+ All Categories
Home > Presentations & Public Speaking > Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Date post: 22-Jul-2015
Category:
Upload: jaromir-novak
View: 210 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
Aktivity ČTÚ v oblasti Aktivity ČTÚ v oblasti vysokorychlostního internetu vysokorychlostního internetu Marek Ebert Český telekomunikační úřad pro seminář Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací *** Praha, 3. února 2015
Transcript
Page 1: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Aktivity ČTÚ v oblasti Aktivity ČTÚ v oblasti vysokorychlostního internetuvysokorychlostního internetu

Marek Ebert

Český telekomunikační úřad

pro seminář

Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací

*** Praha, 3. února 2015

Page 2: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

ČTÚ v roce 2014ČTÚ v roce 2014

Program podpory NGA-Spolupráce s MPO na základních principech Programu-Dokončení mapování NGA (červenec 2014)-Příprava na zadání registru pasivní infrastruktury

Kvalita služeb-Pravidla řízení datového provozu (prosinec 2013)-Základní parametry kvality a postup ověřování

Správa spektra

- Dokončení aukce kmitočtů 800, 1800 a 2600 MHz-Strategie správy spektra-Diskuse k podmínkám aukcí 1800/2600 MHz a 3,7G-Diskuse k pásmu 700 MHz

Ex-ante regulace

-Dokončení ART 4, 5 ( 6)

Page 3: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Podíl perspektivních technologií pro Podíl perspektivních technologií pro vysokorychlostní přístup je v ČR stále vysokorychlostní přístup je v ČR stále nízkýnízký

Zdroj: ČTÚ, leden 2015

Page 4: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Zdroj: ČTÚ, leden 2015 (údaje za 2014 jsou odhadem)

Page 5: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti)ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti)

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

Podpora rozvoje NGA sítí

- spolupráce s MPO na přípravě výzev k programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace a expertní účast na jeho realizaci,

- příprava registru pasivní infrastruktury (RPI) v návaznosti na doporučení Studie proveditelnosti.

Aukce volných kmitočtů pro širokopásmové sítě

- kontrola plnění rozvojových kritérií z 4G aukce 2013,-výběrové řízení na příděly zbylých kmitočtů z aukce v pásmech 1800 a 2600 MHz,-výběrové řízení na přídělu kmitočtů v pásmu 3600 až 3800 MHz.

Mezi hlavní cíle státní politiky patří:

Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňujících přenosové rychlosti v souladu s cíly Digitální agendy, tj. do roku 2020:- 30 Mbit/s pro všechny obyvatele,- 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností.

Kap. 4.1 Rozvoj NGA sítí:

„Je smysluplné podporovat možnosti efektivního kofinancování výstavby z veřejných prostředků …“.

„…vláda pro většinu lokalit v ČR považuje za vhodnou a dlouhodobě perspektivní infrastrukturu … kabelovou technologii s optickými vlákny …“.

Page 6: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Program podpory NGA – expertní podporaProgram podpory NGA – expertní podpora

„Úvodní“ mapování NGA-Indikativní ověření možností uplatnění veřejných prostředků-2 fáze verifikace (dvě konzultace výsledků)-Podklad pro uplatnění požadavku na EU financování-Závěry (včetně mapy) ČTÚ zveřejnil v 7/204-Nutný kontrolní a verifikační mechanismus na bílá, šedá a černá místa pro účely výzev / žádostí o podporu

ČTÚ počítá s dalším expertním zapojením v Programu-Spolupráce na formulaci podmínek pro výzvy-Verifikace „charakteru“ zájmového území-Účast na hodnocení žádostí-Spolupráce na kontrole plnění podmínek a řešení sporů

Již je čas definovat výzvy, postup hodnocení atd.

Page 7: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Registr pasivní infrastruktury (RPI)Registr pasivní infrastruktury (RPI)

ČTÚ připravuje Studii proveditelnosti -Zahájeno v pololetí 2014-Dodavatelem je společnost eNovation-Původní termín 11/2014, nově 4/2015

Aktuální stav-Pracovní návrh Studie proveditelnosti (30. 1. 2015)-Dnes nebo zítra ČTÚ požádá dotčené subjekty o připomínky (do 25. 2. 2015)-Následně (na konci 3/2015) workshop k jejich vypořádání-Finální verze Studie proveditelnosti v dubnu 2015.

Další kroky-Formulace zadání a veřejná zakázka na realizaci RPI-Iniciace souvisejících opatření

-Funkční RPI nejpozději od roku 2017

Page 8: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Výběrová řízení na kmitočty Výběrová řízení na kmitočty

Aukce 1800/2600 MHz

- Záměrem je podpora budování 4G mobilních sítí-Platnost závazků z Aukce 2013, stále možnost další sítě-Již po vyjádření ÚOHS

Aukce 3,7G-Podpora budování vysokorychlostních přístupových sítí-Možnost vzniku alespoň 3 celoplošných sítí-Spektrální limit 80 MHz (40 MHz pro stávající MNOs)-Rozvojová kritéria pro pokrytí i malých obcích-Závazek velkoobchodní nabídky

Další postup

- V únoru 2015 konzultace návrhu podmínek VŘ 3,7 GHz-Zahájení obou VŘ ve vazbě na změnu NV 154/2005 Sb.-Alespoň VŘ 1800/2600 MHz provést ještě v r. 2015

Page 9: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ...Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ...

Kontrolní činnost

Kontrola v oblasti kvality datových služeb- Metodika a měřící nástroje pro kontroly vybraných

parametrů kvality datových sítí v návaznosti dokumentu „Stanovení základních parametrů a měření kvality služby přístupu k síti Internet“,

- Aplikace pro uživatelské ověřování kvality datových služeb

Analýzy a monitoring trhů elektronických komunikací- uložení nápravných opatření (REM/CEN) na relevantních

trzích 4, 5 a 6- provedení „reanalýz“ trhů dotčených oznámenou separací

společnosti O2

Page 10: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Nápravná opatření na trzích 4 a 5 Nápravná opatření na trzích 4 a 5

Trh 4 (velkoobchodní fyzický přístup)-Nově zpřístupnění optických přístupových sítí-Přistup do pasivní infrastruktury, včetně „dark fibre“-Požadavky na formulaci SLA a KPI

-Ekvivalence vstupů-Virtuální zpřístupnění (VULA)

Trh 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup)-Nově přístup na úrovni REN (v případě závazného zájmu)

-Požadavky na formulaci SLA a KPI-Ekvivalence vstupů

Další postup

- V únoru 2015 zahájení SŘ, v březnu veřejná konzultace.-Do poloviny roku 2015 notifikace rozhodnutí -Následně „reanalýzy“ a nové nastavení REM v souvislosti se separací O2

Page 11: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Takže shrnutí aktivit roku 2015 … Takže shrnutí aktivit roku 2015 …

- Studie proveditelnosti RPI (duben 2015)

- Spolupráce výzvách k Programu podpory NGA (1. Q/2015)

- Aplikace pro uživatelské ověření kvality služeb (1.Q/2015)

- Povinnosti na trzích 4 a 5 (pololetí 2015)- Finalizace podmínek pro aukci 3,7G (pololetí

2015)- Aukce 1800/2600 MHz (druhé pololetí 2015)

- Zakázka na realizaci RPI (2. pol. 2015)

- Zahájení ART u trhů 3a, 3b a 4 (do konce 2015)

Page 12: Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

***Děkuji za pozornost

kontakt: [email protected]


Recommended