Home >Documents >Jak na to aneb dlu¾n­k¯v pr¯vodce

Jak na to aneb dlu¾n­k¯v pr¯vodce

Date post:22-Jul-2016
Category:
View:235 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Description:
Brožura, která napomáhá zorientovat se v dluhové problematice. 1. vydání, Olomouc 2013
Transcript:
 • Aneb dlunkv prvodceBc. Irena Sedlkov, Mgr. Monika VinklrkovGrafick zpracovn a sazba Kateina Mankov.

  www.podaneruce.cz

  Vydala Spolenost Podan ruce o.p.s.

  Program prce s klienty v konfliktu se zkonem

  Spolenost Podan ruce o.p.s.

  Tento materil je financovn v rmci programu prevence

  kriminality Statutrnho msta Olomouce

 • Jak na to?Aneb dlunkv prvodce

 • Prvodce, kterho drte prv v ruce, m za cl pomoci Vm zorientovat se v dluhov pro-blematice.

  Naleznete zde nap. informace jak si sv dluhy zmapovat, jak pedchzet navyovn dluhu,

  jak s viteli komunikovat a co Vs ek, pokud sv zvazky nesplcte vas. Prvodce je tak

  doplnn o vzory rznch podn a dost a adres uitench kontakt.

  Pokud budete potebovat vce informac k jednotlivm tmatm, nebo je nenajdete vbec,

  mete se obrtit na pracovnky Programu prce s klienty v konfliktu se zkonem i na n-kterou z organizac uvedench v adresi kontakt na konci broury.

  Doufme, e Vm prvodce bude dobrm pomocnkem pi een Va situace.

  Tm pracovnk Programu prce s klienty v konfliktu se zkonem

 • Obsah

  Mapovn dluh.......................................................................................................................5

  Osobn rozpoet........................................................................................................................7

  Vvoj dluhu v ase..................................................................................................................10

  Exekuce....................................................................................................................................15

  Oddluen.................................................................................................................................21

  Vzor........................................................................................................................................24

  Kontakty na instituce..............................................................................................................31

  Slovnek.................................................................................................................................33

  Podpis nen jen souhlas, je to projev cel vle, kter se ned ji zmnit ani odvolat. Proto je nutn se svm podpisem nakldat velice obezetn.

 • 5Mapovn dluh

  Mapovn dluh

  Ve chvli, kdy ptrte v pamti po tom, komu dlute, jak velkou st dluhu vm zbv uhra-dit a v jakch msnch spltkch. Nevte, na jak et mte souasn pohledvky hradit a

  neorientujete se v dopisech, kter vm vitel zaslaj?

  Jako prvn krok doporuujeme udlat si podek ve svch zvazcch. Sepite si tedy seznam

  vitel, dlunou stku u kadho z nich, msn spltku, poet msc/dn, kter ji ne-splcte.

  Kde mohu sv dluhy zjistit?

  Je teba si uvdomit, e dluhy mohou vzniknout ze tchto zkladnch zdroj:

  Ze zkona je to nap. sociln a zdravotn pojitn, dan, vivn, povinn ruen, pokuty

  (jzda na erno, ruen nonho klidu, vtrnictv), poplatky (odpad, domc zve,) atd.

  Ze smluv nap. njem, energie (nezaplacen ty, nedoplatky), pjky, ruitelstv, poplat-ky za telefon, manelstv atd.

  Dluhy z trestn innosti: nklady soudnho zen, nklady za advokta, nklady za v-kon vazby i vkon trestu odnt svobody, nhrada kody pokozenmu, pokuty z pestup-kovch zen, pokuty od Policie atd.

  Registr dlunk (nap. SOLUS, BRKl, NRKl, CR ) zde najdete nkte-r sv zvazky vi bance, telefonnm opertorm, distributorovi ener-gie atd. Zasln vpisu z tohoto registru je zpoplatnno.

  Pozor si dvejte na CERD (Centrln registr dlunk R), daje v tomto

  registru nemus bt pravdiv.

  Jestlie vte o svch exekucch, kontaktujte nap. exekutorsk ad v mst Vaeho bydlit

  s tm, a Vm zalou pehled vedench exekuc pod Vam jmnem.

  Tot mete udlat i zaslnm dotazu na pehled exekunch zen na okresnm soud

  v pslunm mst Vaeho trvalho bydlit. Dopis adresujte na tzv. exekun oddlen. Vy-zen dosti trv do 15 kalendnch dn.

  Napite vem, kterm dlute, tedy vitelm, a Vm zalou vyjden, v jakm stavu se V

  dluh nachz.

 • 6 Mapovn dluh

  Jednejte s viteli, informujte je o sv situaci (e jste nap. bez pjmu, ve vkonu trestu

  atd.). Podejte je o monost spltkovho kalende, o snen spltek, i jejich odklad (viz.

  vzory dokument).

  Jakmile dostanete vechny odpovdi, mete si ve poznamenat a shrnout do pehledn

  tabulky (viz. vzor tabulka pehledu dluh).

  Vzor tabulka pehledu dluh

  VITEL(Kontakt, druh

  dluhu)

  CELKOVVE

  DLUHU(v jak je dluh

  fzi)

  VE MSNSPLTKY

  POSLEDN SPLTKA

  POZNMKY

 • 7Osobn rozpoet

  Osobn rozpoet Pjmy x Vdaje

  Ve chvli, kdy ji vte, komu a kolik dlute, muste si rozmyslet, jakou stku mete pravi-deln msn splcet. Doporuujeme vytvoit si rozpoet (viz. vzor tabulka pjm a vda-j), a u za sebe jako jednotlivce nebo za celou rodinu. V rozpoet by ml obsahovat Vae

  pjmy a tak Vae vdaje. Mete si je tak rozdlit na vdaje, kter muste zaplatit a na ty,

  kter zaplatit mete (daj se ppadn omezit, upravit).

  Pklady pjm:

  Mzda ze zamstnn, z brigdy

  Dchody (starobn, invalidn, vdovsk)

  Dvky hmotn nouze, pdavky na dt

  Podpora v nezamstnanosti

  Pjmy z pronjmu majetku

  atd.

  Pklady vdaj:

  Bydlen (njemn, energie, komunln odpad opravy)

  Jdlo

  Spltky (dluhy, povinn ruen, pojistky atd.)

  Obleen

  Doprava jzdn do zamstnn, provoz auta, pojitn auta

  Platba za telefon, internet, televizn poplatky atd.

  Hygienick poteby, lky, nvtvy lkae

  Vivn

  Kultura, sport

  Cigarety, alkohol

  Spoen (tvorba rezerv pro ppad nenadlch situac)

  atd.

 • 8 Osobn rozpoet

  Touto formou zjistte, zda a kolik mete vitelm splcet. Peliv se zamyslete nad tm,

  zda mete zvit sv vdaje (nap. brigdou, dvkami, pomoc rodiny) a ppadn nkde

  uspoit (nap. omezit vdaje za obleen, telefon i cigarety).

  Pot co zjistte, jak finance mete uvolnit na spltky dluh, myslete na to, e je nutn roz-dlit vem vitelm stejnm dlem a ne nkoho upednostovat. Upednostnn vitele je

  povaovno za trestn jednn.

  Ve svm rozpotu myslete tak na vytvoen rezervy na neekan

  vdaje. Mete onemocnt, dostanete vpov z prce, rozbije se Vm

  praka, auto atd.

  1

 • 9Osobn rozpoet

  Vzor tabulka pjm a vdaj

  Vdaje co MUSM zaplatit

  stka Datum Pjmy stka Datum

  Njem Plat ze zamstnn

  Elektina Plat z brigdy

  Plyn Rodiovsk

  Sluby (popelnice apod.)

  Pdavek na dt

  Jdlo Pspvek na bydlen

  Obleen, obuv Sociln pplatek

  Cestovn (MHD, automobil)

  Jin soc. dvky

  Telefon (mobil, pevn, internet)

  Vivn

  Lky Dchod

  Sluby Podpora v nezamstnanosti

  Alkohol, cigarety Doplatek na bydlen

  Pojitn, spoen, vivn

  Rezerva

  Dal vdaje Rezerva

  Dal vdaje Dal pjmy

  Dal vdaje

  CELKEM: CELKEM:

 • 10 Vvoj dluhu v ase

  Vvoj dluhu v ase

  Fze, ve kterch se me dluh nachzet, jsou nsledujc:

  1. prodlen opodn spltek

  2. upomnka (prvn a tet)

  3. odstoupen od smlouvy a prohlen vru za splatn

  4. inkasn/vymahask spolenost

  5. soudn nebo rozhod zen

  6. rozhodnut, nlez

  7. exekuce

  DLUH

  PRODLEN PLATEB

  (komunikace s vitelem)

  UPOMNKY(dohoda o spltkovm kalendi)

  VZVA(posledn upomnka)

  ODSTOUPEN OD SMLOUVY, SPLATNOST VRU

  (uhrazen celho dluhu)

  INKASN SPOLENOST

  (pedsoudn jednn)

  SOUDN ZEN / ROZHOD ZENN

  EXEKUCE

  (srky z pjmu, blokace tu, prodej majetku)

 • 11Vvoj dluhu v ase

  Prodlen opodn spltek

  Zde plat, e m dve dojde ke komunikaci s vitelem, tm vt je ance na vyjednn

  een. Vtinou lze v tuto chvli domluvit monost odkladu splatnosti, pravy spltkovho

  kalende - dost o snen spltek i odklad spltek (viz. vzory).

  Samozejm mete vitele kontaktovat i v ppad, e doposud dn splcte, ale vzhle-dem k nepzniv ivotn situaci (ztrta zamstnn, nemoc, pedluen, nstup do vkonu

  trestu atd.) jste si vdomi, e v blzk budoucnosti nebudete schopni svm finannm zvaz-km dostt.

  Upomnka (prvn, druh)

  Dlunk, kter nereaguje na obdrenou vzvu k hrad, nebo nespln to, na em se s vi-telem domluvil, me obdret dal vzvu. Zde je tak nutn okamit zat komunikovat

  s vitelem a pokusit se dojednat zpsob splcen dluhu nap. spltkov kalend. Stle

  toti existuje monost vyhnout se soudnmu zen a zamezit nrstu dluhu o nklady spo-jen se soudnm zenm.

  Odstoupen od smlouvy a prohlen vru za splatn

  Pokud si nebudete plnit povinnosti vyplvajc ze smlouvy, vitel me od smlouvy od-stoupit. Odstoupenm od smlouvy se stv v zvazek splatn v jeho pln vi. K dlun

  stce jsou vtinou pipsny smluvn pokuty za prodlen. V tto fzi me bt dluh pedn

  vymhac firm. Ale i v tomto stdiu je mon pokusit se s viteli domluvit na spltkovm

  kalendi.

  Dve nebyl dlunk o existenci dluhu a jeho splatnosti informovn. Od 1. 1. 2013 plat povinnost pro vitele, aby dlunka informoval, vy-zval ho k zaplacen, tedy poslal tzv. pedalobn vzvu. Lhta je mini-mln 7 dn ped podnm nvrhu na zahjen soudnho zen.

  Inkasn/vymahask spolenost

  Vitel me v takov situaci vyut slueb tzv. inkasn spolenosti (vymahaskch firem).

  Tato spolenost pot vymh dluh msto vitele nebo pro vitele. Inkasn spolenost me

  dluh od vaeho vitele odkoupit a tm se stv vitelem novm. Nebo dluh vymh na z-klad smlouvy mezi vitelem, v dluh pat i nadle firm, se kterou jste uzaveli smlouvu.

 • 12 Vvoj dluhu v ase

  V praxi se mete setkat s tm, e v tuto chvli je vt ance na domluvu pravy spltkovho

  kalende. Inkasn firma Vs me kontaktovat psemn, telefonicky i osobn i zveejn

Embed Size (px)
Recommended