Home >Documents >Genetika populac­ kvalitativn­ch znak¯

Genetika populac­ kvalitativn­ch znak¯

Date post:02-Feb-2016
Category:
View:46 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Genetika populací kvalitativních znaků. Úroveň studia genetických procesů. Molekulární - struktura a funkce nukleových kyselin Buněčná – buněčné struktury s významem pro genetiku, genetické procesy na buněčné úrovni. Úroveň studia genetických procesů. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Genetika populac

  kvalitativnch znak

 • rove studia genetickch proces Molekulrn - struktura a funkce nukleovch kyselinBunn bunn struktury s vznamem pro genetiku, genetick procesy na bunn rovni

 • Jedince - genetick zaloen a ddinost jednotlivch znak. Mendel, interakce, vazba, pohlav. rove studia genetickch proces

 • - Rozloen gen a genotyp v populaci- Vliv prosted na fenotyp- Efekty psoben gen aj.

  Populace rove studia genetickch proces

 • Populace Obecn definice - dostaten velk, statisticky hodnotiteln soubor jedinc. Ekologick pohled - soubor strom, ivoich, rostlin, mikroorganism atd. na uritm stanoviti, biotopu ap.

 • Populace

  Soubor jedinc uritho druhu, plemene, ap.

 • Populace Genetick pohled - soubor pohlavn se rozmnoujcch jedinc, kte ij v uritm prosted a sdl komplex gen, penen na potomstvo.

 • Druh jelen evropsk, dub letn

  Plemeno Valaka, Lenghornka

  Odrda James Grive, Reneta, Schneewitchen

  Rasa bloi, ernoi, asiati

  Etnick skupina Vietnamci, Rmov v R

  Mstn skupina zem, region, msto, aj.

  Napklad:

 • Jedinci tho druhu, pohlavn se rozmnoujc.

  Populace mendelovsk Dochz v n k nhodnmu pen kadho jedince s kadm - kad jedinec m stejnou pravdpodobnost pit se s ktermkoliv jedincem opanho pohlav.

  Je nekonen, nesmrteln.

  Populace panmiktick (panmixie = nhodn pen)

 • Rozmnouje se vlun kenm jejich pslunk mezi sebou.

  Neprobh do n imigrace pslunk z jin populace.

  Je mon emigrace jedinc pirozenou cestou, tj. odchod jedinc z populace, kte se neastn dalho reproduknho procesu.

  P. uzaven(closebred, reprodukn izolt)

 • Mohou do n imigrovat pslunci z jin populace, kte se k s jedinci pvodn populace.

  Mohou z n emigrovat jedinci obojho pohlav do jin populace.

  Aby zstala zachovan, mus pevaovat podl potomstva zskan rozmnoovnm uvnit populace.

  P. oteven

 • Dostaten velik populace z n lze vyvozovat signifikant statistick zvry.

  Tvoen souborem jedinc pochzejcch z nhodnho vbru.

  P. statistick Skupina jedinc navzjem pbuznch.

  Vznikla pouitm pbuzenskho pen.

  Inbredn

 • Tvoen jedinci obou nebo jednoho pohlav.

  V bisexuln populaci se pomr samc a samic me liit, zvis od zpsobu ivota lid, cl vyuit zvat apod.

  Sam monosexuln populace jsou zpravidla vrazn men.

  P. bisexuln nebo monosexuln

 • lenn genetiky populac Alternativn znaky s jednoduchou ddinost asto polymorfnho charakteru, nap.: - polymorfn proteiny,- imunologick polymorfismus, krevn skupiny,- nkter exterirov a morfologick znaky, nap. barva oka, srsti, kvtu, rohatost - atd.

  Genetika populac kvalitativnch znak

 • Miteln znaky s polygenn ddinost, kter lze zjednoduen klasifikovat na: - anatomick rozmry a pomry (hmotnost, tlesn mry),- fyziologick znaky a vlastnosti (vkonnost, uitkovost, aj.),- psychick znaky a vlastnosti (inteligence, mentln poruchy).

  Genetika populac kvantitativnch znak

 • Umouje analzu genetick struktury populac (genotypov sloen, frekvence genotyp). Charakterizuje rozen gen v populaci (frekvenci jednotlivch gen). Je nstrojem kontroly ddinosti zdrav a genetickho prognozovn. Umouje studium a pochopen evolunch proces. Umouje zhodnotit a zobecnit populan genetickou analzu jednotlivch kvalitativnch znak.Vznam genetiky populac kvalitativnch znak

 • Obdob od narozen pedk do narozen potomk.Vk rodi pi narozen vnuk.

  lovk 30 40 letDrosophila 2 tdnydrbe 1 rokovce 3 rokyprase 2 rokyskot 4 5 let

  Interpopulan rozdly (afrian skandinvci).

  Generan interval

 • Soubor gen (danho druhu) v populaci.Vechny geny vech len populace.U savc cca 23 000 gen.

  GenofondSoubor gen v jedn haploidn sad.Celkov genetick materil haploidn buky gamety.

  Genom

 • Efektivn velikost populace Ne Je vyjden velikosti populace (N) v zvislosti na potu samc (Nm) a potu samic (Nf) v populaciNe = 4 . Nm . Nf Nm + Nf Ne < N

 • Stanoven genetickch parametr populac

  - genov etnosti - genotypov etnosti - kvantifikace vliv, naruujcch rovnovhu populace

 • A dle:Zklady genetick analzy kvalitativnch znak v populacch

  - stanoven stanoven genetick diverzity, tj. heterozygotnosti/homozygotnosti aj. - stanoven genetickch vzdlemost mezi populacemi - konstrukce dendrogram - a dal specifick parametry

 • Vpoty genetickch parametr kvalitativnch znak

  - absolutn frekvence genotyp - relativn frekvence genotyp skuten - absolutn frekvence gen - relativn frekvence gen - relativn frekvence genotyp teoretick

 • Jeden alelick pr absolutn frekvence genotyp D + H + R = NStanoven absolutn frekvence genotyp = genotypizace- dle fenotypu- dle DNA diagnostiky

  AAAaaaDHR

  AAAaaaDHR

 • Populace N = 100 D = 30 (poet homozygot dom.)H = 60 (poet heterozygot)R = 10 (poet homozygot reces.)

 • Relativn frekvence genotyp skutend + h + r = 1

  d =DN

  h =HN

  r =RN

 • N = 100, D = 30, H = 60, R = 10 30100d = = 0,30 60100h = = 0,60 10100r = = 0,10 0,30 + 0,60 + 0,10 = 1 (100%)

 • Absolutn frekvence gen P + Q = 2N

  AaP = 2D + HQ = 2R + H

 • D = 30, H = 60, R = 10P = 2 30 + 60 = 120Q = 2 10 + 60 = 80 P + Q = 200 = 2N

 • Relativn frekvence gen p + q = 1p = d + h q = r + h

  p =P2N

  q =Q2N

 • p = = 0,60 q = = 0,40

  p = 0,30 + 0,30 = 0,60 q = 0,10 + 0,30 = 0,40

  0,60 + 0,40 = 1 80200 120 200

 • Ve velk panmiktick populaci se genotypov a genov etnosti z generace na generaci nemn.

  Potom je mon odvodit genotypov sloen populace z genovch frekvenc, nebo je mon nhodn pen kadho jedince s kadm.

 • p2 = 0,36 2pq=0,48 q2 = 0,16 = 1 P F1 Relativn frekvence genotyp teoretick

  p = 0,60q = 0,40p = 0,60p2 = 0,36pq = 0,24q = 0,40qp = 0,24q2 = 0,16

 • Relativn frekvence genotyp teoretick

  p22pqq2AAAaaa

 • Vcealelick lokusy Absolutn frekvence genModel talelickho lokusu (gen A,B,C)6 genotyp AA; BB; CC; AB; AC; BCP = 2AA + AB + AC(A)Q = 2BB + AB +BC (B)R = 2CC + AC + BC(C)

 • Relativn frekvence genModel talelickho lokusu (gen A,B,C)

  p =P2N

  q =Q2N

  r =R2N

 • Relativn frekvence genotyp teoretickModel talelickho lokusu (gen A,B,C)p2 + q2 + r 2 + 2pq + 2pr + 2qr AA BB CC AB AC BC (p + q + r)2= 1

 • Genetick struktura rznch populac lovka v rmci jednoho genu (MN krevn skupiny)

 • Genetika populac Rovnovha populac

 • Genetika populac kvalitativnch znakStanovit struktury populac (genov a genotypov frekvence).

  Popsat vvoj populac.2 cle:

 • Kontinuita populace - setrval frekvence genotyp ve sledu generac

  - tedy i setrval frekvence gen ve sledu generac

 • Dv tendence populac - konzervativn: Zachovvat trvale ve sledu generac nemnc se frekvenci gen a genotyp (nemnit se).

  - progresivn: Umonit dl, sten zmny genovch a genotypovch etnost (vyvjet se).

 • Hardy - Weinbergv zkon o rovnovnm stavu populacPopulace, v n nedochz z generace na generaci ke zmn genovch a genotypovch etnost se nachz v genetick rovnovze.

 • Podmnky pro nastolen a udren Hardy Weinbergovy genetick rovnovhy 1. organismy jsou diploidn 2. rozmnoovn je pohlavn 3. generace se nepekrvaj 4. oplozen je nhodn (populace je panmiktick) 5. poetnost populace je vysok (nekonen) 6. migrace je zanedbateln 7. mutace je zanedbateln 8. na alely nepsob prodn vbr

 • 2 aspekty H.-W. zkona: 1. Ve velk populaci s nhodnm oplozenm, kde nen migrace, mutace a selekce se alelov etnosti z generace na generaci nemn tj. tautologie, jestlie se nemn etnosti, tak se nemn. Ale, pi inbreedingu nebo asortativnm pen (vbr podle genotypu) se mohou mnit genotypov etnosti, alelov se nemn.2. Teorie geneticky diploidnch populac zygoty se tvo nov v kad sexuln generaci, bereme-li v vahu vce lokus, je kad zygota jedinen. Naproti tomu jsou alelov etnosti relativn stabiln.

 • 1. genotypov frekvence jsou funkc frekvenc genovch 0,5p1%10050250aaAaAA

 • p1 = p0q1 = q0

  0 = parentln generace1 = 1. fililn generace 2. genov frekvence se ve sledu generac nemn

 • p21 = p20

  2p1q1 = 2p0q0

  q21 = q20

  3. genotypov frekvence se ve sledu generac nemn

 • d = p2

  h = 2pq

  r = q24. Relativn frekvence genotyp skuten jsou shodn s teoretickmi

 • H = 2 D . RHD . R5. Pomr potu heterozygot k odmocnin ze souinu dominantnch a recesivnch homozygot je roven dvmanebo= 2

 • h = 2 d . rhd . r6. Pomr potu heterozygot k odmocnin ze souinu dominantnch a recesivnch homozygot je roven dvma, ale s pouitm relativn etnost skutench= 2 nebo

 • p2 q2 =7. 2pq2( )2

 • p = p q = q Dal podmnky:

  1. Bisexuln populace se stejnmi genovmi i genotypovmi etnostmi populace zpravidla v rovnovzep = 0,7q = 0,7P.:hd . r= 20,420,49 . 0,09= 2

  0,70,30,70,490,210,30,210,09

 • d h r Parentln generace 0,5 0,4 0,1p = d + h = 0,7 q=0,3 0,6 0,2 0,2p = d + h = 0,7 q=0,32. Bisexuln populace se stejnmi genovmi a rozdlnmi genotypovmi etnostmi hd . r= 0,4 0,5 . 0,1= 1,79hd . r= 0,580,2 0,6 . 0,2=

 • 0,420,49 . 0,09=

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended