Home >Documents >Brezineves prosinec 2014

Brezineves prosinec 2014

Date post:06-Apr-2016
Category:
View:215 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • B EZ I N V ES K Z P R AVO DA J - t v r t l e t n k m s t s k s t i P r a h a - B e z i n v e s 1

  A K T UA LI T Yw w w. b r e z i n e v e s . c z

  TJ Bezinves m nov vedenpokraovn nastran 3

  Vestedu 19. listopadu probh-la poroce apl valn hromada TJ Bezinves. Nsledn sch-ze nov zvolenho vkonn-ho vboru, konan ve tvrtek 27. listopadu, potvrdila zmny veveden Tlovchovn jednoty Bezinves.Valn hromada vzala navdom zprvu vkonnho vboru TJ Bezinves zauplynul obdob, zprvy o innosti fotbalovho oddlu mu, mldenickch drustev kopa-n, oddlu tenisu acvien en. Kedni valn hromady bylo vjednotlivch oddlech evido-vno celkem 244 sportovc atrenr. Nejvt- dl - 155 k, ky adorostenc odkate-gorie MINI pomlad dorost - pipad naod-dl mldenick kopan. Knim je teba pist

  19 trenr atrenrek. Drustvo kopan mu eviduje celkem 35 hr, tenisov oddl m 21 len, oddl cvien en 14.V uplynulm obdob byla re-alizovna cel ada drobnch i vtch vylepen stvajc in-frastruktury sportovi, a u jde o rekonstrukci socilnho zzem budovy TJ, rozen oplocen fotbalovho hit i zajitn bezplatnho pipojen

  k internetu odspolenosti ADC. Pro jedno-du a transparentn rezervaci tenisovch kurt byl uveden do provozu on-line rezer-van systm. Napoli vchovy tenisov ml-dee pokraovala spoluprce s Tenisovou

  Pestoe od Bezinvsi bude nkupn cent-rum vzdlen jen pr krok, paradoxn le nazem, kter ji spad dokatastru blic. Relativn sloit jednn mezi investorem, sousedn mstskou st apslunmi ady byla hlavnm dvodem, pro se zahjen stav-by oproti pvodnmu plnu posunulo ocel

  rok. Nyn vak vstavba nabrala rychl tempo a nkupn centrum zan dostvat jasnj kontury. Technologicky se jedn o celkem jednoduchou stavbu, kdy je objekt prakticky cel poskldn zprefabrikovanch dl dove-zench namsto.

  Jak si vtina oban ji jist vimla, vpolovin jna byla vtsn blzkos-ti Bezinvsi vkopovmi pracemi zahjena vstavba novho nkupnho centra. Stavba by mla bt dokonena ji najae ptho roku.

  Obchodn centrum Bezinves est tdn po zahjen stavby Foto: Martin Pevrtil

  TVRTLETNK MSTSK STI PRAHA-BEZINVES Z DA R M A

  Ronk: IV/ slo 4 Prosinec 2014Vydno vBezinvsi

  ES TVRTLETNK MSTSK STI PRAHA-BEZINVE Z DA R M AZPRAVODAJBEZINVESK

  pokraovn nastran 5

  Slovo starostyVen oban Bezinvsi, mil ptel,v polovin jna probhly v esk republi-ce ji est komunln volby. Zrove jsme si 17. listopadu pipomnli tvrtstolet od spo-leenskch zmn, kter mly zsadn dopad naivoty ns anaich dt. Tyto dv udlosti m vedou kekrtkmu zamylen. ast ukomunlnch voleb vBezinvsi byla nejni zacelou novodobou historii esk re-publiky; kurnm se dostavilo pouze 52 % uns registrovanch voli. Ped tymi lety pitom pilo 71 % oban. Nadpolovin ast je vak vesrovnn s vtinou jinch mst aobc stle nadprmrn. Vevolbch uns kandidovalo jedin uskupen nezvislch kandidt, co nen ani vmalch mstskch stech zcela bn. Vnmm to jako vcelku pozitivn jev, jako vyjden relativ-n spokojenosti oban se ivotem vBezinv-si. Situace uns nen bouliv, neobjevuj se v-razn spory, nemme zde navzjem se osouj-c aomoc bojujc zjmov skupiny apolitick strany, jak je to bn jinde. Chtl bych vit, e se nm bude dait navzat naspnou prci minulho zastupitelstva a ipes mon nega-tivn ekonomick tlaky nadle Bezinves udr-iteln rozvjet. Zhlediska zastupitelstva bude kontinuita zachovna. Vdevtilennm zastu-pitelstvu bude nadle pracovat est stvajcch zastupitel, ti tve jsou nov. Obmna je pi-rozen, sti dosavadnch zastupitel zkrtka osobn i profesn dvody neumonily pokra-ovat dle. Vkadm ppad bych jim vem chtl vyjdit svj velk dk. Stoj zanimi velk kus prce odveden veprospch lepho ivota ns vech vBezinvsi, navc nakor vlastnho volnho asu. Dnen svt je zvelk sti postaven narych-losti, dravosti, schopnosti prosadit se a zvl-dat konfl iktn situace. Kespokojenmu ivotu vak podle m lid potebuj tak vznamnou protivhu, tedy prosted, vekterm pevld konsensus. Msto, kde jet funguje mstn pospolitost a kde spolkov innost nen vy-przdnnm pojmem, kde se pstuje slunost v kadodennm kontaktu, kde si lid mohou aktivn odpoinout i se vnovat vlastnm z-libm. Pevn vm, e Bezinves je takovm mstem ainadle se budu zasazovat oto, aby takovm zstala.Chtl bych vm vem popt pjemn proit vnonch svtk anm vem mnoho dvod kradosti vroce 2015.

  Spnm veho dobrho Ing.Ji Haramul

  Stavba obchodnho centra byla zahjena

 • B EZ I N V ES K Z P R AVO DA J - p r o s i n e c 2 0 1 42

  w w w. b r e z i n e v e s . c z

  Mgr.Martin Pevrtilpedseda komise pro grantovou politiku, mlde atlovchovu(komise zskv infor-mace aje npomocna pigrantovch zench, spolupracuje se spor-tovnmi oddly)

  [email protected]: 608880106

  Ing.Jan Vocelpedseda fi nannho vboru(vbor kontroluje hospodaen M sma-jetkem afi nannmi prostedky, posuzuje smlouvy i pipravuje rozpoet M)

  [email protected]: 777275080

  Vedle zmnnch vbor akomis je zzena tak komise veejnho podku, kterou vede Mgr.Tom Sekera, MBA. Komise m nasta-rost pedevm kontrolu dodrovn obecn platnch vyhlek a navrhuje sankce v p-pad jejich poruen. Komise spolupracuje smstskou polici.

  I N F O R M U J EM E

  Na ustavujcm zasedn 12. listopadu 2014 byl starostou mstsk sti zvolen Ing. Ji Haramul, mstostarosty Zdenk Korint aIng.Vladimr Jisl. Svjimkou starosty stoj kad ze zastupitel vele nkterho zvbor i komis zzench pi adu mstsk sti.

  Pedkldme kompletn pehled zastupitel a oblast, kter maj ve sv psobnosti. Pi-pojujeme tak telefonick ae-mailov spoje-n pro ppad, e by oban chtli zastupitele vkonkrtnch zleitostech kontaktovat.

  Zastupitel M Praha Bezinves

  Ing.Ji Haramulstarosta(starosta zastupuje M navenek, m zodpovd-nost zachod zastupi-telstva)

  [email protected]: 777263266

  Zdenk Korintzstupce starosty,pedseda komisedopravy(komise sleduje akont-roluje stav komunikac adopravnho znaen, dv podnty kopra-vm i zmnm)

  [email protected]: 724203800

  Ing.Vladimr Jislzstupce starosty pedseda stavebn komise(komise sleduje veke-rou stavebn innost nazem M, kontro-luje dodrovn platn-ho zemnho plnu)

  [email protected]: 602303908

  Mgr.ZdenkaChaloupeckpedsedkyn komise kolstv akultury(komise zajiuje spo-luprci se kolskmi zazenmi appravu kulturnch akc vM)

  [email protected]: 602172191

  Ing.Martin Javornkpedseda komise ivot-nho prosted(komise se zabv sta-vem adrbou zelen adevin vM, vyja-duje se kdostem okcen devin)

  [email protected]: 736611313

  Zdeka Madrovpedsedkyn sociln komise(komise se vyjaduje kdostem opspvky apidlen bytu, zaji-uje vtn obnk i nvtvy jubilant)

  [email protected]: 604167516

  Petr Petrekpedseda kontrolnho vboru(vbor kontroluje dodr-ovn prvnch ped-pis ostatnmi vbory, komisemi aadem M)

  [email protected]: 777290177

  Kontakt aedn hodiny adu mstsk sti Praha-Bezinves

  M Praha-BezinvesUParku 140/318200 Praha 82-Bezinves

  Telefon: 283910263Fax: 283910264

  Email: [email protected] Datov schrnka: atzaqa2

  edn hodiny:PO 13.00 18.00 hod.ST 13.00 18.00 hod.

  Podatelna:Po 13.00 18.00 hod.t 8.00 12.00 hod.St 13.00 18.00 hod.t 8.00 12.00 hod.P 8.00 12.00 hod.

  Pedstavujeme nov zastupitelstvo MZ jnovch komunlnch voleb vzelo nov devtilenn zastupitelstvo mstsk sti Praha-Bezinves. est zastupitel psobilo naradnici ji vminulm volebnm obdob, dv zastupitelky ajeden zastupitel byli dosvch funkc zvoleni nov.

  Nae redakce hled spolupracovnky z ad bezinveskch oban, kte by se chtli podlet natvorb lnk ahledn azpraco-vn zajmavch tmat, kter se ivota vBe-zinvsi dotkaj. V ppad zjmu o bli informace prosm polete e-mail na adre-su [email protected], nebo se ozvte natelefon 608880106. Redakce

  HLEDME SPOLUPRACOVNKY

  ZPRAVODAJBEZINVESK

 • B EZ I N V ES K Z P R AVO DA J - t v r t l e t n k m s t s k s t i P r a h a - B e z i n v e s 3

  w w w. b r e z i n e v e s . c z I N F O R M U J EM E

  Spolen s volbami do zastupitelstev mst-skch st probhly tak volby doZastupitel-stva hlavnho msta Prahy, tedy namagistrt. Celkov zvtzilo hnut ANO 2011 (22 %) s malm nskokem ped TOP 09 (20%).Kolem 10 % hlas zaznamenaly Trojkoali-ce (Strana zelench, KDU-SL a Starostov a nezvisl), ODS a SSD. Na magistrt se probojovala jet KSM atak Pirti. Bezinvet oban dali vmagistrtnch vol-bch vce ne jednu tetinu vech hlas hnut ANO 2011 (36 %), nadruhm mst skonila sodstupem TOP 09 (19 %) anatetm SSD (14 %).Celkov ast uvoleb dozastupitelstva hlav-nho msta inila vPraze 38 %, vBezinvsi byla tradin vy - 52 %.Na koalin spoluprci se dohodlo Hnut ANO se socilnmi demokraty a Trojkoali-c. Zmnn uskupen maj vak dohromady kdispozici jen tsnou vtinu kesel (33 ze 65) ateprve budouc msce uk, nakolik stabil-n koalice bude.

  -red-

  Vednech 10. a11. jna probhly vcel es-k republice ji est dn volby dozastupi-telstev obc odroku 1989. VBezinvsi jsme zaznamenali historicky nejni ast, kdy si kurnm nalo cestu pouze 52 % oprvnnch voli. Oproti roku 2010, kdy byla ast his-toricky druh nejvy, se jedn tm oteti-nov pokles.

  Vmagistrtnch volbch zvtzilo hnut ANO

  Rekordn nzk ast ukomunlnch voleb

  CelPraha

  Praha-Bezinves

  ANO 2011 22,1% 35,8%

  TOP 09 20,1% 19,0%

  Trojkoalice 11,2% 6,0%

  ODS 11,0% 6,8%

  SSD 10,4% 13,8%

  KSM 5,9% 6,3%

  Pirti 5,3% 5,0%

  Svobodn 3,6% 2,8%DemokratJana Kasla 2,5% 1,6%

  Pro Prahu 2,4% 0,7%

  svit 1,0% 1,2%

  1994 1998 2002 2006 2010 2014

  ast Bezinveskch oban ukomunlnch voleb

  Vsledky voleb doZastupitelstva hlavnho msta Prahy

  Men ne Globuszem, nakterm nyn probh vstavba, za-hrnuje piblin 13000 m2 ploch, zekterch nasamotn objekt pipadaj 3000 m2. Zbytek budou tvoit upraven zele (6000 m2) apar-kovit a pstupov komunikace (4000 m2). Pro srovnn, plocha zastavn samotnou budovou hypermarketu Globus vakovicch (bez pilehlch parkovi) in cca 25000 m2. Obchodn centrum Bezinves bude tedy -dov men. Jak jsme informovali v l

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended