Home >Travel >Markvartick½ zpravodaj

Markvartick½ zpravodaj

Date post:25-Dec-2014
Category:
View:828 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. MARKVARTICK ZPRAVODAJ BEZEN 2008 Obecn ad Markvartice, Markvartice 60, 407 42, tel./fax: 412 585 265, www.markvartice.cz ROK 2008 JE JI V PLNM PROUDU esko nebo Alpy? Drte v ruce prvn slo zpravo- doucnost uke pnos tto inves- Minul vkend, vlastn troku prodlou- daje v roce 2008, vydn se tro- tice. en vkend sem strvil v rakouskch ku zdrelo jinmi povinnostmi V obci samozejm ani letos ne- Alpch. A jeliko u mm za sebou letos redakn rady, zejmna studiem. budou chybt dn bn akce. i tden na naich horch, napadla m takov otzka je vhodnj lyovn V tom prvnm sle v minulm A to jsou pro dti Plen arodj- u ns nebo v Alpch?. roce jsme se snaili odhadnout co nic i Dtsk den a pro dospl zas Objevily se sice pokusy o vzoreky, se bude v obci bhem roku dt a Vclavsk a Martinsk zbava. Do- z nich vyplynuly teba najedn kilo- i v tomto sle se o to pokusme. kme se i spolen akce a to b- metry za hodinu nebo za (sto)korunu, Rok je ji v plnm proudu a spous- hem przdnin, kdy se bude konat ale tak absurdn zvr, e (i pro Libere- tu udlost se ji stalo. O tch nej- Sportovn den. Dokonce by jich ka!) je tisckrt vhodnj lyovat ve dleitjch informuj dal strn- mlo bt bhem przdnin nkolik. Francii ne na Jetdu. Kvalitu, spoko- ky zpravodaje. ekaj ns tak fotbalov zpasy. jenost, poitek a doprovodn emoce se Nejviditelnj udlost, a to ne- O start fotbalovho ivota v obci ovem takto kvantikovat nedaj. jen letos, bude projekt energetik se postaraj pnov ze Star gar- Otzka tedy zn: Je u dnes vhodnj pokldn kabely nzkho elek- dy, kte maj svj zpas ji v ptek jet v zim do alpskch zem? Na prvn trickho veden do zem. Ppravy 11. dubna. ko svj prvn jarn pohled se to z nkterch aknch na- bdek cestovnch kancel me zdt, ji zapoaly a v blzk dob zane zpas na domc pd rozehra- ale nen to pravda. Takzvan superna- samotn kopn. Letos budeme je o den pozdji 12. dubna. V ten bdky se skuten tkaj jenom doby, kdy svdky prvn etapy, kter vede od den odehraj svj jarn domc je lya v Alpch mn, v pln sezon ndran ulice po obecn ad a debut i dorostenci a o den pozdji ceny posko nahoru i o sto procent a v- mla by skonit koncem lta. Zda- star ci. Fandov si tedy hned ce. Tak si muste vdy uvdomit, co za li se letos rozbhne i druh etapa, na zatku sezny mohou fotbalu lkavou nabdkou stoj: zda je v n tak nev ani sami energetici. S projek- ut do sytosti. ubytovn, jdlo a prv ken perma- tem se obec sveze a do vkopu V letonm roce tak bude slavit nentka. pilo sv kabely veejnho osvt- 15. vron markvartick pohled- Myslm si e existuje jeden zkladn len a a speciln chrnc trubiku, nice. A pokud se nestane nco rozdl ve srovnn s Rakouskem, Itli, do kter se v budoucnu daj ums- neoekvanho, na podzim bude Franci a vcarskem (Slovensko sem tit optick kabely. Toto obci ubere mon pohlednice nov a vznikne jet stle nememe zaadit, i kdy je kadm rokem u ech populrnj, dosti nannch prostedk, kter z vaich nvrh. Podrobnosti ale ale i tam jdou ceny nahoru). Za inves- nepjdou sice nikde vidt (budou a v dalm zpravodaji. tovan penze projezdte v Alpch vce zakopny v zemi), ale blzk bu- -jn- kilometr na daleko kvalitnji uprave- nch sjezdovkch se irokou monost Pozvnka na 11. zasedn zastupitelstva vbru trat, vtinou bez mimodn otravnch front (to je u ns stle nkdy obce Markvartice velk hrza!) a na mnoha mstech s jis- totou, e ve vych polohch snh na- Zasedn se bude konat ve tvrtek 20. bezna 2008 od 18.00 jdete. Bohuel u ns zimn sezona vdy hodin v ervenm dvoe. stoj a pad s poasm. To samozejm ovlivuje i kvalitu a mnostv snhu Program: v alpskch zemch, ale tam mete 1) Zprva o hospodaen obce za rok 2007 v ppad poteby najt nhradn een, 2) Pozemky kter u ns neexistuje: pojedete, jak u 3) Smlouvy k realizaci veejnho osvtlen sem se zmnil prost do ve poloench 4) Rzn, diskuze stedisek. Mirek Labuda MARKVARTICK ZPRAVODAJ bezen 2008
  • 2. 2 Usnesen z veejnho zasedn zastupitelstva obce Markvartice, konanho dne 17. ledna od 18.00 hodin ve spoleensk mstnosti kabin Usnesen j. Z 90/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 7 hlasy nvrhovou komisi ve sloen Vclav Zkravsk, Miroslav Milfait, Ji Zach. Usnesen j. Z 91/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 6 hlasy (1 se zdrel) rozpotovou zmnu . 4, kterou se upravuj rozpotovan pjmy a vdaje v roce 2007 o 1 488 000,--K, rozpis jednotlivch poloek je plohou tohoto usnesen. Usnesen j. Z 92/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 6 hlasy (1 se zdrel) rozpoet na rok 2008 ve vi 7 369 000,-- Usnesen j. Z 93/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 7 hlasy Dohodu o majetkovm vypodn s SD, tkajc se plnovan vstavby pechodu pro chodce. Usnesen j. Z 94/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 5 hlasy (2 se zdrely) uzaven Smlouvy o smlouv budouc o odkupu sti pozemku . 44/1 od manel Novotnch, cena za m je 50,--K a kupujc uhrad nklady spojen s pevodem nemovitosti. Vmra bude upesnna po dokonen stavby pechodu pro chodce a zpracovn geometrickho plnu. Usnesen j. Z 95//2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 5 hlasy (2 se zdrely) zmr pronjmu pozemk z historickho majetku . 2844/1, 2767/1, 2827/1, 2632/1, 2502/1, 2766/1, 2499. Usnesen j. Z 96/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 6 hlasy (1 se zdrel) zmr prodeje pozemku . 364/1 o vme 1257 m. Usnesen Z 97/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 7 hlasy prodej sti pozemku . 2496/19 s oznaenm 3 manelm Techlovm, cena za m je 85,--K. Usnesen Z 98/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 7 hlasy odmnu editeli zkladn koly za rok 2007 ve vi 26 659,--K. Usnesen j. Z 99/2008 Zastupitelstvo obce schvlilo 7 hlasy podn dost a podl na spolunancovn na dotace z POV 2008 na pechod pro chodce a na dovybaven SDH. Usnesen j. 100/2008 Zastupitelstvo obce neschvlilo uzaven smlouvy s RK Dm realit na zprostedkovn prodeje dvou st pozemku 2496/19 a pozemku 364/1, pro 4 hlasy a 3 se zdrely. Ing. Petr Hodbo Blanka Novotn starosta mstostarosta CZECH POINT esk Podac Ovovac Informa- sttu tak, aby byly minimalizovny en psemnosti z Katastru nemovi- n Nrodn Terminl projekt, kter poadavky na obany. Tak zn o- tost, Obchodnho a ivnostenskho m zredukovat plinou byrokracii ciln text k tomuto novmu zp- rejstku. Od zatku Bezna je tak ve vztahu oban ke sttn sprv. sobu komunikace se sttn sprvou. mon si tyto dokumenty nechat Clem projektu Czech POINT je vy- A praxe? prostednictvm internetu a esk tvoit garantovanou slubu pro ko- Zatm je projekt Czech Point ve poty zaslat dom. munikaci se sttem prostednictvm zkuebnm provozu a je rozvjen po- Sprvn poplatky se mohou na rz- jednoho universlnho msta, kde nch mstech liit, ale nepeshnou bude mon zskat a ovit data z ve- stku 100 K za prvn vpis a za ejnch i neveejnch informanch kad dal 50 K. systm, edn ovit dokumenty a listiny, pevst psemn dokumen- Nejbli Czech Pointy ty do elektronick podoby a naopak, M Beneov nad Plounic zskat informace o prbhu sprv- M esk Kamenice nch zen ve vztahu k obanovi stupn. V tuto dobu mete na mst-