Home > Documents > Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

Date post: 05-Apr-2018
Category:
Author: dana-clloviecik
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 36

Transcript
 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  1/36

  Solrn systmy Junkers

  pro pfipravu tepl vody

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  2/36

  3

  Zklady solrn techniky JUNKERS

  1 Zklady solrn techniky

  Slunen energieSlunce nm poskytuje energetick potencil, kterlze bez omezen vyuvat. Slunce, kter je stfiedem

  na planetrn soustavy je vzdlen od zem 150milin km. Je jedinm zdrojem energie pro nae

  Kvta solrnho pokrytPokud se domnvte, e v naich reginech nestaslunce pro pfipravu tepl vody, pak se mlte (vizobr. 2). Od severu po jih R sta intenzita oslunnk tomu, aby slunen energie pokryla v prmru

  minimln 60% z celkovho mnostv energie po-tfiebn pro pfipravu tepl vody. V lt toto pokryt ina 100%. V ostatnch mscch zajiuje V topnsystm s kotlem doohfiev solrn ohfivan vody napoadovanou teplotu.Pfii solrn podpofie vytpn se pohybuje sporaenergie pro pfipravu tepl vody a vytpn, dle tepel-n izolace a spotfieb tepla v rozmez 15% a 35%.V kolektoru me bt vyuito nejen pfim oslunn,ale i difzn zfien. Dky tomu me kolektor pfiijmata 300 W/m2 energie i ve dnech pod mrakem.

  1050

  10501050

  1050

  1050

  1150

  11501200

  1200

  1200

  1250

  1250

  1100

  1100

  1100

  1100

  %

  Energetick pokryt slunenm

  osvitem pfii ohfievu tepl vody

  ivotn prostfied. Bez slunenho zfien by neexisto-valy vtr, d, fieky, ropa, uhl, zemn plyn, rostliny anebylo by ivota. Ji 5 miliard let udruje tedy Sluncenai Zemi pfii ivot a snad jet po stejnou dobu nmbude i v budoucnosti bezplatn darovat cenn teplo.

  Pouze za 20 min. nm posl na Zem tolik energie,kolik lidstvo spotfiebuje pfiiblin za jeden rok.

  Kvta pfirstku u solrnch systmSolrn systmy nejsou ji dlouho luxusem pro nko-lik vyvolench. Naopak, v poslednch letech bylonapfi. v Nmecku instalovno vce ne 500.000 solr-nch systm a trend je nadle vzestupn.

  Obrzek 1 Obrzek 3

  Obrzek 2 Ron sumy globlnho dopadajcho zfien na plochu v R [kWh/m2]

  Solrn systmy jsou trhem, kter bude stle dlenarstat. Kdo se v tto oblasti specializuje jako po-radce, projektant nebo instalatr, vnuje se perspek-tivn technologii s velkmi ancemi na trhu.Dimenzovn solrnho systmu mus bt mrn

  poadavkm investora, podmnkm ve kterch mtechnologie slouit a elu, ke ktermu je systmnavrhovn. K tomu by ml tento seit stenpomoci.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  3/36

  4

  Uspofidn solrnho systmu JUNKERS

  2 Uspofidn solrnho systmu k ohfievu tepl vody

  2.1 Princip funkce solrnho systmu

  Slunce zahfiv v kolektoru absorbr a v nm cirkulu-jc teplonosnou kapalinu (roztok pro teplotu od+180 C do -50 C). Ohfit roztok je transportovnobhovm erpadlem k spodnmu vmnku teplasolrnho zsobnku a pfiedv zde svoji tepelnouenergii tepl vod (TV) v zsobnku.

  Regultor teplotnho rozdlu zapne obhov erpadlosolrnho okruhu pouze tehdy, kdy je teplota v ko-lektoru vy, ne ve spodn sti zsobnku. Teplotnrozdl je indikovn pfislunmi teplotnmi idly nakolektoru a na solrnm zsobnku.

  Pfii pfili nzkm oslunn me bt solrn zsobnkdoohfit pfies obvykl zdroj tepla (napfi. topn kotel).Pomoc hornho vmnku tepla v solrnm zsobnkuje TV ohfivna na poadovanou hodnotu dle nastave-n regultoru.

  Tepelnm vrstvenm v stojcm zsobnku zstvdoohfiev omezen na horn st zsobnku, take do-ohfiev kotlem je vyuvn co nejmn. Jakmile jedosaena poadovan teplota zsobnku, je topnkotel k dispozici k ohfievu obytnch mstnost.

  Obrzek 4

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  4/36

  5

  Uspofidn solrnho systmu JUNKERS

  Obrzek 6 innost solrnho kolektoru

  2.2 Sloky solrnho systmu

  2.2.1 Slunen kolektor

  Srdcem kadho solrnho systmu je solrn ko-lektor. Ten pfijme pfies absorbr slunen paprsky apfiemn je v teplo.V tenkch trubkch absorbru proudc teplonosnkapalina sms vody a prostfiedku proti zamrznut protk absorbrem, pfiitom se zahfiv a dopravujeteplo do solrnho zsobnku TV.

  Obrzek 5 Slunen kolektor FK260

  Absorbr

  Absorbr sestv z absorbn plochy a s n pevnspojenmi absorbnmi trubkami. Plocha absorbrupfiejm oslunn a pfiemn jej v teplo. Teplonosnkapalina proud trubkami absorbru, pfiejm a do-pravuje teplo z kolektoru do zsobnku TV.

  K dosaen co nejvy innosti, jsou absorbryopatfieny specilnmi povlaky. Tyto zvyuj absorbcidopadajcho slunenho zfien a sniuj vyzafiovntepla. Slunen kolektory Junkers jsou vybavenyspeciln vrstvou Sunselect.

  Sunselect

  Povlak absorbr sunselect m absorbn koefici-ent = 95% pfii emisnm koeficientu = 5%. Tento vy-

  soce selektivn povlak je nanen systmem napra-ovn, v zulechovn skla odzkouenm zpsobemkatodovho rozpraovn. Pfiitom je na katod nan-en materil rozpraovn bombardujcmi ionty ply-nu a usazuje se tak na povrchu absorbru. Tentozpsob etfi energii, je bez emis a proto je velmi eko-logick.

  innost kolektoru

  Jak inn slunen kolektor pracuje, tzn. kolikenergie ze zfien slunce je pfiemno ve vyuitelnteplo, udv innost kolektoru.innost vak neme bt vyjdfiena pevnou hod-notou, nbr pouze jako kfiivka, ponvad se mn dlesly oslunn i rozdlu teploty absorbru a okol.

  Vkonnost kolektoru zvis naprosto podstatn natepeln izolaci a pohlcovac schopnosti absorbru.

  Solrn kolektory Junkers disponuj jak vynikajcizolac, tak i velice innmi povlaky absorbru, kterzaruuj vysokou innost.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  5/36

  7

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 7

  Obrzek 8

  3 Solrn komponenty Junkers

  3.1 Ploch kolektor FK 260

  Ploch kolektor FK 260 je uren k vestavb do

  solrnch systm Junkers s nepfimo ohfivanmizsobnky vody (SK solar) a solrn stanic (AGS 1).

  Ploch kolektory Junkers FK 260 se vyznaujdlouhou ivotnost. Vlivem uzavfien vanov kon-strukce nejsou tfieba dn svafiovan nebo lepenspoje - m proto pfiedpoklad velk ivotnosti. Trubkykolektoru jsou s absorbrem svafieny ultrazvukem.Tm je v porovnn s mkce pjenmi spoji zajitnalep teplotn stabilita.

  Popis zafizen

  Vysoce vkonn kolektor skldajc se z hlinkovvany, s hnd eloxovanm pfiidrovacm rmemskla.

  Vhodn k instalaci na stfiechu, do stfiechy a na

  plochou stfiechu.Vybaven

  Celoplon mdn absorbr opatfien nnosemSunselectu, ve vakuu napafienou vysoce selektiv-n vrstvou.

  Zakryt prismatickm solrnm bezpenostnmsklem (tl. 4 mm), odolvajcm krupobit.

  Minerln vlna (tl. 60 mm) s okrajovm pruhem,tepeln stl a bez vyvjen plynu.

  Tsnn EPDM po celm obvodu. 2 pfipoje s plochm tsnnm:

  vlevo pfievlen matice 1, vpravo vnj zvit 1

  Integrovan pouzdro idla 6 mm.

  Technick daje

  Ploch kolektor FK 260

  Rozmry (DxxV) mm 2076x1235x105

  Celkov plocha m2 2,6

  Absorbn plocha m2 2,3

  Hmotnost kg 49

  Pfipoj G1

  Obsah kolektoru l 1,6

  Max. provozn pfietlak bar 10

  Absorbce % 95 2

  Emise % 5 2

  innost a0 % 80,7

  Koeficient tepelnztrty a1 W/m2K 2,149

  Koeficient tepelnztrty a2 W/m2K 0,0222

  hel dopadu zfien korekn faktor K (50C) - 0,93

  t tepeln spd C

  Specifick tepelnkapacita c kJ/KgK 6,6

  Tab. 1 technick daje plochho kolektoru

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  6/36

  8

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 10 innost plochho kolektoru FK 260

  Obrzek 9 Tlakov ztrta solrnho kolektoru FK 260

  Teplotn rozdl Vkon kolektoru pfii sle osvituTkolektor Tokol [K] 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2

  10 K 679 W 1228 W 1778 W

  30 K 540 W 1090 W 1639 W

  50 K 360 W 909 W 1459 W

  Tab. 2

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  7/36

  9

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 11 Schma pfiipojen cirkulace na stran teplvody pfii solrnm ohfievu

  3.2 Solrn zsobnk

  3.2.1 Veobecn

  Solrn zsobnky Junkers jsou vybaveny dvmavmnky tepla. Spodn vmnk tepla je uren k pfii-pojen na solrn systm a je zhotoven z oceli.Volbou tohoto materilu nevznikaj problmy s inhibi-tory v solrnm okruhu. Na stran tepl vody jsouvmnky tepla a ndr zsobnku chrnny smal-tem. Kdyby energie zskan ze solrnch kolektor vdan moment nestaila, pak existuje monost, pfiesdruh topn registr doohfit pitnou vodu obvyklepouvanm kotlem.

  Pfiipojen na solrn stran

  V zjmu pokud mono rovnomrnho a nepfietrithoohfievu zsobnku je u solrnho vmnku tepla

  doporueno pfiipojen nbhu na horn pfipoj vedoucdo spodn spirly a zptn vtve na spodn vvodtto spirly. Tm podporuje solrn vmnk tepla,horn vmnk doohfievu pfii prbnm teplotnmvrstven v zsobnku TV.V nejvym mst mezi zsobnkem a solrnmokruhem je tfieba za elem zamezen provoznch po-ruch vlivem uzavfienho vzduchu zabudovat innodvzdunn (napfi. odvzduovac ndobu).Nabjec potrub by mlo bt co nejkrat a dobfieizolovan, aby bylo zabrnno zbytenm tlakovmztrtm a ochlazen zsobnku vlivem cirkulace v po-trub apod. Pfii vpotu mateilu potrub je potfieba

  potat s vysokm t [C] (80 C a vce) a zohlednittoto u vlivu materilov dilatace. Tlakov ztrta sezvtuje i v zvislosti na pouitm prostfiedku protizamrznut. K tomu mus bt pfiihldnuto pfii dimen-zovn obhovho erpadla.

  Omezen prtoku

  Pro co nejlep vyuit kapacity zsobnku a k zabr-nn pfili brzkho promsen doporuujeme pfitokstuden vody do zsobnku pfiedkrtit na nsledujcprton mnostv: SK 300-1 solar = 15 l/min. SK 400-1 solar = 18 l/min.

  Trval vkon tepl vody

  V technickch dajch uveden trval vkony sevztahuj na nbhovou teplotu topen = 90 C, vto-kovou teplotu = 45 C a vstupn teplotu studen vody= 10 C pfii maximlnm vkonu nabjen (vkon zdroje

  tepla je minimln tak velk, jako vkon vhfievnplochy zsobnku).Omezen uvedenho mnostv cirkulan vody, resp.nabjecho vkonu nebo nbhov teploty m zansledek snen trvalho vkonu, jako indexuvkonu (NL).

  Cirkulan potrub

  Vechny zsobnky jsou opatfieny vlastn pfipojkoucirkulanho potrub. Jeliko vak cirkulace ru tep-lotn vrstven v zsobnku, nen vhodn ji v souvislostise solrnmi systmy pouvat.

  Cirkulace je s ohledem na ztrty ochlazenm pfipust-n pouze ve spojen s asov- a/nebo teplotn fize-nm obhovm erpadlem tepl vody.asto sta zapnut obhovho erpadla na dobu 10a 20 minut tsn pfied vstvnm. Ve zbvajcm asedne zstv obsah potrub vlivem astch odbrdostaten tepl.Je tfieba nainstalovat vhodn zptn ventil RV.

  Je-li teplota zsobnku nastavena na solrnm regu-ltoru na vce ne 60 C, ml by bt z dvodu nebez-pe opafien do veden tepl vody vestavn termo-statick smova TWM. Ten je k dostn jako pfislu-enstv solrnho balku pro solrn podporu vyt-pn, kter se zatm do R nedodv a smovaTWM me bt speciln dle potfieby doobjednn.(Schma zapojen viz obr. 13 na str. 10).

  TWM je tfieba nastavit na max. 60 C.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  8/36

  10

  Solrn komponenty Junkers

  Tepeln dezinfekce

  Tepeln dezinfekce nen pro privtn rodinn domkys 1-2 byty nutn.

  V pfipad zapojen vtho objemu solrnch zsob-

  nk TV (pro vt poet bytovch jednotek), je nutnoprovdt tepelnou dezinfekci.

  V prbhu turnusov provdn tepeln dezinfekcem smysl pfiesmrovat cirkulaci k pfipojce studenvody. Tm lze cel obsah zsobnku vetn cirkula-nch potrub, nezvisle na solrnm topnm okruhu(napfi. pfii patnm poas), po krtk kontrolovanasov interval ohfit pfies normln provozn teplotu.

  Obrzek 12 Schma pfiipojen tepeln dezinfekceu solrnho ohfievu tepl vody.

  KW

  V

  SK...Solar

  3

  W

  P

  720610242-06.1R

  H

  H

  VS

  RS

  SU

  p

  Sp

  Sp

  pRV

  RV

  TDP

  Obrzek 13 Schma pfiipojen termostatickho smovae TWM u solrnho ohfievu tepl vody.

  KW

  WW Z

  RV

  ZP

  TWM

  AG

  RV

  RV

  KW

  Legenda k obrzkm 11, 12 a 13:

  AG expanzn ndoba pitn vody (doporuen)

  KW pfipoj studen vodyRHSp vratn vtev zsobnku od horn topn

  spirly zsobnku k topnmu kotliRSSp vratn vtev zsobnku od spodn topn

  spirly zsobnku k plochmu kolektoruRV zptn ventilSU spnac hodiny s tdennm programemT2 idlo teploty zsobnku na stran topn

  vody k solrnmu regultoru (PTC)T3 idlo teploty zsobnku na stran topn

  vody k topnmu kotli (NTC)TDP erpadlo pro tepelnou dezinfekciTWM termostatick smova tepl vody

  VHSp nbh topen od topnho kotle k horntopn spirle zsobnku

  VSSp nbh topen od plochho kolektoruk spodn topn spirle zsobnku

  WW pfipoj tepl vodyZ cirkulan potrub ZP obhov erpadlo

  Pro tepelnou dezinfekci mus bt spnac hodinysynchronizovny s regultorem topnho kotle, abybhem tohoto konu voda doshla nutn teploty.Kolektory pak v tomto pfipad mohou poslouitk pfiedehfievu TV.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  9/36

  11

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 14

  3.2.2 Solrn zsobnk pro pfipravu tepl vody

  SK 300-1 solar / SK 400-1 solar

  Popis zsobnku

  zsobnk tepl vody s tlakuvzdornou smaltovanou

  ocelovou ndr pl z PVC-flie s podkladem z mkk pny

  Vybaven

  ochrann anoda tepeln izolace neobsahujc freony cirkulan pfipojka istc pfiruba NTC idlo zsobnku hrdlo Rp 11/2" se ztkou pro elektrick vytpn 2 topn spirly: horn pro topn kotel, spodn pro

  solrn kolektory barevn proveden blo-ediv

  Technick daje viz. tab 3 na str. 13.

  Obrzek 15 Tlakov ztrta SK 300-1 solar

  5,04,03,02,01,00,80,60,01

  0,02

  0,03

  0,04

  0,05

  0,06

  0,08

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  Tlakovztrtavbar

  Spodn

  topn

  spirla

  (vo

  da/p

  ropyl

  en-glyko

  l55/45)

  Hornt

  opns

  pirla

  SK 300-1 solar

  7 181 465 266-14.1O

  Mnostv topn vody m3/h

  Spodnto

  pn

  spirla

  (vo

  da)

  Obrzek 16 Tlakov ztrta SK 400-1 solar

  5,04,03,02,01,00,80,60,01

  0,02

  0,03

  0,04

  0,05

  0,06

  0,08

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  SK 400-1 solar

  Tlakovztrtavbar

  Spodnt

  opn

  spirla

  (vo

  da/p

  ropyl

  en-glyko

  l55/45)

  Hornt

  opn

  spirla

  Mnostv topn vody m3/h

  Spodn

  topn

  spirla

  (vo

  da)

  Tlakov ztrta topnch spirl (v bar)

  Tlakov ztrta v solrnm topnm okruhu podstatn

  zvis na tom, zda se pouv voda nebo sms voda/glykol. Na toto se mus bezpodmnen myslet pfiivpotu tlakov ztrty!

  Pfiklad:

  U mscho pomru 55/45 voda/propylenglykol (mra-zuvzdornost do cca. -30 C) le tlakov ztrta pfiibli-n na 1,3 nsobku hodnoty ist vody.Pfii zjiovn tlakov ztrty je nutn dbt dajvrobce.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  10/36

  12

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 18 Stavebn a pfiipojovac rozmry SK 400-1 solar

  25

  55

  220 9

  09

  1006

  1111 1

  354

  1523

  7001

  591

  6 720 610 242-04.1R

  WWR 1"

  R /3 4"

  R 1"VH SP

  R 1"RHSP

  Z

  R 1"

  VS SP

  RSR 1"

  SP

  KW/ER 1"

  T3

  T2

  T

  MA

  EH

  T3

  T2

  Obrzek 17 Stavebn a pfiipojovac rozmry SK 300-1 solar

  25

  90

  403 1

  064

  1179 1

  424

  1725

  600

  1794

  6 720 610 242-02.1R

  T

  MA

  T3

  T2

  WWR 1"

  R /34"

  R 1"

  VHSP

  R 1"

  RHSP

  Z

  R 1"

  VSSP

  RS

  R 1"

  SP

  KW/ER 1"

  EH

  T3

  T2

  964

  Legenda k obrzkm 17 a 18:E vypoutn EH elektrick ohfievKW vstup studen vodyMA hofikov anodaRHSP vratn vtev zsobnku topenRSSP vratn vtev zsobnku solrT ponorn pouzdro indikace teploty

  T2 jmka idla teplotyzsobnku solrn okruh

  T3 jmka idla teplotyzsobnku topn kotel (NTC)

  VHSP nbh zsobnku topn kotelVSSP nbh zsobnku solrn okruhWW vstup tepl vodyZ pfipojka cirkulanho potrub

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  11/36

  14

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 19

  3.3 Solrn regultor TDS 1

  3.3.1 Veobecn

  zen solrnho systmu je realizovno v provozuohfievu tepl vody (pouze) solrnm regultorem TDS 1.

  Pro dosaen vysokho ronho stupn vyuit solr-nho systmu je nutn v rmci monost zamezit as-tmu doohfievu TV z kotle. Z tohoto dvodu lze dopo-ruit funkci pro fizen asu nabjen, tak jak je obsa-ena napfi. v ekvitermnm regultoru TA 270/TA 300.Dobjec cykly pfies fizen asu nabjen by mly btvoleny tak, aby zanaly zhruba 30 minut pfied odb-rovou pikou a byly omezeny na 60 minut.

  3.3.2 TDS 1

  Popis zafizen Regultor teplotnho rozdlu ke kontrole a fizen

  tepelnch solrnch systm s kolektorovm po-lem, solrn stanic, solrnm zsobnkem a do-ohfievem nebo cirkulac.

  Vbava

  Regulace teplotnho rozdlu 230 V s digitlnindikac

  Regulace zmnou otek fizenho erpadlav solrn stanici AGS 1

  Funkn kontrola

  Nastaviteln omezen teploty zsobnku 20 a95 C

  2 teplotn idla

  Funkce mfien mnostv tepla (ve spojens pfisluenstvm WMZ)

  3.3.3 Solrn okruh

  FK ploch kolektorSKsolar solrn zsobnkSP erpadlo solrnho okruhuT1 teplotn idlo (PTC) kolektorT2 teplotn idlo (PTC) zsobnk dole

  Regulace teplotnho rozdlu

  Regulace teplotnho rozdlu zabrauje astmu zap-nn a vypnn erpadla solrnho okruhu. erpadlo solrnho okruhu zapne, pokud teplotn

  rozdl mezi teplotou kolektoru T1 a teplotou zsob-nku T2 pfiekro nastaven teplotn rozdl.

  erpadlo solrnho okruhu vypne, pokud teplotnrozdl mezi teplotou kolektoru T1 a teplotou zsob-nku T2 nedoshne nastavenho teplotnho roz-dlu.

  Teplotn vypnut kolektoru

  Od teploty 130 C na teplotnm idle T1 vypneerpadlo solrnho okruhu.

  erpadlo solrnho okruhu je regultorem optzapnuto po ochlazen kolektoru pod 128 C a po-adavku na teplo idla solrnho zsobnku.

  U teplot nad 140 C se vypafiuje teplonosnkapalina v kolektoru.

  Vlivem vysokch teplot kolektoru se siln rozpnteplonosn kapalina. Je-li plnic tlak solrn expansnndoby pfili nzk, nebo solrn expansn ndobanedostaten dimenzovna, je teplonosn kapalinavyvedena pfies pojistn ventil do zchytn ndre.

  Obrzek 20 Pfiipojovac schma zkladn funkce TDS 1

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  12/36

  15

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 21 Pfiipojovac schma zapojen regultoru TDS 1

  se sadou pro mfien mnostv tepla - WMZ

  Omezen teploty zsobnku

  Omezen teploty zsobnku zamezuje pfiehfit pitnvody.

  Funkce:

  Solrn obhov erpadlo vypne, kdy namfienhodnota teplotnho idla zsobnku T2 pfiekronastavenou hodnotu.

  Solrn obhov erpadlo opt zapne, jakmileteplota zsobnku klesne o 4 K pod nastavenouhodnotu teplotnho omezen zsobnku.

