Home >Documents >CTUstyle -- navod k pouziti

CTUstyle -- navod k pouziti

Date post:15-Jan-2017
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • ESK VYSOKUEN TECHNICKV PRAZE

  F3 Fakulta elektrotechnickKatedra matematikyDokumentace

  CTUstyle nvod k pouitablona v plainTEXu

  pro sazbu studentskch zvrench prac na VUT

  Petr Olk

  Leden 2013http://petr.olsak.net/ctustyle.html

  http://petr.olsak.net/ctustyle.html

 • Podkovn / Prohlen

  Chtl bych podkovat sv manelceLudmile za podporu nejen finann. D-ky tomu mohu na svm pracoviti dlat,co m bav, a nejsem stresovn vplatnpskou.

  Prohlauji, e jsem pedloenou prcivypracoval samostatn a e jsem uvedlveker pouit informan zdroje v sou-ladu s Metodickm pokynem o dodro-vn etickch princip pi pprav vy-sokokolskch zvrench prac.

  V Praze dne 13. 13. 2013

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  iii

 • Abstrakt / Abstract

  Tento dokument ukazuje a testujepouit (mon) oficiln doporuenplainTEXov ablony CTUstyle pro sazbubakalskch, diplomovch a diserta-nch prac na eskm vysokm uentechnickm v Praze. ablona definujevechny povinn strukturn elementyzmnnch zvrench prac a form-tuje jejich obsah tak, aby splovala nakole dan formln pravidla.

  Toto je verze 2 tto ablony, kter narozdl od pedchoz verze implementujepsmo Technika v souladu s doporue-nm manulu vizulnho stylu, kter za-vedlo VUT v roce 2016.

  Klov slova: styl dokumentu; ab-lona; bakalsk, diplomov, disertanzvren prce; TEX.

  This document shows and tests an us-age of the plainTEX officially (may be)recommended design style CTUstyle forbachelor (Bsc.), master (Ing.), or doc-toral (Ph.D.) theses at the Czech Tech-nical University in Prague. The tem-plate defines all thesis mandatory struc-tural elements and typesets their con-tent to fulfil the university formal rules.

  This is version 2 of this templatewhich implements the Technika fontrecommended by CTU graphics iden-tity reference since 2016.

  Keywords: document design tem-plate; bachelor, master, Ph.D. thesis;TEX.

  Title translation: CTUstyle the usermanual (the plainTEX template for the-ses at CTU)

  iv

 • Obsah /

  1 vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.1 Minimln dokument. . . . . . . . . . . . .11.2 Deklaran pkazy vymezu-

  jc daje o dokumentu . . . . . . . . . .21.3 Rozvren zdrojovho textu

  dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.4 Pracovn prosted . . . . . . . . . . . . . . .41.5 Potebn soubory pro zpra-

  covn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.6 een problm . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  2 sti dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 Kapitoly, sekce, podsekce,

  plohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.2 Povinn sti zvren prce . . .6

  2.2.1 Rozvren dokumentu . . . . .62.2.2 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.2.3 Zadn prce . . . . . . . . . . . . . . .7

  2.3 Obrzky, tabulky, listingy adal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.3.1 Obrzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.3.2 Tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.3.3 Automaticky slovan

  objekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.3.4 Listingy, vpisy kd . . . . . .92.3.5 Poznmky pod arou . . . . 102.3.6 Zvrazovn text . . . . . . 102.3.7 Uvozovky, pomlky,

  nezlomiteln mezery . . . . . 102.3.8 Odkazy do internetu. . . . . 112.3.9 Seznamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2.3.10 Slovnek zkratek . . . . . . . . 112.3.11 Rejstk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2.4 Citace na literaturu, po-znmky k bibTEXu . . . . . . . . . . . . 12

  2.5 Citace na literaturu podlenormy SN ISO 690 . . . . . . . . . . . 12

  2.6 Jak vloit zadn prce . . . . . . . . 132.7 Pracovn verze dokumentu . . . . 142.8 Teze prce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  3 Poznmky k typografii . . . . . . . . . . . 16Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  A Zadn prce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19B Zkratky a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . 20B.1 Zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20B.2 Symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  B.3 Soubory, kter jsou soustCTUstyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  v

 • Tabulky / Obrzky

  1.1. Seznam deklaranch pkaz . . . .32.1. Poet absolvent FEL . . . . . . . . . . .8

  2.1. Ukzka vloen obrzku nasted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  vi

 • Kapitola 1vod

  Tento dokument popisuje uit plainTEXovho makra CTUstyle, kter mon bude ofi-ciln doporueno na tvorbu bakalskch, magisterskch a doktorskch studentskchzvrench prac na eskm vysokm uen technickm v Praze. Zdrojov text tohotodokumentu me poslouit jako pklad, jak vytvoit vlastn dokument.

  Abyste mohli pout tuto ablonu, potebujete mt zkladn znalost o TEXu [12]a fungujc CSplain1 ve verzi aspo Nov. 2012 s makrem OPmac2 ve verzi aspoJan. 2013. Pro pokroilej TEXisty jsou k dispozici knihy [35]. CSplain je soustbalku TEXlive3 na vtin linuxovch distribuc. TEXlive je voln dostupn softwarea je mon jej instalovat i na Macintosh nebo MS Windows.

  1.1 Minimln dokumentMete si vytvoit soubor minimal.tex s tmto obsahem:

  \input ctustyle2\worktype [B/CZ]\faculty {F3}\department {Katedra permonk}\title {Minimln dokument}\author {Pepa z Depa}\date {Leden 2013}\abstractEN {This document is for testing purpose only.}\abstractCZ {Tento dokument je pouze pro poteby testovn.}\declaration {Prohlauji, e jsem se neflkal.}\makefront

  \chap vod

  Text vodu.

  \sec Mylenka

  Dal text.\bye

  Zalote si pracovn adres a do nj dejte ablonu ctustyle2.tex a logo VUTctulogo-new.pdf. Tak tam dejte vechny soubory s rznmi variantami font Tech-nika s pponami pfb a tfm. Konen tam ulote ve zmnn soubor minimal.tex azpracujte jej pdfCSplainem. To znamen, e na pkazov dek napete:

  pdfcsplain minimal

  1 http://petr.olsak.net/csplain.html2 http://petr.olsak.net/opmac.html3 http://www.tug.org/texlive/

  1

  http://petr.olsak.net/csplain.htmlhttp://petr.olsak.net/opmac.htmlhttp://www.tug.org/texlive/

 • 1. vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Objev se varovn o chybjcch dajch pro obsah. Zpracujte tedy tento soubor

  pdfCSplainem jet jednou. Nyn by u mla vechna varovn zmizet a vytvo se souborminimal.pdf.

  Co obsahuje minimln dokument? Na prvnm dku je zavedeno makro CTUstyleve verzi 2. Druh dek uruje typ dokumentu. Jsou k dispozici nsledujc monosti(vyberte jen jednu z nich):

  \worktype [B/CZ] % bakalka v etin\worktype [B/SK] % bakalka ve sloventin\worktype [B/EN] % bakalka v anglitin\worktype [M/CZ] % diplomka v etin\worktype [M/SK] \worktype [M/EN] % diplomka ve sloventin, anglitin\worktype [D/EN] % disertace v anglitin\worktype [D/CZ] \worktype [D/SK] % to snad asi ne :-)\worktype [O/CZ] \worktype [O/SK] \worktype [O/EN] % ostatn typ prce

  Dle v pkladu minimlnho dokumentu nsleduj tzv. deklaran pkazy, kter vy-mezuj zkladn daje o dokumentu. dn z nich nesm chybt, jinak TEX ohls chybu.

  Pak nsleduje pkaz \makefront, kter vytvo tituln stranu, vype text prohlena texty abstrakt a tak vytvo obsah dokumentu (vetn ppadnho seznamu obrzka tabulek).

  Za pkazem \makefront pokrauje text dokumentu. Kapitola je zahjena pkazem\chap a sekce pkazem \sec. Za tmito pkazy nsleduje nzev kapitoly, resp. sekce,kter mus bt oddlen od dalho textu przdnm dkem.

  1.2 Deklaran pkazy vymezujc daje o dokumentuKrom ve zmnnch povinnch deklaranch pkaz je obvykl pout i nkterdal. Vechny tyto pkazy jsou uvedeny v tabulce 1.1. Nen-li nkter z nepovinnchdeklaranch pkaz v dokumentu uveden, znamen to, e odpovdajc daj je przdn.Na poad deklaranch pkaz v dokumentu nezle, ale vechny musej bt umstnyped pkazem \makefront.

  Za kadm deklaranm pkazem nsleduje daj uzaven do sloench zvorek{...}. daje pite v hlavnm jazyku dokumentu, tj. v jazyku, kter jste vyplniliv parametru pkazu \worktype. Pouze daje ve tvaru \slovoEN resp. \slovoCZ resp.\slovoSK vyplujte v jazyce podle zkratky v nzvu pkazu.

  Mezi povinn daje pat \abstractEN a dle jeden ze dvou \abstractCZ nebo\abstractSK. I kdy je hlavnm jazykem dokumentu anglitina, vyaduje se uvst jetabstrakt v mstnm nebo mateskm jazyce.

  Nen-li hlavnm jazykem dokumentu anglitina, doporuuje se uvst daj \titleEN,resp. \subtitleEN, s pekladem nzvu, resp. podnzvu, do anglitiny. A obrcen: je-lihlavnm jazykem anglitina, je samozejm daj \title v tomto jazyce. Pak se aledoporuuje uvst jet daje \titleCZ, \subtitleCZ nebo \titleSK, \subtitleSK.Tyto daje se objev pod abstraktem v danm jazyce.

  Je-li titul pli dlouh, pak se na tituln stran pravdpodobn rozlom do vce dk.Nkdy ale by si lovk pl jin rozlomen, ne vymyslel stroj, protoe je vhodnjrozdlit nzev do dk podle vznamovch celk, ktermu stroj neme rozumt.V takovm ppad mete do nzvu do msta, kde si pejete provst zlom, pidatpkaz \nl (zkratka za new line).

  Typ dokumentu (B, M, D) se v hlavnm jazyce vytiskne na tituln stran jakobakalsk prce, diplomov prce atd. Pokud tvote jin typ dokumentu, pite

  2

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Rozvren zdrojovho textu dokumentu

  Pkaz Vznam\faculty * Fakulta. Monosti: F1, F2, F3, . . . , F8, MUVS\department * Nzev katedry nebo stavu.\title * Titul dokumentu.\subtitle Doplkov titul dokumentu.\author * Jmno a pjmen autora.\supervisor Jmno a tituly vedoucho prce (kolitele u Ph.D.).\date * Msc a rok vytvoen prce.\authorinfo email autora nebo nco podobnho.\studyinfo Nzev studijnho programu, studijnho oboru.\workinfo URL prce, loga sponzor nebo nco podobnho.\workname Jmno typu prce, je-li typu ostatn.\titleEN Titul prce, nen-li \title v anglitin.\titleCZ Titul prce, nen-li \title v etin.\titleSK Analogie jako \titleCZ pro sloventinu.\subtitleEN Doplkov titul, nen-li \subtitle

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended