Home >Documents >DA‡OV‌ SYST‰M USA

DA‡OV‌ SYST‰M USA

Date post:04-Jan-2016
Category:
View:118 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
DAŇOVÝ SYSTÉM USA. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. DAŇOVÝ SYSTÉM USA. Struktura daňové soustavy USA. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmů právnických osob. Daň z kapitálových zisků. Daň z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí. Daň z vlastnictví majetku. Daň silniční. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • DAOV SYSTM USA

  Prof. Ing. Vclav Vybhal, CSc.

 • DAOV SYSTM USA Struktura daov soustavy USA.Da zpjm fyzickch osob.Da zpjm prvnickch osob.Da zkapitlovch zisk.Da zpevodu nemovitost.Da znemovitost.Da zvlastnictv majetku.Da silnin.Da zmezigeneranch pevod.Da ddick a darovac.Da zprodeje a slueb.Dan spotebn.Leteck a letitn dan.Telekomunikan dan.Ostatn dan.

 • 1. Struktura daov soustavy USA( A ) pm dan dchodovho typu : (1) da zpjm fyzickch osob (Personal Income Tax);(2) da zpjm prvnickch osob (Corporation Income Tax);(3) da zkapitlovch zisk(Capital Gains Tax);

 • 1. Struktura daov soustavy USA( B ) pm dan majetkovho typu :

  (1)da zpevodu nemovitost (Real Estate Transfer Tax);(2)da znemovitost (Real Estate Tax);(3)da zvlastnictv majetku (Property Tax);(4)da silnin (Road Usage Tax);(5)da darovac (Gift Tax);(6)da ddick (Estate Tax);(7)da zmezigeneranch pevod (Generation Skipping Transfer Tax);

 • 1. Struktura daov soustavy USA( C ) dan nepm : (1)da zprodeje a slueb (Sales Tax);(2)dan spotebn (Excise Tax);(3)leteck a letitn dan (Air Tax);(4)telekomunikan dan (Telephon Tax);(5)ostatn nepm dan.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Poplatnk dan = rezident, nerezident (zelen karta).Druhy zdaovanch pjm : pjmy ze zvisl innosti; pjmy zpodnikn; pjmy zkapitlu; pjmy zpronjmu; pjmy zprodeje nemovitost; transferov pjmy (dchody, dvky vnezamstnanosti, spropitn).

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Sazby federln dan :progresivn zdann s6 psmy;rozlien podle rodinnho stavu (A,B,C,D);4 tabulky sazeb dan.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Metodika vpotu dan :+ hrub zdaniteln pjemodpoty= upraven hrub pjemstandardn odpoty (nebo osobn odpoty)= zklad danx sazba dan= da- sleva na dani= ist dazlohy na da= nedoplatek (+), peplatek (-)

 • 2. Da zpjm fyzickch osob (A) (B)(A) manel podvajc daov piznn dohromady;(B) manel podvajc daov piznn samostatn;

  Sazba(%)Interval od ..do ($)Sazba(%)Interval od ..do ($)10 0 - 16 75010 0 8 375 15 16751 - 68 00015 8376 - 34 000 25 68001 137 30025 34001 - 68 65028 137301 209 25028 68651 104 62533209251 373 65033 104626 - 186 82535 373651 a vce35 186826 a vce

 • 2. Da zpjm fyzickch osob (C) (D)(C) hlava domcnosti;(D) svobodn poplatnk.

  Sazba(%)Interval od ..do ($)Sazba(%)Interval od ..do ($)10 0 - 11 95010 0 8 375 15 11 951 - 45 55015 8376 - 34 000 25 45 551 117 65025 34001 - 82 40028 117 651 190 55028 82 401 171 85033190 551 373 65033 171 851 - 373 65035 373651 a vce35 373 651 a vce

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Existuj 2 typy odpot :(1) odpoty od hrubho pjmu; (2) odpoty od upravenho hrubho pjmu.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Do skupiny odpot od hrubho pjmu (1) pat : pln oditateln nklady souvisejc spodniknm (mzdy, njmy, cestovn); nklady na dosaen a udren pjm (spoteba, odpisy a dal nklady spojen svrobou); pspvky na soukrom pojitn; 50 % ve dan zaplacen ze samostatn vdlen innosti; pspvky na zdravotn pojitn; roky ze studentskch pjek do ve 2500 USD; vivn; nklady na sthovn pi zskn novho zamstnn (pi vzdlenosti vt ne 50 mil.).

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Do skupiny odpot od upravenho hrubho pjmu (2) pat : standardn odpoet =11400 USD (enat se spolenm zdannm, vdovy); = 8400 USD (hlava domcnosti); = 5700 USD (svobodn); = 5700 USD (enat poplatnk podvajc samostatn piznn); = 1400 USD (dal naven pro poplatnky star 65 let nebo slep). osobn odpoty (monost alternativn volby) = vdaje na lky a len pesahujc 7,5 hrubho pjmu poplatnka; = dan (sttn a mstn dan zpjm, da znemovitost a ostatn majetkov dan); = roky (z hypotky na bydlen); = pspvky charitm (do ve 50 % upravenho hrubho pjmu); = ztrty.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Slevy na dani se uplatuj takto : zkladn nezdaniteln stka 3650 USD; sleva na dt (mlad 19 let, 24 let pokud studuje); sleva na pjem (pro poplatnky snzkm pjmem); sleva za pi (o dt, dosplou osobu); sleva na vysokokolsk vzdln; sleva na celoivotn vzdlvn.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Sazby sttnch dan zpjm fyzickch osob jsou rozdln vjednotlivch sttech, nap. : California 1,25 - 9,55 %; Colorado 4,63 %; Hawai 1,40 11,00 %; Arizona 2,59 4,54 %; Iowa 0,36 8,98 %; Nebraska2,56 6,84 %; New Jersey 1,40-10,75 %; New York 4,00 9,87 %; Ohio 0,618 6,240 %; Tennessee 6,00 %.Ve sttech Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington a Wyoming je sazba dan 0 %.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Zdaovac obdob lze zvolit jako kalendn rok nebo tzv. fiskln rok, piznn se podv do 15. dne 4. msce po skonen zdaovacho obdob. Vtto lht se plat rovn dan. Kad poplatnk plat zlohy na da podle posledn znm daov povinnosti ve vi 25 % vtermnech 15.4., 15.6., 15.9. a 15.1.

 • 2. Da zpjm fyzickch osob Zdravotn a sociln pojitn se plat takto :

  (1) zamstnanec odvd zhrub mzdy : 1,45 % na zdravotn pojitn; 6,20 % na sociln pojitn (limit do 97500 USD/rok);(2) zamstnavatel odvd za sv zamstnance : 1,45 % na zdravotn pojitn; 6,20 % na sociln pojitn (limit do 97500 USD/rok); 6,20 % na SPZ (limit do 7000 USD/rok)(3) podnikatel : 2,9 % na zdravotn pojitn; 12,4 % na sociln pojitn (limit do 97500 USD/rok).

 • 3. Da zpjm prvnickch osobPoplatnky dan jsou domc a zahranin spolenosti. Pedmtem dan jsou veker pjmy (krom rok zmuniciplnch dluhopis a dividend za.s.)Sazby dan z pjm prvnickch osob jsou progresivn.

 • 3. Da zpjm prvnickch osob

  Zdaniteln pjem (USD)Sazba dan do 50 000 15 %50001 75 000 7500 USD + 25 % 75001 100 000 13750 USD + 34 % 100001 335 000 22250 USD + 39 % 335001 10000 000 113900 USD + 34 % 10000001 15000 000 3400000 USD + 35 % 15000001 18333 333 5150000 USD + 38 % nad 18333 3336416667 USD + 35 %

 • 3. Da zpjm prvnickch osobOditateln poloky sniujc zklad dan : ztrty; pjky (u kterch nen tovn rok nebo rok je ni ne federln sazba); pspvky charitm (do 10 % zdanitelnho pjmu); dividendy; kapitlov vdaje (zizovac a organizan vdaje do ve 5000 USD/rok, zbytek se odpisuje po dobu 180 msc);

 • 3. Da zpjm prvnickch osobDaov uznatelnmi nklady jsou nap. : nklady spojen spodniknm (mzdy, PHM, cestovn, obchodn dary, nklady na reprezentaci, vzdln, pojistn); odpisy, rokov platby, sttn dan zpjm, dan znemovitost, ztrty a nedobytn pohledvky).

 • 3. Da zpjm prvnickch osobSazby sttnch dan zpjm prvnickch osob jsou rozdln vjednotlivch sttech, nap. : California 8,84 %; Colorado 4,63 %; Hawai 4,40 6,40 %; Arizona 6,968 %; Iowa 6,00 12,00 %; Nebraska 5,580 7,810 %; New Jersey 6,50 9,00 %; New York 7,10 %; Ohio 0,26 %; Tennessee 6,50%; Florida 5,50 %.Vsttech Nevada, South Dakota, Texas, Washington a Wyoming jsou sazby dan 0 %.

 • 4. Da zkapitlovch zisk Poplatnkem dan jsou fyzick a prvnick osoby.Pedmtem dan jsou zisky zprodeje akci, podlovch fond a dluhopis. Sazby dan jsou rozliovny jako krtkodob (asov test 36 msc u dluhopis a 12 msc u akci a podlovch fond) a dlouhodob.

 • 4. Da zkapitlovch zisk

  Krtkodob sazba dan zkapitlovch zisk (%)Dlouhodob sazba dan zkapitlovch zisk (%)10 015 02515281533153515

 • 5. Da zpevodu nemovitostPoplatnkem dan je prodvajc, pedmtem dan je platn pevod nebo pechod knemovitostem.Zkladem dan je prodejn cena nemovitosti.Sazby dan se vjednotlivch sttech pohybuj vrozmez 0 2 %.Vnos dan je pjmem sttu.

 • 6. Da z nemovitostJe vybrna na municipln rovni. Zkladem dan je trn hodnota nemovitosti.Vnos dan je pjmem jednotlivch municipalit.Sazby dan jsou vjednotlivch sttech USA a municipalitch znan rozdln.

 • 7. Da zvlastnictv majetkuPedmtem dan jsou osobn a obchodn jmn (nap. automobily, stroje, vybaven kancel, vpoetn technika, kmenov akcie).Poplatnky dan jsou fyzick a prvnick osoby. Da je pjmem sttu.Sazby dan se pohybuj na rovni 9 % (Delaware), 7 % (Zpadn Virginie), 6 % Pensylvnie, New York, Connecticat a Texas. Vnkterch sttech tato da nen pedepsna (Wyoming, Utah, Severn Dakota, Nov Mexiko).

 • 8. Da silnin Da silnin je vybrna ztitulu provozu na pozemnch komunikacch. Vybr se jako federln da (Federal Highway Use Tax) od provozovatel vozidel nad 25 t nad rove vce ne 8047 km za rok nebo jako sttn da (Road Usage Taxes).

 • 9. Da zmezigeneranch pevodDa postihuje pevody majetku od drce osobm mladm vce ne o 1 generaci, tj. vnukm a pravnukm, vokamiku pevodu. Pipravuje se zruen tto dan. Zatm je stanovena v28 sttech USA.

 • 10. Da ddick a darovac Poplatnkem dan ddick je ddic majetku a dan darovac osoba obdarovan (pjemce daru). Jde o da na rovni federace.Zkladem dan je cena nabytho majetku, u dan ddick snen o prokzan dluhy zstavitele, nklady spojen spohbem a sprvnmi slubami.O dan darovac je osvobozen dar vcen do 13000 USD/rok. Sazby dan jsou klouzav progresivn (18 a 50 %).

 • 10. Da ddick a darovac

  Zklad dan (USD)Da 0 10 00018 % 10001 20 0001800 USD + 20 % zstky pesahujc 10000 USD 20001 40 0003800 USD + 22 % zstky pesahujc 20000 USD 40001 60 0008 200 USD + 24 % zstky pesahujc 40000 USD 60001 80 00013 000 USD + 26 % zstky pesahujc 60000 USD 80001 100 000 18200 USD + 28 % zstky pesahujc 80000 USD 100001 150 00023 800 USD + 30 % zstky pesahujc 100000 USD 150001 250 00038800 US

Embed Size (px)
Recommended