Home >Design >Design u¾ivatelsk½ch pro¾itk¯ a interakc­: Terminologie User...

Design u¾ivatelsk½ch pro¾itk¯ a interakc­: Terminologie User...

Date post:29-Nov-2014
Category:
View:1,556 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Práce pojednává o průzkumu terminologie používané na poli designu uživatelských prožitků a interakcí. Na poli, jež ovlivňuje naše každodenní životy. Zaměřuje se konkrétně na pět vybraných oblastí, a sice user experience design, interaction design, user interface design, user-centered design a human-computer interaction. Příčinou příslušného výběru je zmatek v názvosloví způsobený jak vzájemným zaměňováním termínů, tak jejich necitlivou dezinterpretací. V pěti jednotlivých kapitolách práce objasňuje, co přesně který termín označuje a kde jsou jeho hranice. S pomocí ilustračních příkladů nesprávného použití termínů práce identifikuje rozpory ve způsobech jejich úžívání a pokouší se formulovat pravděpodobné příčiny. Součástí kapitol je komparace jednotlivých oblastí a skromné návrhy českých ekvivalentů. V průběhu též práce naráží na další pojmy ze stejného prostředí jako empathic design, non intentional design, service design a další. Celá práce je pak hojně doplněna o relevantní souvislosti a zajímavosti, včetně srovnávání teorie s praxí.
Transcript:
  • 1. MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofick fakulta stav hudebn vdy Teorie interaktivnch mdi David mehlk DESIGN UIVATELSKCH PROITK A INTERAKC:Terminologie User Experience Designu a souvisejcch oblast Bakalsk diplomov prce Vedouc prce: Mgr. Jaroslav velch Brno 2012
  • 2. Prohlauji, e jsem diplomovou prci vypracoval samostatn s vyuitm uvedenchpramen a literatury.V Brn dne 2. ledna 2012 ................................. David mehlk 2
  • 3. Chtl bych podkovat Mgr. Jaroslavu velchovi za veden prce a rodin za podporubhem studia. 3
  • 4. OBSAH1. vod 52. Terminologie 7 2.1 User Experience Design 10 2.1.1 Redukce pojmu 14 2.1.2 Experience Design a uivatel, Service Design 17 2.2 Interaction Design 19 2.3 User Interface Design 23 2.4 Human-Computer Interaction 27 2.5 User-Centered Design 303. Zvr 334. Resum 355. Summary 366. Seznam pramen a literatury 37 4
  • 5. 1. VODV prbhu sbru materilu k prvnmu vnmu tmatu bakalsk prce, v n jsem si dal za kol srovnatdesignov principy kognitivnho psychologa Dona Normana s vybranmi prvky uritho produktu Apple,jsem si povimnul matoucho nzvoslov obklopujcho univerzum naeho zjmu a nedbalho nakldns termny. Spolu s dalmi faktory tato skutenost prci nasmrovala k przkumu teorie, ale pitom tmatuzstala v jdru vrn. Ergo, od pvodn technitjho rzu se peorientovala konkrtn na terminologii.Sta bakalsk prce je rozdlena do pti kapitol sledujcch jednotliv pt zvolench oblast, je,s vjimkou jednoho, trp rznou formou a rovn dezinterpretace. V rmci bdn jsem si pod svjmikroskop pipravil nsledujc vzorky, nechronologicky a v originlnm znn: user experience design,interaction design, user interface design, user-centered design a onen vjimen human-computerinteraction. Zmrem je nekomplikovan vyjasnit, co pesn se pod kterm termnem skrv, tj. vyjasnitobsahy pojm vetn rznch pstup k nim. Pomohou nm v tom mj. ilustran pklady jejichnesprvnho uit. Soust t bude snaha o zformulovn pravdpodobnch pin dezinterpretacepojm, vzjemn komparace jednotlivch oblast, plus skromn nvrhy eskch ekvivalent, ponvad vevtin jednodue dn neexistuj. Cel prci je vlastn nezitn sil obohatit tene o pnosnrelevantn souvislosti mj. zasazenm do irho kontextu a obasn zamylen nad stavem vc v praxia vztahem k teorii.Dvodem specifickho vbru pti pslunch oblast je i neastn fakt, e prv tchto pt se vzjemnzamuje a rznmi zpsoby plete dohromady. Dalm jejich spolenm rysem je sdlen elementrnchaspekt designu, interakce, starosti o uivatele a experience, s nm se vypodme v textu. Taktv prbhu postupn narazme a osvtlme si dal pojmy z rodiny jako empathic design, non intentionaldesign, service design a dal.Prvnm vznamnm impulsem k blimu studiu tohoto prosted bylo peten knky zmnnhoDonalda Normana Design pro kad den po jejm eskm vydn na jae minulho roku (2010). Od tdoby se po spirlovit trajektorii pibliuji jdru vci. Jinmi slovy, vnuji se tmatu (s promnlivouintenzitou) ji del dobu a vchozm pramenem prce byla zmnn kniha.Vysnnm vedlejm clem prce je vyprodukovat materil, na nm by se dalo dle stavt, vychzetz nho, inspirovat k hlubmu ponoen teba do dl problematiky. ili, pl bych si, aby se mmpnosem stalo vytvoen startovnho mstku pro budouc teoretiky i praktiky. Prostor k dalmu vzkumutu rozhodn je, a to obrovsk. Akademick zzem tto oblasti (mimo HCI sten) u ns v podstatchyb. Potenciln odrazujc vlastnost mohla a me bt psn multi-disciplinarita obor pohybujcchse na pomez metakategori designu, IT, psychologie a cel kly subnr vetn interaktivnch mdi ineurovdy. A samozejm jejich erstvost a relativn bouliv progrese. Takov charakteristika by alenaopak mla znamenat vzvu. 5
  • 6. A z jakho dvodu bychom se vbec mli zabvat dotynou oblast? Protoe jej vstupy maj vliv na nkadodenn ivot. 6
  • 7. 2. TERMINOLOGIEDesign is a funny word. Some people think design means how it looks. But, of course, if you dig deeper,its really how it works. To design something really well, you have to get it. You have to really grok[understand] what its all about.1 Steve JobsPesn v tomto smyslu termn design budeme pouvat v cel tto prci. Je velmi dleit ho taktovnmat. Bude, mimo vjimky, uvn jako sloveso i substantivum oznaujc proces, konkrtn jakopraxe nvrhu a vroby i tvorby, ne vak bn jako substantivum oznaujc vsledek, tedy nikoliv styli vizuln podoba vci. Pestoe citace zrovna nepochz z akademickch kruh, dovolm si ji pout,jeliko jej autor m prvo, dle mho, k dotynmu tmatu co ct. V ppad pojmenovn jednz vybranch oblast, a sice human-computer interaction, se design nevyskytuje, vysvtlm alev samostatn kapitole, pro neodluiteln tak pat k tmatu.Vedle designov praxe je jejich spolenm prvkem interakce, piem na jedn stran se stabilnnachz lovk, proto plat tvrzen vlivu na lidsk ivot z vodu. Na druh stran pak stoj, v nejirmslova smyslu, svt, ne vak prodn, ale ten vytvoen, designovan. Zejmna, ne-li vhradn (viz zvrprce), to plat o user experience designu. Primrn se vak budeme orientovat na interakci s novmitechnologiemi a slubami jimi umonnmi. Tento fakt tak zrcadl prmrnou skladbu zpadnhoivota.Mimochodem, co se vlastn mysl pod pojmem interakce? Na obecn rovin je jm vzjemn psobendvou a vce initel mezi sebou, kde msto jednosmrn kauzality panuje recipron zptn vazba. 2Spojenm dvou zmnnch primrnch substanc se dostaneme k designu interakce. Avak je na mstzamyslet se, co to pesn znamen: It is impossible to design interaction per se, even though the termunfortunately implies otherwise, but what interaction designers do is to create conditions forinteraction.3 e se zde mluv pmo o interaction designu, nen smrodatn. Dleit sdlen z toho lzevyvodit a pemlet o nm v obecnm mtku. Mimo jin t naznauje, e prbh interakce zdalekaneme bt pln v autorovch rukou. m se ale me solidn pojistit, je vhodnm zakomponovnmConstraints, jednoho z designovch princip Dona Normana (vce o nm pozdji). Ten nm rad chytenavrhovat tak, aby vsledn produkt (a u je to cokoliv) implicitn zamezoval nechtnm interakcma redukoval monou uivatelovu chybu na minimum z podstaty svho designu. Pklad par excellence:1 BUXTON, Bill. Sketching User Experiences. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2007. 448 s. ISBN 0-12-374037-1.2 viz Interakce. In: ABZ slovnk cizch slov [online]. Radek Kuera & daughter. [cit. 2011-12-20]. Dostupn z:http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/interakce; Interaction. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, posledn aktualizace 30.09.2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupn z:http://en.wikipedia.org/wiki/Interaction3 LOWGREN, Jonas. Interaction Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). Encyclopedia of Human-ComputerInteraction [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupn z:http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_design.html 7
  • 8. Tvary koncovek konektor u hern konzole Nintendo Wii, lovk nem anci se splst, kam kter kabelzapojit. 4Jak bylo zmnno v vodu, kolem je zabvat se jednotliv user experience designem, interactiondesignem, user interface designem, human-computer interaction a user-centered designem, srovnat jea zasadit na sprvn msto v pojmov hierarchii dle vznamu definice. Problm, na kter jsme se toutoprac zamili je zmatek v pouvn zmnnch termn. A definovan, jejich uivatelm(= profesionlm, akademikm) nic nezabrnilo nzvoslov pouvat podle svho. Monou alternativouhierarchickho rozdlen je chronologick hel pohledu, kter je minimln zsti t relevantn a protoho tak zmnme.Jedn se o mimochodem obory, je v dnen dob tvaruj ivoty takka po celm svt. A na vjimky takvetn africkho kontinentu, kter bv v podobnch tvrzench vynechvn. Pina je jednoduch,progresivn rozvoj mobilnch technologi a ze
Embed Size (px)
Recommended