Home > Documents > Inventor Potrubni Systemy

Inventor Potrubni Systemy

Date post: 11-Apr-2015
Category:
Author: api-3718575
View: 181 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
POTRUBNÍ SYSTÉMY\PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL\V REALIZACI ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Embed Size (px)
of 32 /32
- 1 - AUTODESK INVENTOR - Potrubní systémy Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš
Transcript

- 1 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy

Projekt:

POTRUBN SYSTMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTRNY ODPADNCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Ji Trnka Spolureitel: Michal Klime - 2 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy - 3 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy OBSAH 1. VOD..4 1.1 PREDPOKLDAN VHODY 3D REEN OPROTI 2D REEN.4 2. POTEN NASTAVEN.4 2.1 NASTAVEN STYLU POTRUB...5 2.2 ZMNY STYLU POTRUB..10 3. PUBLIKACE SOUST..10 3.1 PUBLIKACE PRVKU10 3.2 PUBLIKACE DO OBSAHOVHO CENTRA......................14 4. TAEN POTRUB.....15 4.1 TVORBA TRASY..15 5. HARDWEROV NRONOST..29 5.1 DUSLEDKY NEDOSTATECNHO HARDWEROVHO VYBAVEN..30 6. ZVR.30 7. GALERIE.31 - 4 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy 1. VOD Reen sloitch technologickch objektu vyaduje komplexn prstup a pouit vhodnho 3D software. V tomto grantu se jedn o rekonstrukci cisticky odpadnch vod v Prbrami, na kter byl zkouen software Autodesk Inventor Professional 10. Clem tohoto projektu je ukzat monosti vyuit software Autodesk Inventor Professional 10 a jeho modulu - taen potrub pro realizaci prestavby cisticky odpadnch vod v Prbrami. Vstupem tto prce bude 3D model budovy pro zahutovn a odvodovn kalu a kompletn vkresov dokumentace. Tento projekt vznikl za podpory firmy Krlovopolsk RIA a.s. a K FSI VUT Brno. 1.1 PEDPOKLDAN VHODY 3D EEN OPROTI 2D EEN 3D reen disponuje vysplmi technologiemi pri konstrukci a projekci. Proto jsme dopredu predpokldali vhody oproti tradicnmu 2D reen. Tyto vhody jsme tak prezentovali ve firm Krlovopolsk RIA a.s. Firma sice drve vyuvala 3D reen potrub, ale software kter byl pouit, byl urcen profesionln pro taen potrub a vzhledem k jeho cen se firm nevyplatil. Z tohoto duvodu se vrtila k 2D reen. Autodesk Inventor jsme doporucili z hlediska jeho komplexnosti, dobr dostupnosti a v neposledn rad i vhody cesk lokalizace. Predpokldan vhody: - prehlednost celho projektu pro projektanta a spolupracujc tm - monost prav projektu pri jeho tvorb - bezproblmov vygenerovn 2D vkresu - 3D grafick znzornn je dobre srozumiteln i pro laika, co se mue zdt zanedbateln, ale investorem projektu mue bt clovk, jeho mimo jin zaujme nejen reen samotn, ale i 3D zpracovn, kter je pro nj atraktivnj a srozumitelnj ne 2D vkresy - 3D reen pri projekci prin casovou sporu a tm i zisk 2. POTEN NASTAVEN V tto kapitole si ukeme nastaven zkladnch vlastnost, kter budeme poadovat po pripravovan trase potrub. Zkladem je urcen prumru hlavnho veden, zjitn poctu preruovn trasy, napojovn jinch zarzen, potrub, atd.. Tyto informace nm samozrejm poskytne vkresov dokumentace. Zjitn tchto informac je duleit zvlt u sloitjch veden. Pri taen tras potrub, kde jsou jednotliv vtve clenit nebo jinak sloit, prpadn opravy zbytecn zatuj systmovou pamt a tm se zvyuje casov nrocnost. Tzn., e je vhodnj nejdrve provst dukladn rozbor trasy potrub , ne ji nsledn opravovat. Prklad takovho rozvtvenho systmu potrub je znzornn na Obr. 2.1. - 5 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr 2.1: prklad rozvtvenho potrub 2.1 NASTAVEN STYLU POTRUB Pokud jde o vytvren novho stylu, nebudeme zde uvdt detailn popis vech monost nastaven, ale zamrme se na vlastnosti, kter byly nejvce vyuvny v tto prci. V vodu shrneme v nkolika krocch, jak se v Inventoru Professional k editaci stylu dostaneme. - Tvorbu veden potrub lze provdt pouze v sestav - V panelu nstroju stiskneme tlactko Vytvoit veden potrub Pri zakldn novho veden potrub, je zobrazeno okno Vytvoit veden Trubek a potrub (Obr. 2.2). To umouje zmnu nzvu a umstn souboru. Zmny provedeme podle potreby. Obr.2.2: okno Vytvorit veden Trubek a potrub - 6 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy - V okn Nstroju stiskneme tlactko Styly trubek a potrub (zobraz se nabdka, Obr. 2.3). Zobrazena je v zkladnm nastaven. Obr. 2.3: zkladn okno Styl trubek a potrub Z vkresov dokumentace zjistme prumr potrub, podle nho nastavme vlastn Styl trubek a potrub. Prklad: Budeme potrebovat potrub DIN 2458/DIN 2605, jedn se o ocelov potrub svarovan a tvarovky. Jmenovit rozmr DN 50, s tloutkou stny 2 mm (odpovd oznacen s1). Potrub nebude ohbno. Pro pochopitelnost budeme postupovat po jednotlivch zlokch a vysvtlme si nejduleitj nastaven : Obecn: - Typ trasy - tuh potrub s tvarovkami. - Styl nastavme dle zadn (tedy DIN 2458/DIN 2605). - Zloka by mla vypadat jako na Obr. 2.4. Obr. 2.4: zloka Obecn - 7 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Rozmr: - Prmr nastavme na jmenovit, tedy na 50 mm. - Pod Prmrem, se nachz zloka s oznacenm Tabulka, toto cslo nm neudv nic jinho ne vnitrn prumr trubky. Mme-li tedy zadno, e tloutka potrub je 2 mm, odecteme od vnjho prumru 4 mm a dostaneme vnitrn prumr (vnj prumr je uveden vpravo od zloky prumr). - Tabulka tedy vypad, jak je zobrazeno na Obr. 2.5. Obr. 2.5: zloka Rozmr Pravidla: - Zde se nastavuje minimln a maximln dlka segmentu, nen nutn nic mnit. Zobrazen: - Monost nastaven zobrazen potrub (volba materilu, barvy). Mueme nastavit naprklad lutou. Tvarovky: - V tto zloce je uvedeno, jak budou pouity tvarovky pri vytvren potrub, a tak typ potrub a sprovn. - Mueme zde mnit typy kolen (90a 45). - Typy kolen jsou ruzn podle polomru jejich strednice (naprklad koleno s oznacenm DIN 2605 90 st koleno 2 48.3 - 2S m men polomr strednice ne koleno DIN 2605 90 st koleno 3 48.3 - 2S. - Zmnme tedy preddefinovan typ 90kolena na DIN 2605 90 st koleno 3 48.3 - 2S. - 8 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy - Tuto zmnu provedeme kliknutm na tlactko Prochzet. - Otevre se prohlec knihovny, zde vybereme poadovan koleno jak je znzornno na Obr. 2.6 a zmckneme OK. - Nyn by tabulka mla vypadat jako na Obr. 2.7. Obr. 2.6: okno, kde volme typ tvarovky Obr. 2.7: zloka Tvarovky - 9 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Tm jsme skoncili zmnu stylu a nyn ji ulome. Nebudeme vak prepisovat styl, kter nm program nabdl, ale vytvorme si vlastn, kter pojmenujeme DN50. Stiskneme tlactko Nov (lev tlactko ze tr nabzench). Na otzku uloit pravy potvrdme ne. Nyn se zobraz okno, Nov nzev stylu Obr.2.8. Obr. 2.8: zadn nzvu novho stylu Do okna napeme nzev naeho stylu, tedy DN 50 a stiskneme OK. Vsledn okno vypad jako na Obr. 2.9. Obr. 2.9: predefinovan okno Styl trubek a potrub - 10 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Stiskneme OK a tm jsme skoncili nastavovn stylu potrub. Tmto zpusobem si mueme nastavit libovoln mnostv stylu pro ruzn prumry potrub a jinch typu tvarovek. Pokud ale poadujeme potrub o vtm jmenovitm prumru ne 300mm, zjiujeme, e tuto operaci nelze provst, co je vn nedostatek programu, kter snad bude v dalch verzch odstrann. 2.2 ZMNY STYLU POTRUB Jak bylo nyn ukzno, zmny stylu lze provdt v zkladn nabdce Okna trubky a potrub, ovem styl mueme mnit tak bhem vytvren trasy. Nejvy prioritu m vak zkladn nastaven, tzn., e pokud bude hlavn styl nastaven na prumr DN50 a pri tvorb nov trasy ho zmnme naprklad na rozmr DN100, po skoncen veden se styl zmn na puvodn. Proto je dobr nastavovat hlavn styl na takov prumr, kter se v danou chvli pouv nejvce. V prubhu tvorby potrub se mue stt, e zapomeneme zmnit nebo nastavit potrebn styl. Samozrejm, e tyto chyby se daj napravit zmnou na styl poadovan, ale u rozshlejch st mohou tyto zmny nebo pravy trvat i nkolik minut. Pri tchto operacch se tak casto setkme s chybovmi hlenmi o prekrocen minimlnch hodnot virtuln pamti systmu a nsledn neschopnosti uloit rozpracovanou sestavu a veden potrub. Tm ztratme celou neuloenou prci. Za dobu, kterou jsme strvili tmto projektem, jsme se s tmito varovnmi setkali nkolikrt. V zvru tto prce se k tomuto problmu jet vrtme. Na zvr tto kapitoly znovu pripomnme, e pri realizaci vtch potrubnch veden je nejlep predem si promyslet zpusob jeho tvorby. etr se tm jak cas, tak i systmov prostredky. 3. PUBLIKACE SOUST Ukzali jsme, jak nastavit styl potrub, prpadn jak ho zmnit. Drve ne zacneme s tvorbou vlastnch potrubnch tras, ukeme, jakm zpusobem mueme do Obsahovho centra publikovat soucsti, kter v nm obsaeny nejsou. S tmto problmem jsme se setkvali casto a uivatel, kter provd tvorbu potrubnch st v praxi, se bez tto znalosti neobejde. 3.1 PUBLIKOVN PRVKU Publikovn prvku (soucst) je velice snadn. Prvnm krokem je vymodelovn soucsti, kterou chceme publikovat. V naem prpad jsme si vybrali vzduchov ventil firmy CAREX ovldan elektricky i rucn (Obr. 3.1). Jmenovit rozmr je DN 80, tento daj je pro publikovn smrodatn. Samotn publikovn zacneme otevrenm souboru se soucst, kterou budeme publikovat. Obr. 3.1: Vzduchov ventil CAREX - 11 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Po otevren souboru stiskneme tlactko Trubky a potrub publikovn. Zobraz se tabulka Obr.3.2, kterou si popeme. (1) (2) (3) (4) (6) (7) a b (5) Obr. 3.2: okno Publikovn trubek a potrub Typ (1) - Urcujeme, do jak skupiny nmi tvoren prvek patr. Chceme-li prvek publikovat prmo mezi ostatn prvky, kter jsou ji obsaeny v Obsahovm centru, vybereme typ, kter je nejbli publikovan soucsti. - Pokud vak chceme vytvorit vlastn knihovnu, je vhodn zaloit vlastn sloku se jmnem knihovny. Pro tuto volbu je nutno priradit soucsti typ jin. Spojen (2) - Udv, kolik je na danm prvku pripojovacch otvoru. V naem prpad je to 2. slo spojen (3) - prava pripojovacch otvoru viz. (6). Zakonen (4) - Typ, kterm je publikovan soucst pripojena k potrub nebo jinm prvkum. V naem prpad je to prrubov spoj. - 12 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Jmenovit rozmr (5) - Zadme cslo jmenovitho rozmru, tedy 80. Spojen (6) - Aby bylo mon pripojit nai soucst k potrub nebo k jinmu zarzen, je u kadho pripojovacho otvoru nutno definovat bod a osu. Dle je nutn urcit smr pripojen. - Stiskneme tlactko (a) (Obr. 3.2). Bod pot urcme tak, e vybereme naprklad vnitrn prumr pripojovacho otvoru, zvrazn se cerven a po oznacen se zobraz bod uprostred (Obr. 3.3). Obr. 3.3: urcen bodu pripojen - Stiskneme tlactko (b). Pot postupujeme stejn jako pri definici bodu (oznacme vnitrn prumr). Po oznacen se zobraz fialov ipka, kter predstavuje trubku nebo zarzen, k nmu bude soucst pripevnna (obr. 3.4). Obr. 3.4: urcen smru pripojen - 13 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Zapojen (7) - Zde se urcuje zapojen. V naem prpad je vybrna prmo dosedac plocha (Obr. 3.5). Obr. 3.5: urcen zapojen Vsledn tabulka Publikovn trubek a potrub (Obr. 3.6) Obr. 3.6: pln definovan tabulka Publikovn - 14 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Soucst otocme a pouijeme stejn postup u druhho pripojovacho otvoru. Prepneme na pripojen 2 podle obrzku a dle pokracujeme stejn jako v predchozm prpad. Po jeho definici stiskneme tlactko OK. Nyn mme soucst pripravenou pro publikovn jako trubky a potrub. 3.2 PUBLIKOVN DO OBSAHOVHO CENTRA Soucst je pripravena pro publikovn jako trubky a potrub. Dalm krokem je zvolit v nabdkov lit Nstroje publikovat soust (Obr. 3.8). Zobraz se tabulka Publikovat (Obr. 3.9). V tto tabulce vytvorme prslunou sloku podle potreby a pojmenujeme soucst, v naem prpad CAREX DN80. Nakonec stiskneme tlactko Publikovat. Nyn je soucst pripravena pro vkldn do potrubnho systmu prmo z Obsahovho centra. Takto musme publikovat vechny soucsti, kter budeme potrebovat a nejsou obsaeny v Obsahovm centru. Obr. 3.8: publikovn soucsti - 15 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 3.9: okno Publikovn 4. TAEN POTRUB Nastaven Stylu potrub a Publikace soucst do Obsahovho centra je ji znm. Nyn se zamrme na samotn taen potrub. Jak ji bylo receno ve, potrub se tvor v reimu sestavy. Pro nzornost vysvtlme taen potrub na prkladu. 4.1 TVORBA TRASY - sestavu musme nejdrve uloit - stiskneme tlactko Vytvoit veden potrub - nastavme Styl potrub (popsno v kapitole 2.1) V naem prpad jsme tmr vdy pripojovali potrub k prstroji, ci jinmu prvku pres privarovac prrubu. Proto trasu zacnme vloenm potrebnch prrub a tsnn, kter jsme si dopredu publikovali nebo jsou obsaeny prmo v Obsahovm centru (Obr. 4.1 a 4.2 ) - 16 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.1: vbr prvku z Obsahovho centra Obr. 4.2: vloen prvky z Obsahovho centra - 17 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Dle stiskneme tlactko Pipojit tvarovky (Obr. 4.3), tm budeme umstovat jednotliv prvky do patricnch poloh. Obr. 4.3: okno Pripojit tvarovky Voln tvarovka Nejdrve musme oznacit Volnou tvarovku. Po priblen kurzoru k okraji tvarovky Inventor nabz smr pripojen ipkou (Obr. 4.4). Tento smr mueme mnit stiskem mezernku a urcuje, jakm smrem se voln tvarovka pripoj k Zkladn tvarovce. Obr. 4.4: pripojovn tvarovky Pot stiskneme tlactko Zkladn tvarovka a kurzor priblme k okraji prvku, ke ktermu chceme potrub pripojovat. Okraj se oznac cervenou barvou a ipkou. Zde je duleit, aby ipka smrovala smrem ven z prvku (Obr. 4.5) - 18 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.5: pripojovn tvarovky Obr. 4.6: okno Pripojit tvarovky Zkladn tvarovka V nabdce Zapojen zvolme monost Uivatelsky definovan. Tm se zprstupn okno Vzdlenost, do kterho vepeme hodnotu tloutky pripojovan prruby. V naem prpad 26mm (Obr. 4.6 a 4.7). Pokud bychom zvolili u Voln tvarovky obrcen smr ipky, byla by hodnota 0mm, z duvodu, e ipky na Voln tvarovce a na Zkladn tvarovce po pripojen smruj proti sob. - 19 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.7: definovn uivatelsk vzdlenosti Po stisknut tlactka Pout je operace dokoncena a vsledek je zobrazen na Obr. 4.8. Obr. 4.8: pripojen tvarovka Stiskneme tlactko Storno a pokracujeme stejnm zpusobem pri zadn polohy ostatnch soucst (Obr. 4.9) - 20 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.9: pripojen tvarovky Pokud chceme tvarovku otocit (v naem prpad se jedn o ventil), musme oznacit prslunou tvarovku a stisknout prav tlactko myi. Zobraz se nabdka, ve kter vybereme Upravit orientaci tvarovky (Obr. 4.10). Pot na orientacnch ipkch zvolme smr otocen (Obr. 4.11), stiskneme prav tlactko myi a zobraz se dal nabdka, kde zvolme Zadejte hel (Obr. 4.11). Dle zadme hel a potvrdme zelenm zatrtkem (Obr. 4.12). Obr. 4.10: otcen tvarovky - 21 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.11: zadvan hlu pro otocen tvarovky Obr. 4.12: hel otocen tvarovky Vsledek otocen vidme na obrzku 4.13. Je zde pripojeno i druh tsnn a druh prruba. - 22 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.13: vsledn cst Nyn mme ve pripraveno pro samotn taen potrub. - stiskneme tlactko Nov trasa tm se dostaneme do dalho menu, kde budeme tvorit trasu - stiskneme tlactko Spustit nebo pokraovat v definici trasy Priblme kurzor k okraji prruby, ten zcerven a zobraz se ipka. Zde, stejn jako u Zkladn tvarovky, musme dodret, aby ipka smrovala smrem ven, jak je vidt z obrzku 4.14. Dle se nm zobraz orientacn kr a otcec ipky (Obr. 4.15). Zadme smr a dlku taenho potrub. Obr. 4.14: poctek trasy potrub - 23 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Smr potrub zadme priblenm kurzoru k vhodn csti orientacnho kre (neklikme) a dlku tak, e prmo zacneme pst na klvesnici prslunou hodnotu, tu pak potvrdme stisknutm zelenho zatrtka. Obr. 4.15: zadvn dlky trasy V novm bod se zobraz se nov orientacn kr (Obr. 4.16). Pot mueme pokracovat v trase libovolnm smrem jako v predchozm prpad. Pokud vak chceme dle pokracovat nkterm prvkem z Obsahovho centra (v naem prpad to bude redukce a na ni navazujc dal prvky) musme trasu ukonit. Stiskem pravho tlactka myi vyvolme nabdku, kde zvolme Hotovo (Obr. 4.16). Tuto operaci mueme provst tak stisknutm Esc. Znovu stiskneme prav tlactko myi a zobraz se dal nabdka, kde zadme Dokonit pravy (Obr 4.17). Tm se dostvme zpt do prvnho menu, kde stiskneme tlactko Obalit potrubm. Vsledek vidme na obrzku 4.18. - 24 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.16: nov bod trasy Obr. 4.17: 3D ncrt trasy potrub - 25 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.18: hotov cst potrub Po vloen potrebnch prvku z Obsahovho centra (Obr. 4.19), ve popsanm zpusobem, mueme dle pokracovat v taen trasy potrub stiskem tlactka Spustit nebo pokraovat v definici. Trasu zacnme stejnm zpusobem, jakm jsme tvorili predchoz trasu potrub. Po priblen kurzoru myi k okraji prvku okraj zcerven a zobraz se ipka, jej smr mueme mnit stiskem mezernku. ipka mus vst ven z prvku, jak je vidt z obrzku 4.19. Obr. 4.19: pridn dalch prvku potrub - 26 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Pokud chceme toto potrub pripojit do predem pripravenho otvoru, stac k nmu priblit kurzor myi, okraj otvoru zcerven a zobraz se ipka (Obr. 4.20). Po potvrzen Inventor nabdne vhodnou trasu potrub (Obr 4.21). Stiskem Esc trasu ukoncme. Pot stiskneme prav tlactko myi a vyvolme nabdku, kde zadme Dokonit pravy. Tm se opt dostvme zpt do prvnho menu, kde stiskneme tlactko Obalit potrubm. Vsledek vidme na obrzku 4.22. Obr. 4.20: poctek nov trasy potrub Obr. 4.21: 3D ncrt trasy potrub - 27 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 4.22: dokoncen potrub Pokud chceme pokracovat v trase vloenm nkterho prvku z Obsahovho centra a pot dle pokracovat v taen potrub, co u clenitjch potrub bv velmi casto, setkvme se s problmem pri prechzen z jednoho menu do druhho. Tento prechod je nrocn casov i pro celou PC sestavu (hlavn zatovn pamti RAM). 