+ All Categories
Home > Documents > Inventor Potrubni Systemy

Inventor Potrubni Systemy

Date post: 11-Apr-2015
Category:
Upload: api-3718575
View: 182 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
POTRUBNÍ SYSTÉMY\PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL\V REALIZACI ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
of 32 /32
- 1 - AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš
Transcript
Page 1: Inventor Potrubni Systemy

- 1 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

�Projekt: �

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI �ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Ji�í Trnka Spolu�ešitel: Michal Klimeš

Page 2: Inventor Potrubni Systemy

- 2 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Page 3: Inventor Potrubni Systemy

- 3 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

OBSAH 1. ÚVOD……………………………………………………………………………………………..4 1.1 P�EDPOKLÁDANÉ VÝHODY 3D �EŠENÍ OPROTI 2D �EŠENÍ……………….4 2. PO�ÁTE�NÍ NASTAVENÍ…………………………………………………………………….4 2.1 NASTAVENÍ STYLU POTRUBÍ……………………………………………………...5 2.2 ZM�NY STYLU POTRUBÍ…………………………………………………………..10 3. PUBLIKACE SOU�ÁSTÍ……………………………………………………………………..10 3.1 PUBLIKACE PRVKU…………………………………………………………………10 3.2 PUBLIKACE DO OBSAHOVÉHO CENTRA......................………………………14 4. TAŽENÍ POTRUBÍ………………………………………………………………………….....15 4.1 TVORBA TRASY……………………………………………………………………..15 5. HARDWEROVÁ NÁRO�NOST……………………………………………………………..29 5.1 D�SLEDKY NEDOSTATE�NÉHO HARDWEROVÉHO VYBAVENÍ…………..30 6. ZÁV�R………………………………………………………………………………………….30 7. GALERIE……………………………………………………………………………………….31

Page 4: Inventor Potrubni Systemy

- 4 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

1. ÚVOD

�ešení složitých technologických objekt� vyžaduje komplexní p�ístup a použití vhodného 3D software. V tomto grantu se jedná o rekonstrukci �isti�ky odpadních vod v P�íbrami, na které byl zkoušen software Autodesk Inventor Professional 10.

Cílem tohoto projektu je ukázat možnosti využití software Autodesk Inventor Professional 10 a jeho modulu - tažení potrubí pro realizaci p�estavby �isti�ky odpadních vod v P�íbrami. Výstupem této práce bude 3D model budovy pro zahuš�ování a odvodování kalu a kompletní výkresová dokumentace. Tento projekt vznikl za podpory firmy Královopolská RIA a.s. a ÚK FSI VUT Brno. 1.1 P�EDPOKLÁDANÉ VÝHODY 3D �EŠENÍ OPROTI 2D �EŠENÍ

3D �ešení disponuje vysplými technologiemi p�i konstrukci a projekci. Proto jsme dop�edu p�edpokládali výhody oproti tradi�nímu 2D �ešení. Tyto výhody jsme také prezentovali ve firm Královopolská RIA a.s. Firma sice d�íve využívala 3D �ešení potrubí, ale software který byl použit, byl ur�en profesionáln pro tažení potrubí a vzhledem k jeho cen se firm nevyplatil. Z tohoto d�vodu se vrátila k 2D �ešení.

Autodesk Inventor jsme doporu�ili z hlediska jeho komplexnosti, dobré dostupnosti a v neposlední �ad i výhody �eské lokalizace.

P�edpokládané výhody:

- p�ehlednost celého projektu pro projektanta a spolupracující tým - možnost úprav projektu p�i jeho tvorb - bezproblémové vygenerování 2D výkres� - 3D grafické znázornní je dob�e srozumitelné i pro laika, což se m�že zdát

zanedbatelné, ale investorem projektu m�že být �lovk, jehož mimo jiné zaujme nejen �ešení samotné, ale i 3D zpracování, které je pro nj atraktivnjší a srozumitelnjší než 2D výkresy

- 3D �ešení p�i projekci p�ináší �asovou úsporu a tím i zisk

2. PO�ÁTE�NÍ NASTAVENÍ

V této kapitole si ukážeme nastavení základních vlastností, které budeme požadovat po p�ipravované trase potrubí. Základem je ur�ení pr�mru hlavního vedení, zjištní po�tu p�erušování trasy, napojování jiných za�ízení, potrubí, atd.. Tyto informace nám samoz�ejm poskytne výkresová dokumentace.

Zjištní tchto informací je d�ležité zvlášt u složitjších vedení. P�i tažení tras potrubí, kde jsou jednotlivé vtve �lenité nebo jinak složité, p�ípadné opravy zbyte�n zatžují systémovou pam� a tím se zvyšuje �asová náro�nost. Tzn., že je výhodnjší nejd�íve provést d�kladný rozbor trasy potrubí , než ji následn opravovat. P�íklad takového rozvtveného systému potrubí je znázornn na Obr. 2.1.

Page 5: Inventor Potrubni Systemy

- 5 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr 2.1: p�íklad rozvtveného potrubí

2.1 NASTAVENÍ STYLU POTRUBÍ

Pokud jde o vytvá�ení nového stylu, nebudeme zde uvádt detailní popis všech možností nastavení, ale zam�íme se na vlastnosti, které byly nejvíce využívány v této práci. V úvodu shrneme v nkolika krocích, jak se v Inventoru Professional k editaci stylu dostaneme. - Tvorbu vedení potrubí lze provádt pouze v sestav - V panelu nástroj� stiskneme tla�ítko Vytvo�it vedení potrubí P�i zakládání nového vedení potrubí, je zobrazeno okno Vytvo�it vedení Trubek a potrubí (Obr. 2.2). To umožuje zmnu názvu a umístní souboru. Zmny provedeme podle pot�eby.

Obr.2.2: okno Vytvo�it vedení Trubek a potrubí

Page 6: Inventor Potrubni Systemy

- 6 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

- V okn Nástroj� stiskneme tla�ítko Styly trubek a potrubí (zobrazí se nabídka, Obr. 2.3). Zobrazena je v základním nastavení.

Obr. 2.3: základní okno Styl trubek a potrubí Z výkresové dokumentace zjistíme pr�mr potrubí, podle nho nastavíme vlastní Styl trubek a potrubí. P�íklad: Budeme pot�ebovat potrubí DIN 2458/DIN 2605, jedná se o ocelové potrubí sva�ované a tvarovky. Jmenovitý rozmr DN 50, s tlouš�kou stny 2 mm (odpovídá ozna�ení s1). Potrubí nebude ohýbáno. Pro pochopitelnost budeme postupovat po jednotlivých záložkách a vysvtlíme si nejd�ležitjší nastavení : Obecný: - Typ trasy - tuhé potrubí s tvarovkami. - Styl nastavíme dle zadání (tedy DIN 2458/DIN 2605). - Záložka by mla vypadat jako na Obr. 2.4.

Obr. 2.4: záložka Obecný

Page 7: Inventor Potrubni Systemy

- 7 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Rozm�r: - Pr�m�r nastavíme na jmenovitý, tedy na 50 mm. - Pod Pr�m�rem, se nachází záložka s ozna�ením Tabulka, toto �íslo nám neudává nic

jiného než vnit�ní pr�mr trubky. Máme-li tedy zadáno, že tlouš�ka potrubí je 2 mm, ode�teme od vnjšího pr�mru 4 mm a dostaneme vnit�ní pr�mr (vnjší pr�mr je uveden vpravo od záložky pr�mr).

- Tabulka tedy vypadá, jak je zobrazeno na Obr. 2.5.

Obr. 2.5: záložka Rozmr

Pravidla: - Zde se nastavuje minimální a maximální délka segmentu, není nutné nic mnit. Zobrazení: - Možnost nastavení zobrazení potrubí (volba materiálu, barvy). M�žeme nastavit

nap�íklad žlutou. Tvarovky: - V této záložce je uvedeno, jaké budou použity tvarovky p�i vytvá�ení potrubí, a také typ

potrubí a spárování. - M�žeme zde mnit typy kolen (90° a 45°). - Typy kolen jsou r�zné podle polomru jejich st�ednice (nap�íklad koleno s ozna�ením

DIN 2605 90 st koleno 2 48.3 - 2S má menší polomr st�ednice než koleno DIN 2605 90 st koleno 3 48.3 - 2S.

- Zmníme tedy p�eddefinovaný typ 90° kolena na DIN 2605 90 st koleno 3 48.3 - 2S.

Page 8: Inventor Potrubni Systemy

- 8 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

- Tuto zmnu provedeme kliknutím na tla�ítko Procházet. - Otev�e se prohlíže� knihovny, zde vybereme požadované koleno jak je znázornno na

Obr. 2.6 a zmá�kneme OK. - Nyní by tabulka mla vypadat jako na Obr. 2.7.

Obr. 2.6: okno, kde volíme typ tvarovky

Obr. 2.7: záložka Tvarovky

Page 9: Inventor Potrubni Systemy

- 9 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Tím jsme skon�ili zmnu stylu a nyní ji uložíme. Nebudeme však p�episovat styl, který nám program nabídl, ale vytvo�íme si vlastní, který pojmenujeme DN50. Stiskneme tla�ítko Nová (levé tla�ítko ze t�í nabízených). Na otázku uložit úpravy potvrdíme ne. Nyní se zobrazí okno, Nový název stylu Obr.2.8.

Obr. 2.8: zadání názvu nového stylu

Do okna napíšeme název našeho stylu, tedy DN 50 a stiskneme OK. Výsledné okno vypadá jako na Obr. 2.9.

Obr. 2.9: p�edefinované okno Styl trubek a potrubí

Page 10: Inventor Potrubni Systemy

- 10 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Stiskneme OK a tím jsme skon�ili nastavování stylu potrubí. Tímto zp�sobem si m�žeme nastavit libovolné množství styl� pro r�zné pr�mry potrubí a jiných typ� tvarovek. Pokud ale požadujeme potrubí o vtším jmenovitém pr�mru než 300mm, zjiš�ujeme, že tuto operaci nelze provést, což je vážný nedostatek programu, který snad bude v dalších verzích odstrann. 2.2 ZM�NY STYLU POTRUBÍ

Jak bylo nyní ukázáno, zmny stylu lze provádt v základní nabídce Okna trubky a potrubí, ovšem styl m�žeme mnit také bhem vytvá�ení trasy. Nejvyšší prioritu má však základní nastavení, tzn., že pokud bude hlavní styl nastaven na pr�mr DN50 a p�i tvorb nové trasy ho zmníme nap�íklad na rozmr DN100, po skon�ení vedení se styl zmní na p�vodní. Proto je dobré nastavovat hlavní styl na takový pr�mr, který se v danou chvíli používá nejvíce.

V pr�bhu tvorby potrubí se m�že stát, že zapomeneme zmnit nebo nastavit pot�ebný styl. Samoz�ejm, že tyto chyby se dají napravit zmnou na styl požadovaný, ale u rozsáhlejších sítí mohou tyto zmny nebo úpravy trvat i nkolik minut. P�i tchto operacích se také �asto setkáme s chybovými hlášeními o p�ekro�ení minimálních hodnot virtuální pamti systému a následné neschopnosti uložit rozpracovanou sestavu a vedení potrubí. Tím ztratíme celou neuloženou práci. Za dobu, kterou jsme strávili tímto projektem, jsme se s tmito varováními setkali nkolikrát. V závru této práce se k tomuto problému ješt vrátíme.

Na závr této kapitoly znovu p�ipomínáme, že p�i realizaci vtších potrubních vedení je nejlepší p�edem si promyslet zp�sob jeho tvorby. Šet�í se tím jak �as, tak i systémové prost�edky. 3. PUBLIKACE SOU�ÁSTÍ

Ukázali jsme, jak nastavit styl potrubí, p�ípadn jak ho zmnit. D�íve než za�neme s tvorbou vlastních potrubních tras, ukážeme, jakým zp�sobem m�žeme do Obsahového centra publikovat sou�ásti, které v nm obsaženy nejsou. S tímto problémem jsme se setkávali �asto a uživatel, který provádí tvorbu potrubních sítí v praxi, se bez této znalosti neobejde. 3.1 PUBLIKOVÁNÍ PRVKU Publikování prvk� (sou�ástí) je velice snadné. Prvním krokem je vymodelování sou�ásti, kterou chceme publikovat. V našem p�ípad jsme si vybrali vzduchový ventil firmy CAREX ovládaný elektricky i ru�n (Obr. 3.1). Jmenovitý rozmr je DN 80, tento údaj je pro publikování smrodatný. Samotné publikování za�neme otev�ením souboru se sou�ástí, kterou budeme publikovat. Obr. 3.1: Vzduchový ventil CAREX

Page 11: Inventor Potrubni Systemy

- 11 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Po otev�ení souboru stiskneme tla�ítko Trubky a potrubí – publikování. Zobrazí se tabulka Obr.3.2, kterou si popíšeme. (1)

(2) (3)

(4) (6) (7) a b (5)

Obr. 3.2: okno Publikování trubek a potrubí Typ (1) - Ur�ujeme, do jaké skupiny námi tvo�ený prvek pat�í. Chceme-li prvek publikovat p�ímo

mezi ostatní prvky, které jsou již obsaženy v Obsahovém centru, vybereme typ, který je nejbližší publikované sou�ásti.

- Pokud však chceme vytvo�it vlastní knihovnu, je výhodné založit vlastní složku se jménem knihovny. Pro tuto volbu je nutno p�i�adit sou�ásti typ jiný.

Spojení (2) - Udává, kolik je na daném prvku p�ipojovacích otvor�. V našem p�ípad je to 2. �íslo spojení (3) - Úprava p�ipojovacích otvor� viz. (6). Zakon�ení (4) - Typ, kterým je publikovaná sou�ást p�ipojena k potrubí nebo jiným prvk�m. V našem

p�ípad je to p�írubový spoj.

Page 12: Inventor Potrubni Systemy

- 12 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Jmenovitý rozm�r (5) - Zadáme �íslo jmenovitého rozmru, tedy 80. Spojení (6) - Aby bylo možné p�ipojit naši sou�ást k potrubí nebo k jinému za�ízení, je u každého

p�ipojovacího otvoru nutno definovat bod a osu. Dále je nutné ur�it smr p�ipojení. - Stiskneme tla�ítko (a) (Obr. 3.2). Bod poté ur�íme tak, že vybereme nap�íklad

vnit�ní pr�mr p�ipojovacího otvoru, zvýrazní se �erven a po ozna�ení se zobrazí bod uprost�ed (Obr. 3.3).

Obr. 3.3: ur�ení bodu p�ipojení

- Stiskneme tla�ítko (b). Poté postupujeme stejn jako p�i definici bodu

(ozna�íme vnit�ní pr�mr). Po ozna�ení se zobrazí fialová šipka, která p�edstavuje trubku nebo za�ízení, k nmuž bude sou�ást p�ipevnna (obr. 3.4).

Obr. 3.4: ur�ení smru p�ipojení

Page 13: Inventor Potrubni Systemy

- 13 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Zapojení (7) - Zde se ur�uje zapojení. V našem p�ípad je vybrána p�ímo dosedací plocha (Obr. 3.5).

Obr. 3.5: ur�ení zapojení

Výsledná tabulka Publikování trubek a potrubí (Obr. 3.6)

Obr. 3.6: pln definovaná tabulka Publikování

Page 14: Inventor Potrubni Systemy

- 14 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Sou�ást oto�íme a použijeme stejný postup u druhého p�ipojovacího otvoru. P�epneme na p�ipojení 2 podle obrázku a dále pokra�ujeme stejn jako v p�edchozím p�ípad. Po jeho definici stiskneme tla�ítko OK. Nyní máme sou�ást p�ipravenou pro publikování jako trubky a potrubí. 3.2 PUBLIKOVÁNÍ DO OBSAHOVÉHO CENTRA Sou�ást je p�ipravena pro publikování jako trubky a potrubí. Dalším krokem je zvolit v nabídkové lišt Nástroje – publikovat sou�ást (Obr. 3.8). Zobrazí se tabulka Publikovat (Obr. 3.9). V této tabulce vytvo�íme p�íslušnou složku podle pot�eby a pojmenujeme sou�ást, v našem p�ípad CAREX DN80. Nakonec stiskneme tla�ítko Publikovat. Nyní je sou�ást p�ipravena pro vkládání do potrubního systému p�ímo z Obsahového centra. Takto musíme publikovat všechny sou�ásti, které budeme pot�ebovat a nejsou obsaženy v Obsahovém centru.

Obr. 3.8: publikování sou�ásti

Page 15: Inventor Potrubni Systemy

- 15 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 3.9: okno Publikování 4. TAŽENÍ POTRUBÍ

Nastavení Stylu potrubí a Publikace sou�ástí do Obsahového centra je již známá. Nyní se zam�íme na samotné tažení potrubí. Jak již bylo �e�eno výše, potrubí se tvo�í v režimu sestavy. Pro názornost vysvtlíme tažení potrubí na p�íkladu. 4.1 TVORBA TRASY

- sestavu musíme nejd�íve uložit - stiskneme tla�ítko Vytvo�it vedení potrubí - nastavíme Styl potrubí (popsáno v kapitole 2.1)

V našem p�ípad jsme tém� vždy p�ipojovali potrubí k p�ístroji, �i jinému prvku p�es p�iva�ovací p�írubu. Proto trasu za�ínáme vložením pot�ebných p�írub a tsnní, které jsme si dop�edu publikovali nebo jsou obsaženy p�ímo v Obsahovém centru (Obr. 4.1 a 4.2 )

Page 16: Inventor Potrubni Systemy

- 16 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.1: výbr prvk� z Obsahového centra

Obr. 4.2: vložené prvky z Obsahového centra

Page 17: Inventor Potrubni Systemy

- 17 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Dále stiskneme tla�ítko P�ipojit tvarovky (Obr. 4.3), tím budeme umís�ovat jednotlivé prvky do pat�i�ných poloh.

Obr. 4.3: okno P�ipojit tvarovky – Volná tvarovka

Nejd�íve musíme ozna�it Volnou tvarovku. Po p�iblížení kurzoru k okraji tvarovky Inventor nabízí smr p�ipojení šipkou (Obr. 4.4). Tento smr m�žeme mnit stiskem mezerníku a ur�uje, jakým smrem se volná tvarovka p�ipojí k Základní tvarovce.

Obr. 4.4: p�ipojování tvarovky

Poté stiskneme tla�ítko Základní tvarovka a kurzor p�iblížíme k okraji prvku, ke kterému chceme potrubí p�ipojovat. Okraj se ozna�í �ervenou barvou a šipkou. Zde je d�ležité, aby šipka sm�ovala smrem ven z prvku (Obr. 4.5)

Page 18: Inventor Potrubni Systemy

- 18 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.5: p�ipojování tvarovky

Obr. 4.6: okno P�ipojit tvarovky – Základní tvarovka

V nabídce Zapojení zvolíme možnost Uživatelsky definované. Tím se zp�ístupní okno Vzdálenost, do kterého vepíšeme hodnotu tlouš�ky p�ipojované p�íruby. V našem p�ípad 26mm (Obr. 4.6 a 4.7). Pokud bychom zvolili u Volné tvarovky obrácený smr šipky, byla by hodnota 0mm, z d�vodu, že šipky na Volné tvarovce a na Základní tvarovce po p�ipojení sm�ují proti sob.

Page 19: Inventor Potrubni Systemy

- 19 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.7: definování uživatelské vzdálenosti

Po stisknutí tla�ítka Použít je operace dokon�ena a výsledek je zobrazen na Obr. 4.8.

Obr. 4.8: p�ipojená tvarovka

Stiskneme tla�ítko Storno a pokra�ujeme stejným zp�sobem p�i zadání polohy ostatních sou�ástí (Obr. 4.9)

Page 20: Inventor Potrubni Systemy

- 20 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.9: p�ipojené tvarovky

Pokud chceme tvarovku oto�it (v našem p�ípad se jedná o ventil), musíme ozna�it p�íslušnou tvarovku a stisknout pravé tla�ítko myši. Zobrazí se nabídka, ve které vybereme Upravit orientaci tvarovky (Obr. 4.10). Poté na orienta�ních šipkách zvolíme smr oto�ení (Obr. 4.11), stiskneme pravé tla�ítko myši a zobrazí se další nabídka, kde zvolíme Zadejte úhel (Obr. 4.11). Dále zadáme úhel a potvrdíme zeleným zatržítkem (Obr. 4.12).

Obr. 4.10: otá�ení tvarovky

Page 21: Inventor Potrubni Systemy

- 21 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.11: zadávaní úhlu pro oto�ení tvarovky

Obr. 4.12: úhel oto�ení tvarovky

Výsledek oto�ení vidíme na obrázku 4.13. Je zde p�ipojeno i druhé tsnní a druhá p�íruba.

Page 22: Inventor Potrubni Systemy

- 22 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.13: výsledná �ást

Nyní máme vše p�ipraveno pro samotné tažení potrubí. - stiskneme tla�ítko Nová trasa tím se dostaneme do dalšího menu, kde

budeme tvo�it trasu - stiskneme tla�ítko Spustit nebo pokra�ovat v definici trasy

P�iblížíme kurzor k okraji p�íruby, ten z�ervená a zobrazí se šipka. Zde, stejn jako u Základní tvarovky, musíme dodržet, aby šipka sm�ovala smrem ven, jak je vidt z obrázku 4.14. Dále se nám zobrazí orienta�ní k�íž a otá�ecí šipky (Obr. 4.15). Zadáme smr a délku taženého potrubí.

Obr. 4.14: po�átek trasy potrubí

Page 23: Inventor Potrubni Systemy

- 23 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Smr potrubí zadáme p�iblížením kurzoru k vhodné �ásti orienta�ního k�íže (neklikáme) a délku tak, že p�ímo za�neme psát na klávesnici p�íslušnou hodnotu, tu pak potvrdíme stisknutím zeleného zatržítka.

Obr. 4.15: zadávání délky trasy V novém bod se zobrazí se nový orienta�ní k�íž (Obr. 4.16). Poté m�žeme pokra�ovat v trase libovolným smrem jako v p�edchozím p�ípad. Pokud však chceme dále pokra�ovat nkterým prvkem z Obsahového centra (v našem p�ípad to bude redukce a na ni navazující další prvky) musíme trasu ukon�it. Stiskem pravého tla�ítka myši vyvoláme nabídku, kde zvolíme Hotovo (Obr. 4.16). Tuto operaci m�žeme provést také stisknutím Esc. Znovu stiskneme pravé tla�ítko myši a zobrazí se další nabídka, kde zadáme Dokon�it úpravy (Obr 4.17). Tím se dostáváme zpt do prvního menu, kde stiskneme tla�ítko Obalit potrubím. Výsledek vidíme na obrázku 4.18.

Page 24: Inventor Potrubni Systemy

- 24 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.16: nový bod trasy

Obr. 4.17: 3D ná�rt trasy potrubí

Page 25: Inventor Potrubni Systemy

- 25 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.18: hotová �ást potrubí

Po vložení pot�ebných prvk� z Obsahového centra (Obr. 4.19), výše popsaným zp�sobem, m�žeme dále pokra�ovat v tažení trasy potrubí stiskem tla�ítka Spustit nebo pokra�ovat v definici. Trasu za�ínáme stejným zp�sobem, jakým jsme tvo�ili p�edchozí trasu potrubí. Po p�iblížení kurzoru myši k okraji prvku okraj z�ervená a zobrazí se šipka, jejíž smr m�žeme mnit stiskem mezerníku. Šipka musí vést ven z prvku, jak je vidt z obrázku 4.19.

Obr. 4.19: p�idání dalších prvk� potrubí

Page 26: Inventor Potrubni Systemy

- 26 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Pokud chceme toto potrubí p�ipojit do p�edem p�ipraveného otvoru, sta�í k nmu p�iblížit kurzor myši, okraj otvoru z�ervená a zobrazí se šipka (Obr. 4.20). Po potvrzení Inventor nabídne vhodnou trasu potrubí (Obr 4.21). Stiskem Esc trasu ukon�íme. Poté stiskneme pravé tla�ítko myši a vyvoláme nabídku, kde zadáme Dokon�it úpravy. Tím se opt dostáváme zpt do prvního menu, kde stiskneme tla�ítko Obalit potrubím. Výsledek vidíme na obrázku 4.22.

Obr. 4.20: po�átek nové trasy potrubí

Obr. 4.21: 3D ná�rt trasy potrubí

Page 27: Inventor Potrubni Systemy

- 27 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 4.22: dokon�ené potrubí Pokud chceme pokra�ovat v trase vložením nkterého prvku z Obsahového centra a poté dále pokra�ovat v tažení potrubí, což u �lenitjších potrubí bývá velmi �asto, setkáváme se s problémem p�i p�echázení z jednoho menu do druhého. Tento p�echod je náro�ný �asov i pro celou PC sestavu (hlavn zatžování pamti RAM). 5. HARDWEROVÁ NÁRO�NOST

Nyní se dostáváme k otázce hardwarové náro�nosti, která je nejd�ležitjším aspektem pro modelování podobných sestav. Pro tvorbu takových projekt� jako v našem p�ípad je zapot�ebí silného hardwarového vybavení. Tuto práci jsme ve velké mí�e zpracovávali na po�íta�ích této konfigurace (uvedeny jsou pouze základní prvky): Procesor 2 x Intel Pentium 4, 3.00 GHz Systémová pam� 1GB Grafická karta HP NVIDIA Quadro FX540 128MB PCI-E

Tato sestava je výkonná (až na systémovou pam�), ovšem pro práci s tak rozsáhlými sestavami jako v tomto p�ípad, je nutné zvýšení systémové pamti nejmén na 3GB (doporu�ována Autodeskem). S takovouto pam�ovou výbavou by mla být zaru�ena stabilita.

Pro správnou funkci je nutné instalovat servise packy (SP1, SP2, SP3), které zlepšují funkci programu. Další nutností je stažení certifikátu pro grafické karty a jeho p�idání do registr� systému. Pak je zajišt�na plná kompatibilita grafické karty s programem.

Page 28: Inventor Potrubni Systemy

- 28 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

5.1 D�SLEDKY NEDOSTATE�NÉHO HARDWEROVÉHO VYBAVENÍ P�i nedostate�ném hardwarovém vybavení m�že dojít k chybovým hláškám a pádu programu. Nkterá tato hlášení se bhem tvorby našeho projektu zobrazovala pomrn �asto. Zde nyní uvedeme nej�astjší p�ípady. Tato chyba se zobrazovala p�i tvorb nové trasy, p�i pokusu o návrat do hlavního menu.

Obr. 5.1 Upozornní tohoto typu se zobrazilo po náro�njších opravách potrubního vedení.

Obr. 5.2 6. ZÁV�R

Tento modul, jako pokro�ilý zp�sob návrhu a tvorby tras potrubních systém�, je z našeho pohledu svými možnostmi dosta�ující pro využití v pr�myslové praxi. Uživatelské prost�edí je p�íjemné. Jednou z mála nevýhod je, že systém tvorby tras je pro mén zkušeného uživatele nep�ehledným. Nkteré p�íkazy jsou až p�íliš uschované v nabídkách a zpomalují práci. Tento problém však naštstí se vzr�stajícími zkušenostmi mizí. Ovšem nedostatek graficky odlišeného potrubí ve stromové struktu�e prohlíže�e, které je neviditelné, je velkým nedostatkem a zhoršuje p�ehlednost.

�asová úspora p�i použití tohoto software je závislá na dvou základních faktorech:

1. Hardwarová vybavenost firmy. �ím složitjší projekty budou �ešeny, tím nároky na používaný hardware zna�n nar�stají.

2. Zkušenosti uživatele tohoto software. Hlavní výhoda programu je v tom, že pracujeme v prostoru a veškeré chyby, které

se ve 2D výkresech „ztrácely“, jsou okamžit viditelné a m�žeme je opravit ješt v dob návrhu, což šet�í �as a hlavn peníze. Další výhodou je tvorba pot�ebných výkres�, neomezeného po�tu libovolných �ez� podle pot�eb projektant�. Možnost vykreslení vedení potrubí ve 3D je mnohem názornjší než 2D výkresy. Výhodou je také možnost prezentace budoucího stavu projektu zákazník�m.

Page 29: Inventor Potrubni Systemy

- 29 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

7. GALERIE

Obr. 7.1: Strojovna �isti�ky odpadních vod v P�íbrami p�ed rekonstrukcí

Page 30: Inventor Potrubni Systemy

- 30 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 7.2: model strojovny �isti�ky odpadních vod v P�íbrami

Obr. 7.3: bokorys strojovny

Page 31: Inventor Potrubni Systemy

- 31 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 7.4: pohled do strojovny

Obr. 7.5: �ást potrubního systému ve strojovn

Page 32: Inventor Potrubni Systemy

- 32 -

AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy

Obr. 7.6: první a druhé patro strojovny

Obr. 7.7: ukázka �ásti výkresu 3D potrubí generovaného do podoby 2D výkres�


Recommended