Home >Documents >Jak pst odborn© publikace

Jak pst odborn© publikace

Date post:21-Jan-2016
Category:
View:29 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Jak psát odborné publikace. Pavel Janoš. O čem psát?. Zaměření vědecké práce – získávání nových , objektivních, obecně platných , … poznatků vs. Téma článku (článek není výzkumná zpráva, téma článku se nemusí krýt s tématem projektu, …). Článek musí mít nějakou ideu. Etické aspekty. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Jak pst odborn publikace

  Pavel Jano

 • O em pst?Zamen vdeck prce zskvn novch, objektivnch, obecn platnch, poznatk

  vs.

  Tma lnku (lnek nen vzkumn zprva, tma lnku se nemus krt s tmatem projektu, ). lnek mus mt njakou ideu.

 • Etick aspektyZ etickho kodexu vzkumnch pracovnk AV R:

  Vzkumn pracovnk:zamuje svj vzkum na rozen hranic vdeckho poznn,pedv vsledky svho vzkumu odborn veejnosti,pi zveejovn svch poznatk odpovd za jejich plnost a ovitelnost,uchovv primrn data a dokumentaci,neduplikuje vzkum proveden jinde,me bt uveden jako (spolu) autor publikace, pokud tvrm zpsobem pispje k jejmu vzniku,nedl zbyten vsledky a poznatky do vce publikac

 • Etick aspektyZ etickho kodexu vzkumnch pracovnk AV R obecnj poadavky:

  Vzkumn pracovnk:vede-li vzkumn tm, db na korektnost a otevenost ve vzjemn komunikaci a vysth se neodvodnn autokratickch metod,

  neobhajuje a nekryje chovn, kter je v rozporu se zsadami uvedenmi v tomto kodexu, a to ani poukazovnm na nutnou poslunost a loajalitu,

  vyvozuje dsledky z ppadnho neetickho chovn svch spolupracovnk.

 • Etick aspekty ve vztahu k publikovn

  Nejvt proheky:

  plagitorstv,

  self-plagiarism, duplicitn publikovn,

  fragmentace publikac,

  publikovn falench vsledk, nepodloench hypotz, otzka autorstv/spoluautorstv

 • Struktura vdeck prce

  co je znmo == co novho jsme zjistili

  jak metody jsmek tomu pouili

  Tyto ti sti tvo hlavn kostru kad odborn publikace

 • Podrobnj struktura odbornho lnkuTitleAbstractKey wordsIntroductionMaterials and Methods/ExperimentalResults and Discussion (t oddlen)ConclusionsAcknowledgementsReferencesSupplements

 • Jak zat?Work finish publishO em to bude? Central message (? Conclusions) Pedbn nzev lnkuShromdit podklady:data (ukonit experimenty)pipravit pedbn verze tabulek, obrzkliteraturu Vybrat asopis, prostudovat instrukceOutline, osnova rozdlen do sekc, promyslet logick nvaznosti, rozdlit do sub-sekc, piblin umstn obrzk, tabulek, vyuit citac,

 • Central messageZapi klov body lnku

  Vyjdi obsah lnku jednou vtou (Novelty statement, Justification)

  Popi svou prci kolegm bhem jedn minuty

  (Pomocn cvien: Vysvtli svou prci osmiletmu dtti)

 • m zat psan lnku?Obvykl poad: Introduction-Experimental-Results and Discussion

  Lze zat i metodami (nejjednodu st)

  Abstrakt a nakonec

  Prvn verzi pst rychle, bez ohledu na pravopis, s drazem na logick nvaznosti

 • Introduction Vyjt z toho, co je znmo, ale nepopisovat obecn znm fakta pe se pro odbornky, i DP!Striktn se dret tmatu a logickch souvislost, nikoliv historick pehledUvdt pouze relevantn literrn odkazy, radji novj, pehledn lnky, zhruba do 20, kritick vbrOd znmch skutenost pejt k nevyjasnnm otzkm, naznait hypotzy, eenKonec Introduction: Uvst, m prce pispv k een naznaench problm: jak bylo uvedeno, pina jevu nen dosud zcela uspokojiv vysvtlena. Proto jsme v tto prci studovali a zjistili jsme Pst tiv!

 • Materials and methods/ExperimentalPesn a konkrtn popsat zazen, materily (vzorky), chemiklie, postupy, podmnkyKdokoliv m bt schopn experimenty opakovatNeuvd se principy metod, zejmna obecn znmch, publikovan a standardizovan postupy se uvdj odkazemPesn specifikace pstroj a chemikli:Polarograf PA-3 (Laboratorn pstroje, Praha, esk republika)NaCl p.a. (Lachema, Brno, esk republika) istota chemikli: p.a., HPLC-grade, apod. T istota vody, pprava roztok, uchovvn, apod.

 • Results and DiscussionNkdy bvaj oddlenVsledky zvl. tabulky, grafy, obrzkyobrzky a grafy: srozumiteln samy o sob (bez odkazu na text), pehledn, pli jednoduch (linern) grafy se neuvdjDiskuse: Diskutuj/komentuj/interpretuj se vlastn vsledky, jen v omezen me polemika s publikacemi jinch autor. Pli mnoho citac v tto sti svd o patn napsanm vodu. Je teba jasn odliit prokzan fakta od spekulac, vlastn vsledky od poznatk z literatury.

 • ConclusionsNkdy nebv (tvrd se, e dobe napsan lnek nepotebuje zvr), astji se ale vyaduje.Shrnuje nejdleitj vsledky a z nich vyplvajc zvry, nejlpe formou nkolika (ne mnoha) odrek.Me obsahovat doporuen pro dal vzkum, ale s mrou (max 2), jinak vznikne otzka, pro to autoi u neudlali.

 • AcknowledgementsPodkovn za konzultace, technickou pomoc, poskytnut uniktnho zazen, chemikli, jazykovou korekturu (nepehnt)Podkovn grantov agentue bv povinn.

 • Citace literaturyDva hlavn zpsoby:slem v textu, prbn [1], seznam literatury na konci je azen prbn

  Pjmenm autora (autor max. 2) + rokem vydn, seznam na konci je azen podle abecedy

 • Title, AbstractNejdleitj stiAbstrakt se pe obvykle nakonecVe zhutn form obsahuje cel lnek (bez metodick sti, pokud nen vsledkem prce), neobsahuje citace, zkratkyM obsahovat konkrtn, kvantitativn vsledkyVyhbat se neuritm vrazm, zbytenm slovm, vit kad slovoMaximln draz na srozumitelnostMe bt poadovn i grafick abstrakt, headlines,

 • Nkter obecn poznmky:jeden lnek = jedna ideastrunost, srozumitelnost, tivost, pehlednostneosobn stylstzliv vyjadovn (ne: vynikajc vsledky, skvl shoda)vynechat przdn frze, zbyten slovabe concise, konzistence, vnitn logika, logick nvaznostinemusm napsat vechno, co vm (to neznamen zamlovn dleitch fakt), plat i o citovn literaturydodrovat nr, formt, zvyklosti oboru, instrukce pro autory

 • Literatura:M. Alley: The craft of scientific writing. Springer, New York, 1996.M. Davis: Scientific papers and presentations. Academic Press, San Diego, 1997.K. Blha, J. Dvok, M. Kraus: Jak pst o chemii. Akademia, Praha, 1983.P. T. Kissinger, J.-M. Kauffmann: Quality manuscripts in analytical chemistry. Talanta 57, 601 (2002).J. Fetzer: Writing an eye-catching, high-impact paper. Anal. Bioanal. Chem. 378, 9 (2004).Editorial: Advice for first-time authors. Waste Management 25, 667 (2005).

 • San Francisco Edithttp://www.sfedit.net/newsletters.htm

  Focusing on Your Central MessageEight Steps to Developing an Effective OutlineTwelve Steps to Developing an Effective First DraftTen Steps to Writing an Effective AbstractTen Steps to Writing an Effective IntroductionTwelve Steps to Writing an Effective Results SectionFourteen Steps to Writing an Effective Discussion SectionTwelve Steps to Writing an Effective Materials and MethodsTwelve Steps to Developing Effective Tables and FIguresDeveloping an Effective TitleSelecting a JournalResponding to ReviewersEleven Reasons why Manuscripts are RejectedJournal Submission ChecklistPromoting Your PublicationEffective Use of Numbers and StatisticsFourteen Steps to Writing ClearlyEffective Word Usage in Scientific WritingGrammar and Style

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended