Home >Documents >Gymnázium Václava Hraběte - gvh.cz · PDF fileVýchova ke zdraví...

Gymnázium Václava Hraběte - gvh.cz · PDF fileVýchova ke zdraví...

Date post:13-Sep-2019
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  GVH Hořovice

  Den otevřených dveří

  Gymnázium Václava Hraběte

 • 2

  Obsah prezentace

  • Nabídka školy

  • Učební plán

  • Přijímací řízení

  • Absolventi

  • Státní maturity

  • Pravidelné aktivity

  • Mimoškolní aktivity

 • 3

  Nabídka školy

  • Čtyřletý (po 9. třídě ZŠ) i osmiletý (po 5. třídě ZŠ) studijní obor se všeobecným zaměřením

  • Univerzální vzdělání, přípravu k dalšímu studiu na vysokých i vyšších školách, získání potřebných vědomostí, znalostí a dovedností pro praxi

  • Výuka v „domácím“ prostředí tradiční, historické školní budovy

  • Studium cizích jazyků : angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, kroužek španělštiny

  • Výuka informatiky, přístup na internet, WiFi v celé budově

  • V posledních dvou letech studia možnost profilace výběrem vhodných volitelných předmětů

 • 4

  Nabídka školy

  • Poznávací zahraniční zájezdy (různé evropské země, pravidelně ob rok Anglie, Francie), výměnné zájezdy (Dánsko, Itálie)

  • Lyžařské zájezdy, cykloturistické, vodácké a běžkařské kursy

  • Sportovní aktivity v rámci Středoškolského sportovního klubu

  (aerobik, atletika, florbal, plavání, posilování, volejbal,...)

  • Školní časopis Corpus delicti, pravidelné školní akademie, pěvecký

  sbor.

  • Spolupráce s kulturními, sportovními a charitativními organizacemi

  • Přiměřeně velký kolektiv spolužáků – v celé škole kolem 350

  • Dobré autobusové i vlakové spojení (Beroun, Praha, Rokycany,

  Plzeň, Dobříš, Příbram)

 • 5

  Učební plán

  PRIMA SEKUDA TERCIE KVARTA CELKEM

  Český jazyk a sloh 3 3 3 3 12

  Literární výchova 1 1 1 1 4

  Cizí jazyk 1 4 4 3 3 14

  Cizí jazyk 2 - - 3 3 6

  Matematika 5 4 4 4 17

  Informatika - 1 1 1 3

  Dějepis 2 2 2 2 8

  Základy společenských věd 1 2 2 2 7

  Fyzika 2,5 2,5 2 2,5 9,5

  Chemie - 2,5 2 2,5 7

  Biologie 2,5 2 2 2 8,5

  Zeměpis 2 2 2 1 7

  Hudební výchova 2 1 1 1 5

  Výtvarná výchova 2 1 1 1 5

  Tělesná výchova 3 2 2 2 9

  součet hodin týdně 30 30 31 31 122

  předepsaný rozsah týdně 28 - 30 28 - 30 30 - 32 30 - 32 122

  Nižší gymnázium – počet hodin

 • 6

  Učební plán

  I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník celkem

  Český jazyk a sloh 2 1 1 3 6

  Literární výchova 3 3 3 3 12

  Cizí jazyk 1 3 3 4 4 14

  Cizí jazyk 2 3 3 4 4 14

  Základy spol. věd 2 2 2 0 6

  Dějepis 2 2 2 0 6

  Zeměpis 2 2 2 0 6

  Matematika 4 5 4 4 17

  Fyzika 2 3 3 0 8

  Chemie 3 2 2 0 7

  Biologie 2 2 3 0 7

  Informatika 2 2 0 0 4

  Estetická výchova (Buď HV, nebo VV) 2 2 0 0 4

  Tělesná výchova 2 2 2 2 8

  Volit. předmět 1 - - 2 2 4

  Volit. předmět 2 - - - 2 2

  Systemizace předmětů a) - - - 3 3

  Systemizace předmětů b) 3 3

  součet hodin týdně 34 34 34 30 132

  předepsaný rozsah týdně 27 - 35 27 - 35 27 - 35 27 - 35 132

  Vyšší gymnázium – počet hodin

 • 7

  Učební plán

  Český jazyk a sloh

  Vznikl osamostatněním z tradičního předmětu Český jazyk a literatura. V jeho rámci se realizují průřezová témata Multikulturní výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova.

  V primě a ve všech ročnících vyššího gymnázia (kvinta + 1. ročník, sexta + 2. ročník, septima + 3. ročník a oktáva + 4. ročník) se třída v jedné vyučovací hodině týdně dělí na dvě skupiny.

  Literární výchova

  Vznikl osamostatněním z tradičního předmětu Český jazyk a literatura. Čerpá celkem 5 hodin z disponibilní časové dotace

  Cizí jazyk 1

  Škola nabízí tento výběr : anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Roli 1. cizího jazyka uskutečňuje jazyk anglický. V primě, sekundě, septimě (a 3.C) a oktávě (a 4.C) je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Realizují se zde průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Každá třída je dělena na 2 skupiny.

  Hodinová dotace ve vyšším studiu je 3 - 3 - 4 - 4.

 • 8

  Učební plán

  Cizí jazyk 2

  Z nabídky stejné jako u CIZJ 1 vybírají žáci jazyk, který nevybrali jako první, vzhledem k dominanci anglického jazyka je nabízena volba mezi jazykem francouzským, německým a ruským. Vyučuje se v tercii a kvartě, kde je saturován po 3 hodinách z disponibilní časové dotace, ve vyšším studiu je hodinová dotace stejná jako u cizího jazyka 1,tedy 3 - 3 - 4 – 4 (v septimě, 3.C a oktávě, 4.C je přidána 1 hodina z disponibilní časové dotace). Realizují se zde průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Každá třída je dělena na 2 skupiny.

  Matematika

  V primě a v sekundě, je posílen po 1 hodině a ve vyšším gymnáziu celkem 5 hodinami z disponibilní časové dotace. V primě, kvintě + 1.C, sextě + 2.C a septimě + 3.C se třída v jedné vyučovací hodině týdně dělí na dvě skupiny.

 • 9

  Učební plán

  Informatika

  Zahrnuje vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie a tematický okruh Digitální technologie z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – z této oblasti vyčerpává 1 hodinu, další 1 hodina je navýšena z disponibilní časové dotace.

  Dějepis

  Vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zahrnuje části průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.

  Základy společenských věd

  Vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, částečně zahrnuje i učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (vzdělávací oblast Člověk a zdraví), z tohoto oboru čerpá 1 hodinu. Je zde integrován tematický okruh Svět práce ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v rozsahu 1 hodiny. Realizuje též průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova a Mediální výchova. K tomu účelu je celkově posílen 2 hodinami z disponibilní časové dotace.

 • 10

  Učební plán

  Fyzika

  Naplňuje část vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně tematický okruh Laboratorní technologie z oblasti Člověk a svět práce – odtud si bere 0,5 hodiny. Uskutečňují se tu části průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.

  V primě, sekundě, kvartě, sextě + 2.C a septimě + 3.C je 0,5 hodiny vyučováno formou praktik. Na praktická cvičení je třída rozdělena na dvě skupiny.

  Celkově 4 hodiny navíc se čerpají z disponibilní časové dotace.

  Chemie

  Začíná se vyučovat v sekundě. Naplňuje část vzdělávací oblasti Člověk a příroda a část tematického okruhu Laboratorní technologie z oblasti Člověk a svět práce – odtud je dotován 0,5 hodiny. Realizují se tu části všech tematických okruhů z průřezového tématu Environmentální výchova.

  2,5 hodiny jsou mu věnovány z disponibilní časové dotace. V sekundě, kvartě, kvintě + 1.C, sextě + 2.C a septimě + 3.C je jedna týdenní vyučovací hodina věnována laboratorním pracím. Při laboratorních pracích se třída dělí na dvě skupiny.

 • 11

  Učební plán

  Biologie

  Zahrnuje část vzdělávací oblasti Člověk a příroda a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Odtud čerpá 1 hodinu, další 3,5 hodiny z disponibilní časové dotace. Naplňuje některé tematické okruhy z průřezového tématu Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova. a v primě probíhá 0,5 hodiny výuky formou praktik.

  Zeměpis

  Absorbuje některé tematické okruhy z průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Z disponibilní časové dotace je navýšen celkově o 3 hodiny.

  Hudební výchova

  Pokrývá polovinu vzdělávací oblasti Umění a kultura. V kvintě +1.C a sextě + 2.C je nabízena volitelně proti výtvarné výchově. Části paralelních tříd se tu spojují na skupinu.

 • 12

  Učební plán

  Výtvarná výchova

  Vyplňuje zbývající polovinu vzdělávací oblasti Umění a kultura. V kvintě +1.C a sextě + 2.C je nabízena volitelně proti hudební výchově. Části paralelních tříd se tu spojují na skupinu.

  Tělesná výchova

  Vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – 1 hodina z disponibilní časové dotace -