Home >Documents >KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A SANACÍ

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A SANACÍ

Date post:29-Oct-2015
Category:
View:853 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Stavební objekty v dobrém technickém stavu si uchovávají svoji hodnotu. Pro dosažení a udržení kvality stavby nabízí firma Bostik komplexní systém vzájemně vyladěných hydroizolačních a sanačních materiálů, zabraňujících pronikání vlhkosti do zdiva. Zbavte se problémů s vlhkostí jednou provždy. Díky výrobkům BOSTIK rychle, bezpečně a natrvalo!
Transcript:
 • komplexn een hydroizolac a sanac

 • IZOLANSYSTMY

  IZOLACE SANAC

  E

  OCHRANA

  Bostik. Systmy inovativnch lepidel atmel odroku 1892

  hydroizolan systmychrn stavbyuchovvaj hodnoty

  Stavebn objekty v dobrm technickm stavu si uchovvaj svoji hodnotu. Pro dosaen a udren kvality stavby nabz firma Bostik komplexn systm vzjemn vyladnch hydroizolanch a sana-nch materil, zabraujcch pronikn vlhkosti dozdiva. Zbavte se problm s vlhkost jednou provdy. Dky vrobkm BOSTIK rychle, bezpen anatrvalo!

  Pi rekonstrukcch starch budov je nejdleitjm kolem zabrnit dalmu pronikn vody avlhkosti dozdiva.

  Hlavnm vinkem kod zpsobench vlhkost je pedevm kapilrn vzlnn zdivem z dvodu chybjc nebo pokozen vodorovn izolace, stejn jako psoben tlakov vody zvnitn avenkovn strany.

  Vsledkem psoben vlhkosti je, krom jinho, postupn naruovn stavebn konstrukce kodlivmi solemi, kter prostupuj pry akapilrami dostavebnho materilu.

  Zdvod neustlho rstu cen pozemk ivstavby hraje stle dleitj roli ioptimln vyuit vech stvajcch prostor vdom.

  Dobe naplnovan renovace sklepnch prostor rodinnch dom umouj jejich obytn vyuit veform pracovny, pokoje pro hosty, dtsk herny, domc posilovny, mstnosti pro kutily, mstnosti pro podn oslav apod.

  Nicmn, co naplat, pokud se doobjektu tla voda, ve uvedenmu vyuit sklepnch prostor nejen brn, ale znamen istle narstajc vdaje zaenergie navytpn.

  Nsledky psoben vlhkosti jsou isoln vkvty, tvorba plsn askvrn odvlhkosti, kvli kterm vrazn narst nebezpe infekc apokozen zdrav.

  Modern stavebn materily zajiuj hydroizolan funkci, such prosted, tepelnou izolaci, erstv vzduch asvtlo. Dky jejich vlastnostem je zajitno komfortn bydlen atepeln pohoda nejen vesklep, ale i vcelm dom.

  Pro tyto ely vyvjen hydroizolan systmy BOSTIK zaruuj efektivn akom-plexn een pro rychl, snadn atrval izolovn staveb proti vod, renovace asanace starch budov, stejn jako odborn zhotoven izolac unovostaveb, kter je vdy nejefektivnj!

  Hydroizolace zevnit

  01

  04Hydroizolace zvenku

  Sanace

  Stechy

  Tmely

  07

  09

  12

 • h y d r o i z o l a c e z e v n i t

  01

 • aquaStopp Sadana 1 m2

  Sada vybranch balen specilnho izolanho systmu AQUASTOPP pro mal plochy.

  Sada obsahuje:

  1,0 kg IZOLAN STRKA AQUASTOPP

  1,0 kg TSNIC PUDR AQUASTOPP

  0,5 kg TSNIC TEKUTINA AQUASTOPP

  Spoteba: cca 1 sada/m

  Balen: 2,5 kg sada

  02

  izolan StrKa aquaStopp1., 4. a 5. krok systmu AquastoppMinerln hydroizolan strka na bzi specilnch cement. Pouv se pro prvn hyd-roizolan vrstvu a ppravu podkladu ve specilnm izolanm systmu AQUASTOPP. Na zvr se nan jet ve dvou krocch jako uzavrac vrstva a podklad pro sanan omtku nebo lepic maltu.

  Spoteba: cca 0,5 kg/m na jednu vrstvu

  Balen: 5 kg vdro, 15 kg vdro

  Pi pracch, kdy se hydroizolan materily aplikuj zevnit natzv. negativn stranu (povrch zdi naopa-n stran od zdroje vody), nachzej uplatnn zejmna hydroizolan strky naminerln bzi. Pi tomto pouit je hydroizolace, bez vtch asovch ifinannch nrok, aplikovna navnitn stranu obvodovho zdiva.

  H y D r O I Z O l A c eZ e v n I T

  tSnic pudr aquaStopputsovn prsak a 2. krok systmu aquastopp

  Vysoce reaktivn utsova na bzi specilnch cement. Bhem pr vtein utsuje prsaky vody. Okamit zpevuje Izolan strku AQUASTOPP a vytv vodots-nou vrstvu. Mimodn vhodn k zastavovn prsak vody ve sklepch, podzemnch garch, tunelech, vodnch ndrch, kanalizacch, istikch odpadnch vod, betonovch troubch a achtch, vtahovch achtch, montnch jmch atd. a vude tam, kde izolace z venkovn strany nen mon.

  Spoteba: v systmu AQUASTOPP: cca 1,5 kg/mpi zastavovn prsak vody: dle poteby

  Balen: 1 kg vdro, 5 kg vdro, 15 kg vdro

  Upozornn: jestlie by LEPENKA V KBLU bhem nanen a nsledn po dobu 48 hodin mla bt zatovna tlakovou vodou, nelze ji pout, msto n mus bt aplikovn speciln izolan systm AQUASTOPP!

  Poren.

  tSnic teKutina aquaStopp3. krok systmu aquastopp

  Rekrystalizan ppravek bez obsahu rozpoutdel. Rekrystalizac stavebnho materilu zajiuje trvalou vodotsnost a ukotven specilnho izolanho systmu AQUASTOPP v podkladu. Utsuje pry v podkladu.

  Spoteba: cca 0,5 kg/m

  Balen: 5 kg kanystr, 15 kg kanystr

  antiSulftneutralizace sol

  Nzkoviskzn speciln roztok k oeten zdiva, kter je vystaven psoben kodli-vch sol. K oeten stn pi sanaci zdiva a pi dodatenm izolovn sklep. Brn hydraulickmu oddlen nsledn aplikovanch minerlnch materil v dsledku kodlivho psoben sol. ve kodliv soli brn solnm vkvtm (sanytru) na omtce uchovv vlastnosti pvodn stavebn konstrukce dky nzk viskozit pronik hluboko do podkladu

  Spoteba: 0,5 a 1,0 kg/m

  Balen: 5 kg kanystr

  lepenKa v KBludvouslokov hydroizolace, kter toho um vcHydroizolan a protiradonov ntr / hydroizolan strka vhodn i pro kontakt s pitnou vodou. Plnohodnotn nhrada izolac na bzi bitumenovch ps. Lze na ni pmo lepit dlaby a obklady bnmi lepidly. Dvouslokov, trvale prun hydroizolan hmota sestvajc ze such sloky na anorganick bzi a vodou editeln modifikovan polymern disperze.

  Spoteba: podle hrubosti povrchu 1,62,0 kg/m pi dvou vrstvch

  Balen: 4,1 kg, 9,5 kg, 20,4 kg, 34 kg, pytel 34 kg

  Sanan SyStM haSSan WtaHASSAn PrIc kotvic podhoz HASSAn JDrO jdrov sanan malta HASSAn TUK sanan pucovkaSanan trojvrstv omtkov systm slouc k sanaci vlhkho zdiva nebo zdiva s vysokm obsahem vkvtotvornch sol. Sanan systm eliminuje projevy vzl-najc vlhkosti, projevujc se tvorbou vlhkch map, vskytem plsn nebo vkvt. ivotnost sananho omtkovho systmu mnohonsobn pevyuje na vlhkch podkladech ivotnost bnch vpennch nebo vpeno-cementovch malt.

  Balen: pytel 25 kg

 • Sanan o

  mtka WT

  A

  Sanan

  podho

  z WTA

  Izolan strka

  Tsnic tekutinaTsnic pudr

  Izolan strka

  Izolan strka

  03

  s a n a c e s k l e p az e v n i t

  Speciln SyStM aquaStopp

  Pokud by LEPENKA V KBLU bhem nanen a nsledn po dobu 48 hodin mla bt zatovna tlakovou tekouc vodou, kter by rozplavovnm brnila jejmu vyzrn, nen mon ji pout. Namsto toho je poteba zvolit zhotoven hydroizolan vrstvy specilnm systmem AQUASTOPP, kter sestv z vrobk IZOLAN STRKA AQUASTOPP 1., 4. a 5. krok systmu Aquastopp, TSNIC PUDR AQUASTOPP utsovn prsak 2. krok systmu Aquastopp a TSNIC TEKUTINA AQUASTOPP 3. krok systmu Aquastopp.

 • 04

  h y d r o i z o l a c e z v e n K u

 • 05

  h y d r o i z o l a c ez v e n k U

  BituMenov SIlnOvrSTv STrKA

  vyplovn spr a pokozench mst / zhotoven tsnicho klnu

  Podklad mus bt pevn, such, bez neistot a separanch ltek. Spry a pokozen msta se vypln vodotsnou maltou.

  V mst styku zdiva se zkladovou deskou zhotovte tsnic kln, kter brn pronikn vody z vnitnho prostoru stavby. Nejprve se aplikuje lePenKA v KBlU, pomoc vodotsn malty se zhotov kln a nanese se druh vrstva lePenKy v KBlU.

  penetrovn / prvn vrstva strkov bitumenov hydroizolace

  Zednickou ttkou a vrobkem Bitflex nebo Asfaltovou silnovrstvou strkou 2K+, naednmi 1:6 vodou, nape-netrujte podklad.

  Asfaltovou silnovrstvou strku 1K+ nebo Asfaltovou silnovrstvou strku 2K+ nanejte kombinac ozuben strky a hladtka, ppadn stknm. Hydroizolan vrstva mus bt v rovnomrn tlouce, hladk a celistv.

  Uloen armovac tkaninyV oblastech s rizikem vzniku trhlin, jako je nedostaten hladk podklad, maltou nevyplnn spry, oblast tsnicho klnu, zdivo z velkoformtovch tvrnic, stejn jako oblasti se silnm zatenm, se jako prvn vrstva po penetraci aplikuje Armovac tkaninu 100, kter se kotv asfaltovou silnovrstvou strkou 1K+ nebo Asfaltovou silnovrstvou strkou 2K+.Jej pouit vdy doporuujeme pi zaten zadrovanou prosakujc a tlakovou vodou, stejn jako na vodorovnch plochch pro zajitn minimln tlouky vrstvy.

  Druh vrstva strkov bitumenov hydroizolaceNaneste druhou vrstvu Asfaltov silnovrstv strky 1K+ nebo Asfaltov silnovrstv strky 2K+. Ped zasypnm stavebn jmy chrate izolaci ped mechanickm pokozenm dle DIN 18 195 pomoc ochrannch, drennch a izo-lanch desek.

  Asfaltov silnovrstv strky mus bt ped lepenm desek a dalmi pracemi kompletn vyschl. Pro lepen desek pouijte Asfaltovou silnovrstvou strku 1K+ nebo Asfaltovou silnovrstvou strku 2K+.

  Alternativn hydroizolace asfaltovmi emulzemi bez obsahu plnidelStavebn konstrukce ve styku se zeminou je rovn mon, ve shod s obecn pijmanmi pravidly sprvn praxe, namsto asfaltovch silnovrstvch strek zaizolovat i asfaltovmi emulzemi. Pro tyto ppady je uren asfaltov izolan ntr Bitflex nebo K100.Tento osvden a rychl zpsob izolace vychz vstc poadavkm emeslnk po rychlm a snadnm prov-dn. Spoteba vrobku Bitflex je pouze 1,0 a 2,5 kg/m, vrobku K100 pouze 1,0 a 1,5 kg/m, v zvislosti na zaten a pouit.

  efektivn ochrana stavebn konstrukce zan u odbornho proveden venkovn hydroizolace obvodovho zdiva.

  u zdiva bez izolace pronik zemn vlhkost a prosakujc, ppadn zadrovan voda sp-rami i vlsenicovmi trhlinami do zdiva, kde kapilrnm vzlnnm prostupuje od zklad po stechu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  6

 • vyplovn spr apokozench mst / zhotoven tsnicho klnuPodklad mus bt pevn, such, bez neistot a separanch ltek. Spry a pokozen msta se vypln vodotsnou maltou.

  V mst styku zdiva se zkladovou deskou zhotovte tsnic kln, kter brn pronikn vody z vnitnho prostoru stavby. Nejprve se aplikuje lePenKA v KBlU, pomoc vodotsn malty se zhotov kln a nanese se druh vrstva lePenKy v KBlU.

  06

  h y d r o i z o l a c ez v e n k U

  BitUmenov SAmOlePIc PSy

  PenetrovnPodklad opatete ASFAlTOvm PeDnTrem nebo Bitflexem.

  Pprava podkladu svysokm rizikem trhlinKouty, rohy, okraje, tsnic kln a pracovn spry pedem pelepte pskami pipravenmi z BITUmenOvHO SAmOle-PIcHO PSU. BITUmenOv SAmOlePIc PSpro tyto ely naete ostrm noem. Psky po pilepen pivlekujte.

  Aplikace samolepicch asfaltovch hydroizolanch psBITUmenOv SAmOlePIc PSfixujte

Embed Size (px)
Recommended