Home >Retail >lavavajillas Zanussi ZDF21001XA

lavavajillas Zanussi ZDF21001XA

Date post:18-Feb-2017
Category:
View:90 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • GETTING STARTED?EASY.

  User Manual

  ZDF21001WAZDF21001XA

  CS Nvod k pouit 2Myka ndob

  PT Manual de instrues 17Mquina de lavar loia

  ES Manual de instrucciones 32Lavavajillas

 • BEZPENOSTN INFORMACETento nvod si peliv pette jet ped instalac spotebiea jeho prvnm pouitm. Vrobce nezodpovd za kody azrann zpsoben nesprvnou instalac i chybnmpouvnm. Nvod k pouit vdy uchovvejte spolu sespotebiem pro jeho budouc pouit.

  VEOBECN BEZPENOSTN INFORMACE Tento spotebi je uren pro pouit v domcnosti a pro

  nsledujc zpsoby pouit: ve farmskch domech, v kuchykch pro zamstnance

  v obchodech, kancelch a jinch pracovnch prostedch; pro zkaznky hotel, motel, penzion a jinch

  ubytovacch zazen. Nemte technick parametry tohoto spotebie. Hodnota provoznho tlaku vody (minimln a maximln)

  mus bt mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa). Dodrujte maximln poet 13 jdelnch souprav. Jestlie je pokozen pvodn kabel, sm ho vymnit pouze

  vrobce, autorizovan servisn stedisko nebo osoba spodobnou pslunou kvalifikac, jinak by mohlo dojt k razu.

  Noe a dal nstroje s ostrmi pikami vkldejte dokoku na pbory pikou dol nebo vodorovn.

  Nenechvejte dvka spotebie oteven bez dozoru, aby nan nikdo nespadl.

  Ped itnm nebo drbou spotebi vdy vypnte avythnte sovou zstrku ze zsuvky.

  K itn spotebie nepouvejte proud vody nebo pru. Vtrac otvory umstn vespod spotebie (jsou-li soust

  spotebie) nesm bt zakryt kobercem. Spotebi mus bt pipojen k vodovodnmu potrub pomoc

  nov dodan soupravy hadic. Neinstalujte ji jednoupouitou soupravu hadic znovu.

  2

 • BEZPENOST DT A POSTIENCH OSOB Tento spotebi sm pouvat dti star osmi let nebo osoby

  se snenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmischopnostmi nebo osoby bez patinch zkuenost aznalost, pouze pokud tak in pod dozorem nebo vedenm,kter zohleduje bezpen provoz spotebie, a pokudrozum rizikm spojenm s provozem spotebie.

  Nenechte dti hrt si se spotebiem. Vechny prac prostedky uschovejte z dosahu dt. Jsou-li dvka spotebie oteven, nedovolte dtem a

  domcm zvatm, aby se k nmu pibliovaly. itn a uivatelskou drbu spotebie by nemly provdt

  dti bez dozoru.

  BEZPENOSTN POKYNYINSTALACE Odstrate veker obalov materil. Pokozen spotebi neinstalujte ani

  nepouvejte. Neinstalujte nebo nepouvejte spotebi tam,

  kde me teplota klesnout pod 0 C. ite se pokyny k instalaci dodanmi spolu s

  tmto spotebiem.

  PIPOJEN K ELEKTRICK STI

  UPOZORNN! Hroz nebezpeporu nebo razu elektrickmproudem.

  Spotebi mus bt uzemnn. Zkontrolujte, zda daje o napjen na typovm

  ttku souhlas s parametry elektrick st.Pokud tomu tak nen, obrate se nakvalifikovanho elektrike.

  Vdy pouvejte sprvn instalovanou sovouzsuvku s ochranou proti razu elektrickmproudem.

  Nepouvejte rozboovac zstrky aniprodluovac kabely.

  Dbejte na to, abyste nepokodili napjeckabel a sovou zstrku. Jestlie potebujetevymnit pvodn kabel, mus vmnu provstnmi autorizovan servisn stedisko.

  Sovou zstrku zapojte do sov zsuvkya na konci instalace spotebie. Po instalacimus zstat sov zstrka nadle dostupn.

  Neodpojujte spotebi ze zsuvky tahem zakabel. Vdy tahejte za zstrku.

  Tento spotebi je v souladu se smrnicemiEHS.

  Pouze pro Velkou Britnii a Irsko. Spotebi jevybaven 13A sovou zstrkou. Je-li nutnvymnit pojistku v sov zstrce, pouijtepojistku: 13 amp ASTA (BS 1362).

  VODOVODN PPOJKA Dbejte na to, abyste hadice nepokodili. Ped pipojenm spotebie k novm hadicm

  nebo k hadicm, kter nebyly dlouhopouvan, nechte vodu na nkolik minutodtct, dokud nebude ist.

  Pi prvnm pouit spotebie se ujistte, enedochz k nikm vody.

  Jestlie se pvodn hadice pokod, okamitvythnte sovou zstrku ze zsuvky.Zkontaktujte autorizovan servisn stedisko,aby vm pvodn hadici vymnilo.

  POUIT SPOTEBIE Na oteven dvka si nesedejte, ani si na n

  nestoupejte. Myc prostedky pro myky jsou nebezpen.

  ite se bezpenostnmi pokyny uvedenmina balen mycho prostedku.

  Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotebii. Ndob ze spotebie nevyjmejte, dokud se

  nedokon program. Na ndob mohou btzbytky mycho prostedku.

  3

 • Pokud bhem probhajcho programuotevete dvka spotebie, me dojt kuvolnn hork pry.

  Do spotebie, do jeho blzkosti nebo naspotebi neumsujte holav pedmty nebopedmty obsahujc holav ltky.

  LIKVIDACE

  UPOZORNN! Hroz nebezperazu i uduen.

  Odpojte spotebi od elektrick st. Odznte a vyhote sov kabel. Odstrate dven zpadku, abyste zabrnili

  uvznn dt a domcch zvat ve spotebii.

  4

 • SNADN SPUTN1 2 3

  456

  1 Kontrolka Zap/Vyp2 Ukazatel programu3 Kontrolky4 Tlatko Start

  5 Tlatko Odloen start6 Voli program

  KONTROLKYKontrolka konce programu.Kontrolka mnostv soli. Nikdy v prbhu programu nesvt.Kontrolka stavu letidla. Nikdy v prbhu programu nesvt.

  5

 • PROGRAMY

  Program Stupe zneitnDruh npln Fze programu

  daje o spoteb1)

  Dlka(min)

  Energie(kWh)

  Voda(l)

  2) Normln zneitnNdob apbory

  Pedmyt Myt 50 C Oplachy Suen

  195 1.039 11

  3) Velmi zneitnNdob, pbory, hrnce apnve

  Pedmyt Myt 70 C Oplachy Suen

  140 - 160 1.3 - 1.5 13 - 15

  Normln zneitnNdob apbory

  Pedmyt Myt 65 C Oplachy Suen

  100 - 120 1.2 - 1.5 15 - 17

  4) erstv zneitnNdob apbory

  Myt 60 Cnebo 65 C

  Oplachy

  30 0.9 9

  5) Ve Pedmyt 14 0.1 4

  1) Hodnoty se mohou mnit v zvislosti na tlaku a teplot vody, na kolsn v dodvce proudu, na zvolench funkcch a na mnostv ndob.2) Tento program nabz nejspornj spotebu vody a energie pi myt normln zneitnho ndob a pbor. (Jedn se o standardn program pro zkuebny.)3) Tento program zahrnuje oplachovac fzi pi vysok teplot, kter zajiuje lep hygienick vsledky. Bhem oplachovac fze zstane teplota na hodnot 70 C po dobu nejmn 10 minut.4) U tohoto programu mete umt erstv zneitn ndob. Tento program nabz dobr vsledkymyt pi krtk dlce programu.5) Tento program poskytuje rychl oplchnut ndob, aby se zabrnilo pilepen zbytk jdla na ndob a nepjemnmu zpachu vychzejcmu ze spotebie. Pro tento program nepouvejte mycprostedek.

  INFORMACE PRO ZKUEBNYPro vechny potebn informace ohledn testuvkonnosti zalete e-mail na:[email protected]

  Poznamenejte si vrobn slo (PNC) uveden natypovm ttku.

  PED PRVNM POUITM1. Ujistte se, zda aktuln stupe

  zmkovae vody odpovd tvrdosti vavody. Pokud ne, nastavte stupe

  6

 • zmkovae vody. Pesn stupe tvrdostivody ve va oblasti zjistte u mstnhovodrenskho podniku.

  2. Naplte zsobnk na sl speciln sol promyky ndob.

  3. Naplte dvkova letidla specilnmletidlem pro myky ndob.

  4. Otevete vodovodn kohoutek.5. Spuste program k odstrann vech

  monch zbytk uvnit spotebie.

  Nepouvejte myc prostedek a nevkldejtenic do ko.

  TABULKA TVRDOSTI VODY

  Nmeck stupn(dH)

  Francouzsk stupn(fH) mmol/l Clarkovy stupn

  Nastaven zmkovae vody

  47 -50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10

  43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9

  37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 8

  29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 7

  23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6

  19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 5 1)

  15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 4

  11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 3

  4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 2

 • 5x 6x

  Ukazatel programu mus bt v poloze . Zkontrolujte, zda je spotebi v reimu volby programu. Stisknte a podrte a souasn otote voliem proti smru hodinovch ruiek a nastavte

  ukazatel programu do polohy . Uvolnte , kdy zane blikat Delay a . Stisknte . Blik kontrolka , Delay a . Souasn nastaven je signalizovno

  peruovanm bliknm kontrolky : Nap. 5 peruovanch bliknut + pauza + 5 peruovanchbliknut = stupe 5.

  Stisknutm zmte nastaven. Nastaven stupn tvrdosti vody se zv kadm stisknutmtlatka. Po dosaen stupn 10 zanete opt od stupn 1.

  Otoenm volie do polohy potvrdte nastaven.

  PIDN SOLI

  Ped prvnm pouitm do zsobnku na sl dolijte jeden litr vody.Pi plnn me ze zsobnku na sl unikat voda nebo sl. Nebezpe bodov koroze. Zabrnte jsputnm programu bezprostedn po doplovn zsobnku soli.

  PIDN LETIDLA

  2

  1

  43 2 1

  Letidlo pomh usuit ndob bez mouh a skvrn. Letidlo se automaticky uvoluje bhem horkoplachovac fze.

  8

 • DENN POUVN1. Otevete vodovodn kohoutek.2. Nastavte sprvn program pro dan druh

  npln a stupe zneitn.Zkontrolujte, zda je spotebi v reimu volbyprogramu.

  Pokud kontrolka stavu soli svt, dopltezsobnk na sl.

  Pokud kontrolka stavu letidla svt,doplte dvkova letidla.

  3. Naplte koe.4. Spuste program.

  PIDN MYCHO PROSTEDKU

  2

  1

  20

  30

  A

  B

  Pokud program zahrnuje fzi pedmyt, pidejte trochu mycho prostedku tak do komory B.

  PIDN KOMBINOVANCH MYCCH TABLET

  2

  1

  20

  30

  REIM VOLBY PROGRAMU

  Spotebi mus bt ke sputn programu v reimu volby programu. Pokud se na ovldacm panelutento stav nezobrazuje, stisknte tlatko Reset.

  9

 • RESET

  Pomoc Reset mete zruit probhajc program nebo odloen start. Spotebi se vrt do reimuvolby programu.

  SPUTN PROGRAMU

  Otevete vodovodn kohoutek, zavete dvka, zvolte program a stisknte .

  FUNKCE DELAY

  10

 • Pomoc tto funkce mete odloit sputn program o ti hodiny.Nastavte program a stisknte Delay.

  Stisknte ke sputn odpotu.Po skonen odpotvn se spust program.

  OTEVEN DVEK ZA CHODU SPOTEBIEPokud otevete dvka bhem probhajcho programu, spotebi peru svj chod. Kdy dvka optzavete, bude spotebi pokraovat od okamiku peruen.

  NA KONCI PROGRAMU

  5 min

  Rozsvt se kontrolka . Pokud spotebi nevypnete bhem pti minut, vechny kontrolky zhasnou.Sniuje se tak spoteba energie.

  Otote voliem na . Zavete vodovodn kohoutek.

  TIPY A RADYOBECN INFORMACENsledujc rady zajist optimln vsledky

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended