Home >Lifestyle >2014.09.08. happyweek 84

2014.09.08. happyweek 84

Date post:07-Dec-2014
Category:
View:137 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
vztahy, rodina, on, ona, rodinná firma, byznys, podnikání, štěstí, rovnováha, životní styl
Transcript:
  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 8.9. 2014. 084 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Vztahy jsou tma, kter v naem ivot hraje velikou, ale i dleitou roli. Z hlediska naeho ivota jsou na tvrtm mst z vc, kter bychom mli mt sprvn v ivot nastaven (prvn je poznn sebe sama, druh je stanoven si sv ivotn cesty a tet je ivotn vize kam chceme v ivot dojt, eho chceme v ivot doshnout). Bez sprvn nastavench vztah je cel ivot komplikovanj, sloitj a tak t. Pokud nemte dobe vyeen vztahy, je tak tk najt ve svm ivot to prav tst. Vztahy se zabv dnes kde kdo: lifestylovasopisy, televizn poady, rzn poradci, celebrity, sexuologov, psychologov atd.. Je to tma, kter vdy pitahuje pozornost, a proto se tm mnoho lid rdo zabv. Nebezpen ale je, e se tmto velmi zvanm problmem zabvaj tito lid velmi povrchn. Rzn rady tipu: jak zapsobit na svho partnera, jak nakldat s nevrou apod. posouvaj toto dleit tma na opravdu velmi povrchn rove. Je tak pomrn nepjemn, e nikdo na ivotn vztah nepipravuje dti. Ve kolch se u velicos, ale o tomto dleitm aspektu ivota nev nic. Dve bylo zvykem, e na spolen ivot v manelstv pipravovala rodina. Mla tak velk vliv na vbr partnera. Dnes vak rodina tuto roli vbec nee. I zde je rozen postoj, e si kad m v tomto aspektu ivota poradit sm, e jim rodie do nieho nemaj mluvit apod. Dti i v pozdjm vku jsou tak ponechny pln na pospas a nev, co a jak hodnotit. Nechpou zkladn podstatu vztahu. Nechpou ani role eny a mue ve vztahu. Ve se tak v posledn dob odehrv jen na rovni: ijeme spolu. Vztahy jsou pak opravdu degradovny na to, e dva lid ij kad svj ivot a sdlej pak spolen chvle. Takov vztah ale opravdu nen tm, co chpeme pod tzv. vztahem Gua2. Modern doba opout stle vce a vce pirozen nastaven ivota lovka. Nerozliuje mue a enu jako dv pln rozdln entity. Neustl snaha o rovnost ve vem tak ni ve, co si rovn nikdy bt neme. Stejn bychom mohli chtt nastavit rovnost mezi lvem a antilopou (tj. e kdy lev lov antilopu, tak antilopa m prvo lovit lva). Pleteme si tak rovnost a rovnovhu. Rovnost v prod neexistuje. Naopak. Ve m sv pevn dan msto a tm i svoji funkci, kterou pispv k tomu, e proda funguje v rovnovze. A stejn tak to je ve vztahu mezi muem a enou. Kad z nich m svoji pirozenou roli a jejm plnnm pispv k rovnovnmu vztahu. Proto mum i enm dala proda rzn vlohy jak duevn tak tlesn. Proto, aby byli schopni sv role vykonvat. Pokud kad ve vztahu bude tyto role vykonvat tak, jak m, pak ivot v takovm vztahu je daleko jednodu, ne t sm. eny a mui jsou rzn polarity. Jsou to rozdln energie na tomt podklad. Rozdln nejsou pro to, aby spolu bojovaly. Jsou odlin pro to, aby se navzjem doplnily. Pokud se tyto dva rozdln ply spoj, vytvo tak siln JEDNO. A toto JEDNO je podstatou vztahu mezi muem a enou. Pokud si toto lid opt neuvdom, budou vztahy i nadle prochzet velkou kriz. Tato krize pak dle me vst k plnmu rozpadu pojmu partnersk vztahy. Me lidstvo dovst zpt k ivotu v komunitch, kdy skupiny en a mu budou t pospolu, jako v dvnch dobch v kmenovm uspodn. Ji dnes jsou patrn jemn strnky tohoto uspodn. Mnoho en i mu nyn ij tzv. single a voln chvle trv se svmi kamardkami resp. kamardy. Uvidme, kam lidstvo rozpad vztah posune. K lepmu, nebo hormu?
  • 2. www.akademiestesti.webs.com JE NEGATIVN MYLEN KODLIV? Vae prvn reakce asi bude ANO. V poslednch letech jsou lid stle vce a vce pesvdovni o tom, jak negativn mylen zhoruje kvalitu ivota, zdrav a vede k neastnmu ivotu. Ano, negativn mylen s pstupy k ivotu maj tyto neblah inky na ivot. Ale jak vte, kad mince m dv strany, ve je Jin a Jang. Co tedy me bt tou druhou stranou? Mylenky jak vme, jsou vytveny rznmi pocity. Mme-li njak pocit, pak na jeho zklad si vytvme rzn pedstavy, kter maj podobu mylenek. Je tedy zejm, e negativn pocity vedou k negativnmu mylen. Pro ale maj lid negativn pocity? Pokud patte k pravidelnm tenm HAPPYWEEKui jste naimi studenty, pak vte, e pocit je energie Jang. Energie Jang je funkce, tj. je zkladem toho, aby nco fungovalo. Pocit tedy je nco, co existuje. Mte-li njak pocit, tak pesn vte, e nco JE. Pokud mte pocit chladu, pak vte, e je zima, mte-li pocit hladu, pak vte, e mte hlad. Tento pocit, tedy Jang ve vs probouz funkci. V ppad pocitu chladu funkc je se zaht (teba si vzt tepl svetr), v ppad hladu to bude dt si nco dobrho. Stejn tak to funguje s negativnmi pocity. Negativn pocit ve vs generuje energii funkce, tj. mte nco dlat. Nap. vztek byste asi zaadili mezi negativn pocity. asto slchte, e vztek je nebezpen, ohrouje zdrav apod. Ano, pokud nevte, co vztek je a pokud se jm nechvte asto unet, pak m sv negativn inky. Ale kdy vte, e vztek je signl, e je nco patn a e je teba rychle sjednat npravu, pak negativn pocit vede k pozitivnmu jednn zjednn npravy. Pokud vak takto nejednte, pak je vztek opravdu jen a jen negativnm vlivem na vae zdrav. Vtinou to pak odnesou jtra i lunk. A co strach? Urit jste byli v ivot nabdni k tomu, abyste pekonali strach. Dlouhodob strach opravdu vede k velmi nebezpenm koncm, jako jsou nap. deprese. Strach pat k energii Vody. Hlubok voda (deprese) pak me lovka opravdu dostat a na hlubok dno. Naute se strach vyuvat pozitivn. Strach je opt signl, e h mon nebezpe. Pokud to vte, pak opt vyuijete energii Vody. Ta rda pracuje s informacemi. Take si seenete co nejvce informac o tom, eho se bojte. Uvidte, e pokud strach pln nepomine, pak se rozhodn velmi sn. Dal pocit, kter lidi asto trp je smutek. t ve smutku je skuten nepjemn. I zde vak musme chpat princip tohoto pocitu. Vychz asto ze ztrty. Stejn jako ve kolem ns, i ztrta m dv strany mince. Jednou z nich je opravdu ztrta neho, co pro vs bylo dleit, i vzcn. Druh strana tto mince je zmna. Pokud o nco v ivot pijdete, prodlali jste zmnu. Nco jste mli a u to nemte. A vy opt vte, e zmna je ivot, je to zkladn princip ivota jako takovho. V ivot se ve neustle mn. Naopak ne-zmna je smrt. Tm, e o nco v ivot pichzte znamen, e msto toho me pijt nco novho. Zmna vede do budoucnosti, vytv ji. Vytv nov vci ve vaem ivot. Samozejm zle jak pro vs cenn bylo to, co jste ztratili. Smutek po uritou dobu je dleit, protoe um zacelit rny. Proto jsou znm tradice, kdy nap. pi mrt nkoho v rodin musela rodina po danou dobu truchlit. Je to oistn proces. Ale zrove je dleit vnmat to jako vstup do nov etapy ivota. Pokud tedy rozumte tomu, co vlastn vae negativn mylenky zpsobuje, e to jsou pocity a pokud rozumte tmto pocitm, pak mete vyuvat i jejich pozitivn dopady na v ivot. Jak star moudrost prav: Ve zl je pro nco dobr. Negativn mylenka sama o sob tak jen negativn nen. Negativn je, pokud ji nechte jen negativn psobit a nebudete vyuvat i jej kladn energie. Proto vdy pemlejte, jak dan pocit vyut pro sv dobro. Vdy pemlejte pozitivn a to i na zklad negativn mylenky.
  • 3. www.akademiestesti.webs.com BT BOHAT, NEBO DUCHOVN? asto narm na tuto otzku a zrove velk konflikt. Lid vnmaj tyto dv roviny za naprosto nesluiteln. Bohatstv podle tchto nzor pat k materilnmu svtu a duchovn ivot pak k spiritulnmu svtu. A opt vnmaj tyto dv roviny jako naprosto konfliktn. Ale jak vte, svt je jin-jangov. Tj. skld se jak z materilnho tak i duchovnho zkladu. Ve je Jin a Jang. ijeme ve svt, kter m Jinov, tj. materiln zklad, ale zrove lid maj monost vnmat Jangovouenergii, tj. um t duchovnm ivotem. Tyto dv energie nejsou v dnm ppad neptelsk. Stejn jako jsme si ukzali v lnku On & Ona, tyto dv energie se neustle dopluj. Dokud se nenaute vnmat a pouvat tento zkladn princip tj. Jin a Jang spolu nesoupe, ale dopluj se nikdy nemete bt v ivot astn. Vdy budete t v konfliktu, kter ale vbec neexistuje. Jen si ho sami vyvolvte. Duchovn svt si opt raz vce a vce cestu ke svtlu. Vy vte, e v roce 1864 dolo k obratu energi, kter se pesouvaj z vchodu na zpad a ze zpadu na vchod. V tomto roce se tedy z vchodu zaaly pesouvat siln duchovn energie a ze zpadu naopak ty materiln. Tm na zpadn polokouli sl duchovn uvdomn. I vy urit sami ctte vt a vt potebu duchovnho ivota. To ale neznamen, e ve hmotn je patn a e se toho mte zbavit. ivot m bt naopak duchovn. Cel proda je velmi bohat. Ve na tomto svt je uzpsobeno k hojnosti. Z jednoho zrna vyroste klas s vce zrny, z jednoho zrnka jablka vyroste strom rodc stovky jablek. Naute se tedy spojovat duchovn proitky s uvnm si materilnho bohatstv. V tomto propojen je prv tst ivota. ERSTV VZDUCH Pamatujete si, co znamen FengShui? Ve volnm pekladu to znamen vtr a voda. Vy ji vte, e mte dva zkladn zdroje energie pro v aktivn ivot. Prvnm zdrojem je potrava a iviny z n. Proto je kvalita va stravy pmo mrn s kvalitou vaeho ivota. Stejn tak dleitm zdrojem energie pro ivot je vzduch, kter dchte. I jeho kvalita uruje kvalitu vaeho ivota. Se vzduchem je tak spojeno prosted, ve kterm ijete. Proto je tak FengShuitak asto uvdno jako umn prostoru (i kdy to nen jen umn prostoru, ale je to umn daleko obshlej). V modern dob stle ubv mst s opravdu zdravm vzduchem. Vyspl civilizace s sebou pin tak velk vrobn zkladny, kter jsou zdrojem zneitn vzduchu. Ale nejsou to jen tovrny, ale tak bn chovn lid. Jzda autem, lety letadlem, spoteba elektiny, topen atd. atd.. Zdrav vzduch je vak opravdu velmi dleit nejen pro vae aktuln zdrav, ale tak pro vai dlouhovkost. Dlka vaeho ivota hodn souvis s dlkou ivota vaich bunk a jak rychle vm odumraj. ivot buky je zvisl na kyslku. m vce kyslku se k buce dostane, tm vt ivotnost m. D se ci, e buky v tle umraj na uduen. m hor psun kyslku mte, tm rychleji vae buky umraj. erstv vzduch m vak i dal pozitivn inky. Posiluje v imunitn systm. Ten tak opt chrn buky ped napadenm zven a tm jim opt prodluuje ivot. erstv vzduch m dal blahodrn inky. Uvoluje stres a napt v tle i psychice. Dky tomuto uvolnn zvyuje pocity tst a spokojenosti. Vzduch je zdrojem va energie. m lep vzdu