Home >Documents >Informace o projektu Masarykovy ve™ejn© knihovny Vset­n a strun½ vod do...

Informace o projektu Masarykovy ve™ejn© knihovny Vset­n a strun½ vod do...

Date post:20-Jan-2016
Category:
View:25 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ. Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a stručný úvod do projektové problematiky Zlín, květen 2005. Kontakty: - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • MASARYKOVA VEEJN KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNCH AKTIVIT A CELOIVOTNHO VZDLVN VE VSETNInformace o projektu Masarykovy veejn knihovny Vsetn a strun vod do projektov problematiky

  Zln, kvten 2005Kontakty:Masarykova veejn knihovna Vsetn, tel.: 571 412143, e-mail: hgajduskova@mvk.cz, mpokorna@mvk.cz, kjanoskova@mvk.cz

 • Pedstaven Masarykovy veejn knihovny Vsetn

  Statistick daje za rok 2004

  poet ten: 4 959

  poet nvtvnk: 104 000

  poet vpjek: 341 046

  poet akc pro veejnost: 355(pro dospl 38, mlde 45, dti do 14 let 271)

 • Jak vznikala v MVK mylenka realizovat komunitn aktivity a napsat projekt?

  nevyhovujc prostory

  nov trendy

  problematick sociln situace v regionu

  poteba koncentrace komunitnch aktivit ve mst

  nedostatek financ

 • Pedchoz zkuenosti knihovny Zkuenosti s clovmi skupinami:vzdlvac akce pro:nezamstnanrodie s malmi dtmidti

  Zkuenosti s projektovou innost:partnerstv v projektech mstadrobn projekty Ministerstvo kultury R, msto Vsetnliterrn soute, podpora a pedvn tradic v regionu

 • informan uzel

  profesionln tm pracovnk knihovny

  civiln, neformln prosted

  praxe a monost procvien zskanch znalost

  ir nabdka

  ideln pro sociln integraci

  finann dostupnostPro knihovna?

 • Principy

  draz na osobnost a lidskou dstojnost

  dvryhodnost

  individuln pstup

  zkvalitnn pstupu ke vzdlvn

  preferovn kvality ped kvantitou

 • Co je projekt?projekt je ada aktivit se stanovenmi cli, kter vedou ke konkrtnmu vsledku v danm asovm rmci

  program je ada projekt, jejich cle pispvaj ke spolenmu celkovmu cli na rovni regionu, sektoru, zem nebo vce zem

 • Fze projektupprava projektu

  realizace projektu

  vyhodnocen projektu a jeho pokraovn

 • Cle projektu Pro?realizac projektu musme vyeit definovan problm

  popis situace po vyeen problmu

  cle projektu mus korespondovat s cly program ze kterch jsou financovny ideov soulad

 • Pprava projektu co zvit?identifikace a analza problmu

  identifikace cle

  ideov zmr soulad s prioritami a opatenmi program

  identifikace astnk: clovch skupin, partner, pjemc, investor

  popsn vsledku, co bude vyeeno

  jakmi aktivitami toho doshnu

  zjistit zdroje, monosti financovn Strukturln fondy EU, ministerstva R, kraje

 • Partnerstvzsadn dleitost

  zjistit monosti spoluprce mstnch organizac

 • Kapacity

  Administrativn technick zzem: kde a jakmi technickmi prostedky bude uskuteovna pprava, realizace, vyhodnocen a pokraovn projektuPersonln zajitn: nutnost sestavit tmFinann zajitn: financovn ppravy: odbornci, pprava podklad pro zpracovn dosti, vzdlvnotzka spolufinancovn ve fzi realizace, pedfinancovn projektu, finann plnz jakch zdroj bude financovno hodnocen a pokraovn - udritelnost

 • Monosti financovn ze strukturlnch fond EU v oblasti lidskch zdrojoperan program Rozvoj lidskch zdroj podporuje vysokou a kvalitn rove zamstnanosti zaloenou na kvalifikovan a flexibiln pracovn sle, vetn integrace ohroench skupin sociln exkluz, rovn pleitosti pro mue a eny, rozvoj celoivotnho uen a adaptabilitu zamstnanc a zamstnavatel na zmny ekonomickch a technologickch podmnekSpolen regionln operan program Priorita 3 rozvoj lidskch zdroj v regionech

  Info:www.strukturalni-fondy.czwww.mpsv.czwww.mmr.cz

 • Co jsme udlali ve spoluprci s Mstem Vsetn pro realizaci komunitn knihovny?ast Masarykovy veejn knihovny vprojektu Neziskov organizace na cest do Evropsk unie, Zdrav msto Vsetn, Equal, apod.vytvoen pracovn skupiny zstupci msta, MVK, zstupci partnervybudovn komunitn knihovny bylo zakotveno do priorit Aknho plnu mstamonitorovn informac o evropskch programech, kter by pomohly mylenku komunitn knihovny financovat

  Souasn knihovnaPlnovan knihovna

 • Vsledn podoba projektu

  investin projektneinvestin projektveobecn cl projektuclov skupinyaktivity

 • nzev: Vybudovn prostor pro Masarykovu veejnou knihovnu jako instituci komunitnch aktivit a celoivotnho vzdlvn ve Vsetn

  operan program: SROPpriorita 3 Rozvoj lidskch zdroj v regionechopaten 3.1 Rozvoj lidskch zdroj v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidskch zdroj v regionech

  Investin projekt

 • nzev: Masarykova veejn knihovna jako instituce komunitnch aktivit a celoivotnho vzdlvn ve Vsetn

  grantov schma Zlnskho kraje podporujc sociln integraci v souladu se SROP, prioritou 3 Rozvoj lidskch zdroj v regionech

  opaten 3.2 Podpora

  podno

  zkuenosti

  Neinvestin projekt

 • Veobecnm clem projektu je reintegrace znevhodnnch skupin obyvatelstva do komunity, kpracovnmu uplatnn a snen jejich sociln izolace prostednictvm kompatibiln nabdky celoivotnho vzdlvn vkomunitn knihovn ve Vsetn.Cl projektu

 • Nezamstnandlouhodob nezamstnanmatky (rodie) s malmi dtmiosoby s nzkou kvalifikac

  Dti a mlde ohroen sociln exkluz

  Clov skupiny projektu

 • Vzdlvac semine a kurzy zamen na informan gramotnost a motivaci

  Vzdlvac bloky pro dti:pprava na budouc profesi komunitn programy pro voln as

  Aktivity pro clov skupiny

 • Partnerstv v projektu

  Msto Vsetn

  ad prce Vsetn

  Rodinn a matesk centrum Slunko

  Speciln koly Vsetn

  Spolenost pro komunitn prci Vsetn

 • Cl: Vrekonstruovan budov bude pod jednou stechou realizovn projekt komunitn knihovny, kter propoj innosti knihovnick s innostmi podporujcmi rozvoj mstn komunity a integraci sociln znevhodnnch osob Otevenost dvryhodnost -partnerstv spokojenostMasarykova veejn knihovna jako instituce komunitnch aktivit a celoivotnho vzdlvn ve Vsetn

 • ZvrPokud chce vdt, jak to dlat, mus nejprve poctit opravdovou touhu to dlat. Potom b za spznnmi duemi ostatnmi, kte to chtj dlat tak tak a studuj jejich metody a prostedky, pou se zjejich nezdar a pidej svj dl. Chaim Potok

  Ne zanu hovoit o projektu, rda bych vm pedstavila Vsetn a MVK. Vsetn je msto sbohatou kulturn i prmyslovou tradic. Le vseverovchodn sti Zlnskho kraje pi esko-slovenskch hranicch. Vsouasnosti se ad do oblasti postiench nezamstnanost.

  Masarykova veejn knihovny je pspvkovou organizac msta.

  Nkolik selHlavnm impulsem byly nevyhovujc prostory se ktermi knihovna neustle zpas a snaha dostat se do vt, lpe vyhovujc budovy

  Dalm dvodem jsou nov trendy ve spolenosti, kter maj vliv na poet uivatel a nutnost na tyto nov trendy reagovat internet, databze nov zpsoby komunikace

  Vrazn je i problematick sociln situace v regionu a snaha knihovny pispt k jejmu een.Jak jsem ji zmnila Vsetn je region postien vysokou nezamstnanost, co se podepisuje na patn sociln situace rodin.Dalm problmem je vysok procento romskch obyvatel ve mst

  Zanedbateln nejsou ani finann limity, kter neumouj rozvoj a innost knihovny jak by si plaProjektov aktivity by nezanaly na zelen louce, ji vsouasnosti m knihovna zkuenosti s nktermi clovmi skupinami. Pro clovou skupinu nezamstnanch pod akce v rmci BMIdopoledn semin zamen na prci s Internetem ve spoluprci s adem prcehodinov lekce Internetu pro zatenky i pokroil, v rmci BMI kad ter a tvrtek. Ureno pro veejnost; vysok vyuit Rodie smalmi dtmi: BMI vzdlvac semin prce sInternetemCeloron akceInternet pro nezamstnan celoron akcenrok nezamstnanho na 1 hodinu msn prce na Internetu zdarma. Akce probh celoron kad tvrtek

  Dti: na dtskch pobokch probhaj vzdlvac besedy pro dti kolou povinn, zejmna vrmci spoluprce se zkladnm kolami

  Programy uren pro slabozrak a nevidom ve zvukov knihovnKnihovna je informanm uzlem v centru msta

  Me nabdnout:profesionln tm pracovnk, kte prochzej kurzy komunikace a osobnostnho rozvoje

  civiln, neformln prosted bez ednk a pn v kravatch

  ir nabdka ne jen vzdlvac kurzy, monost opakovan se vracet, vyut i jin nabdky knihovny,

  Nsledn praxe a monost procvien zskanch znalost

  ideln pro sociln integraci: prosted oteven cel komunit; propojuje lidi rznho vku, pohlav, vzdln, socilnho postaven

  finann dostupnost, vzdlvac aktivity v rmci projektu budu bezplatnNaimi zkladnmi principy je

  Kladen drazu na osobnost a lidskou dstojnost

  Pocit dvry u ten a klient

  Snaha o individuln pstup a draz na zkvalitnn pstupu ke vzdlvn

  preferujeme kvalitu ped kvantitou

  Od potku se na projektu intenzivn spolupracovalo s naim zizovatelem.

  Byla vytvoena pracovn skupina se zstupci msta a dalch partner.

  Vybudovn komunitn knihovny bylo zakotveno do priorit Aknho plnu msta

  Knihovna se zastnila nkterch projekt v partnerstv nebo samostatn.

  Sledovala programy evropsk unie, kter by korespondovaly s jejmi zmrynzev: Vybudovn prostor pro Masarykovu veejnou knihovnu jako instituci komunitnch aktivit a celoivotnho vzdlvn ve Vsetn

  pedkladatel Msto Vsetn znan podl projektovho tmu MVK na projektov pprav investin akce

  operan program: SROPpriorita 3 Rozvoj lidskch zdroj v regionechopaten 3.1 Rozvoj lidskch zdroj v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidskch zdroj v regionech

  projekt doporuen Regionln radou regionu soudrnosti STEDN MORAVAMMR

  Smlouva o poskytnut pomoci mezi MMR a mstem Vsetn podepsna v beznu 2005

  nzev: Masarykova veejn knihovna jako instituce komunitnch aktivit a celoivotnho vzdlvn ve Vsetnpedkladatel Masarykova veejn knihovnaGrantov schma Zlnskho kraje podporujc sociln integraci v souladu se SROP, prioritou 3 Rozvoj lidskch zdroj v regionechopaten 3.2 Podpora sociln integrace v regionechpodno 28.04. 2005 vsledky grant.zen budou znmy piblin v ervnu Chtla bych podotknout, e jsme mly kladnou zkuenost s pracovnky oddlen realizace grantovch schmat a oddlen strategickho rozvoje Zlnskho kraje vstcnost, ochota, komunikace, organizace seminVeobecnm clem projektu je reintegrace znevhodnnch skupin obyvatelstv

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended