Home >Economy & Finance >IFS Aplikace pro projektov› ™­zenou v½robu

IFS Aplikace pro projektov› ™­zenou v½robu

Date post:18-Dec-2014
Category:
View:563 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Flexibilní, uživatelsky příjemný software pro všechny vaše potřeby v oblasti výroby.
Transcript:
  • 1. IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOV ZENOU VROBU
  • 2. 2 IFS APPLICATIONS PRUN EEN PRO SPN PODNIKN PRO AGILN PODNIK ZAKZKOV VROBA OPAKUJC SE VROBA NA SKLAD ZAKZKOV VVOJ KONFIGURACE NA OBJEDNVKU PROJEKTOV ZEN VROBA UIVATELSKY PJEMN SOFT WARE VY PRODUKTIVITA ORIENTACE NA KOLY
  • 3. IFS APPLICATIONS PRUN EEN PRO SPN PODNIKN 3 FLEXIBILN, UIVATELSKY PJEMN SOFTWARE PRO VECHNY VAE POTEBY V OBLASTI VROBY Vyrbte na zakzku? Nebo na sklad? Zahrnuje vae vroba procesy vvoje nebo konfigurace na zakzku? V podnik me klidn kombinovat nkolik reim vroby v zvislosti na poadavcch zkaznka nebo trhu. S IFS Applications zskte schopnost eln zvldat sv vrobn poadavky, a jsou vae poteby jakkoli a bez ohledu na budouc vvoj vaeho podnikn. Aplikace IFS jsou sloeny z komponent a postaveny na architektue orientovan na sluby, pi jejich vvoji jsme kladli draz na vysokou rove pouitelnosti a produktivity. Jsou intuitivn a orientovan na koly, obsahuj integrovanou funknost podnikovho vyhledvn, umouj vkldat multimediln poznmky a podporuj pm zobrazovn bnch typ soubor jako Microsoft Word a Excel.
  • 4. 4 IFS APPLICATIONS PRUN EEN PRO SPN PODNIKN SKUTEN ALTERNATIVA thE REAl AltERnAtIVE IFS m vce ne tvrt stolet zkuenost v oboru ERP, SMEN-REIM? take dobe v, e nejdleitj tradic ve vrob Avaeoperacepopisujejakkolitpsmenn je zmna asto rychl, radikln zmna. Proto zkratka(MTO,ATO,CTO,ETOatd.), aplikace IFS napomhaj zmnm pi zachovn IFSApplicationsvmdvepevnpodkontrolu. kontroly a bez ohledu na to, jak reim nebo reimy AplikaceIFSumoujditcelproces vroby vae firma pouv. dodavatelskhoetzcevetnplnovn aprovdnoperac. KTE SI NKDY PROJEKTOV ZEN? jakbytobylomtnaprostoukontrolu Funknostprojektovhozennabzjedinen nadnkladyaasemsouvisejcmsvaimi monosti.Jejpomocmetezachytitveker vrobnmiprojekty? innostisouvisejcsuritmprojektemvetn jakrozdlbytoprovaifirmuznamenalo, nkup,nklad,vroby,dokladadodvek. kdybypiodpovdinadostonabdku Kromtohointegracesfinancemiumouje mohlapijmattmokamitapesn identifikovatproblmyvprbhuprojektu,abyste rozhodnut? mohlireagovatnazmnypodmnek.Dkytomu jakbytobylo,kdybystemohlihladce metezmnyprovdtvas,mstoabystesesnaili komunikovatsrznmidceinmi dohnatdvjudlosti. spolenostmiajsouvestejnmmst AplikaceIFSjsoukoncipovnyproprojektov nebonadruhmkoncisvta?Astejn orientovanodvtv,aprotopedstavujjedinou hladcekomunikovatisdodavateli,partnery skutenoualternativuprovrobce,ktepotebuj azkaznky? btschopnipizpsobovatsezmnmtrend,trh kolikbyznysubystemohlizskat,kdybyste apstup. nabzeliplnoupodporuaslubytkajcse M A N U FA ODE ivotnhocyklu? POTOM UVAUJTE O IFS APPLICATIONS M CT D U MTO RI XE NG ATO MI CTO IFS SE PIBLIUJE ZKAZNKM ETO Jedno msto nebo vce mst. Mstn. Nrodn. Regionln. Globln. Rostouc nebo konsolidujc. A jste kdekoli, P R O J E C T a vae spolenost pouv jakkoli reim vroby, IFS je vm nablzku a poskytuje prun ERP een, kter zv nvratnost vaich investic.
  • 5. IFS APPLICATIONS PRUN EEN PRO SPN PODNIKN 5 PRO AGILN VROBCE MAnUFActURERS PROJEKTOV CRM/ PLNOVN VVOJ ZEN DODAV. PRODEJ & VROBA MARKETING POPTVKY PRODUKT ETZCE DODVKY ZEN VROBA ZEN PODNIKOV VKONNOSTI VROBN STRATEGIE Vroba na sklad Mont na zakzku Konfigurace na zakzku Projektov vroba Vroba na zakzku Konstrukce na zakzku Outsourcing thl vroba ZEN IVOTNCH CYKL PRODUKT CAD konektory Vvoj produkt Vrobn inenrstv Nklady APLIKAN Sprva produktovch dat Uvdn novch produkt Shoda s pedpisy Urovn ceny EEN SPRVA ZKAZNK ZEN DODAVATELSKHO ETZCE Prodej a marketing Prodej a dodvky Plnovn prodeje a provozu zen kapacity Spoluprce na prognzovn Psliby objednvek Plnovn a simulace pedlohy Nkup Analzy zkaznk Prodejn servis Vcemstn plnovn Vroba PROJEKTOV ZEN Projektov plnovn Struktura rozpisu prce Projektov tovn Prbn pjmy Odhady Plnovn prostedk Rozpotovn a pedvdn Uznvn Finance & e-fakturace Lidsk zdroje PODPRN drba zen zsob PROCESY een spoluprce zen kvality Sprva dokument Osobn portly IFS Applications vm umon dit budoucnost, nejen minulost. Dvaj vm potebnou agilnost pro kontrolu nklad, hotovosti, rizika, asu a zdroj bez ohledu na zmny podmnek a pispvaj k spchu vaich vrobnch projekt.
  • 6. 6 IFS APPLICATIONS PRUN EEN PRO SPN PODNIKN REAKCE NA PLEITOSTI Kdymtevechnadatauloenavjedinapli- ztrtynazkladdajzpodnikovchaplikac kaci,metepesnvidt,kolikstojkterst uke,ebyprojektnebylziskov.Protoesedoba projektuakdejstevydlali.Takepokad,kdy prouvedenproduktunatrhadobaproduktuna dostanetedostonabdku,metereagovat trhuneustlezkracuje,monostvybratsiziskov pesnjiasvtdvrouneboseozakzku projektyaplnitslibyjerozhodujcprospch, vbecneuchzet,protoevmanalzazisku/ zejmnavppadsmluvnchvrobc. Pracovnci, kte ns pijeli kolit a pipravit Po posledn inventue ped implementac implementaci, byli skvl. Ukzali se v nejlep- aplikac IFS jsme museli odepsat 250 000 m, pracovali dlouho a velmi intenzivn, aby dolar. Za prvn rok, kdy jsme pouvali IFS, vyeili problmy a zajistili splnn cl projektu