  A termk s alkalmazsi lehetsgei lersa

  Olvassa el az sszes biztonsgi figyelmeztetst s elrst. A kvetkezkben lert elrsok betartsnak elmulasztsa ramtsekhez, tzhz s/vagy slyos testi srlsekhez vezethet.

  Rendeltetsszer hasznlatA berendezs a hz krli kertbl szrmaz szlas s faanyagok komposztlsra s felaprtsra szolgl.

  A gyjtlda a felaprtott anyag, a betlt tlcsr s az utntlt felvtelre s trolsra szolgl.A gyjtldt dobozt nem szabad ms clokra hasznlni.

  Szlltmny tartalmavatosan vegye ki a kerti kisgpet a csomagolsbl s ellenrizze, hogy az albbi alkatrszek teljes mrtkben megvannak-e:

  Halk aprtgp Betlt tlcsr Utntlt Gyjtlda zemeltetsi tmutat

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 26 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Magyar | 27

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  Ha valamelyik alkatrsz hinyzik, vagy megrongldott, forduljon ahhoz a kereskedhz, akinl a kszlket vsrolta.

  A kerti kisgp slya teljesen sszeszerelt llapotban krlbell 30,531,3 kg. A kerti kisgpnek a csomagolsbl val kivtelhez szksg esetn hvjon segtsget.

  Az brzolsra kerl komponensekA kerti kisgp brzolsra kerl komponenseinek sorszmozsa a kerti kisgpnek az bra-oldalon tallhat kpre vonatkozik.

  1 Alvzkeret2 Hlzati csatlakoz dug**3 Szellznyls4 Zld gomb5 Piros Stopp-gomb

  6 Srga gomb7 Utntlt8 Betlt tlcsr9 Rgztgomb

  10 Belltgomb

  11 Gyjtlda12 Gyrtsi szm13 Vg mechanizmus fedl14 LED-kijelz (csak AXT 23 TC/25 TC)15 Nyomlemez16 Vghenger17 Imbuszkulcs*

  ** az alkalmazsi orszgtl fgg

  *A kpeken lthat vagy a szvegben lert tartozkok rszben nem tartoznak a standard szlltmnyhoz. Tartozkprogramunkban valamennyi tartozk megtallhat.

  Mszaki adatok

  Zaj s vibrci rtkek

  Megfelelsgi nyilatkozat

  Halk aprtgp AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC

  Cikkszm 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3..

  Teljestmnyfelvtel, S 6 (40/60 s)1) W 2200 2500 2300 2500

  Teljestmnyfelvtel, S 1 W 2000 2300 2100 2300

  resjrati fordulatszm perc-1 40 40 40 40

  Vg rendszer Marhenger Marhenger Turbine-Cut

  Turbine-Cut

  Max. anyagram kg/h 1802) 1902) 2152) 2302)

  Max. gtmr mm 382) 402) 422) 452)

  Gyjtlda l 53 53 53 53

  Sly az EPTA-Procedure 01/2003 (2003/01 EPTA-eljrs) szerint kg 31,3 31,3 30,5 30,5

  rintsvdelmi osztly /I /I /I /I1)Az S 6 (40 %) zemmd egy olyan terhelsi profilt jell, amely 40 s terhelsbl s 60 s resjratbl ll. A gyakorlati alkalmazsnl a tarts zem is meg van engedve.2)Az aprtsra elirnyzott anyag tulajdonsgaitl fggen.

  A bekapcsolsi folyamatok rvid idtartam feszltsgcskkenst okoznak. Htrnyos hlzati viszonyok esetn ez negatv hatssal lehet ms berendezsek mkdsre. Ha a hlzati impedancia alacsonyabb, mint 0,36 nem kell hlzati zavarokra szmtani.

  A zajmrsi eredmnyek a 2000/14/EK szabvnynak (1,60 m magassgban, 1 m tvolsgban) megfelelen kerltek meghatrozsra.

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  A kszlk A-rtkels zajszintjnek tipikus rtkei:HangnyomsszintHangteljestmnyszntSzrs, KViseljen flvdt!

  dB(A)dB(A)

  dB

  8189=3

  8290=2

  3 600 ... H03 0..H03 1..

  H03 2..H03 3..

  Egyedli felelsggel kijelentjk, hogy a Mszaki adatok alatt lert termk megfelel a kvetkez szabvnyoknak, illetve irnyad dokumentumoknak: EN 60335, EN 13683 a 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK irnyelveknek megfelelen.2000/14/EK: Garantlt hangteljestmny-szintA konformts megllaptsi eljrs lersa a V fggelkben tallhat.

  dB(A) 92 92

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 27 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • F 016 L70 736 | (11.4.11) Bosch Power Tools

  28 | Magyar

  Termk kategria: 50

  A mszaki dokumentci a kvetkez helyen tallhat:Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

  Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen24.02.2011

  sszeszerels

  Az n biztonsgrtf Figyelem! A karbantartsi vagy tiszttsi

  munkk megkezdse eltt kapcsolja ki a kerti kisgpet s hzza ki a hlzati csatlakoz dugt. Ugyanez rvnyes azokra az esetekre is, amikor a hlzati csatlakoz kbel megrongldott, belevgtak, vagy beakadt valamibe.

  gyeljen a hlzati feszltsgre: Az ramforrs feszltsgnek meg kell egyeznie a berendezs tpustbljn tallhat adatokkal. A 230 V-os berendezseket 220 V/240 V hlzati feszltsgrl is szabad zemeltetni.

  Az ramkrhz legalbb a kvetkez biztostkot kell hasznlni:

  AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 13 A

  Egy kisebb vezetkkeresztmetszet hosszabbt kbel lnyegesen lecskkenti a berendezs teljestmnyt. A legfeljebb 25 m hossz kbeleknl legalbb 3 x 1,5 mm2 vezetkkeresztmetszetre van szksg, 25 m-nl hosszabb kbelek esetn legalbb 2,5 mm2 keresztmetszet vezetkeket kell hasznlni.

  f VIGYZAT: A nem elrsszer hosszabbt kbelek veszlyesek lehetnek. A hosszabbt kbeleknek, csatlakoz dugknak s csatlakozsoknak vzhatlan, szabadtri hasznlatra engedlyezett kiviteleknek kell lennik.

  A kbelsszekttetseket szrazon kell tartani, s nem szabad kzvetlenl a fldre fektetni.

  A biztonsg megnvelse rdekben clszer egy legfeljebb 30 mA hibaram-kapcsolt hasznlni. Ezt a hibaram kapcsolt minden hasznlat eltt kln ellenrizni kell.

  Ha a csatlakoz vezetk megrongldott, azt csak egy Bosch mrkaszervizzel szabad megjavttatni.

  Kbeldobok alkalmazsa esetn azokat teljesen le kell tekerni.

  sszeszerelsVegye ki a berendezst a csomagolsbl (lsd az AD brt).

  A betlt tlcsr felszerelse (lsd az EF brt)

  zemeltets

  zembe helyezs (lsd a G brt)f A berendezst mindig egy szilrd,

  vzszintes alapra lltsa fel. zem kzben ne dntse meg s ne mozgassa el a berendezst.

  f A motor a kikapcsols utn mg egy ideig tovbb fut!

  Tiszttsa meg a gykrlabdt a talajmaradkoktl. Akadlyozza meg, hogy idegen anyagok, pldul k, veg, fmek, szvet s manyagok jussanak a 8 betlt tlcsrbe. A 16 vg henger ellenkez esetben megrongldhat.

  A betlt tlcsr 8 betlt tlcsrnek resnek kell lennie.

  Bekapcsols

  Nyomja meg a 4 zld gombot.

  Kikapcsols

  Nyomja meg a piros 5 STOP-gombot.

  jrainduls elleni vdelem

  A berendezs egy ramsznet esetn kikapcsoldik. Az energiaellts aktivlsakor a berendezst nem lehet ismt automatikusan bekapcsolni.

  Irnyvlts

  Nyomja be s tartsa benyomva a 6 srga gombot, hogy megfordtsa a forgsirnyt.

  A 16 vghenger ekkor ellenkez irnyba forog s kiveti a blokkol anyagot.

  Tlterhels elleni vdelem

  Egy tl magas terhels (pldul a 16 vghenger leblokkolsa) nhny msodperc elteltvel a berendezs lellshoz vezet. Nyomja be s tartsa benyomva a 6 srga gombot, hogy megszntesse a blokkolst. Ha a blokkolst gy nem sikerl elhrtani, le kell szerelni a 15 a nyomlemezt a vg mechanizmusrl.

  A 10 belltgompbot ekkor kis mrtkben el kell forgatni az ramutat jrsval ellenkez irnyba, amg a beszorult anyag kiszabadul. A 15 nyomlemezt ezutn be kell lltani (lsd A nyomlemez utnlltsa (lsd a H brt)).

  Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineering

  Dr. Eckerhard StrtgenHead of ProductCertification

  n Forgassa el htrafel a 13 vg mechanizmus fedelet.

  op Akassza bele a 8 betlt tlcsrt a kerti kisgpbe, majd engedje el a 13 vg mechanizmus fedelet.

  q Nyomja le a 8 betlt tlcsrt s a 8 betlt tlcsr reteszelshez forgassa el az ramutat jrsval megegyez irnyba a 9 piros rgztgombot; a teljes reteszelshez a 9 piros reteszelgomb kb. 5 teljes fordulatra van szksg.

  OBJ_BUCH-919-003.book Page 28 Monday, April 11, 2011 3:42 PM

 • Magyar | 29

  Bosch Power Tools F 016 L70 736 | (11.4.11)

  Munkavgzsi tancsokf A berendezs hasznlata kzben viseljen

  mindig vdszemveget, zajtompt flvdt s vdkesztyt.

  f Hasznlat eltt mindig ellenrizze a gyjtlda s a betlt tlcsr helyes felszerelst.

  A berendezs rzkelkkel van felszerelve. Ha a 11 gyjtlda s a 8 betlt tlcsr nincs a helyes helyzetben, a berendezst nem lehet elindt

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended