Home >Documents >Kampaně pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví ... Kampaň na vašem vlastním...

Kampaně pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví ... Kampaň na vašem vlastním...

Date post:23-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Kampaně pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  Z k u š e n o s t i z c e l é E v r o p s k é u n i e a r a d y p r o o r g a n i z a c i v l a s t n í k a m p a n ě

  CO UDĚLAT PRO SROZUMITELNOST SDĚLENÍ

  Kam paně pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  C O

  U D

  ĚLA T PRO

  SRO ZU

  M ITELN

  O ST SD

  ĚLEN Í

  Cílem činnosti agentury je poskytovat

  orgánům Společenství, členským státům a

  ostatním subjektům zainteresovaným

  v oboru příslušné technické, vědecké a eko-

  nomické informace k využití na poli ochrany

  zdraví a bezpečnosti při práci, a to se

  záměrem podporovat další zlepšování

  zejména pracovního prostředí se zřetelem

  k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků,

  jak je to zakotveno ve Smlouvě a v následu-

  jících akčních programech zaměřených na

  ochranu zdraví a bezpečnost na pracovištích.

  h t

  t p

  : /

  / o

  s h

  a .

  e u

  . i

  n t

  E v

  r o

  p s

  k á

  a g

  e n

  t u

  r a

  p r

  o b

  e z

  p e

  č n

  o s

  t a

  o c

  h r

  a n

  u z

  d r

  a v

  í p

  ř i

  p r

  á c

  i

  Gran Vía 33. E-48009 Bilbao Tel: (34) 944 79 43 60 Fax: (34) 944 79 43 83 E-mail: [email protected]

  ISBN 92-9191-085-6

  >

  5 4 TE-64

  -04 -159

  -C S-C

  Cena (bez DPH) v Lucembursku: 15 EUR

  PORTADAS IDIOMAS 8 26/9/05, 11:21:55

 • Kampaně pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  Z k u š e n o s t i z c e l é E v r o p s k é u n i e a r a d y p r o o r g a n i z a c i v l a s t n í k a m p a n ě

  CO UDĚLAT PRO SROZUMITELNOST SDĚLENÍ

  GettingyourMessageAcrossCS 1 26/9/05, 11:30:01

 • Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru (http://europa.eu.int).

  Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace.

  Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005

  ISBN 92-9191-085-6

  © Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2005 Reprodukce je povolena za předpokladu, že bude uveden zdroj informací.

  Printed in Belgium

  Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie

  Bezplatná telefonní linka:

  00 800 6 7 8 9 10 11

  GettingyourMessageAcrossCS 2 26/9/05, 11:30:20

 • Úvod 5

  ČÁST I PŘÍPRAVA A ORGANIZACE KAMPANĚ 7

  1. Než začnete 9 Potřebujete kampaň? 9 Máte potřebné zdroje? 9

  2. Přehled toho, jak připravit kampaň 11

  3. Nezbytné prvky úspěšné kampaně 12 Stanovte si cíl, který lze konkrétně hodnotit 12 Zvolte si cílové publikum a cílové skupiny 12 Formulujte jasné a jednoduché sdělení 14

  4. Plánování kampaně 16 Jak rozsáhlá by měla kampaň být? 16 Zvolte si charakter vaší kampaně 17 Kdy je ta nejlepší doba kampaň zahájit? 17 Vyberte si nejvhodnější prostředky a média pro oslovení cílových skupin 19 Přímý kontakt 21 Potřebujete externí partnery nebo externí kvalifikaci? 21 Spolupráce s partnery v rámci vaší vlastní organizace 23 Dohodněte si rozpočet a rozdělte si úkoly pro kampaň 23 Zapojte systém pro monitorování úspěšnosti kampaně 23 Napište konspekt kampaně 24

  5. Přípravy pro zahájení kampaně 25 Otestujte pojetí kampaně na vzorku cílového publika 25 Koordinujte přípravu propagačních materiálů 25 Připravte systémy pro zpracování dotazů 25

  6. Závěrečný kontrolní seznam 27

  7. Rozjezd kampaně 28

  8. Zhodnocení vlivu vaší kampaně 29 Kvantitativní aspekty 29 Kvalitativní aspekty 31 Proveďte hodnoticí analýzu 31

  9. Co dále? 32

  ČÁST II DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ K USKUTEČNĚNÍ KAMPANĚ 33

  1. Rady, jak psát a prezentovat informace 35 Obecný návod 35 Jak psát 35 Jak zlepšit vizuální účinek vaší kampaně 37 Praktické nástroje a poskytování informací pomocí příkladu 39

  2. Jak nejlépe využít různých sdělovacích prostředků 40 Propagace v tisku 44 Propagace v televizi a rozhlase 44 Plakáty 44 Nástěnkové plakáty 45 Zpravodaje 45

  O b

  s a

  h

  3

  GettingyourMessageAcrossCS 3 26/9/05, 11:30:22

 • O b

  s a

  h Brožury 46 Konference a výstavy 46 Videa 48 Průzkumy 50 Kampaň prostřednictvím internetu 50 CD ROMy 51

  ČÁST III KAMPAŇ V NĚKTERÝCH SPECIFICKÝCH OBLASTECH 53

  1. Práce s malými a středními podniky 55

  2. Na vašem vlastním pracovišti 59

  Další informace a zdroje 63

  Dodatek 1 Případové studie někt

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended