Home >Documents >Mediální projekty

Mediální projekty

Date post:04-Jan-2016
Category:
View:26 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Mediální projekty. Mgr. Evžen Staněk. VYDAVAVATELSKÉ DOMY, REDAKCE. Tiskařské techniky Všechny tiskařské postupy dodržují v přípravě textu a ilustrací tyto kroky: přípravu ilustrací k reprodukci, sazbu písma a úpravu stránky (horká sazba, linotyp, fotosazba, DTP) - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Mediln projekty

  Mgr. Even Stank

 • *.VYDAVAVATELSK DOMY, REDAKCETiskask technikyVechny tiskask postupy dodruj v pprav textu a ilustrac tyto kroky:ppravu ilustrac k reprodukci, sazbu psma a pravu strnky (hork sazba, linotyp, fotosazba, DTP) Tisk je zpsob rozmnoovn, pi nm se tiskov barva z tiskov formy pen tlakem stroje na papr.Tisk z vky - tisknouc prvky jsou nad rovn prvk netisknoucch: KnihtiskFlexotisk (taky, obaly)Tisk z plochy - Tisknouc prvky jsou ve stejn rovni s prvky netisknoucmi, pro penos barvy se vyuv fyzikln-chemickch vlastnost.Ofset vychz z pvodn grafick techniky litografie. Principiln: tisknouc msta jsou oleofiln pijmaj mastnou barvu a odpuzuj vodu. Netisknouc msta jsou hydrofiln pijmaj vodu a odpuzuj barvu. Pot se barva z tiskovho vlce penese na tzv. prun (gumov) vlec a nsledn z gumovho vlce pod tlakem na potiskovan materil.Litografie, Svtlotisk Tisk z hloubky - Tisknouc prvky jsou pod rovn prvk netisknoucch. Tiskov barva vypluje nestejn hlubok vyryt nebo vyleptan tiskov body, pebyten barva na povrchu je nsledn setena a pod tlakem penesena na potiskovan materil.Hlubotisk Tamponov tisk obraz se silikonovm tamponem pen na potiskovan pedmt.Stotisk - tisknoucm prvkem je voln plocha sta, kterm se protlauje barva, na netisknoucch mstech barva stem neprojde

 • *.VYDAVAVATELSK DOMY, REDAKCESchematick grafick zrcadlo asopisu

 • *.INZERCE - FINANN ZDROJ VYDAVATELESchematick grafick zrcadlo asopisuFORMTY SOUBORInDesign (sbalen s fonty), QuarkXPress 4 (sbalen s fonty), Photoshop 7 (EPS nebo TIFF, 300 dpi, 100 % velikost), Illustrator 10 (fonty v kivkch, CMYK), Kompozitn PDF, Osvitov PDFDOKUMENT PDF MUS OBSAHOVAT oezov a pasovac znaky vzdlen 12 b od istho formtu, spadvku 5 mm, Veker objekty, kter nejsou na spad, mus bt 6 mm, od istho formtu asopisu, barvy pouze v barevnm prostoru CMYK, vechny obrzky v rozlien 300 dpi, vloena vechna psma do PDF, nastaven petisky, DOKUMENT PDF NESM OBSAHOVAT kompozitn fonty, pm barvy RGB, LAB atd., negativn psmo men ne 9 b a psmo obecn men ne 5 b.

 • *.VYDAVAVATELSK DOMY, REDAKCE1990 - PNS centrln organizovna a zena jako soust spoj a poty1991 - 92 je prodno asi 90 % maloobchodn st prodejen tisku, vznik soukromch distributor1992 - Vznik Mediaprint & Kapa Pressegrosso 1993 - kapitlov vstup vydavatel do distributorskch firem2000 - ve volnm prodeji psob na trhu jen dva distributoi, PNS (65 %) a MPK (35 %).Po r. 2002 - dle oba distributoi, s podlem na trhu PNS 50-55 % v 12 500 prodejnch mstech a MPK 45- 50 v 9 000 prodejnch mstech.Distribuce tisku

  Rok Trby z prodeje zbo MPK (v tis. Kc): Trby z prodeje zbo PNS, a.s. (v tis. Kc):19971 119 6494 424 20319981 467 4534 351 42819991 945 5385510088 (po fzi se spolecnostmi Dispress)20002 394 3603911534 (po osamostatnen predplatnho)20012 791 6643 836 742

 • *.MEDIATYPY A TYPOLOGIE MDIKODEX REKLAMY 2009

  Kodex reklamy vydan Radou pro reklamu ve shod s lnkem III. stanov RPR je formulovn s clem, aby reklama v esk republice slouila k informovn veejnosti a splovala etick hlediska psoben reklamy vyadovan obany esk republiky. Clem Kodexu je napomhat tomu, aby reklama byla pedevm pravdiv, slun a estn, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinrodn uznvan zsady reklamn praxe vypracovan Mezinrodn obchodn komorou.Kodex nenahrazuje prvn regulaci reklamy, nbr na ni navazuje doplnnm o etick zsady. Kodex je uren vem subjektm psobcm v oblasti reklamy a stanov jim pravidla profesionlnho chovn. Kodex se zrove obrac k veejnosti a informuje ji o mezch, kter subjekty psobc v reklam i reklamu uvajc dobrovoln pijaly a hodlaj je samy vynucovat prostednictvm etick samoregulace.lensk organizace RPR vslovn uznvaj Kodex a zavazuj se, e nevyrob ani nepijmou dnou reklamu, kter by byla v rozporu s Kodexem, poppad e sthnou reklamu, u n by byl takov rozpor dodaten zjitn orgnem etick samoregulace v reklam.Zrove lensk organizace RPR budou usilovat o to, aby i vechny ostatn subjekty psobc v oblasti reklamy na zem esk republiky respektovaly cle i jednotliv ustanoven tohoto Kodexu.

 • *.VYDAVAVATELSK DOMY, REDAKCESkladba mdi (redakn plocha, vyslac bloky, poady). Organizace redakn prce od rukopisu kvydn (plnovn sla, sbr rukopis externch/internch, pedpipraven a aktuln strnky, pomr publicistickch a inzertnch materil, zrcadlo - pgl, korektury, spoluprce redaktor grafik manaer inzerce, imprimatur). Typy stran bonitnch zhlediska inzerce (oblka, falen oblka, pohledov strana, dvoustrana, novinov sekce sloky atd.). Prce sdopisy. Veden archiv.Manaei (akvizitoi) inzerce. Styl prce a prodejn dovednosti. (nezvislost, nebezpe skryt reklamy, umisovn inzertnch stran do publicistickch stran). Motivace a zpsoby odmovn manaer inzerce. Komunikace sklienty (zadavateli inzerce). Organizace manaer inzerce podle komodit podle periodika podle internch/externch pravidel, tzv. krajnci inzerce celosttn/regionln. Odmovn inzertnch manaer (fix + vkonnostn odmny, provizn systm vhody a nevhody, inzerce nad stanoven normy atp.). UVDT, ABC

 • *.*.*.INZERCEManaei (akvizitoi) inzerce. Styl prce a prodejn dovednosti (nezvislost).Motivace a zpsoby odmovn manaer inzerce. Komunikace sklienty Organizace manaer inzerce podle komodit podle periodika podle internch/externch pravidel, tzv. krajnci inzerce celosttn/regionln. Odmovn inzertnch manaer (fix + vkonnostn odmny, provizn systm vhody a nevhody, inzerce nad stanoven normy atp.). Nebezpe skryt reklamy, umisovn inzertnch stran do publicistickch.

 • *.*.*.INZERCEDenky Pro ano? Denky jsou uznvny, a to i pesto, e v rychlosti informovn jsou denky pedstieny internetem. Jejich vhodami jsou komenttorsk a redakn zzem, mobilita paprovho vtisku a v neposledn ad zvyk ten si noviny kupovat. Umouj pedat obshl, podrobn sdlen protoe teni trv tenm novin dlouhou dobu. To je rozdl oproti rozhlasu i TV, kde mme na kontakt s divkem zpravidla 30s. Produkt lze ukzat v prodejnm balen tzv. packshotu, co usnaduje propojen reklamy s nkupnm rozhodovnm spotebitele. Nabzej rychl, irok, masov zsah populace, tedy irokch clovch skupin a postihnout i jednotliv regiony a dostat se tak tenm ble k tlu. A u se jedn o regionln vkldan plohy celosttnch denk nebo regionln denky jako takov. Inzerce se d umstit k tematicky vhodnm sekcm. Pro ne? Oproti magaznm denky zpravidla nedosahuj takov kvality tisku. Nelze pout nkter kreativn formy reklamy, bn v magaznech vkldan vzoreky produkt, vlepovaky, falen oblky apod. Pestoe lze dobe clit na tene jednotlivch sekc, platme i zsah vech ostatnch ten, kte pro ns zpravidla ji nejsou zajmav. Take denky jsou vhodn spe pro osloven velmi irokch clovch skupin (cel rodiny rodinn balen) ne na pesn clen.

 • *.*.*.INZERCEMagazny

  Pro ano? teni trv tenm magazn velmi dlouhou dobu. To je rozdl oproti rozhlasu i TV, kde mme na kontakt sdivkem zpravidla sekundy. Kdy u zmiujeme TV, magazny umouj osloven tzv. slabch TV divk. Podobn jako vdencch, tak i v magaznech lze produkt ukzat i vprodejnm balen, co usnaduje propojen reklamy snkupnm rozhodovnm spotebitele. Vhodou magazn je nesporn vysok kvalita tisku, vrnost barevnho podn, nejvce vppad lifestylovch msnk. Pesnost clen reklamy vmagaznech je pro zadavatele velmi pitaliv. teni tematickch asopis obvykle spojuje zjem o danou oblast, neplatme zpravidla zsah pro ns nezajmavch ten. Prv ze vztahu clov skupiny ktitulu lze vysledovat i dal faktor: asopisy jsou povaovny za experty na danou problematiku a reklama vtakovmto titulu m vt anci zaujmout a pesvdit. Zhlediska psoben magazny psob dle: Na rozdl od denk je nikdo druh den po koupi nevyhazuje. Na kad vtisk pipad vce ne jeden ten. Velmi pitalivou skutenost je velmi rznorod kla formt, monost, jak inzerovat. Mimo standardn inzerty lze asto vidt rzn vlepovan objekty, vkldaky, rozen oblky, pelepy, vystihovnky, omalovnky a vzoreky piloen kvtisku oblbenho asopisu. Mohou to bt kosmetick ppravky, vn, prac prky, hraky, ale i trvanlivj potraviny. Zadavatel tak maj pleitost nabdnout clov skupin vyzkouen novho vrobku zdarma. A pozitivn zkuenost svrobkem je velmi silnm nkupnm motivanm faktorem.

 • *.*.*.INZERCEMagazny

  Pro ne? Na rozdl od denk maj jednotliv tituly pomrn nzk zsah. To znamen, e pro inn zsah clov skupiny je zapoteb pout vce magazn co je dra. Navc tak njak as trv, ne vyjdou vechny tituly pouit pro komunikaci. kme, e magazny buduj pokryt (reach) clov skupiny pomaleji ne TV, rozhlas, denky nebo internet. Uritm limitem jsou dlouh doby redaknch uzvrek magazn. Znamen to, e zsah je teba naplnovat dlouho dopedu a zrove to vytv i asov tlak na produkci inzerce. Svjimkou zpravodajskch tdenk obvykle magazny nedok bt pli aktuln a lze tedy tko navzat reklamu na aktuln dn ve spolenosti. Zpravidla je mon magazny doshnout jen celosttnho pokryt clov skupiny, nehod se pro regionln kampan. Tiskov inzerce se snadno okouk. Pokud ns inzert zaujal, prostudujeme si jej a podruh se knmu mon letmo vrtme. Potvrt u rozhodn nem takov inek jako poprv. Mluvme o kreativnm wear-out efektu. Kdy plnujeme del aktivity vtisku, je tedy vhodn mt kdispozici vce tiskovch vizul a stdat je (rotovat). Vmagaznech, alespo vtch zajmavch, obvykle narazme na mnoho jinch inzert. Ty spolu vzjemn soupe o tenovu pozornost nemluv o redaknm obsahu. Pokud se redakci sejde vce inzertnch objednvek, jednodue roz poet list vaktulnm vydn. Neexistuje zde dn horn mez potu inzert vjednotlivch vydnch

 • *.*.*.INZERCESuplementy Pro ano? Suplementy jsou (programov) plohy denk, seity magaznovho formtu. Jejich vlastnosti jsou tedy kombinac vlastnost denk a magazn: vychzej spolen s mateskm denkem a jejich zsah je tedy stejn jako mateskho denku, zrove nabzej vy kvalitu tisku (a jsou tedy pitalivj pro inzerci) na rozdl od novin si suplementy teni ponechvaj dle, zpravidla do jednoho tdne.

 • *.*. *.REKLAMN ROZPOET SOS / SOM (Share of Spend / Share of Market) - vae investice do komunikace by mly zhruba odpovdat vaemu podlu na trhu. podle konkurence - podobn jako pedchoz metoda, zaruuje, e vs konkurence nepeki. Ale pedpokldme, e konkurence to dl sprvn, co nemus bt pravda. procento z obratu, ze zisku, z loskho zisku - pasivn pstup, filozofie spov v pstupu "a si na sebe znaka vydl." procenta budoucch prodej - velmi asto pouvan metoda. Pedpokld plnovn podle obchodnch cl na pt rok. co si meme dovolit - pasivn metoda, co zbyde. podle zkuenost - magick podle byznys pln, cl a strategie firmy - nejlep metoda, ale vyaduje pelivou, dkladnou ppravu a matematick modelovn. Vychz se z poadovan pozice na trhu (zisku, objemu prodej), vhodou je nasmrovn rozpotu tam, kde je ho zapoteb: v potku budovn povdom o znace, pak komunikace atribut, benefit znaky, USP, budovn loajality, navyovn spoteby apod. Nevhodou je objemu prce a obtnost. ekonometrick modelovn, ROI (return on investment) odhad na zklad ekonometrickho modelu. to co loni a inflaci navc cena na hlavu - pouv u B2B rozpot a kampan. Mdia maj pesah mimo clovou skupinu, take kad mediln kampa je vce i mn B2C komunikace).

 • *.*. *.JAK SE PLNUJ MEDILN KAMPAN?

  Proces m tyto kroky. Brief (zadn), debrief (upesnn): cle, rozpoet, timingAnalzy: trhu, clov skupiny, konkurenceVolba pstupu ke komunikaci strategie, cleStrategick pln: volba media mixu komunikan kanly, formty, rozpotyImplementan plnovn (detailn plny: spotlisty, seznamy tiskovch titul, kin, outdoorovch ploch ceny, zsah). Detailn plnovn ve vtch agenturch provdj specialist v oboru TV buyei, internet plnuje sekce digital apod.)

  Kontrola

 • *.*. *.INZERCE V TISKUKolik inzert je optimlnch? Na toto tma je popsno bezpoet vzkum, kter poskytuj bezpoet vsledk. Ve zkratce: pro uveden nov znaky na trh a intenzivn komunikaci (learning) je zapoteb vce kontakt clov skupiny se sdlenm v prbhu nkupnho cyklu (nap. 3 za tden, v rznch mdich), pro prbnou podporu prodej zaveden znaky ni (teba i jen jeden tdn), ale po co nejdel obdob v roce. Podle vzkumu UVDT je maximln doporuen poet kontakt s tiskovm inzertem cca 4x, pak dochz ke kreativnmu opoteben (wear outu).

  Je lep reach (dva asopisy) nebo frekvence (jeden asopis 2x)? Preferujeme reach. Aspekt cle kampan. Akce - vce titul.

  Aspekt jasn vymezen clov skupiny - vce inzert v jednom vybranm titulu, kter clov skupina exkluzivn te. Dvod - opakovn je nejen matkou moudrosti, ale i budovn znaky. Dal aspekt je konkurence - pokud m znaka v danm titulu vysokou konkurenci (nap. kosmetika v lifestyle magaznech) je poteba odpovdt

 • *.*. *.

  OBJEDNAC LHTY V INZERCI

  TV 6 tdnobjednv se msc ped zatkem msce, ve kterm pob kampa. Napklad kvtnov kampan zanou TV buyei v agentue bookovat 1. dubna a hned nsledn (nap. 4. dubna zarezervovan kampan odeslaj zadavatelm k schvlen a objednn. Tisk 3 dny a 3 tdnyDenky 3 5 pracovnch dn ped uveejnnm (velk formty jsou snaz) Tdenky se objednvaj minimln 14 dn dopedu. Msnky minimln cca 3 tdny ped uveejnnm. v ppad exkluzivnch umstn (nap. 4. strana oblky) i rok dopedu, v nkterch titulech bv tento prostor hodn vyprodan. U tiskovch kampan obecn plat, e lpe se umisuj celostrany, s vtm pedstihem je teba objednvat men formty (tetiny, tvrtinky a men). Outdoor - rzn Dlouhodob pronjmy exkluzivnch ploch jsou dojednvny i rok dopedu. Je bn, e City lighty bvaj vyprodan na pl roku dopedu. Bigboardy a jin velk osvtlen kvalitn plochy objednvme dva ti msce dopedu. Billboardy - cca msc dopedu, vyuvaj se tzv. last-minute nabdky - cca 14 dn ped vlepem. Rozhlas tdenCeloplon stanice bvaj je lep objednvat s vtm pedstihem. Internet - cca tden ped zatkem kampan. Vt kampan s vtm pedstihem.

  Pro kvalitn naplnovn velk multimediln kampan je vhodn agentue kampa zadat s vce ne msnm pedstihem. Vprodejovou akci lze za pouit denk a rozhlasu naplnovat i objednat i za jeden tden (pokud jsou hotov kreativn materily).

 • *.*. *.

  TYPY NASAZOVN MDI

  1) Tipping point - Bod zlomuPostupn uvdn znaky nebo produktu na trh. Charakterizujeme ho jako epidemii Dobrm pkladem takovho en mohou bt mobiln telefony. Technit nadenci a odbornci zafungovali jako "opinion leaders. Pot si je zaali poizovat lid s dostatenmi materilnmi zdroji, kte maj rdi ve nov a dvaj to na odiv. Jako dal nsledovali ti, kte jsou spe pasivn (easily led) a nakonec masy, kdy si mobiln telefony poizovali i babiky a ddekov - nebo jim je koupili jejich dti. Nzev tto strategie vychz z mylenky, e v uritm momentu se epidemie nebo en ehokoli v populaci stv nezadritelnm. Odhaduje se, e pokud se cokoli roz v rozsahu cca 30% populace, u se dle samo o sob. Podobn to me fungovat i v ppad kampan znaek nebo produkt. Typickm zadavatelem reklamy, kter tuto strategii pouv, je v tomto ppad znaka SONY. Nejprve se objev informace o nov znace v uzavench komunitch odbornk, pot v odbornch a tematicky zamench mdich (na pomez informac, PR a reklamy) a teprve potom nsleduje komunikace v masmdich. Do tto kategorie spadaj napklad erven ruce - Vodafone.

 • *.*. *.

  TYPY NASAZOVN MDI

  2) Grand Slam Nzev tato strategie vychz z nzvu pro velk tenisov turnaje, kde se vdy hraje mnoho zpas najednou. Podstatou tto strategie je souasn nasazen vce komunikanch kanl. Tento typ strategie je velmi vhodn pro splnn asov omezench komernch a marketingovch cl: Vnon vprodej, mistrovstv svta, limitovan edice vrobk, promo aktivity apod.

  3) Kometa Nzev tto strategie je odvozen z tvaru komety: nejprve let hav jdro a nsleduje ohon, jeho jas postupn slbne. podobn se v tomto ppad chov i znaka. Nejprve pijde velmi intenzivn nstup (asto v TV i dalch mdich) a nsleduje ponkud slab komunikace, kter s postupem asu odeznv. Tento typ kampan je typick pro launch znaek rychloobrtkovho zbo.

 • *.*. *.

  TYPY NASAAZOVN MDI

  4) Soap Opera - telenovela Nzev tto strategie vychz ze zpsobu, jakm se vyslaj nekonen tv serily. - kontinuln, nepetrit. Komunikace znaky zstv po cel rok v podstat nezmnn, stejn. Tato strategie je vhodn pro nepetritou podporu prodej (zavedench) znaek v kategorich, kter netrp seznnmi vkyvy. Typickmi pedstaviteli mohou bt reklamy na znaky mobilnch opertor, hygienickch poteb, nkterch znaek destilt, piva ... 5) Che Guevara (ambush & tactical) Jmno tto strategie je inspirovno jmnem slavnho revolucione a je tak synonymem pro taktickou a zdnliv nahodilou komunikaci. Tato komunikace bv obvykle velmi pesn naasovna a zaclena, podobn, jako kdysi teroristick pepady ze zlohy.Vhodou tto strategie je velmi pesn zsah clov skupiny v mst a okamiku.Pklad: SOS taxi m reklamu v rmecch umstnch na toaletch restaurac - Mte promile? Dovezeme vs i auto do cle... Nejedn se o dnou rozshlou kampa, ale o velmi pesn clenou komunikaci, kter zasahuje clovou skupinu pesn v okamiku, kdy je vhodn pro osloven (tzv. in-the-market).

 • *.*. *.

  TYPY NASAZOVN MDI

  6) Pivlastnn udlosti nebo okamiku, teritoria V tomto ppad veker komunikace znaky vytv a erp z vlastnictv udlosti, okamiku nebo teritoria. Znaka se tak spojuje s nm, co sdl jej vnitn hodnoty. Asi nejlepm pkladem je Marlboro country. Nkter znaky vyuvaj tuto techniku okrajov - Stella Artois se tak spojuje s filmem, Gambrinus s fotbalem a Red Bull s adrenalinovmi zitky.

  7) Gate - brna V sedmm ppad se jedn o rozen ve uveden "4) telenovely" o pravideln (nap. seznn) variace. Po cel rok tedy b kampa - zkladn tma, obohacen as od asu o promo nebo taktick variace. Pklad: McDonald's tma I'm lovin'it doplnn o produktovou komunikaci jednotlivch menu.

  8) Pulse - pulsn pstup Zde je nzev strategie odvozen od sinusovky. Jedn se o pstup svt-nesvt-svt-nesvt... aneb stdaj se zde obdob aktivity s obdobmi neaktivity. Pouv se tam, kde je siln konkurence. Napklad na trhu (voln prodejnch) lk a potravinovch doplk, nasycench trzch rychloobrtkovho zbo.

  9) Darwin Strategie vhodn pro vstup na neznm trhy a tam, kde mme k dispozici rychlou zptnou vazbu z trhu - napklad ve form dat o prodejch znaky. Jej podstatou je: na zatku volba vtho potu komunikanch prostedk, koncept (i kreativnch) a nsledn sledovn spnosti jednotlivch kanl. spn koncepty se posl, ty nespn skon na smetiti djin.

 • *.*. *.

  KOMUNIKAN CLE

  Jak mohou bt komunikan cle?Komunikace vdy pln konkrtn potebu zadavatele reklamy. Tato poteba je svzna s marketingem a cl me bt nepebern mnostv. Obvykle se jedn o nkter z nsledujcch cl: uveden znaky, vrobku nebo produktu na trh (launch campaign) znovuuveden (relaunch) prbn podpora prodej (maintenance campaign) jednorzov komunikace oznmen slev, promo akc, vprodej, ochutnvek, aknch model atd. krizov komunikace: pedstaven znmky pvodu, ochrann znmky nebo prvky znaky zamen znaky na jinou clovou skupinu, tzv. omlazen znaky poslen image znaky za image si spotebitel rdi piplat naven povdom o znace (znalost znaky/produktu clovou skupinou v %) vytvoen pozice Top Of Mind (znaka, kter se vm vybav jako prvn, kdy se ekne pivo nebo vkaky je prvn na mysli neboli Top Of Mind.)

 • *.*. *.

  INNOST REKLAMY

  Vnmavost spotebitele: reklama je nejinnj, pokud je zkaznk pro reklamu pipraven (pipraven ji vnmat). Dochz mu pivo, potebuje nov auto, doel ampn. V takovm okamiku i jedin reklamn sdlen me ovlivnit vbr znaky.Blzkost reklamy k okamiku nkupu: reklamn sdlen m nejvy inek tehdy, pokud je pjemce zasaen co nejble k okamiku nkupu. To ve svm dsledku znamen, e plnovac interval by ml bt krat ne obvykl msc nejlpe jeden tden.Vcemn nhodn rozloen prodej: Lid nakupuj kad den, kad tden, kad msc. S vjimkou seznnch vkyv je to tedy vzhledem k asu celkem nhodn proces. Na zklad tchto pedpoklad model poaduje zashnout co mon nejvce potencilnch zkaznk po co mon nejvce tdn. Kad pln by ml podle tto teorie doshnout co nejvce Weekly Reach Points, tedy tdennch zsah.

 • *.DISTRIBUCE TISKU1990 - PNS centrln organizovna a zena jako soucst spoj a poty1991 - 92 je prodno asi 90 % maloobchodn st prodejen tisku, vznik soukromch distributor1992 - Vznik Mediaprint & Kapa Pressegrosso 1993 - kapitlov vstup vydavatel do distributorskch firem2000 - ve volnm prodeji psob na trhu jen dva distributoi, PNS (65 %) a MPK (35 %).Po r. 2002 - dle oba distributoi, s podlem na trhu PNS 50-55 % v 12 500 prodejnch mstech a MPK 45- 50 v 9 000 prodejnch mstech.Distribuce tisku

  Rok Trby z prodeje zbo MPK (v tis. Kc): Trby z prodeje zbo PNS, a.s. (v tis. Kc):19971 119 6494 424 20319981 467 4534 351 42819991 945 5385 510 088 (po fzi se spolecnostmi Dispress)20002 394 3603 911 534 (po osamostatnen predplatnho)20012 791 6643 836 742

 • *.*. *.

  OVOVN NKLAD

  ABC R - Kancel ovovn nkladu tisku

  V systmu ovovn nklad periodickch publikac distribuovanch formou pedplatnho nebo prodvanch v pultovm i ostatnm prodeji. V tomto systmu se ovovn d Metodikou pro ovovn nklad periodickho tisku v systmu ABC R. V systmu jsou ovovny tituly, kter maj stanovenu cenu konen spoteby pultovho prodeje, tj. cenu, kter je uvdna na oblce titulu nebo v tiri. ABC R u periodickho tisku ovuje a publikuje titn a prodan nklad, kdy prodan nklad je soutem vtisk prodvanch v rmci pultovho prodeje, pedplatnho a ostatnho prodeje. U suplement je namsto prodanho nkladu zveejovn a ovovn vkldan nklad. Vydavatel si me nechat ovovat elektronick verze hlavnho titnho titulu novin a asopis prodvan formou pedplatnho nebo formou on-line prodejc / on-line prodeje. Elektronick verze mus bt prodvna minimln za 35 % ceny konen spoteby hlavnho titnho titulu. Jsou ovovny i publikace, kter slou k propagaci firem, vrobk a slueb, k inzerci nebo k jinmu komenmu zmru. Podmnkou je, aby titul vychzel pod stejnm nzvem alespo jednou ron.

 • *.*.*.

  OVOVN NKLAD

  Unie vydavatelPosln Unie vydavatel a) rozvoj a vytven podmnek pro svobodnou vydavatelskou innost, internetov podnikn a prosazovn princip svobody slova b) hjen profesionlnch zjm vydavatel, poskytovatel internetovch obsah a pracovnk ve sdlovacch prostedcch c) podpora rozvoje trhu tiskov reklamy a rovnch podmnek pro distribuci na trhu d) podpora ochrany autorskch prv e) aktivn psoben v oblasti men tenosti (Media projekt) a pi ovovn prodanho nkladu (ABC R) f) podn akc na podporu ten ve veobecnm vznamu a zvlt u mldee.Cle Unie vydavatel a) Zvyovn podlu tiskov reklamy na celkovm reklamnm trhub) realizace vzkum innosti tiskov reklamy a zdrazovn vhod tisku ve srovnn s ostatnmi mdii. c) aktivn "prodej" tiskov reklamy na reklamnm trhu d) vsledky vzkum innosti prezentovat v agenturch a u zadavatel1. Sniovn finannch nklad len2. Ochrana obchodnch zjm vydavatel3. Prvn pomoc lenm -vytven typizovanch smluv podle poteb vydavatel

 • *.MEDIATYPY

 • *.INTERNET

 • *.INZERCE V DENCCH AHA! 16 289 163 K BLESK 84 336 014 K HN 19 293 625 K LN 23 705 996 K MF DNES 102 878 015 K PRVO 27 180 954 K SPORT 32 404 862 K DENK 175 581 393 K Celkem 306 088 629 K

 • *.*.*.METRIKATV metrDve peoplemetrje elektronick zazen, umstn ve vybranch domcnostech, umoujc projektovat mnostv a strukturu divk poad v dan okamik. V souasnosti zapojeno 1333 domcnost.

 • *.*.*.METRIKAAfinitaTAI, Target Affinity Index,Afinita je index, kter stanovuje vhodnost konkrtnho reklamnho nosie pro clovou skupinu a pro kampa. Charakterizuje, jak konkrtn clov skupina sleduje dan mdium ve srovnn s obecnou populac (obvykle 15+). Pot se jako sledovanost mdia v konkrtn clov skupin dleno sledovanost v populaci (TRPs / GRPs). m vy afinita, tm je mdium vhodnj pro osloven konkrtn clov skupiny. Obvykle afinita vy ne jedna znamen, e mdium je vhodn pro pouit v kampani (clov skupina ho sleduje relativn vce ne populace).Pklad Denk Sport Nen vdy mon doshnout afinity vy ne jedna (teenagei - TV stanice), pesto m kampa smysl - pro svj irok zsah. skal vysok afinity

 • *.*.*.METRIKARating Procento z populace, kter bylozasaeno reklamn kampan. Udv se v procentech clov skupiny nebo v tiscch, vyjaduje tak sledovanost poadu, tennost titnho mdia nebo poslechovost rozhlasov stanice. Souet rating v kampani tvo celkov GRPs kampan. GRPs- Gross Rating Points (GRP > 100, st se)Brutto souet sledovanost, tj. rating jednotlivch inzert v kampani, v irok clov skupin. 1 GRP tedy odpovd zsahu jednoho procenta clov skupiny 15+ . GRP body se pouvaj pro vpoet ceny televiznch kampan. TV stanice stanov cenkovou cenu jednoho GRP bodu a zadavatel reklamy pak plat cenu za skuten osloven divky. TRPs - Target Rating Points (TRP > 100, st se)Kumulovan sledovanost v konkrtn clov skupin TRP je veliina, kter se pouv pro popis zsahu kampan v konkrtn clov skupin- taje obvykle pro kadou kampa jin. Vznik jako souet sledovanost, tj. rating jednotlivch inzert v kampani, na konkrtn clovou skupinu.

  TRPs / GRPs = afinita

 • *.*.*.METRIKAMarket & Media & Lifestyle TGI (Target Group Index) je vzkum spotebnho a medilnho chovn a ivotnho stylu populace. Svm rozsahem a vznamem se jedn o jeden ze zkladnch stavebnch kamen vech komunikanch kampan. Jedn se o kontinuln vzkum na 15.000 respondentech ron, sbr dat probh kombinac metod face-to-face a vyplovnm dotaznku respondentem. Data jsou k dispozici tvrtletn. Sleduje pes 300 hlavnch kategori spotebitelskch vrobk i slueb a 3000 jednotlivch znaek, vnuje se nkupu a spoteb, mdim, zpsobu ivota, nzorm, hodnotovmu ebku, psychologii atd. MML-TGI je vysoce akceptovanm zdrojem daj v oblasti clenho marketingu, reklamy a plnovn mdi. NetMonitorje vzkumn projekt, jeho clem je poskytnout informace o nvtvnosti internetu v esk republice a sociodemografickm profilu nvtvnk v esk republice.Zadavatelem projektu je SPIR (Sdruen pro Internetovou Reklamu). Realiztorem projektu je spolenost MEDIARESEARCH, a. s. ve spoluprci se spolenost Gemius S.A. NetMonitor v sob spojuje dva vzkumn projekty, a to Men nvtvnosti a Vzkum sociodemografie nvtvnk.

 • *.*.*.METRIKA

 • *.*.*.METRIKACPT - Cost per thousand Pouv se zejmna v tisku, kde znamen cenu za tisc oslovench ten. Podobn na internetu znamen cenu za tisc "zobrazen" reklamy. CPT je pouvno jako porovnvac ukazatel nkladovosti reklamy. Pot se i v TV, rdiu a dalch mdich,vdy vak pro jednu clovou skupinu za vechny vyhodnocovan mdia (obvykle 15+). CPP - Cost per PointCena za zashnut 1%clov skupiny. T cena za 1 GRP, za jeden procentn bod sledovanosti. Pouv se zejmna v TV a pouv se k uren ceny TV reklamy. Me slouit i k porovnn cenov nkladnosti rznch TV strategi.

  CPA - Cost per ActionZadavatel reklamy plat a v ppad, kdy uivatel (na zklad reklamy) provede stanovenou akci (registraci, objednvku zbo, vyplnn formule, atp.)

  CPC - Cost per Click

  CPV - Cost Per Vieverpojem pouvan u reklamy v kinech. Cena za zsah jednoho divka. Pohybuje se od 1 K za divka ve, bn okolo 2 - 4K.

  CTR - Click Through Rate Mra prokliku udv pomr mezi potem zobrazen reklamy a potem kliknut.

 • *.*.*.METRIKANet Reach - ist zsah (< 100)Procento lid z clov skupiny zsaen bhem kampan alespo jednou.

  FrekvencePoet zsah clov skupiny uritm reklamnm sdlenm.

  Efektivn frekvencePoetzsah, pi kterm jsou reklamy nejinnj (3, 4 a 10). Pro kadou reklamn kampa je tato hodnota jin. Efektivn frekvence zle na typu produktu, clov skupin, situaci na trhu, znalosti znaky, obdob, na pedchoz mediln podpoe, na aktivit konkurence a spoust dalch parametr. (Nov znaka piva & Becherovka)

  OTS = TRPs / Net reach v konkrtn clov skupinUdv prmr, kolikrt ml pslunk clov skupiny zasaen kampan teoretickoumonost shldnout reklamn sdlen. Vypot se jako podl TRP a Net Reache. OTH Prmrn skuten poetshldnut reklamy pslunkem clov skupiny bhem kampan nebo uritho obdob.

 • *.*.*.METRIKACeny

  Gross cost = cenkov cena

  Cena Net = CC klientsk slevy

  Cena Net Net= Cena Net agenturn slevy

  Cena Net Net Net = Cena Net Net + agenturn pirka

 • *.*.*.METRIKA

 • *.*.*.METRIKASOV - Share of VoicePodl rating , GRPs konkrtnho inzerenta, znaky nebo mdia na celkovm objemu rating , GRPs trhu nebo kateogrie..

  SOS - Share of SpendPodl (inzerenta, znaky, mdia) na celkovch reklamnch investicch v kategorii.

  SOM - Share of MarketPodl inzerenta, znaky nebo produktu na celm trhu (kategorii) za urit obdob. Udv se v procentech.

  SOM - Share of Mind Podl na myslch clov skupiny v urit kategorii. Pklad: v clov skupin mlad 13-20 let se dotazujeme na npoje s kolovou pchut. 55% clov skupiny si jako prvn vybav znaku Coca-Cola. 35% clov skupiny si jako prvn vybav znaku Pepsi Cola 6% clov skupiny si jako prvn vybav znaku Kofola 4% si nevybav nic. Jeliko tato data dvaj dohromady 100%, lze je pout jako velmi piblinou nhradu Share of Market , pokud nejsou k dispozici data o prodejch.

 • *.*.*.METRIKACPT - Cost per thousand Pouv se zejmna v tisku, kde znamen cenu za tisc oslovench ten. Podobn na internetu znamen cenu za tisc "zobrazen" reklamy. CPT je pouvno jako porovnvac ukazatel nkladovosti reklamy. Pot se i v TV, rdiu a dalch mdich,vdy vak pro jednu clovou skupinu za vechny vyhodnocovan mdia (obvykle 15+). CPP - Cost per PointCena za zashnut 1%clov skupiny. T cena za 1 GRP, za jeden procentn bod sledovanosti. Pouv se zejmna v TV a pouv se k uren ceny TV reklamy. Me slouit i k porovnn cenov nkladnosti rznch TV strategi.

  CPA - Cost per ActionZadavatel reklamy plat a v ppad, kdy uivatel (na zklad reklamy) provede stanovenou akci (registraci, objednvku zbo, vyplnn formule, atp.)

  CPC - Cost per Click

  CPV - Cost Per Vieverpojem pouvan u reklamy v kinech. Cena za zsah jednoho divka. Pohybuje se od 1 K za divka ve, bn okolo 2 - 4K.

  CTR - Click Through Rate Mra prokliku udv pomr mezi potem zobrazen reklamy a potem kliknut.

  *************************

of 39/39
Mediální projekty Mediální projekty Mgr. Evžen Staněk
Embed Size (px)
Recommended