Home >Documents >Mme se bt miluj­c­ho Boha?

Mme se bt miluj­c­ho Boha?

Date post:15-Jan-2016
Category:
View:25 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Premisy, ze kterých tato přednáška vychází: Bůh existuje Kristus je jediná cesta k Bohu Písmo je inspirováno Bohem. Máme se bát milujícího Boha?. Přemýšlejte, co říká Písmo! Vypořádejte se s argumenty Písma poctivě a rozumně!. Ověřte si pravdivost premis!. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Mme se bt milujcho Boha?

  Premisy, ze kterch tato pednka vychz:

  Bh existuje

  Kristus je jedin cesta k Bohu

  Psmo je inspirovno Bohem

 • Ovte si pravdivost premis!Pemlejte, co k Psmo!

  Vypodejte se s argumenty Psma poctiv a rozumn!

 • Bh apeluje na rozum lovkaVdy to, co me bt o Bohu poznno, je jim zjevn, Bh jim to pece zjevil. Jeho neviditeln znaky, toti ta jeho vn moc a bostv, jsou pece od stvoen svta jasn vidt, kdy lid pemlej o jeho dle, take nemaj vmluvu. manm 1:19-20 (NBK)

 • Bh apeluje na rozum lovka(Je po vzken z mrtvch:) Tehdy jim ekl: 'Toto jsou slova, kter jsem k vm mluvil, kdy jsem jet byl s vmi, e se mus naplnit vechno, co je o mn napsno v Mojov zkon, v Prorocch a v almech.' Luk 24:44 (NBK)

 • Bh apeluje na rozum lovka(Apotol Pavel o vzkenm Jei Kristu:) ... a e se ukzal Kfovi a potom dvancti. Pot se ukzal vce ne pti stm bratr najednou, z nich vtina dosud ije a nkte zesnuli. Pak se ukzal Jakubovi, potom vem apotolm a naposledy ze vech se jako nedochdeti ukzal i mn. 1.Korintskm 15:5-8 NBK

 • Bh apeluje na rozum lovka(Apotol Pavel k athnskm filozofm:) Bh ale pehldl asy tto nevdomosti a nyn pikazuje lidem, aby vichni vude inili pokn, protoe uril den, v nm bude spravedliv soudit svt skrze mue, kterho k tomu ustanovil, o em podal kadmu dkaz, kdy ho vzksil z mrtvch. Skutky 17:30-31 (NBK)

 • Bh apeluje na rozum lovkaZkoumejte dkazy z Psma a rovn vnj dkazy, je svd o pravdivosti Psma, nap. z archeologie, historie, paleografie, textov kritiky, ale i biologie, genetiky, matematiky, fyziky, astronomie, atd.

 • Dkazy z Psma

  Ve SZ jsou stovky proroctv o Spasiteli, tj. zachrnci, zapsan stovky let ped pchodem Krista, je byla naplnna na Jei, v ad ppad i jeho nepteli. Zde uvdm nkolik pklad ohledn ukiovn a smrti Spasitele: a)Trpen a zraovn: Izaj 53:4-7 - Marek 15:15-20.b)Jeho ruce a nohy probodnuty: alm 22:17 - Luk 23:33. c)Lid se mu posmvaj: alm 22:7-9 Matou 27:39-43.d)Je losovno o jeho odv: alm 22:19 - Jan 19:23-24. e)Vol k Bohu: alm 22:2 - Matou 27:46.f)Jeho kosti nezlmny: alm 34:20-21 Jan 19:28-37.

 • Dkazy z archeologieVtzn stla farana Merneptaha z r.1209/8 ped Kristempotvrzuje ptomnost Izraelc v Kenaanu ji v 13. stolet ped KristemJozue 3 - 6

 • Dkazy z archeologieje zde nejstar dochovan psemn zmnka o Izraelskm nrodfarao se chlub, e v Kenaanu porazil m.j. IzraelceIzrael je zpustoen, jeho potomka nen.

 • Dkazy z archeologieStla Mobskho krle Mi cca z roku 850 ped Kristem na pamtku jeho vtzstv v revolt proti Krlovstv IzraelskmuZaznamenv, e Mob byl podroben Izraelskm krlem Omrm a Ma zvtzil nad jeho potomkem. 2.Krlovsk 3:4-27

 • Dkazy z archeologieern obelisk Asyrskho krle almanesera III. z roku 825 ped Kristemobsahuje nejstar dochovan zpodobnn biblickho Izraelce - Izraelskho krle Jeha

 • Dkazy z archeologieTribut Jeha, syna Omrho...Jeh, krl Izraelsk pin svj tribut Asyrskmu krli almaneserovi III. cca v r. 841 ped Kristem2.Krlovsk 9-10

 • Dkazy z archeologieTaylorv hranol - kronika Asyrskho krle Sancherba, kter v r. 701 ped Kristem oblhal svm vojskem Jeruzalm chlub se, e Judejce Chizkije, kter se mu nepodrobil, uzavel v Jeruzalm jako ptka v kleci2.Krlovsk 18-19, Izaj 36-37

 • Dkazy z archeologieBabylnsk kronikatato tabulka obsahuje zznamy o Nebkadnesarovi II., jak porazil egyptsk vojsko u Karkeme, nastoupil na babylonsk trn a jak se zmocnil Jeruzalma 2.Krlovsk 23 24 Jeremi 22:24-30

 • Dkazy z archeologie11'. V sedmm roce (598/597 ped Kristem), msci Kislmu, krl Akkadu shromdil sv vojky, vpochodoval do zem Hatti,12'. a oblehl msto Judy a druhho dne msce Addaru se zmocnil msta a zajal krle (Jojakna).13'. Ustanovil tam krle podle sv vlastn volby (Sidkij), obdrel jeho velk tribut a poslal jej do Babylnu. (Babylnsk kronika - Jeruzalmsk kronika; ABC 5)

 • Dkazy z archeologieKrv cylindr 6. stolet ped KristemDeklarace Perskho krle Kra II. Velikhoobnovil mr, zruil otroctv, dovolil nvrat deportovanch boh do jejich svaty,dovolil nvrat deportovanch obyvatel do jejich zemEzdr 1

 • Dkazy z archeologienpis Pilt, prefekt Judskdatovn do let 26 37 po Kristuobjeven v Cesarejiza vldy Pilta byl Je ukiovn Jan 19

 • Dkazy z historieidovsk historik Josephus Flavius (*37/38 - 95/100 AD) zmiuje kest vyuovan Janem, jeho uvznn a smrt (idovsk staroitnosti XVIII. 5.2)zmiuje Jakuba bratra Jee, jemu kali Kristus (idovsk staroitnosti XX. 9.1) Matou 3, 14, Marek 6:3

 • Dkazy z historiemsk sentor a historik Tacitus (cca * 52/56 117/120 AD) zmiuje ve svch Letopisech z r. 115/117 AD, e Nero obvinil kesany z poru v m r. 64 AD. Kristus, po kterm maj sv jmno, byl za Tiberiovy vldy popraven podle rozsudku prokurtora Pontia Pilta. (Letopisy XV.44)Matou 27:11-50

 • Dkazy z historiemsk historik Suetonius (cca * 69/75 - po r. 130/140 AD) napsal, e Claudius vyhnal idy z ma, z dvodu nepokoj, kterm se neustle oddvali z podntu Chresta (ivotopisy dvancti csa, Claudius XXV. 4)Skutky 18:1-2

 • Dkazy z historieA.N. Sherwin-White, nkdej Britsk historik starovkho ma napsal ve svm dle msk spolenost a msk prvo v Novm zkone: Pro Skutky Novho zkona je potvrzen jejich historicity ohromujc ... jakkoliv pokus odmtnout jejich zkladn historicitu, dokonce i v detailech, se mus nyn jevit jako absurdn... Navc, konzervativn uenci shledvaj potvrzen knihy Skutk archeologii. (str. 189)Skutky apotol

 • Dkazy z textov kritikySir Frederic G. Kenyon, nkdej Britsk paleograf, biblick a klasick uenec, editel Britskho muzea a prezident Britsk Akademie: Novozkonn text nen zdaleka v abnormln neuspokojivm stavu. Je mnohem lpe proven, ne kterkoliv prce antick literatury... Jsme mnohem lpe vybaveni k pozorovn potench etap textov historie v rukopisnm obdob v ppad Novho zkona, ne v ppad kterkoliv jin prce antick literatury. (Nejnovj vvoj v textov kritice eck Bible, 1933, str. 74-76)

 • Dkazy z textov kritikySir Frederic G. Kenyon: "Kesan me vzt celou Bibli a ci bez obav nebo pochybnost, e m v ruce prav Bo slovo, kter se uchovalo z generace na generaci a do na doby bez podstatnch ztrt." (citt pevzat z knihy Tikrt o bibli od americkho autora Neil R. Lightfoot, tisk LOGOSPRESS, Vde 1984)

 • Dkazy z textov kritikyF. F. Bruce, nkdej profesor biblickho kriticismu a exegeze na Univerzit v Manchesteru: Dkaz pro nae novozkonn spisy je o tolik vznamnj, ne dkaz pro mnoh spisy klasickch autor, autenticitu kterch nikdo nezpochybuje ani ve snu. A kdyby byl Nov zkon sbrkou svtskch spis, byla by jeho autenticita obecn nahlena bez jakkoliv pochybnosti... (Novozkonn dokumenty: Jsou vrohodn?, 1943, str. 15)

 • Dkazy z paleografie Rylandv fragment P52, cca 125 135 AD je nejstar dochovan papyrov fragment NZ nalezen v Egyptobsahuje vere z Janova evangelia 18:31-33 v etin

 • Dkazy z paleografie zadn st fragmentu obsahuje vere z Janova evangelia 18:37-38 apotol Jan napsal evangelium nkdy ke konci 1. stolet AD, dle tradice v Efezu v Mal sii

 • Bh apeluje na lovka, aby svm rozumem vyhodnotil dkazy, e:Bh existujelovk je jeho dlemlovka bude jednoho dne soudit za jeho hchy zchrana lovka ped Bom trestem za hchy je prostednictvm Spasitele, Boho Syna Jee Krista

 • Milujc Bhstvoil lovka + pro nj vhodn prosted na zemi a poskytuje nm zde podmnky proto, abychom mohli uspokojovat sv potebydal lovku zkony, svobodu rozhodovn a odpovdnost za patn rozhodnutobtoval svho Syna Jee Krista na ki, aby nm mohl nabdnout zchranu ped trestem za nae patn rozhodnut, nebo-li hchy

 • Problm # 1 lovka je hch Hch je dopoutn se toho, co je zl v Boch och (5.Mojova 9:18) Hch je bezzkonnost, tj. jednn proti Bomu zkonu (1. Jan 3:4) Hch je dle neinn toho, co je dobr (Jakub 4:17)

 • Milujc Bh trest(Je o definitivnm trestu za hchy:) Potom ekne tak tm po levici: 'Jdte ode m, vy proklat, do vnho ohn, kter je pipraven pro bla a jeho andly,...' Matou 25:41 NBK

 • Milujc Bh nabz milostvichni jsme se dopustili hchvichni si zasloume trestmilujc Bh nm nabz milosttrest vnho utrpen je vykzn pouze pro ty, kte odmtli Bo milost

 • Nejvy projev Bo lsky k lidemNebo Bh tak miloval svt, e dal svho jednorozenho Syna, aby dn, kdo v v nho, nezahynul, ale ml vn ivot. ... Kdo v nj v, nen souzen, ale kdo nev, je ji odsouzen; nebo neuvil ve jmno jednorozenho Boho Syna. - Jan 3:16, 18 NBK

 • Nejvy projev Bo lsky k lidemBh vak dokazuje svoji lsku k nm, nebo kdy jsme jet byli hnci, Kristus zemel za ns. Kdy jsme tedy nyn ospravedlnni jeho krv, budeme potom mnohem spe skrze nho zachrnn ped hnvem. Nebo jestlie, kdy jsme jet byli neptel, byli jsme s Bohem smen skrze smrt jeho Syna, mnohem spe, kdy jsme ji smen, budeme zachrnn jeho ivotem. - manm 5:8-10 NBK

 • Jak je Bo lska k lidem?nesmrn obtav, protoe Bh obtoval svho Syna za hnky, tzn. za sv neptele, abychom mohli bt ospravedlnni ze svch hch a mohli s nm t navky, a souasn:zcela podmnn, protoe se vztahuje pouze na ty lidi, kte pln Bohem stanoven poadavky, je jsou shrnuty v jednom slov v.

 • Lska, kterou Bh vyaduje od lidJe mu ekl: 'Bude milovat Pna, svho Boha, celm svm srdcem, celou svou du a celou svou mysl.' To je prvn a nejvt pikzn. ... - Matou 22:37-38 NBK Je mu odpovdl a ekl: 'Jestlie m nkdo miluje, bude zachovvat m slovo; a mj Otec ho bude milovat a pijdeme k nmu a zdme si u nj pbytek. Kdo m nemiluje, nezachovv m slova; a slovo, kter slyte, nen m, ale Toho, kter m poslal, Otcovo.' - Jan 14:23-24 NBK

 • Jak m bt lska lovka k Bohu?mus zahrnovat na 100% srdce, na 100% dui a na 100% mysl (tj. rozum!), a souasn je:zcela podmnn, protoe ji lze projevovat pouze zachovvnm Boho Slova.

 • lovk milujc Boha:nedopout se svvoln hchuv evangeliu, pjme Jee Krista za svho Pna a

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended