Home >Investor Relations >Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení

Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení

Date post:21-Apr-2017
Category:
View:330 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Due Diligence nejbnj nlezy a jejich een

  Vsledky hlasovn s komenti

  12.5.2016

  12.5.2016 1

 • Popis semine a hlasovn

  Bylo pedstaveno 10 nejbnjch zjitn, o jejich nejvhodnjm een hlasovalo celkem 47 astnk semine

  Hlasovn probhlo na zklad vymezen modelovho pkladu popsanho dle

  Vybralo se z nsledujcch typ een:

  Indemnita (odkodnn)

  Snen kupn ceny

  Odkldac podmnka do vyeen problmu

  Zadren do vyeen problmu

  Vmna v rmci jednn za jinou zleitost

  Pojitn

  Ukonen transakce

  Jin

  Doporuen pednejcch oproti graficky znzornnm vsledkm hlasovn astnk je rozepsno u jednotlivch zjitn

  12.5.2016 2

 • Modelov pklad Hodnocen rizik a vbr een se posuzoval z pohledu kupujcho na zklad

  nsledujcho modelovho pkladu:

  Clov spolenost je esk akciov spolenost, kter provozuje vrobn zvod v oblasti strojrenstv

  Nemovitosti, ve kterch realizuje svou podnikatelskou innost, jsou v jejm vlastnictv

  Clov spolenost m relativn nezvisl profesionln management, kter pravdpodobn setrv i po prodeji

  V clov spolenosti je zamstnno dov 200 zamstnanc

  Clov spolenost je soust podnikatelskho seskupen, piem se leny skupiny m uzavenou adu smluv

  Sv vrobky spolenost prodv pedevm prostednictvm tetch osob na zklad distribunch smluv a m sv stl dodavatele a odbratele

  Clov spolenost je financovna bankou

  Hodnota transakce je asi 500 000 000 K

  12.5.2016 3

 • Zjitn . 1 - Vada emitovanch akci

  12.5.2016 4

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Vada emitovanch akci

  Pokud akcie nem zkonnou nleitost (nap. jmenovitou hodnotu), nebyla platn vydna a jako cenn papr neexistuje. Neexistence akci znamen zsadn vadu (protoe nelze pevst, co nen) a pevod by tak mohl bt zpochybnn souasnm nebo pedchozm akcionem, ppadn pi budoucm prodeji.

  Toto riziko by bylo vhodn eit ideln jet ped podpisem smlouvy poadavkem na znien vadnch a vydnm novch akci se vemi pedepsanmi nleitostmi. V ppad pedchozch vadnch pevod neexistujc akcie by bylo navc nutn narovnat pedchoz vadn pevody platnmi pevody, pokud by to bylo mon. Alternativn by bylo nutn, strukturovat transakci jinm zpsobem.

 • Zjitn . 2 - Pevodn ceny (transfer pricing)

  12.5.2016 5

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  Transfer pricing

  Pevodn ceny se aktuln dostvaj do poped zjmu finannch ad a proto i v rmci due diligence jim mus bt vnovna zven pozornost. Ve skutenosti se jedn o riziko domen dan sprvcem dan z titulu uplatnn cen odlinch od cen obvyklch (snen nklad, resp. zven vnos) u clov spolenosti.

  Eliminace rizika nedoloen aplikace cen odlinch od cen obvyklch me spovat v dodn transfer pricingov dokumentace (zadrenm do vyeen problmu), resp. dle vyjednvac pozice slevou z kupn ceny nebo indemnitou. V tomto duchu se tak proto jev jako nejlep een indemnita, nsledn zadren do vyeen problmu, snen kupn ceny a odkldac podmnka.

 • Zjitn . 3 - varcsystm

  12.5.2016 6

  0

  5

  10

  15

  20

  varcsystm

  Spolenost, kter pi vkonu svho podnikn pouv spolupracovnky naoko v obchodnm vztahu a zastr tm skuten vztah zvislosti, me poruovat zkon o zamstnanosti. Za toto poruen me clovou spolenost postihnout mnohamilionov pokuta od inspektortu prce. Pekvalifikace vztahu by mla dopad i otzku zdann, socilnho a zdravotnho pojitn.

  Jde o problm, kter by bylo vhodn nejastji eit zvazkem prodvajcho k odkodnn pro ppad, e clov spolenosti bude uloena pokuta i domena da/pojitn, ppadn v kombinaci se zvazkem prodvajcho zaloit ped vypodnm transakce dotenm osobm pracovn-prvn vztah.

 • Zjitn . 4 - Obdob pro stanoven dan

  12.5.2016 7

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  Obdob pro stanoven dan

  Obecnm, ale zsadnm problmem je uren lhty, po jejm uplynut ji finann ad neme stanovit da (provst daovou kontrolu za relevantn obdob, apod.). Da nelze stanovit po uplynut lhty 3 let od lhty pro podn daovho piznn za dan zdaovac obdob. V ppad vykzn daov ztrty je tato lhta prodlouena a kon zrove se lhtou za posledn obdob, ve kterm me bt tato ztrta naposledy uplatnna (prodlouen o 5 let). Takto stanoven nejzaz termn pro stanoven dan je vchozm bodem pro stanoven asovho rozsahu indemnity, kter je nejastjm eenm tohoto problmu.

 • Zjitn . 5 - Vada nabvacho titulu k nemovitosti

  12.5.2016 8

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  Vadn titul k nemovitosti

  Vada nabvacho titulu vlastnickho prva k nemovitosti m za nsledek, e vlastnick prvo clov spolenosti nen nezpochybniteln. S tm je spojeno riziko, e pedchoz vlastnk nemovitosti se bude u soudu domhat neplatnosti pevodu a uren svho vlastnickho prva.

  V ppad vad, kter zakldaj neplatnost smlouvy od potku (nap. pevod za cenu, kter nebyla, v rozporu s 196a odst. 3 bvalho obchodnho zkonku) by prvn nejjistj (ale nikoli snadn) een bylo vadn pevod zruit a provst nov pevod vlastnictv. V ppad vady, kter zakld relativn neplatnost (nap. neposkytnut souhlas manela) lze zhojit dodatenm udlenm souhlasu. Tyto kroky by pedstavovaly odkldac podmnku transakce a/nebo podmnku pro uvolnn ceny prodvajcmu. Alternativn by bylo mon uvaovat o pojitn vlastnickho titulu (title insurance).

 • Zjitn . 6 - Chyby v odpisech

  12.5.2016 9

  02468

  1012141618

  Chyby v odpisech

  Odpisy jsou asto opomjenou oblast pi procesu due diligence, nebo v drtiv vtin ppad odpisy nijak neovlivuj vpoet kupn ceny. Nejastji kopruj etn odpisy ty daov a nedvaj tak sprvnou informaci o ekonomickm opoteben i morlnm zastarvn majetku, odpisy tak mohou bt vypoteny z chybnho zkladu i nen sprvn odpisovno technick zhodnocen.

  Za akceptovateln een problm v oblasti odpis lze povaovat: snen kupn ceny, indemnitu i poadavek na proveden opravy v etnictv.

 • Zjitn . 7 - Neplatn konkurenn doloka

  12.5.2016 10

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  Neplatn konkurenn doloka

  Nevyhovuje-li konkurenn doloka obsahovm nleitostem podle zkonku prce, bude s vysokou pravdpodobnost nevymahateln. Zamstnanec, ktermu doloka mla brnit ve vkonu konkurenn innosti, tak bude moci v ppad skonen pracovnho pomru clov spolenosti konkurovat.

  V tomto ppad by bylo vhodn jako odkldac podmnku poadovat, aby prodvajc zajistil sjednn platnch konkurennch doloek pro vybran manaery/zamstnance, o jejich setrvn v clov spolenosti po transakci bude mt kupujc zjem. Zvazek nekonkurovat bv tak zpravidla obsaen pmo ve smlouv o pevodu jako specifick zvazek prodvajcch.

 • Zjitn . 8 Poskytnut sluby

  12.5.2016 11

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Poskytnut sluby

  Na spolenosti jsou velmi asto alokovny nklady na rzn druhy manaerskch, akvizinch, koordinanch a jinch slueb poskytovanch jejich mateskmi spolenostmi, resp. spojenmi osobami. Finann ady vyaduj prokzn skutenho poskytnut tchto slueb a jejich souvislost se zdanitelnmi vnosy (jakm zpsobem vedly k dosaen, zajitn a udren zdanitelnch vnos).

  V tomto ppad lze pro eliminaci doporuit vyuit indemnity nebo snen kupn ceny.

 • Zjitn . 9 - Omezen soute

  12.5.2016 12

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  Omezen soute Situace, kdy smlouva obsahuje ujednn, kter je

  v rozporu se soutnm prvem, me vystit ve vysokou pokutu od soutnho adu a tak neplatnost pslunho ujednn i cel smlouvy.

  Jde o specifick zjitn, kter me vyadovat zvltn pstup, jen bude do znan mry odvisl od povahy ppadnho zakzanho ujednn (napklad, zda se jedn o tzv. tvrd omezen), dotenho relevantnho trhu a pozice clov spolenosti a jejho smluvnho partnera na tomto trhu. Nejasn situace lze eit prohlenm o souladu s pravidly soutnho prva. Naopak ppady, kdy je riziko poruen soute konkrtn, je mon poadovat od prodvajcho specifick odkodnn. Za uritch okolnost nemus toto zjitn vyadovat dokonce dn proaktivn een.

 • Zjitn . 10 - Opravn poloky k pohledvkm

  12.5.2016 13

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  Opravn poloky k pohledvkm

  Opravn poloky k pohledvkm by mly reflektovat aktuln riziko plynouc z pohledvek, kter jsou po splatnosti. Pro klienty je dleit, aby v rmci transakce neplatili za pravdpodobn nedobytn pohledvky.

  Pokud je ji pozd na opravu ve opravnch poloek v danm obdob, pak se jako nejvhodnj een jev snen kupn ceny i indemnita.

 • Dkujeme za Vai ast na semini.

  Tom Doleil Monika Marekov Tomas.Dolezil@jsklaw.cz monika.mareckova@rsm.cz

  JK, advoktn kancel RSM TACOMA

  12.5.2016 14

  mailto:Tomas.Dolezil@jsklaw.czmailto:Tomas.Dolezil@jsklaw.czmailto:Tomas.Dolezil@jsklaw.czmailto:monika.mareckova@rsm.cz