  TDS 1

  Pfiednastaventeplota 60 Czsobnku T2

  Je-li na solrnm regultoru teplota zsobnku nasta-vena vy jak 60 C, pak je nutn z dvodu nebez-pe opafien vestavt do teplovodnho potrub tepel-n smova TWM. Ten lze zskat jako pfisluenstv,resp. je obsaen v solrnm balku k podpofie solr-nho vytpn. TWM je tfieba nastavit na max. 60 C(viz schma na obr. 13).

  Vypnut z dvodu nadmrn teploty

  Je-li teplotn rozdl T1 T2 vt jak 80 K, me tobt upozornn na zavzdunn systmu nebovadn obhov erpadlo.

  Technick daje k TDS 1 na strnce 16.

  Obrzek 22 Sada pro mfien mnostv tepla - WMZ

  3.4 Sada pro mfien mnostv teplaWMZ

  Vybaven

  Mfic dl prtonho mnostv s vstupem na-tn impuls.

  2 teplotn idla (PTC) 2 ponorn pouzdra

  2 ploch tsnn

  Popis zafizen Sada pro mfien solrnho mnostv tepla, zska-

  nho ze solrnho systmu pro pfiipojen k TDS 1 pfii pfiprav tepl vody

  FK ploch kolektorSKsolar solrn zsobnkSP erpadlo solrnho okruhuT1 teplotn idlo (PTC) kolektorT2 teplotn idlo (PTC) zsobnk (spodn st)T4 teplotn idlo solrnho nbhuT5 teplotn idlo vrtn vtev zsobnkuV1 prtokomr

  Z namfienho prtonho mnostv V1 a teplotnho

  rozdlu T1 T5 spot solrn regultor TDS aku-mulovanou solrn energii v solrnm zsobnku.

  Sprvn funkce a mfien jsou mon pouze s tep-lonosnou kapalinou Junkers!

  3.4.1 Schma zapojen pfii mfien mnostvtepla

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  13/36

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  14/36

  17

  Solrn komponenty Junkers

  3.5 Solrn stanice

  Obrzek 25 Tlakov ztrta AGS 1

  Prtok V [l/h]

  Tlakovz

  trtap[mbar]

  Tlakovztrtap[Pascal]

  65 7 8 102

  102

  87654

  3

  2

  102

  87654

  3

  2

  10

  102

  87654

  3

  2

  102

  87654

  3

  2

  101032 3 4 5 6 78 2 3 4 5

  7 181 465 266-23.1O

  Obrzek 24

  Popis zafizen

  Solrn stanice AGS 1 je urena pro vestavbu dosolrnch systm Junkers s nepfimo ohfivanmisolrnmi zsobnky (SKsolar) a slunenmi ko-lektory (FK 260).

  Vybaven

  erpadlo solrnho okruhu. Pfiipojovac kabel. Dva kulov ventily. Instalovateln samotn brzda v nbhu a vrat-

  nm potrub. Pojistn ventil 6 bar s manometrem.

  Dva teplomry. Indikace prtonho mnostv. Upevnn na ze, vetn tepeln izolace. Monost pfiipojen pro expanzn ndobu.

  3.5.1 Technick daje

  Tab. 7 Technick daje AGS 1

  Solrn stanice AGS 1

  Zdrojov napterpadla solrnho okruhu V 230(pfies regultor)

  Vkon - erpadla Stupe 1 40solrnho okruhu Stupe 2 W 65

  Stupe 3 100

  Pfiipojen expanznndoby G 3/4

  Svrac rouben mm 22

  Pojistn ventil bar 6

  Rozmry (VxxH) mm 500x250x170

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  15/36

  18

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 27

  3.5.2 Prton mnostv solrn stanice

  Solrn regultor reguluje prton mnostv pfieserpadlo solrnho okruhu.

  3.6 Dal konstrukn sti

  3.6.1 Solrn expanzn ndoba SAG

  Tab. 8

  Poet kolektor Prton mnostvl/min

  2 3,0

  3 4,5

  4 6,0

  5 7,5

  Obrzek 26 Diagram charakteristik erpadla

  Popis zafizen

  Expanzn ndoba pro solrn okruh.

  Vybaven

  Lakovan , pevn pl Pfiipevnn na stnu Pfipojka G 3/4 Barva bl

  3.6.2 Tlak systmu

  U systm s vkovm rozdlem do 12 m in tlaksystmu 2,5 bar a pfiipojovac pfietlak plynu v solrnexpanzn ndob 1,9 bar.

  U systmu s vkovm rozdlem nad 12 m: Zvit tlak systmu pro kad metr vky o 0,1 bar. Zvit pfiipojovac pfietlak plynu v solrn expanzn

  ndob o stejnou hodnotu.

  Solrn expanzn ndoba (pfisluenstv) SAG 18 SAG 25

  Jmenovit obsah l 18 25

  Rozmry ( x V) mm 346x298 316x378

  Pfipoj - G 3/4 G 3/4

  Pfiipojovac pfietlak plynu (nastav. z vrob. zvodu) bar 1,9 1,9

  max. provozn pfietlak bar 8 8

  Tab. 10 Technick daje SAG

  Tab. 9

  Poet kolektor Objem solrn expanznndoby

  2-4 184-6 25

  Teplonosn kapalina se vlivem vysokch teplot v ko-lektoru siln rozpn. Z tohoto dvodu je nutn mtv systmu dobfie nadimenzovanou a sprvn natla-kovanou expanzn ndobu.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  16/36

  19

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 28 Obrzek 29

  3.6.3 Odvzduovac ndoba ELT 3.6.5 Teplonosn kapalina WTF

  Popis teplonosn kapaliny WTF

  Teplonosn kapalina Tyfocor L pro provoz plo-chch kolektor Junkers Sms propylenglykol-voda Mrazuvzdornost a do -30 C

  Systm plnit pouze teplonosnou kapalinou Tyfocor Lschvlenou firmou Junkers. Pfii pouit jinch kapalinme dojt k pokozen solrnho systmu.Dal informace prosm vytte z bezpenostnholistu vrobce, kter je soust montnho nvodu.Teplonosn kapalina by mla bt kad 2 roky kon-trolovna na mrazuvzdornost a hodnotu pH.

  Popis odvzduovac ndoby ELT

  Odvzduovac ndoba pro mont na nejvymmst solrnho okruhu.

  Vybaven

  Lakovan pl z hlinkovho plechu. Tepeln izolace. Vhodn pro mont venku. 1 pfipojky k monti bez pjen. Rozmry: prmr: 110 mm

  vka: 180 mm

  3.6.4 Dal pokyny

  Pfii plnn systmu nesm bt kolektory hork, nebo

  jinak se teplonosn kapalina vypafiuje.Dva a tyfii tdny po instalaci je nutn solrn systmznovu prbn odvzduovat.

  nominln mezn hodnota hodnota

  Mrazuvzdornost -30 C -26 C

  Hodnota pH 7,5 7

  Tab. 12

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  17/36

  20

  Solrn komponenty Junkers

  Obrzek 30

  Tab. 15 Technick daje TWM

  Obrzek 31 Tlakov ztrta TWM

  3.6.6 Smova tepl vody TWM Popis smovae tepl vody TWM

  Smova TWM slou k omezen teploty TV vevodovodn sti pfii solrn podpofie ohfievu TV. (Pfii-msenm studen vody v zvislosti na teplot TV).

  Zamez monmu nebezpe opafienm. Pokud je

  nedostaten pfietlak (prtok) studen nebo teplvody nelze zskat smovanou vodu.

  Blokovateln nastaven.

  Vybaven

  Pfipojka 3/4

  Technick daje

  Smova pitn vody TWM

  Regulan rozsah +30+65 C

  Pfiesnost regulace +/- 2 C

  Prton mnostvpfii p 1 bar (KV) 1/2 a 3/4

  2,6 m3/h

  Maximln provozn teplota 85 C

  Maximln provozn pfietlak 14 bar

  Maximln pomr tlaku meziteplou a studenou vodou

  10:1

  Schma zapojen smeovae TWM najdete na obrz-ku 13 na stran 10.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  18/36

  21

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  4 Plnovn 4.1 Stanoven potfiebnho mnostv kolektor

  Kolektorov plocha mus bt pfiimfien k velikostizsobnku, spotfieb TV a klimatickm podmnkm.

  Dimenzovn mus bt po kvalitativn i kvantitativnstrnce adekvtn optimalizovno. Dleit je teplot-n hladina, se kterou v systmu pracujeme. Ideln bybylo dret stfiedn teplotu na kolektoru na rovniteploty okolnho prostfied a zamezit tak ztrtm. To jeovem nereln, aby bylo dosaeno nulovho gradi-entu teploty mezi okolm a kolektorem a proto jesnaha udret aspo teplotn hladinu v kolektoru nanejni mon rovni. Proto se pfii solrnm ohfievuTV pouvaj velk solrn zsobnky umoujc svoukonstrukc tzv. teplotn vrstven TV.Pfii solrnm pfiitpn se jev jako ideln uspokojovatpotfieby sprvn nadimenzovan nzkopotencionln

  tepeln soustavy.

  Solrn pfiprava tepl vody

  Poet potfiebnch kolektor se fid dle plnovanhokrycho mnostv solrn energie, oekvan spotfie-by vody, smru stfiechy se zfietelem svtov strany,sklonu a regionu, kde m bt systm instalovn.Solrn kryc mnostv je hodnota udvajc podlsolrn energie z celkov potfieby energie pro pfipra-

  vu tepl vody. Kryc mnostv 100% znamen, e celenergie potfiebn pro pfipravu tepl vody je poskyto-

  vna solrnm systmem.Solrn systmy pro pfipravu tepl vody jsou dimen-zovny tak, aby v lt bylo dosaeno kryc mnostv100%. Ponvad v zim svt slunce po krat dobu amn intenzivn, in prmrn ron kryc mnostvcca. 60%.

  Kryc mnostv 100% nelze v zim prakticky dosh-nout. Ji nepatrn naven krycho stupn v zimnmobdob vyaduje daleko nkladnj solrn systm.Takov systm by byl sotva rentabiln. Navc by sys-tm ml v lt nadprodukci tepla, kter jej tepeln vy-soce zatuje a me bt jen zfidka dmysln vy-

  uvna.

  Dimenzovn probh v pti krocch:

  Zjitn velikosti zsobnku; Uren pfiedbn plochy kolektor; Pfiihldnut k smru a sklonu stfiechy; Pfiihldnut k stanoviti solrnho systmu; Stanoven potu kolektor

  Druh budovy Vyuit Spotfieba tepl vody pro den a osobu (l)

  nzk stfiedn vysok

  Rodinn domek, bytJednoduch standard 30 35 40

  v soukromm Stfiedn standard 35 40 50vlastnictv

  Vy standard 40 50 60

  Sociln bytovvstavba 25 30 35

  Dm pro vce rodin Veob. byt. vstavba 30 35 45

  Nadstandardnbytov vstavba 35 40 50

  Obsah zsobnku m init 1 a 1,5 nsobek denn spotfieby tepl vody:minimln velikost zsobnku = poet osob x spotfieba vody pro osobumaximln velikost zsobnku = 1,5 x poet osob x spotfieba vody pro osobu

  Pfiklad:Pro rodinn domek s vym standardem a stfiedn spotfiebou vody se vypote velikost zsobnku pro tyfiiosoby nsledovn:minimln velikost zsobnku = 4 osoby x 50 l./os. = 200 litrmaximln velikost zsobnku = 1,5 x 4 osoby x 50 l./os. = 300 litr

  Tab. 16 Spotfieba tepl vody

  Zjitn velikosti zsobnku

  Velikost solrnho zsobnku zvis na potu osob a spotfieb tepl vody pro osobu a den. Pfiedpokldan spo-tfieba vody je stanovena v zvislosti dle druhu budovy a komfortu bydlen podle empirickch hodnot (tab. 16).

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  19/36

  22

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Obrzek 32 Jednoduch stanoven plochy kolektor

  Obrzek 33 Sklon stfiechy a odchylka od jin orientace stfiechy

  Stanoven pfiedbn plochy kolektor

  Potfiebn plocha solrnch kolektor se fid dle veli-kosti solrnho zsobnku. Pfiiblin lze uvaovat, e1 m2 plochy kolektoru ohfieje 60 l objemu zsobnku.Sprvnou plochou kolektoru pro pfislunou spotfiebu

  vody, resp. velikost zsobnku lze stanovit dleobrzku 32.

  Pfiklad:Pfii velikosti zsobnku 300 l je tfieba 5 m2 plochykolektoru.

  Pfiklad:Vypoten plocha kolektoru: 5 m2

  Pfii sklonu stfiechy 30 a orientaci stfiechy jihozpadnm smrem (SW) se sniuje spora energie o cca. 6%.O tuto hodnotu mus bt plocha kolektoru zvtena.

  Nov plocha kolektoru: 5 m2

  + 6% = 5,3 m2

  Plocha kolektor byla stanovena za pfiedpokladuoptimlnch vnjch rmcovch podmnek:Sklon stfiechy: 45Orientace kolektor: jihRegion stanovit: 1

  Pfiihldnut k orientaci a sklonu stfiechy

  V odchylnch pfipadech mus bt provedeny pfislu-n korekce. Korekn initel pro zohlednn sklonu aorientace stfiechy je tfieba zjistit z obrzku 33.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  20/36

  23

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Obrzek 34 Ron sumy globlnho dopadajcho zfien na plochu v R [kWh/m2

  ]

  1050

  10501050

  1050

  1050

  1150

  11501200

  1200

  1200

  1250

  1250

  1100

  1100

  1100

  1100

  Pfiihldnut k stanoviti systmu

  Velikost kolektorov plochy se fid dle dopadajchooslunn. Toto je udvno prmrnm ronm globl-nm dopadajcm zfienm na m2. Hodnoty jsou rzndle polohy stanovit systmu i v podmnkch tak

  malho zem jako je R. Pro stanoven slunenhopotencilu dan lokality, jsou nezbytn dlouhodob

  Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5

  Prmrn ron globln dopadajczfien [kWh/m2] 1200 1150 1100 1050 1000

  Korekn faktor prokolektorovou plochu 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2

  Tab. 17

  Pfiklad:Vypoten kolektorov plocha: 5,3 m2

  Stanovit solrnho systmu: Adle obrzku 34: pfiifiadme region 4proto dle tab. 17: korekn faktor 1,15Nov kolektorov plocha: 5,3 m2 x 1,15 = 6,095 m2

  Stanoven potu kolektor

  Ploch kolektory Junkers FK 260 maj plochu 2,6 m2.Pro stanoven potu kolektor mus bt vypotenkolektorov plocha dlena plochou FK 260. Takto

  zjitn poet kolektor je tfieba pro optimalizacihospodrnosti zaokrouhlit smrem dol, pro energe-tickou optimalizaci zaokrouhlit smrem nahoru.

  Pfiklad:Vypoten kolektorov plocha: 6,095 m2

  Plocha jednoho kolektoru: 2,6 m2

  6,095 m2/ 2,6 m2 = 2,34

  Poet kolektor pro hospodrn optimum: 2Poet kolektor pro energetick optimum: 3

  mfien a statistick prmry. Pfiesn sla lze tedyzskat u hydrometeorologick sluby. Jako pfiiblinhodnoty lze pro dimenzovn systmu pout dajez obrzku 34. Sprvnm regionem je uren i korekn

  faktor dle tabulky 17. Kolektorov plocha mus btzvtena o tento faktor.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  21/36

  24

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Pokraovn tab. 18

  Tab. 18

  Tabulka pro stanoven potu kolektor

  V tabulkch 18 a 19 je pfiehledn uveden potfiebnpoet kolektor v zvislosti od pouitho zsobnku,orientaci a sklonu stfiechy, jako i regionu, kde m btsystm instalovn.

  Relativn siln pokles spory energie pro zpadn avchodn orientovanou stfiechu (z obrzku 33) byvyadoval relativn vysok poet kolektor. Aby setomuto zamezilo, je v tomto pfipad systm dimen-zovn pro 55% sporu energie.

  Jsou-li u potu kolektor uvedena dv sla, pak nislo odpovd a 5% ni spofie energie, vt ao 5% vy.

  Solrn systmy pro pfipravu tepl vody pro 2-6 osob se zsobnkem SK 300-1 solar

  Orientace stfiechy Zpad Jiho-zpad

  Dimenzovn prosporu energie

  Sklon stfiechy []

  Poetkolektor

  v

  Jih Jiho-vchod Vchod

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  22/36

  25

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Pokraovn tab. 19

  Tab. 19

  Solrn systmy pro pfipravu tepl vody pro 6-12 osob se zsobnkem SK 400-1 solar

  Orientace stfiechy Zpad Jiho-zpad

  Dimenzovn prosporu energie

  Sklon stfiechy []

  P

  oetkolektor

  v

  Jih Jiho-vchod Vchod

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  23/36

  26

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Obrzek 35 Mont na stfiechu

  Obrzek 36 Mont do stfiechy

  4.2 Monosti monte solrnch kolektor

  Podle pfin zkaznka a stavebnch monost je mon solrn kolektory Junkers montovat tmito rznmizpsoby:

  Mont na stfiechu je nejjednodu a nejrychlejzpsob monte. Kolektory jsou montovny na nos-nm rmu. Stfien krytina zstv uzavfiena.

  Mont do stfiechy je z hlediska vizulnho velicesympatick fieen. Navc ji lze pout pro kompletnmont bez stfien krytiny.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  24/36

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  25/36

  28

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Obrzek 41 Sriov zapojen

  Obrzek 43

  Obrzek 42

  Obrzek 44

  Legenda k obr. 41, 42, 43 a 44:KF teplotn idloRL vratn vtevVL nbh

  Solrn kolektory lze zapojit jak do srie nebo pa-raleln, tak i jako kombinace sriovho a paralelnhozapojen. To umouje variabiln pfiizpsoben nakonkrtn plochu stfiechy a optimln vyuit technic-

  kch monost systmu. Maximln lze ale do sriezapojit jen 5 kolektor.

  Sriov zapojen

  Pfii sriovm zapojen kolektor je nbh prvnhokolektoru souasn vratnou vtv druhho kolektoru.Kadm kolektorem protk cel prton mnostv.Tlakov ztrty kolektor se staj. Nklady na propo-jen jsou minimln.

  Kombinovan sriov a paraleln zapojen

  Kombinace sriovho a paralelnho zapojen vyuvpfiednost obou variant. Sriov zapojen nkterchkolektor sniuje nklady na spojovac potrub. Vli-vem paralelnho zapojen tchto sriovch zapojenje tlakov ztrta pfies vechny kolektory pfiiblinstejn velk jako u jednoho sriovho zapojen.

  Paraleln zapojen

  Pfii paralelnm zapojen kolektor jsou nbh a vratn

  vtev vech kolektor stejn. Vdy pouze st pr-tonho mnostv protk kolektorem. Celkov tla-kov ztrta odpovd zhruba tlakov ztrt jednohojednotlivho kolektoru. Nklady na propojen jsouvy. U sriovho zapojen by mly bt kolektorypropojeny dle Tichelmanna, take dlky potrub provechny kolektory jsou stejn. Tm jsou i ztrty prou-dn pro kad kolektor stejn a prton mnostvskrz kolektory stejn velk.

  4.2.4 Standardn zapojen Junkers

  Solrn balky Junkers jsou dimenzovny pro sriov

  zapojen dvou a pti plochch kolektor FK 260. Tmlze pokrt pfievnou st pfipad pouit.

  4.2.3 Monosti propojen solrnch kolektor

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  26/36

  29

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Tab. 22

  Kolektory lze uspofidat i variabiln. V tchto pfipa-dech vak mus bt nkter pfisluenstv ze solrnchbalk nahrazena doplkovm pfisluenstvm.

  Tabulka uvd pfiehled potfiebnch prvk pro nejas-tj pfipady pouit. Nejsou-li kolektory mezi seboupropojeny pfimo, pak je tfieba nutn potrub zhotovitpfii instalaci.

  4.2.5 Zvltn zapojen Junkers

  nepotfiebn

  pfisluenstv

  balku

  dodaten

  pfisluenstv

  nepotfiebn

  pfisluenstv

  balku

  dodaten

  pfisluenstv

  Na stfiee Ve stfiee

  Uspofidnkolektor

  nen mon

  nen mon

  nen mon

  nen mon

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  27/36

  30

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Obrzek 46 Potfiebn msto pro kolektory pfii instalaci do stfiechyHrub rozmry plechovho lemu (nahofie a vlevo);pfiiblin rozmry hotovho zakryt (dole a vpravo).

  Obrzek 45 Potfiebn msto pro kolektory pfii monti na stfiechu

  4.2.6 Potfiebn msto pro kolektory

  Pfii monti na stfiechu a plochou stfiechu je relevantnpouze fika a vka kolektor. Pfii instalaci do stfiechymus bt respektovn i plechov lem.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  28/36

  31

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Tab. 23 Solrn pfiprava TUV

  4.3 Pfiifiazen set

  4.3.1 Solrn pfiprava tepl vody

  Solrn sety (balky) pro pfipravu tepl vody se skl-daj z:

  2, 3 nebo 4 solrnch kolektor FK 260 s bruttoplochou 5,2 m2, 7,8 m2, resp. 10,4 m2; Montnho pfisluenstv; Odvzduovac ndoby ELT 1;

  Solrn stanice AGS 1; Solrn expansn ndoby SAG 18 (22); 25 l teplonosn kapaliny WFT 25; Solrnho regultoru TDS 1; Solrnho kombinovanho zsobnku SK 300-1

  solar nebo SK 400-1 solar.

  Obsah solrnho balku

  Na stfiechu Do stfiechy

  Popis

  Solrn regultor

  Solrn zsobnk 300 litr

  Solrn zsobnk 400 litr

  Teplonosn kapalina

  Solrn expanznndoba

  Solrn stanice

  Prun pfiipojovachadice

  Odvzduovac ndoba

  Rozfien plechovholemu pro 1 kolektor

  Plechov lem pro2 kolektory

  Spojovac sada nosnch lit

  Sada krokvovho ukotvenpro 1 kolektor

  Nosn lita pro1 kolektor

  Nosn lita pro2 kolektory

  Ploch kolektor

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  29/36

  32

  Plnovn solrnho systmu Junkers

  Tab. 24

  Tab. 25

  Dlka potrub

  (nbhov a vratnpotrub)v m

  Poet kolektor

  Prfiez trubky

  ArmaflexHT

  Minerlnvlna

  AeroflexSSH

  Tlouka izolace

  Prmrtrubky

  4.4 Veobecn pokyny

  Potrub

  V potrubnm systmu mohou bt v blzkosti kolek-tor dosahovny teploty do cca. 180 C. Proto pou-vat vhradn tepeln odoln materily. Doporuu-jeme potrub spojovat zsadn tvrdm pjenm.

  K zamezen vzduchovch kapes montovat potrubod zsobnku stoupajc ke kolektoru.

  V nejnim mst potrubnho systmu vestavtvypoutc kohout.

  Potrub pfiipojit na uzemnn domu.

  Potrub doporuujeme provst z mdnch trubeknsledujcch minimlnch rozmr:

  Pfii vpotu prfiezu potrub bylo na dlku potrub =

  2 m zahrnuto jedno koleno 90. Pfii vtm potukolen namontovat nejbli vt prfiez.

  Solrn kolektory by mly bt instalovny pokudmono, na nejvym mst systmu. Jsou-li potrubvedena od kolektoru stoupajcm smrem, me zaklidu systmu dochzet k hluen, kdy se kapalinav kolektoru odpafiuje, v stoupajcm potrub konden-zuje a tee zpt do kolektoru.

  Izolace potrubinnost solrnho systmu me bt zlepena do-brou tepelnou izolac potrub. Tepeln ztrty jsou tmredukovny na minimum.

  V zvislosti na prmru potrub doporuujeme nsle-dujc tlouky izolace:

  Tab. 26

  Odvzdunn

  Na nejvym bod mus bt umstna monostodvzdunn.

  Pfii pouit odvzduovac ndoby ji na nejvymmst nainstalovat na konci kolektorovho pole, kdese vyskytuj nejvy teploty.

  Odvzduovac ndoba me bt pfiipojena na n-bh kolektoru nebo na flexibiln hadici. Pfiitom je tfie-ba zajistit, aby systm byl pfied uvedenm do provozupln odvzdunn. Pfiednostn lze toho doshnoutpouitm vyplachovacho/plncho erpadla, kter ce-l systm proplachuje minimln po dobu 15 minut avyplchne veker vzduch. Odvzduovac ndoba

  vyluuje nvazn jet mal vzduchov bublinky,kter jsou strhvny proudnm.

  Odvzduovac ndoba mus bt pfii uveden do pro-vozu opakovan po cca. 2-4 tdnech znovu odvzdu-nna.

  Nepouvat dn rychloodvzduovae!

  Za klidu me pfii regulrnm provozu vznikat v kolek-torech pra. Ta by byla rychloodvzduovaemvypoutna. Tm systm ztrc teplonosnou kapalinu.Navc me bt rychloodvzduova vysokmi tep-lotami pry znien.

  Ochrana solrnho systmu proti mrazuSolrn systmy Junkers by mly bt provozovnyvhradn s teplonosnou kapalinou (WTF). Tato speci-eln vyvinut sms vody pro solrn systmy a pro-pylenglykolu (Tyfocor L) zaruuje odolnost protimrazu do -30 C. Pfii jet nich teplotch nemzledovatl kapalina u dn rozpnac inek. Tmje solrn systm chrnn pfied inky mrazu.Dbt daj z bezpenostnho listu v montnm n-vodu.

  Expansn ndoba pitn vody

  Instalac expansn ndoby vhodn pro pitnou vodu lzezamezit zbyten ztrt vody. Vestavba mus bt pro-vedena do pfivodnho potrub studen vody mezi z-sobnk a bezpenostn skupinu. Nsledujc tabulkaslou jako orientan pomcka pro uren velikostiexpanzn ndoby. Z rozdlnho uitnho obsahu jed-notlivch znaek ndob mohou plynout lic se veli-kosti. daje se vztahuj na teplotu zsobnku 60 C.

  Proveden

  10

  bar

  Vstupntlak ndoby= tlakstuden

  vody

  Typ zsobnku

  K izolaci venkovnho potrub pouvat pouze izolanmateril odolvajc UV (ultrafialovmu zfien). Ne-mla by bt pouita minerln vlna, ponvad pfiijmvodu a ztrc tm izolan vlastnosti.

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  30/36

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  31/36

  34

  Pfisluenstv solrnho systmu Junkers

  6 Pfisluenstv

  6.1 Komponenty set Junkers

  Typ a mnostv se li v zvislosti na vybranm paketu, viz. tabulka 23.

  Oznaen Typ

  Ploch kolektor Junkers FK 260 pro solrn pfipravutepl vody.Vysoce vkonn kolektor skldajc se z hlinkov vanys hnd eloxovanm upevovacm rmem skla. Obvodovtsnn EPDM. Celoplon mdn absorbr s povrchovoupravou Sunselect, ve vakuu napafiovan vysoce selektivnvrstva. Zakryt 4 mm silnm prismatickm bezpenostnmsklem odolvajcm krupobit. Tepluvzdorn 60 mm silnminerln stabilizovan vata. 2 ploch tsnc pfipoje 1,integrovan pouzdro idla.Vhodn pro mont na stfiechu, do stfiechy a na plochoustfiechu,Celkov plocha: 2,6 m2

  Plocha absorbru: 2,3 m2

  Obsah absorbru: 1,6 lmax. provozn tlak: 10 barTypov schvlen: 02-328-083Hmotnost: 49 kgRozmry (HxBxT): 2076x1237x105 mmObjednac slo: 7 739 300 032 FK 260

  Upevnn na stfiechu pro 2 kolektory,2 nosn lity L= 2500 mm,zapotfieb jsou dv FKB 1/FKB 2

  Objednac slo: 7 739 300 033 FKA 2

  Rozfien upevnn na stfiechu pro1 kolektor, 2 nosn lity L= 1250 mm, potfiebn je jednoFKV a FKB 1/FKB 2Objednac slo: 7 739 300 034 FKA 1

  Krokvov uchycen sada: pro mont na stfien vlnovou taku,2 krokvov kotvy, 1 svisl lita, upevovac materil projeden kolektorObjednac slo: 7 739 300 035 FKB 1

  Tyov rouby sada pro vlnit, bfiidlicov a ploch stfiechy,2 tyov rouby (dlky 350 mm),upevovac materil pro jeden kolektorObjednac slo: 7 739 300 036 FKB 2

  Spojovac sada, 2 ks,pro FKA 2/FKA 1Objednac slo: 7 739 300 040 FKV

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  32/36

  35

  Pfisluenstv solrnho systmu Junkers

  Oznaen Typ

  Upevnn do stfiechy pro mont na stfien krytinusklon stfiechy mezi 27 a 65 pro 2 kolektory,lem z hndho hlinkovho plechu,

  upevovac materilObjednac slo: 7 739 300 041 FKI 2

  Rozifiujc sada upevnn do stfiechy pro 1 kolektor, lemz hndho hlinkovho plechu,upevovac materil,potfiebn je FKI 2Objednac slo: 7 739 300 042 FKI 1

  Odvzduovac ndoba, tepeln izolovan,s hlinkovm pltm, vhodn pro mont venku,1 pfipoje pro mont na kolektor bez pjen nebo flexibilnvlnitou trubku z ulechtil oceliObjednac slo: 7 739 300 047 ELT

  Solrn zsobnk pro pfipravu tepl vodyZsobnk tepl vody s pevnou, smaltovanou ocelovoundr, pltm z PVC-flie podloenm mkkou pnou,s izolovan vestavnou hofikovou ochrannou anodou,tepelnou izolac neobsahujc freony, cirkulan pfipojkou,istc pfirubou, NTC-idlem zsobnku pro pfiipojenk topnmu zafizen s Bosch-Heatronic, teplomremhorn topn spirla pro doohfiev topnm kotlemspodn topn spirla pro solrn kolektoryCelkov obsah: 286 lUitn obsah bez solrnho topen: 132 lMnostv tepl vody, TSP = 60 C, TWW = 45: 155 lPohotovostn spotfieba energie: 2,2 kWh/dProvozn tlak vody: 10 barPrzdn hmotnost: 130 kgRozmry (vka/prmr): 1844/600 mmObjednac slo: 7 719 001 929 bl SK 300-1

  Termostatick smova pitn vody,nastaviteln od 30 65 C,s ochranou proti opafien,pfiipojovac rouben s R 3/4Objednac slo: 7 739 300 117 TWM 20

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  33/36

  36

  Pfisluenstv solrnho systmu Junkers

  Oznaen Typ

  Solrn zsobnk pro pfipravu tepl vodyZsobnk tepl vody s pevnou, smaltovanou ocelovoundr, pltm z PVC-flie podloenm mkkou pnou,

  s izolovan vestavnou hofikovou ochrannou anodou,tepelnou izolac neobsahujc freony, cirkulan pfipojkou,istc pfirubou, NTC-idlem zsobnku pro pfiipojenk topnmu kotli s Bosch-Heatronic, teplomremhorn topn spirly pro doohfiev topnm kotlemspodn topn spirla pro solrn kolektoryCelkov obsah: 364 lUitn obsah bez solrnho topen: 150 lMnostv tepl vody, TSP=60 C, TWW=45: 186 lPohotovostn spotfieba energie: 2,6 kWh/dProvozn pfietlak vody: 10 barPrzdn hmotnost: 185 kgRozmry (vka/prmr): 1641/700 mm

  Objednac slo: 7 719 001 930 bl SK 400-1

  Sada pro pfiipojen kolektoru, 2 vlnit trubky z ulechtiloceli, dlky 1000 mm, s izolac odolvajc teplua ultrafialovmu zfien, 1 pfievlen matice pro nepjena flexibiln veden potrub do stfiechy.Objednac slo: 7 739 300 048 FS 2

  Solrn stanice s erpadlem solrnho okruhu 230 V,UPS 25-60, pfiipojovac kabel, dva kulov ventily,

  instalovateln samotn brzda v nbhu a vratn vtvi,pojistn ventil 6 bar s manometrem, KFE- kulov ventil 1/2,dva teplomry, indiktor prtonho mnostv 2-14 l/min,upevnn na stnu, vetn tepeln izolace, svrn roubenpro trubku 22 mm, monost pfiipojen expanzn ndobyObjednac slo: 7 739 300 050 AGS 1

  Solrn expanzn ndoba, vetn pfiipevnn na ze

  18 litr SAG 18,

  Objednac slo: 7 739 300 100 SAG 18

  25 litr SAG 25,Objednac slo: 7 739 300 119 SAG 25

  Teplonosn kapalina (Tyfocor L)Propylenglykol, namchna,ochrana proti mrazu do -30 C

  25 litr WTF 25

  Objednac slo: 7 739 300 057 WTF 25

  10 litr WTF 10Objednac slo: 7 739 300 058 WTF 10

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  34/36

  37

  Pfisluenstv solrnho systmu Junkers

  Oznaen Typ

  Solrn regultor pro pfipravu tepl vodyRegulace teplotnho rozdlu 230 V s digitln indikac teploty,fizen erpadla solrnho okruhu v zvislosti na otkch,

  funkn kontrola, nastaviteln omezen teploty zsobnku2090 C, fizen obhovho erpadla tepl vody, fizenv zvislosti na ase, nebo poadavek na doohfiev(pfisluenstv TF 1) solrnho zsobnku, fizen asova teplotn, pfiipojiteln.Integrovan potadlo mnostv tepla (nutno doplnitpfisluenstvm WMZ), 2 idla teploty.Objednac slo: 7 739 300 059 TDS 1

  Nosn popruh pro ploch kolektor FK 260,

  tyfii nosn smyky,vhodn i pro prci s jefibem,snadn manipulace, bezpen dren

  Objednac slo: 7 739 300 039 FKT

  Sada mfien mnostv tepla,mfii objemu s vstupem impuls,2 ploch tsnn,2 teplotn idla,2 ponorn pouzdra,

  pro pfiipojen k TDS 1

  Objednac slo: 7 739 300 052 WMZ

  Zkuebn zafizen pro kontrolu teplonosnkapaliny WTP (Tyfocor L) na odolnost proti zamrznut,namfienou hodnotu lze snadno pfiest

  Objednac slo: 7 739 300 055 WTP

  Indikan tyinky pHpro kontrolu antikorozn ochrany teplonosn kapaliny WTF(Tyfocor L), 100 ks

  Objednac slo: 7 739 300 056 WTI

  Teplotn idlo pro solrn regultor TDS 1,

  pouiteln jako idlo kolektoru a teplotn idlo zsobnku,jako i potadlo mnostv tepla.

  Objednac slo: 7 739 300 062 TF 1

  6.2 Dal pfisluenstv

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  35/36

  39

  Dodatek k solrnm systmm Junkers

  7.3 Pfiejmac protokol

  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis provdjc firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Pfiejmac protokol

  Majitel/provozovatel

  Pfijmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jmno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Majitel/provozovatel

  Nzev : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raztko:

  Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  daje o systmu

  Typ solrnho zafizen Pfiprava tepl vody Solrn podpora vytpn

  Orientace stfiechy Vchodn Jihovchod Jih Jihozpad Zpad

  Sklon stfiechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Kolektory Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . Poet: . . . . . . . . .

  Zapojen: paraleln v fiad Kombinovan

  Zsobnk Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . Obsah: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Regultor Typ: . . . . . . . . . . . . . . . .

  Solrn expanzn ndoba SAG . . . . . . . . . . . . . . . .

  Potadlo mnostv tepla WMZ . . . . . . . . . . . . . . . .

  Potrub Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . Izolace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  DN: . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Mont ano ne poznmka

  Kolektory namontovny odoln proti vichfiici

  Odvzduovac ndoba namontovna

  Potrub namontovno a izolovno

  Zsobnk tepl vody umstn a pfiipojen

  Solrn regultor namontovn a pfiipojen

  Solrn stanice namontovna

  Msi pitn vody namontovn

  Uveden do provozu ano ne poznmka

  Systm proplchnut teplonosnou kapalinou

  Systm kontrolovn na netsn msta

  event. netsnosti odstranny

  Systm naplnn teplonosnou kapalinou

  Samotn brzdy po naplnn opt uzavfieny

  Systm odvzdunn

  Tlak systmu kontrolovn a sefizen

  Solrn erpadlo b

  Potfiebn prton mnostv nastaveno

  Voda v zsobnku se pfii oslunn ohfiv

  Doohfiev pfies topn zafizen funguje

 • 8/2/2019 Junkers Solarni Systemy Technicka Dokumentace

  36/36

  Robert Bosch odbytov s.r.o.Divize JUNKERSPod Viovkou 1661/35142 01 Praha 4 - KrTel: 261 300 461-6Fax: 261 300 516Internet: www.junkers.cz

  E-mail: [email protected] t li 261 300 200 8.0

  01/06.03V prodejce:

  7.4 Certifikt o ronm vtku kolektoru

  Vzkumn a zkuebn centrumpro solrn systmy

  Stuttgart

  Institut pro termodynamiku a tepelnou technikuUniverzita Stuttgart

  Profesor Dr.-Ing. E. Hahne

  Dkaz ronho vtku kolektoru

  pro propjen ekologick znaky dle RAL-UZ 73

  podle smrnice spolkovho ministerstva hospodfistvk podpofie opatfien pro vyuit obnovitelnch energi ze dne

  1. srpna 1995

  Pro slunen kolektorys prodejnm oznaenm: FK 260

  a konstrukn shodn typy:

  Odbytov, resp. vrobn firmy: Robert Bosch GmbHobch. divize tepeln technika

  vrobn divize JunkersD-73243 Wernau

  byl proveden dkazov vpoet podle u Nmeckho odbornho svazusolrn energie uloenho Doporuen pro dkaz minimlnho vtkukolektoru, resp. byl uznn odpovdajc dkazov vpoet, proveden prokonstrukn shodn kolektor.

  Dkaz se opr o vyhodnocen zkuebnho protokolu:98 COL 113 ze dne 15.07.1998 dle DIN 4757T4 (11.1995) zkuebnho a

  vvojovho centra solrnch zafizen Stuttgart.

  Ron poadovan vnos kolektoru* ve vi 525 kWh/m2je dosahovn.

  * na stanoviti Wrzburg pfii solrnm krycm podlu 40%.

  Doplkov zjitn:dn

  Tento dkaz je registrovn pod slem: 98COL113

  Stuttgart, dne 27.10.98

  Dodatek k solrnm systmm Junkers


Recommended