Home >Documents >GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚ ... Globální problémy světa...

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚ ... Globální problémy světa...

Date post:17-Feb-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Evropský sociální fond

  Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

  GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA

  Mgr. Jitka Evanová

  PRAHA 2011

 • Globální problémy světa

  2

  Název: Globální problémy světa

  Autor: Mgr. Jitka Evanová

  Počet stran: 99

  Studijní opory určené pro studenty kombinované formy studia

  Studijní program Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj

  Studijní opory byly zpracovány v rámci Inovace bakalářského studijního programu v kontextu

  Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení

  OPERAČNÍ PROGRAM Praha Adaptabilita registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32599

  Tato publikace neprošla redakční jazykovou úpravou

  Vydala v elektronické podobě Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

  Žalanského 68/54

  16300 Praha 17

  e-mail:

  Praha 2011

 • Globální problémy světa Obsah

  3

  Obsah

  1 Globalizace a klasifikce globálních problémů ................................................................... 7

  1.1 Globalizace ......................................................................................................................... 8

  1.2 Globální problémy – definice a typologie ........................................................................ 11

  2 Chudoba a ekonomická zaostalost ................................................................................. 17

  2.1 Definice a měření ............................................................................................................. 18

  2.2 Rozvojové země................................................................................................................ 23

  2.3 Rozvojová pomoc ............................................................................................................. 26

  2.3.1 Rozvojové dekády OSN.................................................................................................... 28

  2.4 Nové jevy v mezinárodních ekonomických vztazích ........................................................ 29

  3 Válka a mír ....................................................................................................................... 34

  3.1 Konflikt ............................................................................................................................. 36

  3.2 Role OSN v otázkách války a míru .................................................................................... 39

  3.2.1 Mírové operace OSN ....................................................................................................... 40

  3.2.2 Humanitární intervence .................................................................................................. 44

  3.3 Mezinárodní terorismus................................................................................................... 47

  4 Populace........................................................................................................................... 53

  4.1 Krátce od počátku letopočtu po rok 2050 ....................................................................... 54

  4.2 Základní demografické ukazatele..................................................................................... 57

  4.2.1 Plodnost a úmrtnost........................................................................................................ 57

  4.2.2 Demografická struktura obyvatel.................................................................................... 60

  4.2.3 Střední délka života ......................................................................................................... 61

  4.2.4 Migrace............................................................................................................................ 62

  4.3 Výhled do budoucna ........................................................................................................ 66

  4.4 Některé mezinárodní aktivity........................................................................................... 66

  5 Potraviny .......................................................................................................................... 72

  5.1 Základní pojmy ................................................................................................................. 73

  5.2 Základní čísla .................................................................................................................... 75

  5.3 Základní příčiny nedostatku potravin............................................................................... 78

 • Globální problémy světa Obsah

  4

  6 Energie a životní prostředí .............................................................................................. 84

  6.1 Energetické zdroje............................................................................................................ 85

  6.1.1 Energetická bezpečnost EU ............................................................................................. 88

  6.2 Životní prostředí ............................................................................................................... 90

  Klíč k testům............................................................................................................................. 97

  Literatura.................................................................................................................................. 98

 • Globální problémy světa Průvodce studijní oporou

  5

  PRŮVODCE STUDIJNÍ OPOROU

  Tato studijní opora k předmětu o globálních problémech světa vychází z literatury uvedené

  před každou kapitolou a v žádném případě se vzhledem k rozsahu a účelu nejedná o

  vyčerpávající studijní materiál. Jejím cílem je podat pokud možno stručný a zároveň

  dostatečně informativní přehled o dané problematice.

  V českém prostředí je nejznámnější prací zabývající se globálními problémy kniha profesora

  Jeníčka a docenta Foltýna Globální problémy světa v ekonomických souvislostech, z níž čerpá

  podstatná část práce. Jednotlivé kapitoly jsou však také doplněny o poznatky jiných autorů,

  kteří se probíranou problematikou mohou zaobírat do větší hloubky, neboť jejich publikace

  jsou zaměřeny na konkrétní problémy a jevy. V první kapitole o globalizaci jsou to především

  práce Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy od Cihelkové a kol., dizertační práce

  K některým otázkám politické ekonomie přímých zahraničních investic od Tomáše Evana a

  Hospodářské dějiny 16.-20. století Františka Stellnera a kol. Druhá kapitola o chudobě a

  ekonomické zaostalosti vychází hlavně z posledních zpráv některých agentur OSN, jejichž

  práce úzce souvisí s problematikou rozvoje. Třetí kapitola o válce a míru se kromě Charty

  OSN odvolává na některá základní díla politologů a teoretiků mezinárodních vztahů. Mezi ně

  patří Huntingtonův Střet civilizací a Fukuyamův Konec dějin a poslední člověk. Čtvrtá a pátá

  kapitola pojednávající o populaci a potravinách čerpá z knihy Demografický a potravinový

  problém světa od Zbyňka Kuny. Kapitola poslední o energetice a životním prostředí vychází

  z knihy Bedřicha Moldana Globální problémy životního prostředí a z publikace Asociace pro

  mezinárodní otázky Energy Security in Central and Eastern Europe. Tyto spolu s dalšími

  uvedenými v literatuře doporučujeme k podrobnějšímu prostudování, neboť přinášejí cenné

  poznatky, které se do této opory již nevešly.

 • Globální problémy světa Výstupy z učení

  6

  VÝSTUPY Z UČENÍ

  Po prostudování textu a vypracování úkolů v rámci studijní opory

  BUDETE UMĚT

  � globalizační éry 19. a 20. století s jejich předpoklady a základními

  charakteristikami

  � základní globální problémy intersociální a přírodně-sociální povahy

  � hlavní mezinárodní aktivity na jejich řešení spolu s odbornou kritikou

  některých sporných postupů

  ZNALOSTI

  BUDETE SCHOPNI

  � sledovat současné globální procesy a jejich dopady na společnost

  � sledovat konkrétní řešení konkrétních problémů a některá jejich

  dilemata

  � rozlišovat problémy rozvojových a rozvinutých zemí

  SCHOPNOSTI

  ZÍSKÁTE

  � osvojíte si teoretické základy měření vybraných ukazatelů a jejich

  důležitost pro možná řešení globálních problémů

  � poznáte rozdílné a někdy méně známé názory na jednotlivé problémy

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended