+ All Categories
Home > Documents > KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

Date post: 21-Jan-2016
Category:
Upload: ash
View: 28 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM. Šoa. Formování sovětského hospodářského systému. VŘSR 1917 – v březnu svržen car, v říjnu (listopadu) převzali moc bolševici - PowerPoint PPT Presentation
25
09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM
Transcript
Page 1: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

Page 2: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

2

Šoa

Page 3: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

3

Formování sovětského hospodářského systému

• VŘSR 1917 – v březnu svržen car, v říjnu (listopadu) převzali moc bolševici

• požadavek nacionalizace půdy – zrušit soukromé vlastnictví půdy pokládaly chudší vrstvy za nejschůdnější cestu, jak zlomit nadvládu statkářů, získat bezplatně do užívání další půdu

• Dekret o půdě z 8.-9. listopadu nacionalizoval veškerou půdu a zkonfiskoval pozemkový majetek statkářů, carské rodiny a církve, znárodněny byly budovy, stroje, potahy, inventáře, lesy, vodní plochy, nerostné bohatství

• rolníci získali bezplatně do užívání 165 mil. hektarů půdy• masivní podpora bolševiků

Page 4: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

4

Znárodnění

• zpočátku převládala soukromá zemědělská malovýroba• nové formy hospodaření – sovchozy a kolchozy (40 až

60 členů na 1 až 2 hektary půdy) (Zpočátku celkem 3 až 4% celkové zemědělské půdy)

• dělnická kontrola výroby a rozdělování – předehra ke znárodnění velkých soukromých podniků – rozhodnutí závazná pro podnikatele

• znárodněn celý bankovní systém• anulovány nároky na úroky a splátky půjček• znárodněna železniční a lodní doprava a zahraniční

obchod• postupně znárodňovány soukromé podniky

Page 5: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

5

Charakter hospodářství

• válečné hospodářství rolníci povinni odvádět všechnu zemědělskou produkci nad osobní

potřebu – bez adekvtáního ekvivalentu nehospodárnost lístkový systém, pracovní povinnost městského obyvatelstva znárodněny drobné podniky (nad 10 pracovníků) naturalizace hospodářství, hyperinflace, návrat k peněžníu systému

v r. 1921 výbory vesnické chudiny – zabavovaly zatajené zásoby obilovin –

vybaveny i trestní pravomocí – přerozděleny miliony hektarů půdy válka, teror a hlad si vyžádal v Rusku v letech 1914-21 kolem 19

milionu obětí povstání Nep (Nová ekonomická politika) elektrifikace

Page 6: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

6

Nep

• zavedená pevná daň – po její úhradě mohli rolníci prodávat svou nadprodukci

• zaveden zlatý rubl, volný obchod, rozšiřují se družstva• chozraščot – obchodní principy zaváděné do státních podniků• privatizace, pronájmy podniků družstvům, soukromníkům formou

koncesí i zahraničnímu kapitálu

5 sociálně ekonomických sektorů1. socialistický

2. státně kapitalistický

3. soukromokapitalistický

4. zbožní malovýroba (3/4 populace, 51% výroby)

5. naturální zemědělská malovýroba

Page 7: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

7

1922 – založen SSSR

• 21.1.1924 zemřel V.I.Lenin• nástupcem po vnitropolitických bojích J.V.Stalin

• přetrvával agrární charakter ekonomiky (82%)• 60% negramotných obyvatel• plán industrializace • odklon od Nepu – přechod k centrálně direktivnímu

řízení• 1927 – masová kolektivizace zemědělství• 1928 – 1932 – první pětiletka – cílem vybudování

základů socialistické ekonomiky

Page 8: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

8

První pětiletka

• nedostupné relevantní statistiky• obrovský skok v rozvoji průmyslu• otrocká práce politických vězňů• amdministrativně direktivní soustava plánování a řízení• Podnikům se ukládaly – výrobní úkoly, pracovní síly,

mzdové fondy, dodavatelé, odběratelé, ceny, zisk, ztráta, investice – odpisy, zisky a daně se odváděly do státního rozpočtu a zde se přerozdělovaly

• chování podnikové sféry se soustředilo na licitaci s nadřízenými orgány při určování plánovaných úkolů – preferována „třídní uvědomělost“ na úkor odbornosti

• platová nivelizace – nebyl zájem se lépe kvalifikovat

Page 9: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

9

Obilní problém

• kolektivizace rolnických hospodářství• kolchozní systém uplatňován při realizaci plánů• 8,5 mil. drobných rolníků, 15 mil. středních• kulaků přes milion – dodávali pětinu produkce• 1600 sovchozů obdělávalo 1% půdy, kolchozy 2%• kolchozy, na něž se zemědělství převáděly nelze považovat za

družstva – absence dobrovolnosti a vnitřní demokracie – nátlak, minimální odměny vedly k nižší produkci

• hromadné vybíjení dobytka – pokles o 45%• hlad• nevolnický systém – rolníci nedostávali občanské průkazy• majetek kulaků konfiskován• 3 miliony mrtvých – hlad, teror, životní podmínky

Page 10: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

10

Kolektivizace

• v roce 1928 nebylo ve městech co jíst – Stalin poslal na venkov 30 000 ozbrojených činovníků strany – rabování, zvěrstva – oficiálně „soutěžení mezi organizacemi pro vyvlastňování obilí“, „administrativní přehmaty“

• 1928 hlášeno 1400 rolnických „teroristických akcí“ (rolníci se bránili zabavování potravin)

• Stalin „likvidovat“, „pokud se někdo domnívá, že se politické úkoly dají provádět bez nepříjemných průvodních jevů, není marxista, ale hlupák“

• Stalin naposledy navštívil jakoukoliv vesnici naposledy v roce 1928 – kolektivizaci provedl z Kremlu, týkala se 105mil. obyvatel

Page 11: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

11

Kolektivizace

• rozhodnutí kolektivizovat násilím přišlo náhle na konci roku 1929• Stalin: „zlikvidovat kulaky jako třídu“• politika vyhlazování 3 roky před Hitlerovým převzetím moci, 12 let

před tzv. „konečným řešením“• chudším rolníkům se doporučovalo, aby plenili domy

vyvlastňovaných kulaků a pořádali na ně štvanice• brzy „kulak“ = jakýkoliv zemědělec aktivně se stavějící proti

kolektivizaci, často zoufalý odpor celých vesnic – obklíčila je policie a vojenské jednotky používající metod, jež později detailně napodobil Hitler, byly oběti buď postříleny na místě nebo nacpány do nákladních automobilů k deportaci

• „pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejničivější válečné tažení, které kdy stát podnikl

Page 12: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

12

Kolektivizace

Churchill: „Stalin mi lhostejně sdělil, že se vypořádal s deseti miliony sedláků“.

Podle nejhorších odhadů bylo krom zabitých nebo popravených rolníků transportováno 10 až 11 milionu lidí na sever a z nich třetina poslána do koncentračních táborů, třetina do exilu, třetina byla popravena nebo zemřela na cestě.

Uměle vyvolaný hladomor – sedláci obilí raději pálili, než aby je odevzdávali, rozbíjeli nářadí, porazili 18 milionu koní, 30 milionu kusů dobytka, 100 milionu ovcí a koz (2/3)

Stalin i přesto obilí vyvážel do zahraničí, aby zaplatil dovážené stroje, hlavně pro válečný průmysl.

V období kolektivizace a „likvidace tříd“ od roku 1929 do r. 1936 zemřelo násilnou smrtí 10 milionů mužů, dětí a žen…..

Page 13: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

13

Druhý pětiletý plán

• více prostředků na zvýšení úrovně lidí – školení do strojírenství

• brutální metody – podpora dělníků, mládeže a vesnické chudiny

• direktivní plánování• 1937 – 243 tisíc kolchozů – 93% rolnických

hospodářství, 99% půdy• 1937 – státní sektor 99,1% národního důchodu, 99,8%

průmyslové výroby, 98,5% zemědělské výroby• maloobchodní obrat – 100% státní podíl• slabě rozvinutá země

Page 14: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

14

ČSR před 2. světovou válkou

• v zemědělství evropský průměr (VB dvojnásobek produkce)

• produktivity práce – Itálie stejná, VB, Švédsko dvojnásobek, nejpokročilejší země 2-2,8x

• hektarový výnos – 1,66t, evropský průměr 1,47t, Německo 1,97t

• na 1 traktor připadalo v evropě 1275ha půdy, v ČSR 1582ha, ve VB 247ha, v Německu 806ha)

• obrat zahraničního obchodu na 1 obyvatele v ČSR index 100, Belgie-Lucembursko 360, VB 200, Německo 128, Francie 84, Itálie 46

Page 15: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

15

ČSR před 2. světovou válkou

• na 1 osobní automobil 132 obyv., Francie 19, Německo 49, Itálie 103

• průměrná délka života 53,5 roku• kojenecká úmrtnost 1,17• reálné mzdy oproti Praze – USA, Kanada, Austrálie 3-4x

vyšší, Londýn 2x, Stockholm vyšší o 78%, Berlín o 46%, Vídeň, Řím, Varšava o něco nižší

• národní důchod 14. v Evropě, 18. na světě• pomyslný přechod mezi vyspělou a rozvinutou Evropou

Page 16: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

16

Důvody k poválečné integraci

• zabezpečení míru na Evropském kontinentě

• překonání nacionalisticky orientovaných státních struktur

• umožnění společného trhu

Page 17: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

17

ESUO

• Evropské společenství uhlí a oceli• Pařížská smlouva – 1951 (na 50 let)• Fr, Něm, Ita, Bel, Niz, Luc• od 1.1.2002 neexistuje• komise (exekutiva), rada ministrů (legislativa),

parlamentní shromáždění, soudní důvr

Page 18: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

18

EHS, Euratom

Evropské hospodářské společenství• 1957 – Římské smlouvy (platnost od 1958)• vytvoření společného trhu

Euratom• Evr. společenství pro atomovou energii

Všechny smlouvy od 1967 Smlouvami o evropských společenstvích.

1968 – celní unie (v zemědělství pomaleji)

Page 19: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

19

Evropská Unie

• 1992 – Maastrichtská smlouva

3 pilíře• Evropské společenství (EHS)• Společná zahraniční a bezpečnostní politika• Justice a vnitřní bezpečnost

Page 20: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

20

Světová banka

Tvořena Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní asociací pro rozvoj (IDA).

Založena v r. 1944 na Bretton Woodské konferenci v New Hampshire na pomoc obnovy zemí postižených válkou.

V současné době 185 členů.

Zpočátku tržní struktura – AAA status.

1960 – Mezinárodní asociace pro rozvoj – pomáhat nejméně rozvinutým státům (zejména aby se nepřiklonily na stranu SSSR)

1968 – přímé zaměření na odstraňování chudoby

Page 21: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

21

Světová banka - program

• Investice do lidského rozvoje• Ochrana životního prostředí• Podpora soukromého sektoru• Podpora ekonomických reforem• Potírání korupce• Pomoc zemím postižených konfliktem• Stimulace investic

Page 22: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

22

Mezinárodní měnový fond

• rovněž v Bretton Woods v r. 1944• přidružná organizace OSN• má usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci• podporovat stabilitu měnových kurzů• podporovat státy s hospodářskými potížemi• 185 členských států

Page 23: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

23

Literatura

Paul Johnson – Dějiny 20. stoletíPavel Sirůček – Hospodářské dějiny a ekonomické teorieAlexandr Solženicyn – Souostroví Gulag; Jeden den Ivana DěnisovičePrimo Levi – Je-li toto člověkGeorge Orwell – Farma zvířat; 1984Art Spiegelman - MausRobert Merle – Smrt je mým řemeslemE. Fiedler, B. Siebertová, A. Kilian - Svědkové z továrny na smrt R. Vrba - Utekl jsem z OsvětimiJ. Arad - Belzec, Sobibor, TreblinkaR. Glazar - Treblinka, slovo jak z dětské říkankyS. Zámečník - To bylo DachauO. Kraus, E. Kulka - Noc a mlhaY. Ternon - Genocidy XX. stoletíT. Kulišová - Malá pevnost TerezínH. Amesbergerová, K. Auerová, B. Halbmayrová - Sexualizované násilí D. Hájová – Ravensbrücka mnoho dalších

Page 24: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

24

Film

Schindlerův seznam

Jdi a dívej se

Shoah

Pianista

Pád třetí říše

Norimberský proces

a mnoho dalších

Page 25: KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

09. KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

25

Po osmi měsících "phoney war", podivné války, kdy Francouzi seděli bez hnutí v Maginotově linii, se stalo, co kdekdo čekal: Němci zahájili ofenzívu. Evropské země padaly jedna po druhé pod dlouho připravovanými bleskově provedenými údery německé válečné mašinérie, na souši, na moři, pod mořem a ve vzduchu: Dánsko, Norsko, Lucembursko, Belgie, Holandsko a v červnu 1940 Francie. Hitler v Paříži tančil radostí nad úspěchy, dosaženými v rekordně krátké době revoluční, dosud neznámou válečnou taktikou. Bylo to tak oslnivé, že Molotov jménem sovětské vlády jako jeden z prvních blahopřál Hitlerovi k tomuto "skvělému výkonu německých branných sil".Anglie, kterou oddělovalo od nepřítele pár kilometrů lamanšského průlivu, zůstala sama ve vojenském konfliktu, který se zdál už rozhodnut ve prospěch osy. Jenže, jak jednou řekl Churchill, tihle britští ostrované jsou zvláštní lidé: čím je nebezpečí větší, tím jsou klidnější; když je bezprostřední, jsou odhodlaní; a když je smrtelné, jsou nezlomní. A opravdu: my, kteří jsme s Angličany a se Spojeným královstvím měli tu čest bezprostředně a společně prožívat válečné osudy, můžeme dosvědčit, že tento lid si počínal příkladně statečně a skromně zároveň, inteligentně, ale také s humorem - to všechno v rámci plně fungujících demokratických institucí pod vedením vlády Jeho Veličenstva, při zachování všech základních svobod a občanských práv.Po pádu Francie nastaly těžké doby. Spojené království zůstalo samo ve válce, kterou Hitler pokládal už za vyhranou. Všechno nasvědčovalo tomu, že je jen otázkou čau, kdy anglická ostrovní pevnost bude námořní blokádou a leteckými nálety sražena na kolena a požádá o příměří. Hitler a jeho maršálové s tím počítali vcelku najisto....Invazi ostrova, kódovanou jako "Lvoun", připravovali Němci od počátku války...."Náš osud," vzpomíná Churchill, "závisel na vítězství ve vzduchu." Svým rozsahem dosud nevídaná německá letecká armáda byla připravena k útoku z letišť podél celého belgického a francouzského pobřeží průlivu: 2669 letadel, z toho 1361 bombardérů. Bitva, která už přešla do válečných análů jako Bitva o Británii, začala 10. července 1940. Britská města hořela pod jejich náporem, desetitisíce civilistů zahynulo v troskách, britští stíhači měli velké ztráty, ale převyšovali Němce kvalitou svých strojů, výcvikem a odvahou. Luftwaffe nasadila do bojů podstatnou část svých sil; Londýn (bombardovaný nepřetržitě 57 nocí) přesto nepodlehl. Ponorková válka rovněž nepřinesla předpokládané výsledky, takže Führer musel několikrát odložit zahájení operace "Lvoun". Nakonec k ní nikdy nedošlo. V říjnu velká Bitva o Británii skončila, nálety ovšem pokračovaly, Němci pouze změnili taktiku: od soustředěného masívního náporu k leteckým útokům na výdrž - až do úplného vyčerpání. "Vyčerpání?! Ale koho?" komentoval Churchill s vyzývavostí jemu vlastní. Britský zbrojní průmysl nejenže nebyl zničen, ale pracoval dál plnou parou. Spojenecké operace v libyjské poušti byly úspěšné. A tak v tom rozhodujícím roce 1940, kdy Británie po šest měsíců sama odolávala největší válečné mašinérii všech dob a kdy vítězství nacistů se zdálo na dosah ruky, osamělý ostrovní odpůrce vydržel a vytrval.

Pavel Tigrid – Kapesní průvodce inteliegentní ženy po vlastním osudu


Recommended