5. HARDWEROV NRONOST Nyn se dostvme k otzce hardwarov nrocnosti, kter je nejduleitjm aspektem pro modelovn podobnch sestav. Pro tvorbu takovch projektu jako v naem prpad je zapotreb silnho hardwarovho vybaven. Tuto prci jsme ve velk mre zpracovvali na poctacch tto konfigurace (uvedeny jsou pouze zkladn prvky): Procesor 2 x Intel Pentium 4, 3.00 GHz Systmov pamt 1GB Grafick karta HP NVIDIA Quadro FX540 128MB PCI-E Tato sestava je vkonn (a na systmovou pamt), ovem pro prci s tak rozshlmi sestavami jako v tomto prpad, je nutn zven systmov pamti nejmn na 3GB (doporucovna Autodeskem). S takovouto pamtovou vbavou by mla bt zarucena stabilita. Pro sprvnou funkci je nutn instalovat servise packy (SP1, SP2, SP3), kter zlepuj funkci programu. Dal nutnost je staen certifiktu pro grafick karty a jeho pidn do registr systmu. Pak je zajitna pln kompatibilita grafick karty s programem. - 28 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy 5.1 DSLEDKY NEDOSTATENHO HARDWEROVHO VYBAVEN Pri nedostatecnm hardwarovm vybaven mue dojt k chybovm hlkm a pdu programu. Nkter tato hlen se bhem tvorby naeho projektu zobrazovala pomrn casto. Zde nyn uvedeme nejcastj prpady. Tato chyba se zobrazovala pri tvorb nov trasy, pri pokusu o nvrat do hlavnho menu. Obr. 5.1 Upozornn tohoto typu se zobrazilo po nrocnjch opravch potrubnho veden. Obr. 5.2 6. ZVR Tento modul, jako pokrocil zpusob nvrhu a tvorby tras potrubnch systmu, je z naeho pohledu svmi monostmi dostacujc pro vyuit v prumyslov praxi. Uivatelsk prostred je prjemn. Jednou z mla nevhod je, e systm tvorby tras je pro mn zkuenho uivatele neprehlednm. Nkter prkazy jsou a prli uschovan v nabdkch a zpomaluj prci. Tento problm vak natst se vzrustajcmi zkuenostmi miz. Ovem nedostatek graficky odlienho potrub ve stromov strukture prohlece, kter je neviditeln, je velkm nedostatkem a zhoruje prehlednost. Casov spora pri pouit tohoto software je zvisl na dvou zkladnch faktorech: 1. Hardwarov vybavenost firmy. Cm sloitj projekty budou reeny, tm nroky na pouvan hardware znacn narustaj. 2. Zkuenosti uivatele tohoto software. Hlavn vhoda programu je v tom, e pracujeme v prostoru a veker chyby, kter se ve 2D vkresech ztrcely, jsou okamit viditeln a mueme je opravit jet v dob nvrhu, co etr cas a hlavn penze. Dal vhodou je tvorba potrebnch vkresu, neomezenho poctu libovolnch rezu podle potreb projektantu. Monost vykreslen veden potrub ve 3D je mnohem nzornj ne 2D vkresy. Vhodou je tak monost prezentace budoucho stavu projektu zkaznkum. - 29 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy 7. GALERIE Obr. 7.1: Strojovna cisticky odpadnch vod v Prbrami pred rekonstrukc - 30 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 7.2: model strojovny cisticky odpadnch vod v Prbrami Obr. 7.3: bokorys strojovny - 31 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 7.4: pohled do strojovny Obr. 7.5: cst potrubnho systmu ve strojovn - 32 - AUTODESK INVENTOR - Potrubn systmy Obr. 7.6: prvn a druh patro strojovny Obr. 7.7: ukzka csti vkresu 3D potrub generovanho do podoby 2D vkresu


Recommended