Home >Documents >ŒT Nov m©dia

ŒT Nov m©dia

Date post:19-Jan-2016
Category:
View:26 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
ČT Nová média. Strategická koncepce 2011 – 2013. Proč ČT Nová média?. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • T Nov mdia Strategick koncepce 2011 2013

 • Pro T Nov mdia?esk televize se stala nepopiratelnm ldrem digitalizace v R. Digitalizace vak nen pouze pechod z analogovho na digitln penos dat. Nabz nov a ir monosti vyuit televize jakoto pstroje i mdia. Digitln televize umouje vyslat multimediln obsah a vytv interaktivn vazbu mezi divkem a vyslatelem. Nov digitln ra tak mn pojet televize.

 • Pro Nov mdia II?Pjem televiznho vysln u neumouje pouze klasick pstroj. Televiz je dnes v penesenm slova smyslu i pota, mobil nebo digitln asistent PDA. Zvlt rozvoj multimedilnch penosnch zazen typu iPhone nebo iPad mn pojet televiznho vysln. Vedle zvtujcch se obrazovek a 3D formt se televizn program pijm i v multimediln podob v mobilech.

 • Pro Nov mdia III?Tak internet u nen co bval. U nen pouze st, nbr interaktivnm loitm ohromujc masy veejnho, firemnho, komernho i osobnho obsahu. Nov ra internetu znamen konvergenci s televiz. Divk tak zsk mnohem vc obsahu ne v minulosti podle hesla sleduji poad, kdy chci a kterkoliv chci. To ve u ne na internetu, nbr v televiznm pijmai.

 • Pro Nov mdia IV? Medilnm fenomnem nastupujc dekdy jsou sociln st. Propojuj obany a cel sociln skupiny. St Facebook nebo Twitter umouj lidem tvoit vlastn multimediln obsah, sledovat mdia a efektivn se zapojit do zpravodajstv pi dramatickch udlostech (jak ukzaly na T24 srpnov povodn). Televize nov ry, zvlt veejn sluba, se neobejde bez siln interakce na socilnch stch.

 • Pro T Nov mdia V?Televize a veejn sluba zvlt se po cel Evrop potkaj s nzkm zjmem mlad generace. Mlad preferuj internet, mobiln platformy a nov sluby. Pokud m veejn sluba zstat i v 21. stolet relevantn mediln instituc, mus si najt cestu k mladmu divkovi od jeho dtstv. Nov mdia jsou prostedkem, jak oslovit mlad a ukzat relevanci veejn sluby T pro nastupujc internetovou generaci.

 • Pro T Nov mdia zvr.K rozvoji tzv. novch nebo digitlnch mdi nut eskou televizi na jedn stran zmna penosu dat (digitalizace), rozvoj technologi (interaktivn TV) a medilnch platforem (mobily, PDA a internet) a rovn promna mediln reality konvergence internetu a televize a nstup socilnch st. Budoucnost T zvis na pochopen tchto zmn a adaptaci na n a na sprvnm osloven mladho divka.

 • Legislativn rmecR a EU

 • Legislativa R

  Zkladn legislativn normou, ve kter je specifikovno posln televize veejn sluby, je zkon . 483/1991 Sb., Zkon o esk televizi ve znn pozdjch pedpis, ve kterm je monost poskytovn novch slueb upravena vcemn pouze vodstavci 1, 2, a to nsledovn: esk televize poskytuje slubu veejnosti tvorbou a enm televiznch program, poppad dalho multimedilnho obsahu a doplkovch slueb na celm zem esk republiky (dle jen "veejn sluba v oblasti televiznho vysln").

  Druhou legislativn normou pijatou vR je zkon . 132/2010 Sb., Zkon o audiovizulnch medilnch slubch na vydn. Ten ovem nijak neupravuje posln televize veejn sluby.

 • Evropsk legislativn kontextVevropskm kontextu je voblasti novch slueb vznamnou normou Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2007/65/ES o audiovizulnch medilnch slubch ze dne 11. prosince 2007. Ta nov upravuje oblast novch slueb nad rmce klasickho televiznho vysln a dotk se obecn i oblast, kter pokrvaj televize veejn sluby svm poslnm. Transpozice tto smrnice do prvnho rmce vR vak nebyla komplexn. Doporuenm pro projekty voblasti novch audiovizulnch medilnch slueb T je, e se mus jednat pedevm o doprovodn sluby kzkladnmu posln televize (tvorba a en televiznch program).

 • Vklad k zkonnmu rmciNov mdia voblasti audiovizulnch medilnch slueb jsou dnes chpna jako modern komunikan audiovizuln prostedek, kter existuje vedle klasick televize. Zpohledu novch distribunch platforem se jedn pedevm o audiovizuln sluby nabzen prostednictvm internetu, IPTV sluby nabzen prostednictv ADSL (telefonn linky) i o irokopsmov sluby en optickmi stmi kpatm dom. Internetovou s lze dnes ji pomalu povaovat za vznamnou distribun platformu pro audiovizuln mediln sluby na vydn, poskytujc interaktivn spojen sdivkem/ uivatelem PC. Pirozen interaktivn monosti dovoluj vyvjet nov sluby na stran provozovatele televiznho vysln a spolen shypertextovm a audiovizulnm prostedm vytvet internetov portly sodpovdajcm grafickm uivatelskm rozhranm. Dky univerzlnosti pstupu ktto sti je toto prosted vhodn i pro sebeprezentan sluby (blogy, osobn strnky atd.) a en uivatelem vyrbnho obsahu (UGC User-Generated Content) smrem kprovozovateli televiznho vysln. Zpohledu koncovch zazen jsou nov mdia chpna jako reprodukce audiovizulnch poad na PC monitorech, mobilnch telefonech ale i na hybridnch televizorech vyskytujc se spolen sinteraktivnm rozhranm pro vydn sluby.

 • Hybridn interaktivn televizeaneb Yahoo connected TV!, Widgets a jin.

 • Co umon interaktivn TV?Standardn vysln programu.Instalaci aplikac pro hybridn TV (HbbTV), tedy sledovn archivu poad T z internetu (iVysln).Pjem internetovch aplikac, kter umon sledovat vystien scny, film o filmu, informace o poadech, fotomateril atd. Rozen informace o prv bcm programu a zapojen divka do tmatu poadu. Interaktivn reklamu (personalizovanou reklamu)HD teletextPropojen webu T s televiznm pijmaem, sledovn obsahu homepage a portl T.

 • Co to znamen pro T?Pokraovn v pprav na masov rozen hybridnch technologi HbbTV. T spolupracuje na vvoji widget postavench na webov technologii a iVysln s firmou Samsung.Vyuit synergickch efekt: Postaven modernch, interaktivnch, personalizovanch a obsahov hodnotnch internetovch strnek T, kter budou schopny transformace pro HbbTV.Sledovn vvoje a realizaci potebnch investic do softwaru ve spoluprci s vrobci televizor.Investici do HD teletextu a vvoje aplikac (vhodn outsourcing).

 • Co pinese HbbTV pro Tesk televize m na internetovch strnkch populrn iVysln - loit odvyslanch poad. Pjem v televiznm pijmai bude pro divky atraktivnj. V prvn fzi HbbTV se ned ekat masov odliv divk od klasickho programovho schmatu program T, jeliko vtina obyvatel nebude vybavena potebnmi televizory. Do budoucna bude poteba schma realit HbbTV pizpsobit.

 • Pilotn projekt HbbTV v T Samsung widget

  Jedn se o pilotn projekt TV aplikace, postaven na technologii Samsung widget. Aplikace zaloen na iVysln a webu je pichystna ke sputn!

  Jakmile to bude mon, t.j. jakmile budou na trhu existovat potebn zazen (TV a settopboxy), potme pro TV aplikace s pechodem na standardizovanou platformu HbbTV, kterou doporuuje EBU.

  Widget iVysln pen oblbenou slubu esk televize pmo do televizoru. Umouje vybrat a spoutt poady z rozshlho archivu podle kanlu, podle data, nrui abecednho poad.

  Divci si mohou pehrvat poady, kter v bnm vysln nestihli. Vrtit se k nim mohou, kdy chtj a kolikrt chtj, archivace poad nen asov omezen. Televize se pestv omezovat na linern, pevn dan vyslac schma. Divk si stav svj vlastn program.

 • Samsung widget T1

 • Samsung widget T24

 • Widget abeceda poad

 • Widget vbr Dokumenty

 • Nov mdia a sttn sprva E-Goverment a T-goverment aneb monosti T pi zajiovn slueb pro sttn sprvu

 • Nov mdia a infokanly sttn sprvyRozvoj novch mdi umon esk televizi nabdnout sluby sttn sprv pi rozvoji T-govermentu, tedy zajitn informovn obyvatel o krizovch jevech a mstnch zleitostech prostednictvm televizn obrazovky. Pslun memorandum podepsal generln editel T Ji Janeek a ministr vnitra R 28.2. 2009. T by efektivn dokzala uspokojit poadavky sttu na digitln infokanly pro nov kontakt s obanem dky rozvoji distribunch platforem a webov komunikace na bzi hybridn televize.

 • Televizn slubyZkladnm prvkem een pro oblast T-Government je informan kanl Infokanl - Koncepce kombinujc klasick televizn vysln a datov a informan sluby

  Nov media budou vytvet zzem pro rozvoj informanch slueb, kter byly pedstaveny v roce 2009 v rmci Programu digitalizace. Samozejm za pedpokladu nalezen schody se sttn sprvou na zpsobu realizace a financovn.

 • Efekt T-govermentu pro TT by potvrdila svou roli veejn sluby ili nositele seriznch zprv a servisu. T by mohla rozvjet dal doplkov digitln slubyT by mohla zskat finann prostedky ve shod se sttem na infokanly. T by poslila svj status efektivnho prostedku na komunikaci obana a sttu.

 • Mobiln platformyTelevizn vysln a aplikace na mobilnch stch

 • Definice strategie TMobiln telefon se stl silnou atraktivn distribun platformou multimedilnho obsahu, bez n neme velk mediln instituce typu T existovat a oslovit mlad mobiln generaci. T mus do aplikac na mobiln platformy investovat uvliv a tlait na vrobce mobil, aby se spolupodlely na nkladech pro lokln aplikace na eskm trhu, kde T je silnm hrem a jej programy atraktivn komoditou. Spoluprce je v zjmu T, vrobc mobilnch pstroj i dalch medilnch dom v R. Mobil bude v pt dekd dle prognz po televizi nejsilnj platformou pi distribuci medilnho obsahu uivatelm, pedevm pak zpravodajstv.

 • Situace na trhuVtina mobilnch pstroj v rzn me umouje pjem multimedilnho obsahu. Tzv. chytrch telefon, kter zvldnou aplikace teky webovho obsahu a iv televizn vysln, jsou na trhu statisce. T dosud vytvoila teku a iv stream videa vysln T24 z webu pro iPhone a iPad a vytv stejnou slubu u T4 sport. T rovn jedn s dominantnm hrem na trhu, firmou Nokia atd., take by pjem vybranch program T mohl bt u generac novch telefon samozejmost. Dal rozvoj ovlivn rovnice nklady/vnosy.

 • Mobil a sociln stAktivn a progresivn roli T v oblasti mobilnch aplikac je nutn rozvinout do propojen monost mobilu pro televizn vysln. Zatm mobily byly vyuity hlavn z hlediska esemesek. Vyuitm slueb chytrch telefon by se multimediln mobil mohl stt prostednictvm sociln st interaktivnm pstrojem stejn jako pota nebo televizor HbbTV. Telefon bude platformou ke sledovn poad a kontaktu s T pro mobilnho interaktivnho divka nov ry. Um

Embed Size (px)
Recommended