Home >Documents >Marek Navod Na Pouziti Cloveka

Marek Navod Na Pouziti Cloveka

Date post:18-Dec-2014
Category:
View:169 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

1

KNIHOVNA MOMO A VITARIAN Vlastnte-li podobn knihy a chcete je pevst do elektronick podoby kontaktujte m na vitariann@gmail.comCESTA K POZNN S VA Z E K PT

2

3

VLASTIMILMAREK

NVODNAPOUITLOVKA

4

5

NVOD NA POUIT LOVKACESTA KE TST A ZDRAV

VLASTIMIL MAREK

2004

6

7

OBSAHVae dotazy, objednvky a mnostevn slevy budou vyzeny na adrese Ven teni od 18 do 88 let 11 ENY 42 ZAZEN 74

Hybeova 65, 602 00 Brno tel./zzn.: 543 245 8556 tel./zzn./fax: 543 216 503 http://www.alman.cz email: alman@alman.cz Doporute tuto knihu svm ptelm, znmm a kolegm.

MEDITACE 14

ENDORFINY 46 TLO A MYSL 48 SLA MYLENKY 50

MEDITAN POLT 78

BUDDHA 18 KLTERY 20

HL KYOSAKU 80 KINHIN: MEDITACE V CHZI 84

JAZYK 54 PROBLM 58

JDLO 24 MJA 28

LABYRINT 90 SEIN 96 KAN 98

Vechna prva vyhrazena.

POZOR NA PATN PEKLADY 62 KRBN BRAMBOR 30 MOZEK 34 MOZKOV HEMISFRY 38 ZEN 70 POUH MEDITACE 66

Vlastimil Marek, 2004 Czech Edition Ji Alman, 2004

Published by Nakladatelstv Alman, s.r.o., Brno 2004

ISBN 8086766128

HARA 100

8POKLONY 104 JIN MYLEN 140 ALIKVOTN ZPV 174 MEDITACE U NS 208

9

MEDITACEMEDITACE PRO KUKY 27 PPOOMMAALLUU 27 MEDITACE PRO POKROIL (EXPANZE) 110

SATORI 108 MAKYO 112

NSK KULIKY 144 CHZE PES OHE 148

BUBNOVN 178 PSYCHOWALKMAN 182 MEDITACE A MOZEK 184

NEMUSTE VDT 210 VDOM JDLO 27 POTN DECHU 107 MEDITACE SLEDOVN DECHU 107 JGANIDRA 173 MEDITACE NA ZVUKY 173

ZENOV ZAHRADY 114 MANDALA 118

AGNIHOTRA 150 MEDITACE HUDBOU 154

INTERNET 214

VHODY MEDITACE 188 LOVK 216 MEDITACE NA VNITN SMV 191 MEDITACE NA NIC 191

KOLO BYT 124 KARMA 126

AKRY 156 MEDITACE ZPVEM 158 KACU 162 DUCHOVNOST 192

A KDE E JE TEN SLIBOVAN NVOD? 218

MEDITACE NA DECH 107 MEDITACE PRO POKROIL (TIBETSK) 110 MEDITACE NA ERVEN SVTLO 110

BUDDHISTICK SYMBOLY 128 DSIV POSTAVY 132 CESTA 136

MANTRY 164

JAK MEDITOVAT? 196 NVOD NA POUIT LOVKA 219

POLETE DUHU 191 ZKLADN RADY 200 MEDITACE PRO POKROIL (MLEN) 110 VHODY MEDITACE 201

MALA 168

SKUPINOV MEDITACE 202

BIBLIOGRAFIE 220

10

11

VEN TENI (OD 18 DO 88 LET)Podkovn Viliamu Poltikoviovi za fotografie, Josefu Mdlovi a jeho studentm za ukzkov zazen a zenovou hl, zenovmu dd Myo Gen Di za monost zasednout a fotit, Jirkovi Bryanovi za prvn korektury a pipomnky, Cherry Rochesterov a Mu Bul Su Nimovi za asistenci pi lutn kan, a samozejm Phillipu Kapleauovi, Soen Sa Nimovi a vem polskm i eskm kolegm v zenovch centrech v Katovicch a Varav v roce 1981 a pozdji i v Praze za pomoc pi zvldn (za)zenu. Nevm, kolik toho vte o meditaci a o tom, jak funguje lovk, ale vzhledem k tomu, e jste se, tak jako ostatn i j, museli ve kole uit spoustu vc, kter jsou dnes k niemu, a vzhledem k tomu, e za poslednch deset let jsme ve zkoumn lovka a pedevm jeho mozku neuviteln pokroili, domnvm se, e je teba, abyste se o sob dozvdli nco podstatnho a velmi dleitho. Jinmi slovy, tm vechno (co vm ekli v matesk kolce, z eho vs zkoueli a trpili ve kole) je ponkud jinak. Jist zkladn daje, na kterch byla vystavna a dlouho budovna vda o lovku, byly pinejmenm nepln, a dost asto patn interpretovan, nebo dokonce zcela chybn. Modern zobrazovac metody, pedevm pozitronov emisn tomografie a magnetick rezonance, dnes umouj pmo vidt, co se dje v mozku pi nejrznjch innostech a typech mylen a tlesnch a emonch reakcch. Ukzalo se, e bychom mli na celou adu vdeckch tvrzen a dogmat okamit zapomenout. Ani vda toti, ven, u rozhodn nen tm, m bvala jet pro nae rodie, tedy jakmsi a nboensky vzvanm svtonzorem. eeno slovy psychiatra Cyrila Hschla: Vda nikdy nic nedokzala. Vdy jen vyvracela to, co si myslela pedtm. Vichni jsme tak dnes, co se te informac o sob samch, v roli prvk. Zatmco ke kdejak teflonov pnvi a halence, nato k televizi nebo mobilu, dostanete nvod k pouit, nvod k pouit sebe sama jsme nikdy nedostali. Zatmco pro zen automobilu, nato tovrny nebo nemocnice, muste udlat zkouky nebo vystudovat vysokou kolu, pro role sester i bratr a matek a otc neposkytuje spolenost dn uilit. Zatmco pro kadou potaovou ale i stoln hru, nato pro pota, muste mt pinejmenm nvod, po ppad tlust manul, pro pouit vlastnho mozku a tla donedvna neexistoval jakkoliv nvod. To se ale zan mnit. Poprv v historii lidstva u zanme vdt, pro fungujeme tak, jak fungujeme, a jak jsou piny naich individulnch (ale i spoleenskch) tlesnch a psychickch, ale i socilnch problm. m vc bude kolem ns novch a nejnovjch informac a technologi, tm dleitj bude schopnost zvldnout cestu a navigaci tm nesmrn sloitm a dokonalm vesmrem naeho mozku a vdom. Mteli tedy zjem dovdt se, jak a pro nm funguje mozek, jak a pro se rozilujeme a jak a pro se zklidnit, jak a pro jsou eny jin ne mui, jak a pro si (krom zub, at a bot) istit i mysl, jak se nauit t a objevit sama sebe a jak se zvldnout a bt astn, tte dl. Zrove si ale klate neustle otzky: je ta i ona informace pravdiv? A je pro mne uiten? A ovujte (a surfujte na internetu) a studujte stle a vce a hloubji. Kad a kad jste nejdokonalejm ivm tvarem ve znmm vesmru, jen zjistit, jak se pout a vyut. Vzhledem k tomu, e v tomto ohledu mm njak zkuenosti (zaal jsem ty sprvn a mne se bytostn tkajc informace vyhledvat ji ped ticeti lety, take mm pece jen njak nskok), pokusil jsem se z nejrznjch pramen (vetn svch, na internetu ji dve zavench fejeton

12

13

STRUN NVOD NA POUIT LOVKAMEDITUJTEBudete nejen zdravj a odolnj vi stle se zrychlujcmu pvalu informac (ve kterm si dokete vybrat jen to, co je pro vs dleit), ale i astnj. A teba doshnete i toho, emu se od dob Buddhy k probuzen, osvcen, satori.

STUDUJTE A POZNEJTE SENaute se zachzet se svm tlem a mozkem. Tak jako se daj zvtit a udrovat svaly, d se zvtit a udrovat i mozek.

PEUJTE O SV TLOJe to jedin nstroj, pomoc kterho si mete ivot a sama sebe vychutnat.

BUTE DUCHOVNZskte pravohemisfrov nadhled, intuici, pokoru, soucit, umn poznat a konat vdy jen to, co je nejdleitj.

ZPVEJTE SIMoud to vdli a praktikovali odedvna, a my, abychom zvldli souasn individuln i globln nepzniv vvoj, se musme znovu nauit, co naznauj slavn devn opiky z japonskho buddhistickho kltera Toogu: Neslyet bla, nemluvit bla, nevidt bla. Nebo jinak, nenaslouchat zlm slovm (Kdo kyd hnj, nasmrdne...), nemluvit zl slova (Kdo s m zachz...), nevit vemu, co jen vidme (Pro oi nevidme...). Moudrost tto, snad vem srozumiteln symboliky je prv dnes, ve vku zplavy vavch titulk a proklamac, nanejv potebn a taky ji prokzan. Jen ji jet zat kadodenn aplikovat.

Uvolnnm hlasivek uvolnte emon bloky, nashromdn ivotem v souasn spolenosti.

DLEJTE A UTE SE JEN TO, CO VS BAVivot a uen vs bude bavit. A budou vs za to i platit.

a koment) sestavit nvod k pouit lovka. Jene jako kad nvod, je tak strun, e ke skutenmu pochopen je poteba si pest a prost knihu celou. Ale pak ji odhodit a zat nkde pod odbornm vedenm meditovat. Nebo jinak, pokud mohu doporuit, nejlep by bylo tuhle knihu st ne najednou, jako detektivku, ale postupn, na 100 % kadou kapitolu, kad dek, aby se tak i samo ten postupn stvalo jakousi medi-

tac. Pak sta tento stav dokonal pozornosti s kadou kapitolou zopakovat. Ideln by pak bylo, kdybyste knihu etli alespo ti msce. Pak se pravdpodobn nco stane a vy budete na konci knihy pinejmenm uvnit jin ne na potku. Probudte se. Kniha bude proces, proces bude meditac, a pak kad innost, kterou budete a do smrti vykonvat, bude tak meditac, oslavou dokonalosti, a Cestou k moudrosti a tst.

SMJTE SE A RADUJTEUpevnte zdrav a schopnost nebt pipoutn k vsledkm sv prce.

MILUJTE A BUDETE MILOVNI, CHVALTE A BUDETE CHVLENIChvalte se a pochvalte i ty kolem sebe, chvalte sv dti a vnouata. A pedevm vy, eny, chvalte sv chlapce, partnery, manely, a

ROTE PIROZENTm to vechno zan. A pokud vy jste nebyli porozeni pirozen, zasate se o to, aby alespo vae dcery a zcela urit vae vnuky byly porozeny a porodily pirozen. Pirozen (a nejlpe doma, s porodn asistentkou a dulou a samozejm otcem) porozen dt je toti pirozen inteligentnj, soucitnj, kooperativnj, zdravj a duchovnj ne to, kter pilo na svt nsiln, medicnsky. Lehce se u, je pirozen duchovn, um zpvat a radovat se ze ivota a chvlit sebe i jin a snadno se nau meditovat.

14Pokusm se vm vysvtlit, pro je meditace zdrav a tlu, pedevm vak mysli a dui, tak prospn, a snst adu dkaz a informac ze vech monch stran a hl, ale i kdybych se rozkrjel, stejn pak zle na vs samch, jestli se odvte nejen si o meditaci st, ale nakonec ji i praktikovat. Americk spisovatel Allan Watts prohlsil, e meditace je umn zastavit slovn a symbolick mylen, asi jako kdy tsn ped koncertem vichni v publiku zmlknou. Klid a oekvn tsn ped zatkem koncertu je snadn si pedstavit. Pro nkoho. N problm je v tom, e i dnes, na potku tetho tiscilet, jsme vybaveni emocemi lovka neandrtlskho. Neumme zmlknout. No, mon bychom dokzali zmlknout, ale n mozek a mylenky v nm jsou neposedn a ne a ne se zastavit. Jedna sth druhou. A navc informac pibv. Svt se utp v moi dat. Kad rok se tato zplava informac zvyuje o 30 %. Jen za rok 2002 se na disky pota, papry, filmy a dal mdia po celm svt uloilo tm pt a pl milionu terabyt (americk kongresov knihovna, obsahujc 19 milion knih a 56 milion rukopis, odpovd deseti terabytm). To pedstavuje desetimetrovou adu knih na kadho lovka na svt. Nai ddekov jet mohli doufat, e se cel ivot uiv jako pokrvai, pekai nebo

15

MEDITACEJeden francouzsk podnikatel si zpotku myslel, e pozorovn bicha, jak tomu kal, je sobeck a bezcenn snaen. Po nkolika mscch meditovn v meditanm centru si mysl, e je to ta nejdleitj vc na svt.

Nejsnadnji se d zastavit prk mylenek v prod. Idelem moudrch vech dob nebyla harmonie uml, lidmi vymylen a nkdy dokonce vynucovan, ale jaksi pirozen splynut s harmoni prody a vesmru

of 113

Embed Size (px)
Recommended