Home >Documents >Jednopřípadová studie

Jednopřípadová studie

Date post:16-Jan-2016
Category:
View:170 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Jednopřípadová studie. MVZ453 Výzkum konfliktů Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. 3.4.2013. Obsah. Úvod Významní autoři/díla Vývoj případové studie Definice základních pojmů Typy případových studií Cíle/funkce případových studii Formulování konceptů Specifikace a operacionalizace proměnných - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Jednoppadov studieMVZ453 Vzkum konfliktMgr. Jana Urbanovsk, Ph.D.3.4.2013

 • Obsah vod

  Vznamn autoi/dla

  Vvoj ppadov studie

  Definice zkladnch pojm

  Typy ppadovch studi

  Cle/funkce ppadovch studii

  Formulovn koncept

  Specifikace a operacionalizace promnnch

  Vbr ppadu

 • vodjedna z nejastjch kvali metod

  detailn studium jednoho ppadu

  sbrme velk mnostv dat od jednoho ppadu (X kvanti)

  zachycen sloitosti ppadu, popis vztah vjejich celistvosti

  dkladnm prozkoumnm jednoho ppadu lpe porozumme jinm podobnm ppadm

  hodnota zvis na tom, jak dobe je zaosten

 • Vznamn autoi/dla

 • Vvoj ppadov studiekoeny vhistorickch vdch

  nyn rzn odvtv vdy (spoleensk vdy,pedagogika, prvo, lkastv, informatika)

  podl na rozen americk chicagsk kola (kvali)

  pronikn pozitivismu (= rozmach kvanti) kritika PS: nen schopna poskytnout jasn nstroje kverifikaci vsledk vzkumu a hromadit teoreticky relevantn poznn

  od 80. let zjem obnoven (rovnost kvali a kvanti)

  politologie a MV: podl PS 14 % lnk (X ne ve skuten PS)

 • Definice zkladnch pojmPpad

  prostorov ohranien fenomn (jednotka) pozorovan vjednom asovm bod nebo vjednom asovm obdob (Gerring 2007)

  ohranien fenomn, kter je pkladem tdy podobnch fenomn vytvejcch populaci (Rohlfing 2010)

  vdy mus bt ppadem neho What is this a case of? = definujc otzka PS

  uzavenost, jasn hranice, vnitn logika fungovn, specifick podstata

  ideln jak asov, tak tematick ohranien

 • Pklady ppad:

  genocida ve Rwand r. 1994 coby ppad africkho etnickho konfliktu

  Somlsko od potku 90. let do souasnosti coby ppad zhroucenho sttu

  zsah NATO vKosovu r. 1999 coby ppad humanitrn intervence (?)

  Nmecko se svou zahranin politikou po 2. s. v. coby ppad civiln mocnosti

  Vae pklady?

 • Ppadov studie

  = detailn analza ppadu

  clem poskytnout hlubok porozumn nebo pinn vysvtlen ppadu

  zohleduje celkov kontext fenomnu

  poskytuje komplexn obrzek (Koan 2008)

  = intenzivn studie jednoho ppadu, kde je elem studie pinejmenm sten objasnit ir tdu ppad (populaci) (Gerring 2007)

 • Typy ppadovch studi1) Jedinen PS

  sociln svt nelze teoreticky abstraktn zachytit (ontologie)

  clem hlubok porozumn ppadu a jeho dkladn prozkoumn

  draz na jedinenost ppadu

  vnitn (intrinsic) Stake 1995, konfigurativn-idiografick Eckstein 1975

  interpretativn porozumn stejn vdeck hodnota jako teoretick/pinn vysvtlen (epistemologie)

  X Gerring: nejedn se o PS (nepracuje sppadem ir tdy fenomn) oznaen single-outcome study

 • Kter znsledujcch pklad je studi pouze jednoho vsledku?

  What explains the relatively weak American welfare state?

  What explains welfare state development within the OECD?

  What explains variation in U.S. welfare spending over time?

  What explains variation in U.S. welfare spending across states?

  vce o jedinen PS viz Gerring 2007: 187-210

 • 2) Disciplinovan interpretativn PS

  jinak t ppadov studie veden teori (Levy), disciplinovan konfigurativn studie (Eckstein; Verba; George Bennett), interpretativn ppadov studie (Lijphart) i vysvtlujc ppadov studie

  na pomez mezi jedinenou a instrumentln PS

  clem popis, vysvtlen, interpretace a/nebo porozumn ppadu, nikoli teoretick generalizace

  teorie jako vodtko pro identifikovn hlavnch proces a promnnch

  vyuit existujc teorie, kter dosud na dan fenomn nebyla aplikovna

  pspvek k testovn teorie (nvrhy na vylepen teorie)

  problm selektivnho rekonstruovn udlosti

 • 3) Instrumentln PS

  ppad slou jako nstroj pro prci steori

  mnoh spolen znaky s jedinenou PS

  hodnota spov v pnosu pro obecnj, teoretick poznn

  sledovn jinho cle, ne jenpoznn danho fenomnu

  mainstreamov pstup viz dle

 • Dlen podle cl (Levy 2008):

  idiografick: clem popsat, vysvtlit nebo interpretovat urit ppad, bez nrok na generalizaci; induktivn (ateoretick) nebo veden teori

  vytvejc hypotzy: clem vyvinout obecnj teoretick pedpoklady (zobecniteln zvry)

  testujc hypotzy: clem testovat teorie (asto zpochybovno)

  tzv. plausibility probes (zjitn pravdpodobnosti): clem zpesnit hypotzu nebo teorii, zlepit operacionalizaci promnnch, zjistit vhodnost ppadu jako nstroje pro testovn teorie (pilotn studie)

  dal pklady dlen ppadovch studi viz Hendl 2008: 102-103; Lijphart 1971: 691; Eckstein 1975: 96-123

 • Cle/funkce ppadovch studijedinen PS vnitn cl: porozumn danmu ppadu

  instrumentln PS i vnj cle: tvorba, hodnocen/testovn, pp. modifikace teorie

  PS jistj vposuzovn toho, zda a jak promnn ovlivnily vsledek, ne toho, do jak mry jej ovlivnily

 • Rohlfing 2010

 • Formulovn konceptkoncept = nco, o co se zajmme

  nco velkho a obecnho (vlka)nco specifickho (mrov proces nsledujc po konfliktu)

  Goertz 2006: 3 rovn koncept:

  zkladn koncept (background concept) = obecn fenomn, o kter se zajmmesystematizovan koncept (systematized concept) = definice zkladnho konceptuoperacionalizace konceptu = uren hodnot, kterch mou nabvat promnn (= udlme koncept pouitelnm pro empirick vzkum)

  podobn Adcock Collier 2001: 4 rovn koncept

  vce o vytven koncept viz Goertz 2006; Adcock Collier 2001

 • Adcock Collier 2001: 531

 • Pklad formulovn konceptu:

  1. rove participace voperacch na udren mru

  2. rove participac rozumme zapojen vojenskch/civilnch jednotek pispvajcch stt dodan operace na udren mru

  3. rove koncept (participaci) operacionalizujeme jako poet vyslanch vojenskch/civilnch jednotek do operace na udren mru

  4. rove hodnoty pro konkrtn ppad/y (nap. poet eskch vojk voperaci na udren mru v Gruzii)

  Vae pklady?

 • Specifikace a operacionalizace promnnchzk souvislost s koncepty

  nezvisl promnn (X) = pina (faktor, determinant, vysvtlujc promnn)

  zvisl promnn (Y) = dsledek (vsledek, vysvtlovan promnn)

  + zprostedkujc a kontroln promnn

  promnn specifikovny na zklad teorie (+ expertza vdce)

  pi irokm definovn promnnch problmy s urenm hodnot (= operacionalizac)

  kvali i kvanti hodnoty

  Zkuste si specifikovat a operacionalizovat sv promnn (X a Y).

 • Vztahy mezi promnnmi: pinn efekty

  pinn mechanismy

 • pinn efekty v zjmu kvanti vdcuren vlivu jednotlivch promnnch

  pinn mechanismy v zjmu kvali vdc (vedle p. efekt)intervenujc propojen mezi nezvislou a zvislou promnnou obr.: kroky 1 a 10 mezi X a Y (logick nvaznost)psob pouze uvnit uritho kontextu ne vdy meme procesy bezprostedn pozorovat meme je nedokonale odvodit a hypoteticky pedpokldat na zklad dat

  pinn efekty meme zjistit i bez znalosti pinnch mechanism X pinn mechanismy bez znalosti efekt identifikovat nelze

  rozbor/sledovn procesu (process tracing) technika k zachycen pinnho mechanismu

  vce o sledovn procesu viz George Bennett 2005: 205-232; Checkel 2008: 114-127

 • Vbr ppaddal krok v tvorb PS

  jedna z nejvtch nstrah PS, vliv na kvalitu a platnost vzkumu

  jedinen PS vbr na zklad jedinenosti ppadu

  instrumentln PS vbr specifickmi metodami z populace ppad spov na analze populace (nutn jej znalost)

  Gerring 9 technik vbru ppad: typick, rozmanit, extrmn, vymykajc se, vlivn, klov (= nejpravdpodobnj a nejmn pravdpodobn), tzv. pathway, nejpodobnj a nejodlinj ppad

 • (Gerring 2007: 89-90)

  Techniques of case-selectionDefinitionUses1. Typical Cases (one or more) are typical examples of some cross-case relationship.Hypothesis testing 2. DiverseCases (two or more) illuminate the full range of variation on X1, Y, or X1/Y. Hypothesis generating or hypothesis testing 3. ExtremeCases (one or more) exemplify extreme or unusual values on X1 or Y. Hypothesis generating 4. DeviantCases (one or more) deviate from some cross-case relationship. Hypothesis generating

 • 5. InfluentialCases (one or more) with influential configurations of the independent variables. Hypothesis testing6. CrucialCases (one or more) are most- or least likely to exhibit a given outcome. Hypothesis testing 7. PathwayCases (one or more) where X1, and not X2, is likely to have caused a positive outcome.Hypothesis testing 8. Most-similarCases (two or more) are similar on specified variables other than X1 and/or Y.Hypothesis generating or hypothesis testing 9. Most-differentCases (two or more) are different on specified variables other than X1 and Y.Hypothesis generating or hypothesis testing

 • nejuvanj techniky vbru ppad:

  klov, nejpravdpodobnj a nejmn pravdpodobn ppad testovn teorie

  vymykajc se a extrmn ppad vytven teorie

  klov ppad

  co nejvce odpovd pedpokladm existujc teorie

  pokud ve vech smrech odpovdal testovan teorii a jej pedpovdi o procesu a vsledku byly chybn, pak je zejm chybn i sama teorie

  vpraxi tk najt teorii dostaten specifickou k uren klovho ppadu nejpravdpodobnj a nejmn pravdpodobn ppad (Eckstein)

 • ppad, kter je nejmn pravdpodobn pro testovanou teorii, ale nejvce pravdpodobn pro ostatn teorie

  = nejlep mon dkaz pro poslen teorie

  teorie prola tzv. nejtvrdm monm empirickm testem

  ppad, kter vypad jako nejpravdpodobnj pro testovanou teorii, ale uke se platn i pro alternativn teorie

  = zpochybnn teorie

  teorie neprola tzv. jednoduchm testem

 • vymykajc se ppad

  vykazuje pekvapujc hodnotu jeho promnn

  deviantn = anomln, nenormlnasto produktem testovn teorie

  extrmn ppad

  vykazuje extrmn hodnotu zvisl nebo nezvisl promnn

  vce o vbru ppad viz Gerring 2007: 86-150; Seawright Gerring 200

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended