Home >Spiritual >MAGICK‰ INSPIRAŒN SLOVN MANTRY

MAGICK‰ INSPIRAŒN SLOVN MANTRY

Date post:04-Dec-2014
Category:
View:1,207 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
MAGICKÉ INSPIRAČNÍ SLOVNÍ MANTRY Copyright © 2013 Oldřich Navrátil
Transcript:
  • 1. vod:Tento soubor 99 inspiranch souvt - "magickch inspiranch slovnchmanter" v sob obsahuje urit ivotn moudrosti . Umon Vm vnst jinpohled na problmy, kter muste a chcete vyeit.ivotn a spoleensk podmnky se neustle mn. Nroky kladen na nsvechny jsou m dl vt. Prvodnm jevem dnen doby je veobecntlak. Spolenost chce vkonnost. Manaei na sebe nakldaj, nebo je nan nakldno stle vce a dostvaj se velmi asto do situace, kdynemou dle, ale musej. Pokud by dali najevo slabost, je s nimi konec.Na druh stran me na nkter lidi, kte by chtli pracovat, alenemohou najt odpovdajc uplatnn, psobit tlak nezamstnanosti. Namnoh, kte trp rznmi bolestmi tla i psychiky, me psobit celkovnegativn energie ve spolenosti. Rostoucmu tlaku jsou vystaveny vechnygenerace.Odhaduje se, e v posledn dob trp zkostmi nebo rznmi depresemivce ne ti miliony ech. Pes pl milionu lid uv pravidelnantidepresiva a jejich poet roste. ijeme v iluzi, e spolenost ajednotlivec mohou stle vce. Na adu problm jsme si zvykli brt lky,kter nee jejich pinu, ale pouze njakm zpsobem koriguj nsledky.Pestali jsme poslouchat vnitn hlas a co nm nae tlo k. Pitomjakkoliv druh bolesti je zpsob, kdy nm nae tlo k nebo naznauje,e dlme nco patn.Hledte-li een v zvan ivotn situaci, chcete-li se vypodat s dlouhose vlekoucmi komplikacemi a najt svoji vlastn novou cestu osvobozujcod rznch vnj tlak, nepjemnch zitk z minulosti, problm vosobnm ivot, ve vzjemnch mezilidskch vztazch, v tiv zdravotnsituaci, nebo starostmi v prci, magick inspiran slovn mantry Vmmohou pomoci. Mete je tak brt jako inspirativn odreagovn nebohru, kter Vm pome obohatit V den.
  • 2. Jakmile sami nahldnete na jdro problmu a poodhalte pinu jakkoliVa otzky, vdy si uvdomte, e konen een vyaduje pedevm Vosobn aktivn pstup i odhodln. Za svj ivot si odpovd a rozhodujekad lovk sm. Snate se, aby V osobn perod za pomocinspiranch slovnch manter byl pln radosti a co nejpjemnj. Radujtese z novch monost, kter se ped vmi otevraj.Pokud si jednotliv vty okoprujete a budete s mantrami pracovat kadden 15 - 20 minut podle nvodu, uvidte, e se inky zlepen Vaehoduevnho a tlesnho stavu dostav ji bhem nkolika tdn. Zanou seVm dait nov vci v osobnm ivot i v pracovn aktivit. Vy samotn sebudete ctit vrazn lpe. V zdravotn stav se zane lepit. Magickinspiran slovn mantry a sdlen, kter jsou v nich obsaena jsou nabitapozitivn vesmrnou energi, j jsme my vichni nedlnou soust.Po urit dob pravideln prce nebo jet lpe komunikace s MagickmiInspiranmi Slovnmi Mantrami - piblin za dva a ti msce - zjistte,e Vm pin i jinou moudrost. Pijdete na to, e neexistuje jen jednauniverzln pravda, e proti kadmu ano je tak ne. Najdete v sobnovou slu a odhodln. Zanete si teba jet vce vit. Poznte skrytouslu ve Vaem nitru, kter Vm otevr vesmrn brny spchu i tst.Objevte, e jste jedinenou a neopakovatelnou bytost na tto planet.Stle vce budete nachzet a poznvat sami sebe. Pochopte mnoh djekolem Vs, kter Vm byly dve neznm. Zjistte, e objevujete novcesty a zskvte vt vyrovnanost, klid i osobn rovnovhu.
  • 3. O Mantrch a historickm vznamu sly SLOVAMantra je od pradvna druh osvobozujcho posvtnho zpvu, jeho pouit ainek byl popsn ji ve starch indickch Vdch a po tisce let byl pedvn odmistra k mistru. Nejen mystikov Vchodu znali inky pouvn manter pi svchmeditacch, ale tak nauky starovkho Egypta, Tibetu, ran kesanstv,nboenstv islmu i dal se zmiuj o vibracch zvuku a jeho tvoiv sle.V dnen uspchan dob, pln neustlch zmn a rostoucch nrok na vkonyjednotlivce i celch pracovnch tm, je u ns nejastji jako mantra pouvno slov jakokrize, stres, zvyovn dan, strach, deprese. V hektickm it tko postehneme, jaknegativn sami sebe, ale i druh svm jednnm ovlivujeme. A slovo jako nositelhistorickch tradic a vtlen ducha, zdroj sly a skutenosti je bohuel degradovno apemovno na pouh stereotypn, konvenn vyjadovac prostedek.Slovo m vak neobyejnou slu. 21. stolet rychl virtuln komunikace a doba rznchfrz, m za nsledek, e ada lid ji nepovauje slovo za nic jinho, ne za prostedekdorozumvn a strohho pedvn informac. Zejmna mediln informace jsou nosiinegativnch slovnch pojm a zprv, asto bez skuten pozitivn hodnoty obsahu. Ani sineuvdomujeme, jak i obyejn slova mohou inn psobit! Maj moc dvat a budovativot (povzbuzen, pomoc, podpora, rozvoj, radost, spoluprce, pe, lska...), ale tboit a niit (arogance, pomluva, le, obviovn, hana, rlivost, korupce, nenvist,zvist, sprostota, ... ).Ji pisatel Bible Starho zkona nechpali slovo pouze jako zvuk pro penos informace.Chpali ho i jako "udlost" a "in". Pot co se lidstvo odlouilo od Boha a nemohlo muvce "hledt tv v tv", tedy penesen kdy lovk ji nemohl Bohu rozumt, uinilBh rozhodujc krok: Bo slovo na sebe pijalo lidskou podobu - kterou je Bo Syn,Je Kristus. Jeovo psoben stoj pedevm na slovech, kter jsou zrove i iny.
  • 4. Jsou v nm vdy spojen vjedno, a u uzdravuje nemocnho nebo nasycuje zstup.Takto je Bibli, respektive v jej sti Novho Zkona pojat vznam SLOVA, zejmna vJanov svdectv a jeho evangeliu:"Na potku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bh. To bylo napotku u Boha. Vechno povstalo skrze n" (Jan 1,1-3).Slovo sice mluv, sdluje vznam a smysl, me vyjadovat lsku i starost, ale psobjaksi "na dlku". I kdy se nape a vytiskne nebo pole na druh konec svta, je to podtot slovo, a teba i za tisc let. Ale lska chce, potebuje blzkost, dotek - proto se Slovo"stalo tlem, aby pebvalo mezi nmi".Proto se mantry jako druh duchovn oisty postupn stvaj ivm mostem meziVchodn a Zpadn kulturou. Pinej nm - zpadn civilizaci pomoc k soustednmysli, k uvolnn, k probuzen radosti a dtte v ns, ke smchu, k tanci, jako monostinalzt sebe sama.Magick Inspiran Slovn Mantry mohou i Vs podpoit ve va kadodenninnosti, v konn tkch kol, v pekonvn pekek , i v poznvn samasebe a umon Vm ppadn se na chvli zastavit a zkusit meditovat. Jsou uritmpomocnm nstrojem pozitivn vnitn pemny. Odstrauj nchylnost knegativnm mylenkm a svmi pozitivnmi vibracemi Vs chrn ped negacemi,je na Vs mohou psobit zven, nebo, kter si mete nevdomky zpsobovatsami.
  • 5. Jak pracovat s Magickmi Inspiranmi Slovnmi Mantrami :Udlejte si chvli asu pro sebe a pracujte alespo 15 - 20 minut denn o samot a vklidu. Jako ideln je doprovod klidn meditan hudby, kterou dnes mte kdispozici ke staen internetu, nebo si ji mete zakoupit na CD.Zcela zmrn je Magickch Inspiran Slovnch Manter celkem 99. Toto slo jemagick (nezstvej v temnot a jdi za svtlem) a jeho souet , i souet soutu, vmd vdy slo 9, slo moudrosti a celistvosti, kter m sv pozitivn vibrace.Doporuuji jednotliv souvt s Magickmi Inspiranmi SlovnmiMantrami vytisknout nebo jet lpe vlastn rukou pepsat na tvrd kartiky veformtu, kter vm nejlpe vyhovuje. A si budete magick inspiran slovnmantry pepisovat na vmi vyroben karty, pite si jednotliv vty v prvn osobnjednotnho sla (j) a v ptomnm ase. Takto si je pi nslednm cvien neboppadn meditaci t bu nahlas nebo v duchu kejte. Vyhotoven karty si piinspiranm cvien mete rozloit do vje nebo nechat v balku. Zle na Vs,co ctte jako pjemnj.
  • 6. Zamyslete se nad svm ppadnm problmem nebo osobn otzkou bez emoc.Vythnte si kad den ti a pt vmi vytvoench karet z vaeho v balku sMagickmi Inspiranmi Slovnmi Mantrami a snate se najt dvru k tomutoprocesu. Karty tahejte nejlpe levou rukou a soustete se na Vai otzku. MagickInspiran Slovn Mantry Vm pinesou urit vzkaz. Najdete-li si jin, vlastnzpsob, jak s inspiranmi slovnmi mantrami pracovat a kter vm bude lpevyhovovat, je to t skvl.Zavete oi, nkolikrt se zhluboka nadechnte a vydechnte. Dchejte jen nosem.A to jak pi ndechu, tak i vdechu. Dchn je pi tomto druhu duchovnhooistnho procesu velmi dleit. Pijmte vzkaz Va mysl. Zopakujte si honkolikrt po sob v duchu nebo jet lpe nahlas. Pijmte tento vzkaz i svmsrdcem. Po t oi otevete a ji na problm nebo vmi poloenou otzku dlenemyslete.Snate se intenzivnji pracovat s Magickmi Inspiranmi SlovnmiMantrami zejmna prvnch 30 dn. Ideln je obdob pravideln prce v rozsahu15 - 20 minut po dobu 60 dn po sob. Po tto dob by ji ve Vaem podvdom mlybt vytvoeny nov pozitivn nvyky, kter se stanou soust Vaeho kadodennhoritulu.Jsem pesvden, e pokud vte v pozitivn slu slova i vibrac, V osobn ipracovn ivot dozn neuvitelnch zmn, kter se daj pirovnat k zzraku voblasti duchovn oisty. Vae vdom i podvdom vlivem pozitivnch vibrac apravidelnho cvien bude harmonicky vce sladno. Pozitivn zmny zanetepozorovat nejen Vy, ale zcela urit i Vae okol.Peji Vm z celho srdce, aby hledn nov blahodrn energie za pomocimagickch inspiranch slovnch manter bylo spn. Peji Vm, abyste doshlipocitu klidu, tst, osobn vyrovnanosti, a pocitu pohody.Pro ty z Vs, kte jsou spe metafyzickho a vce materialistickho zamendoporuuji se teba jen trochu rozpomenout a vybavit si dvnou "krajinu ranhodtstv" a zkusit si jen tak nezvazn Magick Inspiran Slovn Mantry jakoodreagovn, zbavu a hru. Teba vm pomohou se na chvli zastavit a mon vnich najdete sv vlastn kouzlo nebo zajmav odpovdi na nkter osobn otzky.
  • 7. Pokud se Vm Magick Inspiran Slovn Mantry zalb, podlte se o sv dojmy sesvmi pteli a pedvejte toto poselstv pozitivn energie dle. Vae pozitivnzkuenosti a zitky t velmi rd osobn uslym.Peji Vm hodn zdaru, lsky, radosti, pozitivn energie a dobrou z
Embed Size (px)
Recommended