Home >Documents >Baterie AA Copy

Baterie AA Copy

Date post:28-Oct-2014
Category:
View:27 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:

TEST

Nabjec baterie a nabjeky

Vysok kapacita, omezen iv iNovj typy nabjecch tukovch bateri disponuj vysokou kapacitou a v nkterch ppadech pekonaj i nejlep alkalick lnky. Jsou vhodn k pouit v pstrojch s vysokou spotebou elektrick energie, napklad v digitlnch fotoapartech, elektronickch hrakch a bezdrtovch zazench. K jejich nabjen je teba tak vhodn nabjeka. Kdo nechce na dobit bateri ekat hodiny, shne nejspe po nkterm z model s rychlm nabjenm. N test vak ukzal, e intenzivn pouvn spolen s rychlm nabjenm asto vede k vrazn ni ivotnosti bateri, ne jakou vrobci uvdj. Najdou se ale i takov, kter ast nasazen bez problm ustoj.

I DOBR RADANejlep hodnocen zskala inteligentn nabjeka Camelion BC-0907 (velmi dobe, 690 K), kter vynik ve vech hodnocench kategorich, baterie nabije za 1,5 hodiny, m pehledn displej zobrazujc stav kadho lnku a je dodvna se zsuvkou do automobilu. Za zmnku stoj tak cenov vhodn nabjeka IKEA Ladda (dobe, 400 K), nicmn z inteligentnch nabjeek poslou dobe kterkoliv v testu. Zvltnm ppadem jsou solrn modely, kter dky nzkmu nabjecmu proudu baterie nepebj. Doporuit lze model Silva SOLAR I (dobe, 1840 K), kter doke nabt dva lnky bhem jednoho dne, ale jeho cena je pomrn vysok. Z vysokokapacitnch bateri vyly z testu nejlpe lnky GP ReCyKo+ 210AAHCB (velmi dobe, 80 K), kter v dobrm stavu ustly i dlouhodob ztov test (spolen se tymi dalmi modely). Cenov nejvhodnj jsou s vraznm nskokem baterie IKEA AA LADDA (velmi dobe, 40 K), jejich kapacita t vrazn neklesla ani po mnoha nabjecch cyklech.

Typy nabjeek

kol nabjeek je zdnliv triviln: mly by umt lnky nabt na plnou kapacitu, ani vce ani mn. Plin nabit neboli pebit me vst k pokozen baterie, nedostaten zase sn jej vyuitelnost v provozu a me zpsobit doasnou ztrtu kapacity (tzv. pamov efekt). V souasn dob jsou na trhu ti zkladn typy nabjeek, kter se se svm kolem potkaj rznm zpsobem. K nejpokroilejm pat inteligentn nabjeky, kter jsou schopny nabjen samy ukonit, pokud se baterie pibl pln kapacit. V tto kategorii najdeme modely, kter plnou kapacitu lnk zjiuj na zklad monitorovn jejich napt (oznaovan zkratkou dV). Dal varianty se d teplotou bateri (t oznaovny dT);

nabit lnky se zahvaj a senzor vzrst teploty zaznamen. Svm chovnm se oba typy v podstat neli, teplotou zench nabjeek na trhu ale pli nen. Inteligentn nabjeky maj tu vhodu, e zajist pln nabit nehled na typ a kapacitu lnk. Umouj tak krat nabjec asy; mohou aplikovat vysok nabjec proud, protoe dky schopnosti rozpoznat plnou kapacitu lnk nehroz jejich pebit. Mvaj tak dal funkce, mezi kter me patit vybit bateri ped optovnm nabitm i tzv. udrovac proud, kter brn samovybjen, dokud jsou baterie vloeny v nabjece (nen to ale pli sporn een). Dalm typem jsou nabjeky, kter

Pokraovn na str. 15

I VYBRNO, ZKOUENO, HODNOCENONabjeky V mezinrodnm testu: 17 nabjeek bateri, z toho 10 s kontrolou nabjen, 5 bez kontroly nabjen a 2 solrn. Ceny: v e-shopech v listopadu 2010 a Podl skupin zkouek na celkovm hodnocen Vkonnost 45 %, obsluha 35 %, vybaven 10 %, konstrukce 10 %. a Snen hodnocen Modely bez kontroly nabjen nebo jen s asovaem nemohly zskat lep hodnocen ne dostaten. Neplat pro solrn nabjeky. a Vkonnost Nabjec proud men nzkoodporovm amprmetrem mezi bateri a nabjekou pi nabjen 2 a 4 lnk. Dle meno napt bateri a spoteba elektrick energie ze st. Po dokonen nabjen meno udrovac napt (pokud m nabjeka tuto funkci), spoteba s nabitmi bateriemi a bez bateri. innost potna jako pomr mezi energi odebranou z rozvodn st a energi zskanou vybitm baterie. a Obsluha Hodnocena snadnost vkldn a vyjmn bateri, znaen a varovn na nabjekch, uitenost indiktor i displeje a nvod k pouit. a Vybaven Hodnocena ptomnost autozsuvky, monost volitelnho napt, a zda pstroj nabj paraleln nebo sriov. a Konstrukce Posuzovna kvalita zpracovn kontakt a ochrana proti zkratovn.

12

dTest 12/2010

TEST

Nabjec baterie a nabjeky

Vysok kapacita, omezen iv iNovj typy nabjecch tukovch bateri disponuj vysokou kapacitou a v nkterch ppadech pekonaj i nejlep alkalick lnky. Jsou vhodn k pouit v pstrojch s vysokou spotebou elektrick energie, napklad v digitlnch fotoapartech, elektronickch hrakch a bezdrtovch zazench. K jejich nabjen je teba tak vhodn nabjeka. Kdo nechce na dobit bateri ekat hodiny, shne nejspe po nkterm z model s rychlm nabjenm. N test vak ukzal, e intenzivn pouvn spolen s rychlm nabjenm asto vede k vrazn ni ivotnosti bateri, ne jakou vrobci uvdj. Najdou se ale i takov, kter ast nasazen bez problm ustoj.

I DOBR RADANejlep hodnocen zskala inteligentn nabjeka Camelion BC-0907 (velmi dobe, 690 K), kter vynik ve vech hodnocench kategorich, baterie nabije za 1,5 hodiny, m pehledn displej zobrazujc stav kadho lnku a je dodvna se zsuvkou do automobilu. Za zmnku stoj tak cenov vhodn nabjeka IKEA Ladda (dobe, 400 K), nicmn z inteligentnch nabjeek poslou dobe kterkoliv v testu. Zvltnm ppadem jsou solrn modely, kter dky nzkmu nabjecmu proudu baterie nepebj. Doporuit lze model Silva SOLAR I (dobe, 1840 K), kter doke nabt dva lnky bhem jednoho dne, ale jeho cena je pomrn vysok. Z vysokokapacitnch bateri vyly z testu nejlpe lnky GP ReCyKo+ 210AAHCB (velmi dobe, 80 K), kter v dobrm stavu ustly i dlouhodob ztov test (spolen se tymi dalmi modely). Cenov nejvhodnj jsou s vraznm nskokem baterie IKEA AA LADDA (velmi dobe, 40 K), jejich kapacita t vrazn neklesla ani po mnoha nabjecch cyklech.

Typy nabjeek

kol nabjeek je zdnliv triviln: mly by umt lnky nabt na plnou kapacitu, ani vce ani mn. Plin nabit neboli pebit me vst k pokozen baterie, nedostaten zase sn jej vyuitelnost v provozu a me zpsobit doasnou ztrtu kapacity (tzv. pamov efekt). V souasn dob jsou na trhu ti zkladn typy nabjeek, kter se se svm kolem potkaj rznm zpsobem. K nejpokroilejm pat inteligentn nabjeky, kter jsou schopny nabjen samy ukonit, pokud se baterie pibl pln kapacit. V tto kategorii najdeme modely, kter plnou kapacitu lnk zjiuj na zklad monitorovn jejich napt (oznaovan zkratkou dV). Dal varianty se d teplotou bateri (t oznaovny dT);

nabit lnky se zahvaj a senzor vzrst teploty zaznamen. Svm chovnm se oba typy v podstat neli, teplotou zench nabjeek na trhu ale pli nen. Inteligentn nabjeky maj tu vhodu, e zajist pln nabit nehled na typ a kapacitu lnk. Umouj tak krat nabjec asy; mohou aplikovat vysok nabjec proud, protoe dky schopnosti rozpoznat plnou kapacitu lnk nehroz jejich pebit. Mvaj tak dal funkce, mezi kter me patit vybit bateri ped optovnm nabitm i tzv. udrovac proud, kter brn samovybjen, dokud jsou baterie vloeny v nabjece (nen to ale pli sporn een). Dalm typem jsou nabjeky, kter

Pokraovn na str. 15

I VYBRNO, ZKOUENO, HODNOCENONabjeky V mezinrodnm testu: 17 nabjeek bateri, z toho 10 s kontrolou nabjen, 5 bez kontroly nabjen a 2 solrn. Ceny: v e-shopech v listopadu 2010 a Podl skupin zkouek na celkovm hodnocen Vkonnost 45 %, obsluha 35 %, vybaven 10 %, konstrukce 10 %. a Snen hodnocen Modely bez kontroly nabjen nebo jen s asovaem nemohly zskat lep hodnocen ne dostaten. Neplat pro solrn nabjeky. a Vkonnost Nabjec proud men nzkoodporovm amprmetrem mezi bateri a nabjekou pi nabjen 2 a 4 lnk. Dle meno napt bateri a spoteba elektrick energie ze st. Po dokonen nabjen meno udrovac napt (pokud m nabjeka tuto funkci), spoteba s nabitmi bateriemi a bez bateri. innost potna jako pomr mezi energi odebranou z rozvodn st a energi zskanou vybitm baterie. a Obsluha Hodnocena snadnost vkldn a vyjmn bateri, znaen a varovn na nabjekch, uitenost indiktor i displeje a nvod k pouit. a Vybaven Hodnocena ptomnost autozsuvky, monost volitelnho napt, a zda pstroj nabj paraleln nebo sriov. a Konstrukce Posuzovna kvalita zpracovn kontakt a ochrana proti zkratovn.

12

dTest 12/2010

votnost

vyplat investovat do Jednoznan senabjeek. Stojoprotitrochu inteligentnch sice vc ne jednoduch modely, ale nim

jsou univerzlnj a k baterim etrnj. Nabij sprvn jakkoliv lnek, po dosaen pln kapacity ukon nabjec proces a pedchz tak pebjen. Doporuit naopak nelze jednoduch modely zcela bez kontroly nabjen. Proces nabjen trv dlouho a je nutn jej ukonit run. Ideln se chovaj, pouze pokud uivatel zohledn nabjec tabulku, zn-li pesnou kapacitu lnk a jsou-li zcela vybit. Pokud do nich vlote nepln vybit nebo dokonce nabit baterie, dojde k jejich pebit.

Nabjec baterie V mezinrodnm testu: 16 nabjecch tukovch NiMh bateri s vysokou kapacitou Ceny: v e-shopech v listopadu 2010 a Podl skupin zkouek na celkovm hodnocen Jeden nabjec cyklus: bn spoteba 10 %, rozen test 30 %, vce nabjecch cykl 60 %. a Jeden nabjec cyklus Kdykoliv to bylo mon, dil se test normami IEC 61951-1 a IEC 61951-2. Ped testem baterie 5x nabity a vybity za bnch podmnek. Kapacita urena dobou, po kterou si baterie udrela napt nad 0,9 volt. Pokud nen uvedeno jinak, bylo 10 bateri od kadho modelu nabjeno proudem o 1/10 kapacity po dobu 16 hodin, pot ponechno hodinu v klidu. Bn podmnky: vybjen bateri stlm proudem 500 mA. Kolsav spoteba: odpor 3,9 po dobu 15 vtein aplikovan kadou minutu. Vysok

kontinuln spoteba: odpor 1 aplikovan konstantn. Uskladnn nabitch lnk: 5 nabitch bateri uloeno na 60 dn v mstnosti s bnou pokojovou teplotou a vlhkost, pot vybito za bnch podmnek a zmena kapacita. Uskladnn vybitch lnk: 5 zcela vybitch bateri uloeno na 3 msce, pot 2x nabito a vybito a pi tetm vybit za bnch podmnek zmena kapacita. Pebit: 5 bateri nabjeno 1/20 kapacity po 4 tdny, pot 2x nabito a vybito a pi tetm vybit za bnch podmnek zmena kapacita. a Vce nabjecch cykl Baterie nebyly ped testem nabity a vybity. 5 bateri od kadho modelu nabjeno vysokm proudem o 1/3 kapacity, po dosaen 9095 % dobjeno proudem o 1/5 kapacity po dobu 15 minut. Pot ponechno na 10 minut v klidu a vybjeno odporem 1 ohm, aplikovanm konstantn. Opakovno 200x.

obvykle tvrd, e Vrobcivak, zacykl nabitbaterie vydr alespo tisc a vybit. Neuvd jakch podmnek lze dan ivotnosti doshnout, take je takov vrok celkem nicnekajc. Je pozoruhodn, e navzdory tvrzenm

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended