Home >Documents >FOTO: OTO: HICOM - auto- · PDF fileProgram po spo-jení s řídicí...

FOTO: OTO: HICOM - auto- · PDF fileProgram po spo-jení s řídicí...

Date post:05-Jul-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 28 | AutoEXPERT 09.2012

  DIAGNOSTICK PSTROJE RECENZE

  Diagnostiku HiCOM, urenou pro vozidla Hyundai a Kia, po-

  skytla pro ely testovn spolenost SECONS, s. r. o. Krom

  tohoto systmu nabz tato spolenost mimo jin i diagnos-

  tick nstroje FiCOM pro vozy koncernu Fiat/Alfa/Lancia/

  Iveco Daily, FoCOM pro vozy Ford/Mazda/Jaguar, nebo Ren-

  COM komunikujc svozy Renault a Nissan.

  Monosti diagnostickho systmuSystm HiCOM nabz komunikaci se vemi vozy vyroben-

  mi od roku 1996 a kompatibilnmi sOBDII. Vbalen nalezne-

  te konektor pro pipojen kOBD zsuvce vozu sUSB kabelem

  a instalanm CD. Samotn instalace do potae nen nijak

  sloit, jen nesmte opomenout po prvnm sputn aplika-

  ce nakonfigurovat vokn Nastaven sprvn komunikan

  port. Ve stejnm okn lze tak konfigurovat dal parametry,

  nap. iasovn podporovanch komunikanch protokol:

  ISO15765, KWP2000 nebo ISO9141.

  Ovldnvodn okno programu nabz krom vstupu do nastaven

  tyi funkn tlatka: Vbr dic jednotky, Auto Scan,

  Speciln diagnostika a Umstn OBD-II zsuvky.

  Snam spolupracovnkem Ing. Aleem Janderkou z Vy odborn koly a Stedn koly automobiln vZbehu na Morav vm pinme dal dl ze serilu Mili jsme s Tentokrt se podvme na dia-gnostiku pro korejce.

  Vbr dic jednotky Kliknutm na toto tlatko otevete vbrov menu (obr.), ve kterm si zvolte znaku (Kia, Hyundai), model, rok

  vroby amotorizaci. Je zde tak monost vyhledat vz podle

  sla VIN nebo pout tlatko automatick identifikace.

  Program si tak pamatuje posledn pouit vbr. Jakmile

  jste svolbou hotovi, pejdete do dalho okna se seznamem

  dicch jednotek avnm si vyberete tu, se kterou chcete

  komunikovat.

  Auto ScanVstupn vbrov okno je stejn jako u pedchoz nabdky, po

  potvrzen vbru vak tester nave komunikaci svozidlem,

  MILI JSME S...

  TEXT: Ale Janderka FOTO: autor

  Zkladn vbr modelu a dicch jednotek.

  K PSTROJE RECENZE

  OTO: aututororo orr

  D

  HICOM

 • DIAGNOSTICK PSTROJE RECENZE

  zjist vechny komunikovateln dic jednotky a vype

  znamu ten systm, se kterm chcete komunikovat, a vbr

  potvrdit.

  Speciln diagnostikaJde o zloku, kter je nov pstupn od dubnov aktua-

  lizace programu. Nabz monost testovn st CAN-BUS

  (Controller Area Network) a rozpoznat tak chyby komunikace

  na sbrnici, nebo odhalit dic jednotky, kter nekomuni-

  kuj (obr. ).

  Analza sbrnice CAN zobrazuje aktuln komunikaci mezi dicmi jednotkami.

  Automatick bh funkce Auto Scan trv cca jednu minutu, vsledek je pehledn zobrazen.

  Kdy u je e o aktualizacch programu, ty jsou dostupn

  zdarma a lze je provst pmo na stnkch distributora po

  zadn sriovho sla diagnostickho rozhran. Po staen

  ven programu i firmware v diagnostickm rozhran.

  Diagnostika dic jednotkyDiagnostick menu programu m klasickou nabdku na-

  jdete zde tlatka Identifikace dic jednotky, ten a maz-

  n pamti zvad, Men hodnoty, Aktivace aknch len

 • 30 | AutoEXPERT 09.2012

  DIAGNOSTICK PSTROJE RECENZE

  Praktick menPojme si jednotliv diagnostick funkce vyzkouet pmo

  na vozidlech.

  Hyundai ix35Jako prvn jsem vybral zbrusu nov vz zkonce roku 2012 se

  vzntovm motorem 1,7TCI, vybaven vstikovnm BOSCH

  EDC17 a velmi slunou komfortn vbavou.

  Vvodnm okn jsem zvolil Auto Scan. Funkce Identifikace

  vnsledujcm okn vbru modelu sice nebyla spn, po

  runm zadn vozu u ale ve belo bez problm a systm

  vypsal vechny komunikovateln jednotky i spotem vnich

  zaznamenanch chyb (obr. ).

  Vprvn ad jsem se spojil sdic jednotkou motoru.

  Identifi kace dic jednotky

  Zde se zobrazuj vechny dleit daje o verzi systmu, ko-

  munikanm protokolu a slu softwaru (obr. ).

  Pam zvad

  Tato funkce nabz seln kd chyby, jej krtk popis a daj

  o vskytu. Program rozliuje tyi typy chyb: ptomn, ulo-

  en, sporadick a historick. Jejich statistiku vidte vprav

  doln sti okna.

  Skutenost je, e popisy zvad jsou vnkterch ppa-

  dech vanglitin anebo v kombinaci etiny a anglitiny

  nap. HVAC Control module: dn komunikace... (Hea-

  ting, Ventilation, Air Conditioning dic jednotka klima-

  tizace). Vpamti dic jednotky motoru ix35 bylo uloeno

  est chyb, polovina znich vak byla uvedena jako neznm

  kd a druh plka byly popsna vanglitin. Tady je ale po-

  teba zdraznit, e vrobce program pravideln aktualizuje

  a peklady dopluje.

  Krom klasickch ikon pro smazn, uloen a tisk chyb je

  zde tak funkce Upesnn zvady. Vtomto pomocnm okn

  je vnkterch ppadech mon vyst informace o okolnos-

  tech vzniku chyby teplotu a otky motoru, rychlost apod.

  Tyto daje vak naleznete jen u nkterch jednotek, jinak

  jsou zde pouze sla bez zjevnho vznamu (dle vyjden

  vrobce je tato situace zpsobena tm, e tato data neum

  zobrazit ani dealersk nstroj GDS, pidn do aplikace Hi-

  COM je tedy vce asov nron).

  Vnaem ppad byly vechny uloen zvady zpsobeny

  patnm stavem akumultoru.

  Men hodnoty

  Zde mte kdispozici ti monosti zobrazen. Buto dv

  veliiny i sgrafickm zznamem, devt vselnm tvaru

  voknkch seazench ve tech dcch po tech, nebo

  vechny hodnoty ve sloupci pod sebou.

  Vprvnm ppad grafickho zobrazen si nejdv ze

  seznamu u kad kolonky vyberete poadovan parametr.

  Identifikan okno dic jednotky Bosch EDC17.

  Jednotliv reimy zobrazen mench hodnot: osciloskopick, detailn pohled na vechny men hodnoty a vbr max. devti hodnot pro specifick men.

 • AutoEXPERT 09.2012 | 31

  DIAGNOSTICK PSTROJE RECENZE

  Kliknutm na ipku vysko rozbalovac menu smnostvm

  abecedn seazench poloek, vtinou vanglitin (jako

  nap. ISG Idle Stop and Go systm stop/start, Hood Switch

  spna kapoty...). To, e peddefinovan parametry vsezna-

  mu mte, jet neznamen, e je dan jednotka podporuje.

  A naopak nkter parametry se vcekrt opakuj pod podob-

  nmi nzvy. Kad si ale nakonec me vybrat, co potebuje.

  Grafick zznamy obou vybranch veliin b vespolenm

  okn a rychlost posunu je mon mnit zmnou vzorkovac

  frekvence tlatky +/ nebo zatrtkem pomal zobrazen.

  Zznam lze tak pozastavit.

  Zobrazen

  Tlatkem 33 Pohled pejdete do zobrazen devti hodnot

  vselnm tvaru. Ztohoto okna se mete kdykoliv vrtit

  do grafickho zznamu nebo pejt do Seznamu okna, ve

  kterm vidte vechny parametry pod sebou i s jejich hod-

  notami (obr. ). Pochopiteln, u tohoto zobrazen se muste smit spomalejm natnm kvli velkmu mnostv

  najednou zobrazench dat.

  Aktivace aknch len

  Potvrzenm tto funkce se oteve okno se seznamem aknch

  len testovanho systmu. Sta si jen vybrat konkrtn

  len a spustit test. Chcete-li pejt na dal prvek, nejd-

  ve stvajc test zastavte a pak zvolte dal. Urit nen

  vhodn opustit test aknch len ped ukonenm sput-

  nho testovn nkterho dlu, protoe ten pak dl spn

  a do ukonen komunikace sjednotkou. U ix35 prakticky

  vechny aktutory reagovaly bez pot (pochopiteln a na

  ty, kter sice byly vseznamu, ale na menm voze nebyly

  instalovny).

  Programovn/kdovn jednotky

  Tato funkce pro ix 35 umouje vyst stvajc IMA kdy

  vstikova a vppad monte novch provst jejich

  nakdovn. Cel operace je velmi jednoduch ztabulky

  vyberete pslun vlec a vlote nov kd (obr. ).

  Krom zen motoru bylo teba jet prohldnout i ostatn

  systmy. Vechny komunikovaly bez problm, pokud jde

  o jejich identifikaci, pam zvad, men hodnoty i testy

  aknch len. Pouze nabdka Programovn/kdovn

  zstvala przdn dle informac vrobce bylo v ervnu

  doplnno nap. kdovn airbagu.

  Kia Venga Tento vz vyroben vroce 2010 smotorem 1,4TCI a vstikov-

  nm Delphi m na samm potku testovn pekvapil tm,

  e vseznamu model ve verzi z listopadu 2011 pln chybl.

  Mon to ml na svdom fakt, e byl montovn v zvodu

  Hyundai Noovice. Vdubnov aktualizaci ale ji bylo ve

  vpodku a Auto Scan nael vechny komunikovateln jed-

  notky ve voze i sjejich uloenmi chybami (obr. ).Zaal jsem nejdv smotorem s dic jednotkou Delphi.

  Identifikace jednotky, Pam zvad a Men hodnoty lze

  pout zcela bez pot. Chyby uloen v pamti zvad byly

  popsny vetin, voknech upesnn zvad vak opt ne-

  byly pro praxi pouiteln daje.

  V Testech aknch len reagovala krtic klapka a EGR

  ventil, nkter dal prvky se neozvaly nap. ventiltor

  nebo kontrolky. VProgramovn/kdovn nebylo mon

  zjistit a ppadn ani pekdovat IMA kdy vstikova (tato

  funkce je dostupn a v aktualizaci z ervna tohoto roku).

  Krom motoru jsem jet prohldl dic jednotku brzd,

  vpamti toti Auto Scan avizoval 14 chyb. Pam zvad

  byla sice pln, ale nael jsem vn jen sedm zznam. I tak

  to bylo dost, vechny chyby ale mla na svdom jen jedna

  pina vadn akumultor se zkratovanm lnkem.

  Hyundai i30Komunikace stmto vozem se zehovm motorem 1,6i

  avstikovnm Bosch byla zcela bezproblmov. Program

  nael pomoc Auto Scanu pt dicch jednotek a se ve-

  mi navzal bez pot komunikaci. Zaal jsem tradin

  motorem. Nejdve se otevelo zvltn okno supesnnm

  vbru elektronickho systmu motoru.

  Toto okno stoj za bli prozkoumn. Program po spo-

  jen s dic jednotkou zobraz mon podvarianty, kter se

  vtinou li typem paliva, vbavou, nebo teritoriem, pro

  kter byl vz vyroben. Stejnm zpsobem se mus vybrat

  typ dic jednotky i u dealarsk diagnostiky Hyundai GDS.

  Zobrazen kdovn IMA kd vstikova.

  Vsledek automatickho bhu na vozidle Kia Venga.

 • 32 | AutoEXPERT 09.2012

  DIAGNOSTICK PSTROJE RECENZE

  Kdy toti napklad zvolte verzi sEOBD, bude vseznamu

  mench h

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended