Home >Documents >Indicko-pأ،kistأ،nskأ½ konflikt: konflikt a spoluprأ،ce obou ... Sona - Indicko...آ ...

Indicko-pأ،kistأ،nskأ½ konflikt: konflikt a spoluprأ،ce obou ... Sona - Indicko...آ ...

Date post:09-Jul-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Západočeská univerzita v Plzni

  Fakulta filozofická

  Bakalářská práce

  Indicko-pákistánský konflikt: konflikt a spolupráce

  obou států od roku 1947 do současnosti

  Soňa Rubá

  Plzeň 2016

 • Západočeská univerzita v Plzni

  Fakulta filozofická

  Katedra politologie a mezinárodních vztahů

  Studijní program Mezinárodní teritoriální studia

  Studijní obor Mezinárodní vztahy – britská a americká studia

  Bakalářská práce

  Indicko-pákistánský konflikt: konflikt a spolupráce

  obou států od roku 1947 do současnosti

  Soňa Rubá

  Vedoucí práce:

  Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

  Katedra politologie a mezinárodních vztahů

  Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

  Plzeň 2016

  http://ff.zcu.cz/kap/about/people/?osoba=18433

 • Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen uvedených

  pramenů a literatury.

  Plzeň, duben 2016 ………………………

 • Poděkování

  Na tomto místě bych chtěla poděkovat paní doc. PhDr. Šárce Cabadové

  Waisové, Ph.D. za vedení bakalářské práce, užitečné připomínky a cenné

  poznatky, kterými tuto práci výrazně obohatila, a v neposlední řadě také za její

  otevřený a přátelský přístup.

  http://ff.zcu.cz/kap/students/konzultacni-hodiny/?osoba=18433 http://ff.zcu.cz/kap/students/konzultacni-hodiny/?osoba=18433

 • Obsah

  1. Úvod ................................................................................................................ 6

  2. Definování konfliktu a spolupráce ................................................................ 11

  2.1. Definování konfliktu a spolupráce jako neslučitelných fenoménů ........ 11

  2.2. Definování konfliktu a spolupráce jako koexistujících fenoménů ......... 15

  3. Oblasti konfliktů a spolupráce mezi Indií a Pákistánem ............................... 18

  3.1. Události před ziskem nezávislosti a první válka o Kašmír (1947) ......... 19

  3.2. Indus Water Treaty, IWT – Smlouva o řece Indus (1960) ..................... 23

  3.3. Druhá válka o Kašmír (1965) ................................................................. 25

  3.4. Bangladéšská válka (1971) ..................................................................... 27

  3.5. Situace po dohodě v Simle ..................................................................... 30

  3.6. Jaderné zbrojení a Kárgilská válka (1999) ............................................. 33

  3.7. Spory a spolupráce ve 21. století ............................................................ 36

  4. Závěr - Důkaz možnosti koexistence konfliktu a spolupráce ....................... 41

  5. Seznam pramenů a literatury ......................................................................... 44

  6. Seznam použitých zkratek ............................................................................. 50

  7. Resumé .......................................................................................................... 52

  8. Přílohy ........................................................................................................... 53

 • 6

  1. Úvod

  Cílem práce bude analýza konfliktů a spolupráce mezi Indií a Pákistánem.

  Z metodologického hlediska se jedná o případovou studii, která je ohraničena jak

  časově – zkoumané období začne ziskem nezávislosti v roce 1947 a postupně

  budou vybrány události až do 21. století, tak místně - práce se zaměří na oblast

  jižní Asie, přesněji na země Indii a Pákistán.

  Nejprve definuji pojmy konflikt a spolupráce podle autorů, kteří zastávají

  názor, že se jedná o dva neslučitelné fenomény. Poté zmíním postoje autorů, kteří

  tvrdí opak, tedy že se jedná o fenomény občas koexistující. V průběhu práce se

  pokusím doložit, že konflikt a spolupráce mohou koexistovat, tedy probíhat

  zároveň nebo alespoň v časově blízkých obdobích.

  Dále budu zkoumat konfliktní oblasti, které jsem definovala podle databáze

  vytvořené Uppsalskou univerzitou a Mezinárodním institutem pro výzkum míru

  v Oslu. Jsou to především války o Džammú a Kašmír a dále některé spory v 21.

  století, jako například teroristické útoky nebo přetrvávající spor o oblast Sir

  Creek. Ve státech dochází k profilaci teroristických skupin, které způsobují

  svými činy ochlazování vztahů a znemožňují tak budoucí řešení situace.

  Neméně důležitou součástí bude i zkoumání spolupráce. Bohužel pro tuto

  oblast neexistuje databáze použitelná pro výběr konkrétních oblastí spolupráce,

  takže jsem příklady spolupráce vybrala z dostupné literatury. K potvrzení teze o

  možnosti koexistence konfliktu a spolupráce sestavím časovou osu (Tabulka č.

  3), na které zobrazím klíčové události za dané období. V závěru práce se

  pokusím na této ose specifikovat události, které podle mého názoru proběhly

  souběžně, a tedy dokázaly možnost koexistence zdánlivě neslučitelných pojmů

  spolupráce a konflikt.

  Stěžejními zdroji pro mě budou knihy zabývající se historickým vývojem

  států, které využiji při analýze jednotlivých válek mezi zeměmi. Také je potřeba

  zmínit knihy definující konflikt a spolupráci, které se mi podařilo najít jak

 • 7

  v českém tak anglickém jazyce. Při hledání zdrojů k jednotlivým oblastem

  konfliktů a spolupráce jsem našla i několik českých zdrojů, ale především

  anglické články, publikace a internetové odkazy.

  Indie i Pákistán patří mezi státy na jihoasijském subkontinentu, obklopené

  z jihu Indickým oceánem a na severu nejvyšším světovým pohořím Himalájemi.

  Tato oblast se řadí mezi nejdéle osídlená místa na světě a v počtu obyvatel

  nejvíce zalidněná a pestrá. Z náboženského hlediska je Pákistán zemí

  muslimskou, islám je zde státním náboženstvím, zatímco Indie je zemí převážně

  hinduistickou, najdeme zde ale i početnou komunitu muslimů.

  Území Indického subkontinentu bylo spravováno britským impériem. Po

  druhé světové válce rozdělil zákon o nezávislosti z července 1947 Britskou Indii

  na dvě dominia – Indii a Pákistán. Pákistán byl tvořen dvěma oddělenými

  územími na severozápadě a severovýchodě (Západní a Východní Pákistán).

  Problémovým územím se stalo Džammú a Kašmír ležící na hranici se

  severozápadní částí Pákistánu 1 . Bylo spravované hinduistickým mahárádžou Hari

  Singhem, ale většina obyvatel byli muslimové. V říjnu vpadly na toto území za

  podpory pákistánských úřadů skupiny Paštúnů. Hari Singh, který předtím doufal,

  že získá plnou nezávislost, se rozhodl podepsat přičlenění k Indii. Tím započala

  první indicko – pákistánská válka, kterou se zabývala i Rada Bezpečnosti OSN.

  Byla stanovena linie kontroly (příměří), která vytyčila hranice mezi oběma

  zeměmi [Strnad – Filipský – Holman – Vavrušková 2003: 824 – 826]. Po

  vyhlášení nezávislosti Indie a Pákistánu neexistovala žádná dohoda o využívání

  toků řek, a proto se tato oblast stala problematickou. V roce 1960 byla uzavřena

  dohoda Indus Water Treaty, která rozdělila využití jednotlivých přítoků řeky

  Indus mezi státy a přiměla tak státy ke spolupráci. [Biswas 1992: 208].

  V roce 1965 vypukl konflikt o jiné území na hranicích. Spor se týkal

  Kaččhských bažin na jihu u Arabského moře. Na vyřešení situace se podílel

  soud, který v roce 1967 rozhodl, že 90% území připadne Indii a zbytek

  1 Toto území je zobrazeno v příloze na Mapě č. 1

 • 8

  Pákistánu. Dalším problémem byla situace v Kašmíru podél stanovené linie.

  Pákistánci linii překročili s úmyslem obsadit strategická místa a vyvolat povstání.

  Boje probíhaly přes tři týdny až do té doby, kdy Rada bezpečnosti pomohla

  k uzavření příměří. Do řešení sporů se zapojil i Sovětský svaz, který uspořádal

  konferenci v Taškentu, která přiměla znepřátelené strany k souhlasu, že spory

  budou řešit jen mírovou cestou [Antonovová – Bongard-Levin – Kotovskij 1973:

  609 – 611]. Dále se dohoda věnovala navrácení vojenských pozic před boje

  v roce 1965, uplatňování politiky nevměšování se, obnovení diplomatických

  styků, otázkám repatriace zajatců a tvorbě orgánů, které by řešily další spory

  [Filipský – Knotková-Čapková – Marek – Vavrušková 2003: 271 – 272].

  Jak už bylo řečeno, Pákistán byl fragmentované území, tvořené Východním a

  Západním Pákistánem 2

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended