Cz

Date post:18-Dec-2014
Category:
View:434 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Grimo BOZP cz
Transcript:
  • 1. Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prci Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prci Grimo BOZP s.r.o. IO: 27810003 Oldichovice 738, 739 61 Tinec DI: CZ27810003 Spolenost zapsna v obchodnm rejstku vedenho krajskm soudem v Ostrav, oddl C, vloka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
  • 2. Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prciVen obchodn ptel, dovolujeme si Vm pedstavit firmu Grimo BOZP s.r.o. Nae spolenost se zabvposkytovnm slueb v oblasti bezpenosti prce prostednictvm osob odborn zpsobilchv prevenci rizik a koordintor BOZP na stavbch (dle zkona 309/2006 Sb.), taktzajiujeme potebn sluby v odvtv porn ochrany. Nae spolenost se specializuje na stavebnictv. Ji v dob, kdy nebyla legislativnopora (zkon . 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) nabzela nae spolenost slubykoordintora BOZP v souladu s poadavky Smrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ervna1992. V rmci slueb BOZP spolupracujeme s adou pednch eskch i slovenskchodbornk v oblasti bezpenosti prce. Nai zamstnanci se astn mnoha mezinrodnchkonferenc v oblasti jak BOZP tak tak PO. Firma Grimo BOZP s.r.o. m v oblasti poskytovn slueb bezpenosti prce a pornochrany zkuenosti nejen na zem cel esk republiky, ale i na Slovensku. Jsme jednm ze zakldajcch len sdruen Spolen vize (www.spolecnavize.cz) a itouto cestou zajiujeme bezpenost prce ve stavebnictv jak v esk republice, tak i naSlovensku. V ppad, e projevte zjem o nae sluby, zavazujeme se k uspokojen vekerchVaich poteb v oblasti slueb BOZP. Naim hlavnm mottem je: Bezpen, kvalitn a s rozvahou.V ppad zjmu o nae sluby vyuijte ne uvedench kontakt.S pozdravem Peter Grnrmel jednatel tel.: +420 736 622 173 Jan Hrycek - jednatel tel.: +420 737 256 037 Ing. Vlastimil kovsk- obchodn oddlen tel.: +420 604 543 045 Grimo BOZP s.r.o. IO: 27810003 Oldichovice 738, 739 61 Tinec DI: CZ27810003 Spolenost zapsna v obchodnm rejstku vedenho krajskm soudem v Ostrav, oddl C, vloka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
  • 3. Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prciinnost osoby odborn zpsobil v prevenci rizikDle zkonku prce pro oblast BOZP: Zpracovn stanoven dokumentace, zajitn jej prbn kontroly a pravideln aktualizace. Provdn preventivnch bezpenostnch kontrol spolu s vyhotovenm zpisu se zaznamenanmi nedostatky a ppadnm nvrhem na odstrann zjitnch zvad. Provdn vstupnch a periodickch kolen. Poradensk a konzultan servis v otzkch zabezpeen BOZP. Odborn pomoc pi een a odkodnn pracovnch raz a nemoci z povoln. Souinnost pi kontrole klienta OIP. Hygiena prce. Hodnocen zdravotnch rizik, ergonomick opaten.innost osoby odborn zpsobil v porn ochran Zpracovn stanoven dokumentace. Provdn pravidelnch preventivnch pornch prohldek se zpisem a nvrhem na odstrann zjitnch zvad. Provdn vstupnch a periodickch kolen. Zpracovn porn bezpenostnho een stavby v rmci projektu. Poradensk a konzultan servis v otzkch zabezpeen PO. Asistence pi mimodnch udlostech (por, havarijn stavy, ). Souinnost pi kontrole klienta HZS. Grimo BOZP s.r.o. IO: 27810003 Oldichovice 738, 739 61 Tinec DI: CZ27810003 Spolenost zapsna v obchodnm rejstku vedenho krajskm soudem v Ostrav, oddl C, vloka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
  • 4. Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prci Sluby koordintora BOZP ve smyslu zkona . 309/2006 Sb.V rmci zajitn innost koordintora Vm nabzme:Koordintor pi pprav stavby:a) v dostatenm asovm pedstihu ped zadnm dla zhotoviteli stavby pedme zadavatelistavby pehled prvnch pedpis vztahujcch se ke stavb, informace o rizicch, kter semohou pi realizaci stavby vyskytnout, se zetelem na prce a innosti vystavujc fyzickouosobu zvenmu ohroen ivota nebo pokozen zdrav a dal podklady nutn pro zajitnbezpenho a zdrav neohroujcho pracovnho prosted a podmnek vkonu prce, na kterje teba vzt zetel s ohledem na charakter stavby a jej realizaci,b) dvme podnty a doporuujeme technick een pro plnovn jednotlivch prac,zejmna tch, kter se uskuteuj souasn nebo v nvaznosti; dbme o to, abydoporuovan een bylo technicky realizovateln a v souladu s prvnmi a ostatnmipedpisy k zajitn bezpenosti a ochrany zdrav pi prci a aby bylo, s pihldnutm k elustanovenmu zadavatelem stavby, ekonomicky pimen,c) poskytujeme odborn konzultace a doporuend) zabezpeujeme, aby pln obsahoval, pimen povaze a rozsahu stavby a mstnm aprovoznm podmnkm stavenit, daje, informace a postupy zpracovan v podrobnostechnezbytnch pro zajitn bezpen a zdrav neohroujc prce, a aby byl odsouhlasen apodepsn vemi zhotoviteli, pokud jsou v dob zpracovn plnu znmi,e) zajistme zpracovn poadavk na bezpenost a ochranu zdrav pi prci pi udrovacchpracch. Grimo BOZP s.r.o. IO: 27810003 Oldichovice 738, 739 61 Tinec DI: CZ27810003 Spolenost zapsna v obchodnm rejstku vedenho krajskm soudem v Ostrav, oddl C, vloka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
  • 5. Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prciKoordintor pi realizaci stavby:a) bez zbytenho odkladu- informujeme, vechny doten zhotovitele o bezpenostnch a zdravotnch rizicch, ktervznikla na staveniti bhem postupu prac,- upozornme, zhotovitele stavby na nedostatky zjitn na pracoviti vyadujeme zjednnnpravy; k tomu navrhujeme pimen opaten,- oznmme zadavateli stavby ve uveden nedostatky, nebyla-li zhotovitelem stavbyneprodlen pijata pimen opaten ke zjednn npravy,b) koordinujeme spoluprci zhotovitel nebo osob jimi povench se zetelem na povahustavby a na veobecn zsady prevence rizik, s clem chrnit zdrav fyzickch osob,zabraovat pracovnm razm a pedchzet vzniku nemoc z povoln,d) spolupracujeme pi stanoven asu potebnho k bezpenmu provdn jednotlivch pracnebo innost,f) kontrolujeme zabezpeen obvodu stavenit, vetn vstupu a vjezdu na stavenit s clemzamezit vstup nepovolanm fyzickm osobm,g) spolupracujeme se zstupci zamstnanc pro oblast bezpenosti a ochrany zdrav pi prci,a s osobou provdjc technick dozor stavebnka,h) zastujeme se kontroln prohldky stavby, k n jsme byli pizvn stavebnm adem,ch) navrhujeme termny kontrolnch dn k dodrovn plnu BOZP za asti zhotovitel neboosob jimi povench a organizuje jejich konn,i) sledujeme, zda zhotovitel dodruj pln BOZP pro stavbu,j) provdme zpisy o zjitnch nedostatcch na staveniti, na n prokazateln upozornmezhotovitele, a daje o tom, zda a jakm zpsobem byly odstranny. Grimo BOZP s.r.o. IO: 27810003 Oldichovice 738, 739 61 Tinec DI: CZ27810003 Spolenost zapsna v obchodnm rejstku vedenho krajskm soudem v Ostrav, oddl C, vloka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
  • 6. Sluby v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prciReference:Zajitn poradenstv nebo kompletnch slueb v BOZP a PO na zem eskrepubliky: Bgl a Krsl, k.s.- od 1. 7. 2009 Moravostav Brno Rotto, spol. s.r.o. Miroslav Raka - vodovody a kanalizace s.r.o. Tevos Treid Skanska Servis a.s. Eltrading Kovoprojekta Brno, a.s., vstavba vrobnho zvodu Hills pet nutrition IMOS Brno a. s. zvod Ostrava Demontstav s. r. o. Euro service group s. r. o. Morava Stavby s. r. o. Profo Monolity s. r. o.Dozor na stavbch v souladu s poadavky Smrnici Rady 92/57/EHS ze dne 24. ervna1992 tato sluba byla poskytovna v letech 2004 a 2006 SKANSKA CZ, divize Pozemn stavitelstv Morava, Bovis Lend Lease, a.s. stavba: CENTRUM PRAHA CHODOV 06/2004 11/2005 reference ing. Radomr Bystro mobil-: 737 256 006, cena dla cca 2 700 000 000 K,- SKANSKA CZ, divize Pozemn stavitelstv Morava stavba: SPU Brno 02/2006 03/2007 reference ing. Radomr Bystro mobil-: 737 256 006, cena dla cca 1 100 000 000 K,-innost koordintora ve smyslu zkona . 309/2006 Sb. a n.v. . 591/2006 Sb. na zemesk republiky: esk spoitelna, a.s. Rekonstrukce poboky ve Valaskm M
Embed Size (px)
Recommended