Home >Documents >CIMCO, Fakta a m½ty o p™enosu NC programu a sledovn­ v½roby

CIMCO, Fakta a m½ty o p™enosu NC programu a sledovn­ v½roby

Date post:08-Mar-2016
Category:
View:214 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
CIMCO, Fakta a mýty o přenosu NC programu a sledování výroby
Transcript:
 • ze

  n

  po

  dn

  ik

  a s

  pr

  v

  a d

  at

  28 teCHniCk tdenk 23/2012 www.techtydenik.cz

  editace NC program, penos a sprva NC program, automatick sbr vrobnch dat a sledovn vytenosti stroj jsou koly, kte-r e kad firma vyrbjc na CNC obr-bcch strojch. A tento lnek odpovd na otzky s touto problematikou spojen.

  Pro v dnen dob budovat DNC s, kdy stroje maj dostaten velk pamti a USB vstu-py?

  Hlavn funkc DNC st nen pouze nahrt pro-gram na stroj. Ale pedevm ujednotit tok dat NC program ve vrob, tvorba jednotnho loit a monitoring penosu program.

  Jak je ideln pedstava DNC st?Pi vytvoen DNC st vychzme z jednotnho

  loit. loit vznik vtinou na serveru. D-vodem je 24hodinov dostupnost dat pro vrobu. Samozejm na serveru funguj zlohovac stroje (zrcadlen, archivace na psky atd.), m je zajit-na kvalitn archivace dleitch vrobnch dat, mezi kter NC programy bezpochyby pat.

  Na vytvoen loit se nsledn ukldaj nov NC programy a zmny NC program po odladn. Jednotliv stroje se pomoc vzdlenho poadav-ku na loit odkazuj a daj pslunou aktuln verzi danho NC programu. Vhody varianty vzd-lenho poadavku spatujeme v tchto bodech: stroje nejsou vyuvny pro loit NC program, odpad problm s malou pamt stroje, nevznikaj duplicity jednoho NC programu, sledovnm penosu NC programu je pesn ureno a podchyceno odkud a jak program a kdo pro vrobu pouil.

  Jak vypad prce s DNC st z pozice obslu-hy NC stroje?

  Po obdren vrobnho pkazu si pomoc vzd-lenho poadavku obsluha CNC stroje vyd p-

  slun NC program. Vzdlen poadavek znamen, e obsluha odele ze stroje program, v nm je uve-deno, kter NC program z loit d. Po obdren poadavku se z loit na stroj dan NC program nahraje. Pokud je poadavek na pravu NC progra-mu, tak j obsluha provede. Nsledn zahj vrobu. Po ukonen vroby odele upraven NC program na loit. Kde se po pslunm potvrzen oprvn-n osoby ulo jako schvlen nejaktulnj verze da-nho NC programu. Na stroji se NC program smae.

  Co dalho me pinst DNC s?Pehlednost podnikov st. DNC s meme

  vytvet jako pods v rmci podnikov sov ar-

  chitektury. Stroje jsou v uzaven sti, do kter maj pstup pouze oprvnn uivatel. DNC s a soft-ware CIMCO DNC-Max nm zajist pslun pe-

  nos NC program mezi ethernetovmi stmi. Co nm me vrazn napomoci v ochran stroj ped ppadnmi viry a jinmi zsahy.

  V rmci dostupnosti DNC st meme poslat NC programy na stroje z rznch kout zem, ne-bo z tepla domova. A u webovm, terminlovm nebo VPN pstupem.

  Jak souvis DNC s se sledovnm vroby?Jednou vybudovan s uren k penosu dat

  do stroje je ideln pro vyuit a sbru dat ze stro-je. Sbranmi daty mohou bt informace o innosti stroje, alarmy, poty vyrobench kus, vmna tye nebo data doplkov, jako jmno opertora, slo zakzky, stav prostoje, pestvky, dlka cyklu...

  Jak informace zskme sledovnm v-roby? on-line informace, informace o plynulosti vroby, informace o pedvn smn, pehled dn ve vrob pro zvolen asov sek, statistiku vrobnch dat,

  identifikace zodpovdn osoby za vrobu danho kusu, zven produktivity ve vrob, vyhodnocen OEE, poty pekroen vrobnch as danch normou, pehled servisnch zsah na stroji.

  Jak jsou monosti sledovn vroby? sbrnm dat z dicho systmu, sbrnm dat jednotlivch stav ze svorek pomoc rel, sbrnm dat pomoc teky rovch kd, ip, dotykovch obrazovek, sbrnm dat z odbrov kivky stroje.

  Co nm pin sledovn vroby na CNC obrbcch strojch?

  Sledovnm vroby, tedy sbrem vrobnch dat pomoc MDC softwaru CIMCO Integration, zskvme informace o prci stroj. Nesleduji jednotliv lidi, ale spe prbh prce stroje. Sle-dovnm zskvm pesn informace o bhu stro-

  je, co je pro ns z pozice investinch nklad dleitj slo ne pi sledovn jednotlivch pracovnk. Navc informace o stroji nedoke pracovnk ovlivnit. Lze lpe urit ppadn mzdo-v nklady za odvedenou prci. Napklad tm jak a kdo obsluhoval vce stroj, jak pedval prci mezi smnami atd. MDC een jsou oi vedou-cho vroby do vlastnho procesu, kter dok-ou upozornit na vznikajc problmy ve vrob. Zskan data lze nsledn vyexportovat a pomoc interface zapracovvat do informanho systmu.

  Tento lnek vznikal na zklad naich zkue-nost ve firm t-support.cz pi jednn se zkaz-nky a tmto shrnujeme zkladn fakta o edita-ci, penosu a sprv NC program, DNC stch a automatickm sbru vrobnch dat i sledovn vytenosti stroj eenm softwaru CIMCO Integration.

  Frantiek Machara

  Fakta a mty o penosu NC programu a sledovn vroby

  Provoz v datovch centrech by ml vzrst v ptch letech tyikrt a v roce 2016 doshne celosvtov hodnoty 6,6 zetabajtu. Nejrychle-ji rostouc slokou v datovch centrech budou cloudov penosy; jejich objem vzroste estkrt, co odpovd prmrnmu mezironmu nrstu o 44 %. Vyplv to ze studie Cisco Global Cloud Index (2011-2016). Mezi nejzajmavj zjitn studie pat skutenost, e rst poptvky po clou-dovch slubch maj na svdom zejmna sou-krom uivatel, kte ji v letonm roce penesli ptkrt vce cloudovch dat ne firmy. Pedpo-v zrove oznaila rok 2014 jako pelom, kdy bude vtina pracovnch loh (52 %) v datovch centrech eena prostednictvm cloudovch aplikac. Studie tak zmapovala pipravenost jednotlivch region a zem, vetn esk re-publiky, na vyuvn modernch cloudovch slueb.

  Provoz v datovch centrech vzroste v p-tch letech tyikrt. Z 1,8 zetabajtu v roce 2011 doshne v roce 2016 celosvtov hodnoty 6,6 zetabajtu. To odpovd nap. 7 bilionm hodin

  penosu videa ve vysokm rozlien nebo 92 bilionm hodin streamovan hudby. To je pro pedstavu nepetrit hudebn vysln po dobu 1,5 roku pro kadho lovka na Zemi. Ron objem cloudovch penos vzroste z 683 exa-bajt v roce 2011 na 4,3 zetabajtu v roce 2016. Celkov bude penos cloudovch dat tvoit t-m dv tetiny vekerho provozu v datovch centrech v roce 2016. Ze 39 % v roce 2011 se vyplh na 64 % celkovho objemu v roce 2016.

  Spolenost Cisco pedpokld, e v letech 2011-2016 se vtina (76 %) penos bude i na-dle odehrvat v rmci datovch center a jejich zdrojem bude pedevm ukldn, vytven a vvoj dat. Dalch 7 % penos bude pedstavo-vat vmna dat mezi datovmi centry navzjem, kdy pjde pedevm o replikaci dat a aktualiza-ce softwaru a systm. Zbvajcch 17 % provo-zu datovch center bude dsledkem poadavk koncovch uivatel: pstupu ke slubm clou-du pi prci s webem, e-mailem nebo streamova-nm videem. Vtinu tohoto cloudovho provo-zu generuj soukrom uivatel. V roce 2011 to

  bylo 82 % a v roce 2016 by to mlo bt ji 86 %. Na firmy tak pipad jen 18 % respektive 14 % cloudovho provozu.

  Studie ukzala, e vtinu cloudovho pro-vozu v datovch centrech generuj soukrom uivatel, ne firmy. Tato disproporce ukazuje, e nov sluby a trendy se dnes rychleji uplatuj v soukromm ivot a do firem pronikaj mimo jin tm, e je zamstnanci prosazuj i v pracov-nm prosted, ekl generln editel Cisco R Ji Devt.

  PiPraveNost Na Cloud v regioNu a ve svt

  Soust studie je i pehled pipravenosti na cloud v jednotlivch regionech a tm 150 zemch, vetn esk republiky (Cloud Rea-diness Regional Details). V souasnosti jsou na poskytovn pokroilch, nejmodernjch aplikac cloudu nejlpe pipraveny pevn s-t v Severn Americe, zpadn Evrop, stedn a vchodn Evrop a vchodn Asii. Dostaten vkonnmi mobilnmi stmi, tak aby bezpro-

  blmov poskytovaly stedn pokroil aplikace cloudu, dnes disponuje pouze zpadn Evropa. Jedinou zem v regionu stedn a vchodn Ev-ropy, kter m infrastrukturu ji dnes vhodnou pro provoz nejmodernjch cloudovch aplika-c pes mobiln st, je Maarsko.

  Studie poskytuje informace pro strategick rozhodovn a plnovn v dlouhodobm mtku. Leton vsledky potvrzuj, e vrazn nrst po-uvn a provozu datovch center i aplikac clou-du je globlnm trendem, kter vyplv z na poteby mt pstup k soukrommu i pracovnmu obsahu kdekoliv, bez ohledu na pouvan zaze-n. To do budoucna pedstavuje velkou pleitost pro poskytovatele slueb, doplnil Ji Devt.

  Podle studie Cisco Global Cloud Index se do roku 2012 nejvt nrst cloudu odehraje v oblasti Blzkho vchodu a Afriky. S prudkm nrstem (prmrn meziron asi 55 procent) vak lze potat i ve stedn a vchodn Evrop. Nejvce loh spojench s cloud computingem bude zpracovvno ve vchodn Asii. V roce 2011 byl nejvt cloudov provoz vytvoen v Severn Americe (ron 261 exabajt dat), nsledovala vchodn Asie (216 EB) a zpadn Evropa (156 EB).

  soukrom uivatel vyuvaj cloud ptkrt vce ne firmy

  Databze NC program a jejich verzovn

  Monitoring aktulnho dn ve vrob

  Tdenn prbh vroby na strojch - asov osa

  Automaticky generovan report do MS Excel o vyuit strojnho asu v tdnu

CIMCO, Fakta a m½ty o p™enosu NC programu a sledovn­ v½roby
Embed Size (px)
Recommended