Home >Documents >CO Alarmy Série XC Leták

CO Alarmy Série XC Leták

Date post:15-Jan-2016
Category:
View:226 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Společnost Honeywell nabízí tři verze bateriových výstražnýchzařízení pro sledování koncentrace CO, s různými uživatelskýmirozhraními a délkou životnosti:Základní model XC70 vizuálně signalizuje svůj stav pomocíkontrolek a dodává se se životností a zárukou na 7 let.Modely XC100 a XC100D zobrazují v případě alarmu výraznévarovné zprávy a dodávají se se životností a zárukou na 10 let.Model XC100D je vybaven LCD displejem, který poskytujeinformace o zvyšování koncentrace CO a zaznamenané špičkovékoncentrace CO.
Transcript:
 • X-Series

  XC70 XC100 XC100D

  Detektory oxidu uhelnatho napjen bateri

 • Oxid uhelnat (CO-jedovat produkt nedokonalho spalovn) v obytnch budovch

  m je oxid uhelnat nebezpenOxid uhelnat (CO), kter se nem zamovat s oxidem uhliitm (CO2), je neviditeln plyn bez zpachu a chuti, kter je toxick pro lidi a zvata. asto se o nm hovo jako o tichm zabijku, protoe ns dn z naich smysl nedoke upozornit na jeho ptomnost; nevnmme jej ichem, chut ani zrakem. Poten pznaky, jimi jsou nava a bolest hlavy, jsou podobn pznakm chipky, co me znesnadovat stanoven diagnzy. Dojde-li v dom k dosaen smrtelnch koncentrac oxidu uhelnatho, obyvatel upadnou do bezvdom a ji se neprobud. Jen v esk republice jsou kadm rokem v nemocnicch oetovny tisce osob, kter se otrvily oxidem uhelnatm, piem mnoho ppad otravy kon smrt.

  m dle je CO vdechovn a m vy je jeho koncentrace, tm zvanj jsou pznaky otravy, kter zahrnuj ztrtu rovnovhy, ztrtu vidn a pamti a nakonec i ztrtu vdom. V zvislosti na mnostv CO ve vzduchu me tento stav nastat bhem pouhch nkolika sekund.

  Hlsie vskytu CO spoutj plnou poplanou signalizaci jet ped vskytem prvnch pznak: m vy je koncentrace CO, tm rychleji bude zazen vyhlaovat poplach.

  Nkter hlsie jsou vybaveny volitelnou funkc pedbn poplan signalizace, kterou lze pouvat k rozpoznvn

  vadnch spotebi, z nich postupem asu unik stle vt mnostv CO, avak kter zatm nespoutj plnou poplanou signalizaci ani nezpsobuj vznik dnch pznak.

  Jak vznik oxid uhelnat a kdo je vystaven souvisejcmu riziku?CO vznik nedokonalm spalovnm paliv na bzi uhlku, jako napklad plynu, uhl, topnho oleje a deva. CO se me vytvet pi provozu jakhokoli zazen, ve kterm dochz k nedokonalmu spalovn, nebo zazen, kter m vadn odtah kouovch zplodin, co znamen, e potenciln ohroen mohou pedstavovat vechny vadn kuchysk spotebie, topn zazen, benznov elektrocentrly a motory vozidel. Riziku jsou vystaveny vechny osoby nebo zvata zdrujc se v prosted, kde se takov vadn zazen pouv.

  Jak se lze vyhbat rizikm?Zajistte pravidelnou odbornou drbu zazen spalujcch paliva a vedle kadho takovho spotebie, kter je v budov pouvn, nainstalujte hlsi vskytu CO.

  Viz pokyny k instalaci na stran 6

 • Pro si vybrat vrobek znaky Honeywell?Spolenost Honeywell je ji vce ne 50 let pednm vrobcem prmyslovch a komernch systm k detekci plyn, kter nachzej uplatnn v celm svt, a to zpravidla v nejnronjch prostedch mimo jin na ropnch a plynovch vrtnch ploinch, v rafinrich, v energetickch distribunch provozech nebo pi prmyslov vrob polovodiovch soust. Ji vce ne 20 let vyuv spolenost Honeywell sv odborn znalosti z oblasti detekce plyn tak pi vrob hlsi vskytu CO. Pitom vyvinula vbec prvn hlsi vskytu CO uren pro obytn objekty a navc se stala jednm z pednch svtovch vrobc tchto zazen.

  Spolenost Honeywell nabz ti varianty hlsi detektoru vskytu jedovatho CO ve spalinch ady X napjen bateri, z nich kad se li monostmi uivatelskho rozhran a dobou ivotnosti:

  Vrobn ada

  DleitV esk republice je v souasn dob zaznamenno mnoho ppad otrav jedovatm oxidem uhelnatm. Podle informac STZ se me jednat o mnoho destek ppad ron. Chrate se tedy ped jedovatm oxidem uhelnatm detektorem CO.

  *Pihleno k patentovn

  AlarmNapjenChybaVtrejte

  NapjenChybaVtrejte VOLEJTE 112

  ALARMEVAKUACE

  XC70 7let ivotnost a zruka

  XC100 10let ivotnost a zruka

  Jedinen, zvraznn poplan hlen*

  XC100D 10let ivotnost a zruka

  Jedinen, zvraznn poplan hlen*

  Multifunkn displej zobrazujc informace o rovni koncentrace jedovatho CO

 • XC70, XC100, XC100D Hlsie vskytu oxidu uhelnatho napjen bateri

  Hlsie vskytu CO ady X byly optimalizovny tak, aby byly vhodn pro pouit v oblasti ochrany obytnch objekt ped CO. Jsou konstruovny tak, aby splovaly poteby majitel dom i jednotlivch uivatel.

  Zazen ady X umouj dosaen zven rovn ochrany bezdrtovm vzjemnm propojenm, m vznikne ucelen poplan systm.*

  Veobecn popisVysok spolehlivost Osvden vlastn technologie idel s dlouhou ivotnost Nezvisl certifikace zkuebnou podle evropskch norem

  EN50291-1:2010 a EN50291-2:2010 Utsnn pouzdro poskytujc ochranu ped nepznivmi

  okolnmi podmnkami Pam vyhlench poplach Zapisova udlost Voliteln pedbn poplan signalizace Reim monitorovn nzk rovn CO Signalizace dosaen konce ivotnosti

  Nzk celkov provozn nklady 10let (XC100, XC100D) nebo 7let (XC70) ivotnost a zruka Bezdrbov proveden, bez vymnitelnch dl

  Ochrana proti neoprvnn manipulaci Nevymniteln vnitn baterie Samozajistiteln spojen s montn deskou demont je

  mon pouze pomoc nstroje (roubovku) Aktivace a deaktivace se provdj nasunutm na montn

  desku resp. sejmutm z montn desky

  Snadn instalace Voln stojc zazen, mont na stnu nebo mont na strop Zapn se pouze pi nasunut na montn desku

  Instalace

  Vyhrazen mstn podpora

  Ucelen een Poplan hlsie ady X lze bezdrtov vzjemn

  propojovat pomoc bezdrtovho zsuvnho modulu XW100*

  Hlsie ady X vyrbn spolenost Honeywell budou soust ucelenho een zahrnujcho porn hlsie a hlsie vskytu CO een pro zkaznky z oblasti OEM jsou k dispozici na vydn

  Uren pro obytn prosted Mal, kompaktn konstrukce Snadn zalenn do obytnch prosted

  Snadn obsluha koncovm uivatelem Funkce ztlumen poplan signalizace a signalizace

  chyb Velk tlatko umouje stisknut pomoc dlouh

  nsady (nap. od smetku) Zvraznn zobrazen poplanho hlen**

  (XC100, XC100D) LCD displej (XC100D) Mimodn hlasit zvukov vstup Test se snenou hlasitost zvuku

  Nejsou potebn dn pipojovac kabely. Pi pevn instalaci na stnu nebo strop je nejprve teba pipevnit montn desku za pouit hmodinek a vrut. Pot se na tuto desku nasune hlsi, kter se tm automaticky aktivuje.

  Alternativn je-li poadovna jet rychlej instalace lze hlsi aktivovat nasunutm na montn desku a pot zavsit na stnu za pouit dodanho hebku nebo umstit jako voln stojc zazen na vysokou polici.

  K dispozici je podpora spolenosti Honeywell, kter sdl esk republice a na kter se lze obracet od pondl do tvrtka od 08:30 do 16:00 hod. a v ptek od 08:30 do 15:30 hod. N tm vm ochotn odpov na jakkoli dotazy tkajc se naich vrobk. Telefon: 222 442 111

  Monosti monte Voln stojc zazen Mont na stnu pomoc roub nebo hebku Mont na strop vhodnho kotvcho materilu

  Otvor ve tvaru klov drky pro doasn upevnn na stnu

  Samostatn vypna, aktivuje se pi monti na nstnn drk

  rouby pro mont na stnu

  SejmutAktivace

  *Bezdrtov zsuvn modul, kter bude dostupn do konce roku 2014 **Pihlen k patentovn

 • Samostatn indiktory jednotlivch stav jednotky Alarm Napjen Chyba Vtrejte (pedbnalarm)

  Samostatn indiktory jednotlivch stav jednotky Napjen Chyba Vtrejte (pedbnalarm)

  Hlasit sirna

  Hlasit sirna

  Rozmrn, snadno ovladateln tlatko Ztlumensignalizacechyby Ztlumenpoplansignalizace Testsesnenouhlasitostzvuku

  Rozmrn, snadno ovladateln tlatko Ztlumensignalizacechyby Ztlumenpoplansignalizace Testsesnenouhlasitostzvuku

  SpolehlivostPrincip detekce ElektrochemicklnekEcosure(XC70)

  EcosureX(XC100,XC100D)Schvlen tetch stran EN50291-1:2010proobytnobjekty

  EN50291-2:2010prorekreanobjektySoznaenmBSIKite

  Shoda s dalmi normami SmrniceRoHSNazenREACH

  Autotest Kadch60minutDoba ivotnosti a zruka XC70:7rok

  XC100,XC100D:10rokProvozn prosted

  Teplota -10C-+45CVlhkost 25-95%rel.vlhkosti(bezkondenzace)

  vhodntakprotypickpodmnkyvkoupelnchStupe kryt IP IP44

  Elektrick pipojen a vzjemn propojenNapjen Lithiovlneksdlouhouivitnost:XC70=7let,

  XC100=10let,3V,utsnnBezdrtov pipojen PomocvolitelnhozsuvnhomoduluXW100

  Uivatelsk rozhranVizuln indiktor Napjen:zelenLED

  Poplach:XC70:ervenLED XC100,XC100D:velkhlennadisplejiChyba:lutLEDVzvakvyvtrn:modrLED

  Akustick signalizace >90dBvevzdlenosti1mTlatko Testsesnenouhlasitostzvuku

  ZtlumenpoplansignalizaceZtlumensignalizacechyby(24hod.)

  rovn alarmuppm Pln poplan

  signalizace po uplynut doby:

  Pedbn poplan signalizace po uplynut doby:

  Reim monitorovn nzk rovn

  10 - -

  Okamit43 ~75minut ~19minut100 ~25minut ~6minut300 ~90sekund ~23sekundVrobekVelikost 1007236mmHmotnost 135gBalen

  Typ KartonovkrabicesezvsnmotvorempodleENRozmry 1077850mmRozsah dodvky HlsivskytuCO

  Montnsada:kotvcprvekNvodkpouit

  . dlu rov kd Jazyk

  XC70-CS 5027526400485 etinaXC100-CS 5027526400492 etinaXC100D-CS 5027526400508 etina

  Samostatn indiktory jednotlivch stav jednotky Napjen Chyba Vtrejte (pedbnalarm)

  Hlasit sirna

  Rozmrn, snadno ovladateln tlatko Ztlumensignalizacechyby Ztlumenpoplansignalizace Testsesnenouhlasitostzvuku

  Zvraznn poplan hlen*

  75%50%25% PPM

  Vymte jednotku

  Vzdlen porn alarm Vzdlen alarm sputn jinou jednotkou

  Koncentrace CO v ppmPoet jednotek v bezdrtov sti (v ppad konfigurace s bezdrtovm modulem XW100)

  pln alarm COrovn pedbnho alarmu CO

  Signalizace alarmu nebo chyby ztlumena

  XC70

  XC100

  XC100D

  Technick specifikace

  Objednac sla

  *Pihleno k patentovn

 • Hlsie vskytu oxidu uhelnatho (CO)Kde m bt zazen nainstalovno?

  Kde m bt zazen nainstalovno?

  Pi posuzovn zpsobu instalace je teba mt na pamti, e oxid uhelnat m stejnou hustotu jako vzduch, a proto se rovnomrn rozptyluje v cel mstnosti. Jeliko vak plynn CO vznik jako produkt procesu spalovn, je pravdpodobn, e bude teplej ne okoln vzduch a bude tedy stoupat ke stropu.

  Podrobn informace lze nalzt v norm EN50292, kter obsahuje pokyny tkajc se vbru, instalace, pouit a drby hlsi vskytu oxidu uhelnatho urench pro obytn objekty.

  V idelnm ppad by hlsi ml bt namontovn v kad mstnosti, kde se nachz spotebi spalujc palivo.

  Drazn doporuujeme nainstalovat hlsie tak do lonic a mstnost, v nich trvte hodn asu.

  V jednoprostorovch mstnostech urench pro span i obvn souasn, jako jsou