Home >Documents >Mediální výchova

Mediální výchova

Date post:17-Jan-2016
Category:
View:67 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. Mediální výchova. Mgr. Lenka Brychová, č.39 3. ročník, studijní obor (MS3). - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Mediln vchovaMgr. Lenka Brychov, .393. ronk, studijn obor (MS3)

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

 • VyuitMediln vchova me bt samostatnm pedmtem nebo je soust veobecnch i odbornch pedmt (uitel zvol tma podle odbornosti). esk jazyk a literatura (sloh), studijn i uebn obory Obansk nauka, Informan a komunikan technologie, odborn pedmty.

 • Prezov tmataOban v demokratick spolenosti lovk a ivotn prosted lovk a svt prce Informan a komunikan technologie

 • Mdia titn - serizn a komern (shrnut celku)

  Rozsah: 3 vyuovac hodiny

 • Mdia titn - serizn a komern (shrnut celku)V pedchzejcch hodinch jsme se vnovali masovm mdim, zamili jsme se na noviny a asopisy - vytveli jsme si schopnost analytickho pstupu kjejich obsahm a kritickho odstupu od nich. Pracovali jsme se seriznm tiskem (Mlad fronta dnes), bulvrnm (Blesk) a asopisem pro teenagery (Bravo). Vmali jsme si titulk, obsahu lnk, vbru informac, obrazovho doprovodu, zastoupen jednotlivch slovnch druh. asto jsme pracovali ve dvojicch, kter nap. vytvely zprvy, k nim jin vymleli vhodn titulky.

 • MetodyLedolamka Rychl piniHran rolSkupinov prceHodnocen a sebehodnocenPrezentace

 • PomckyPapr, pastelky (fixy), pota, tiskrna, promtac pltno, kartiky se slovy, tabulka Sada kritri s indiktory kstn prezentaci, Realizan tm

 • Evokace ledolamka Rychl pinici se rozdl do 5 skupin po 5 cch.Uitel vysvtl pravidla.Jednotliv skupiny vylou vdy jednoho zstupce, ktermu uitel zad slovo podstatn jmno, kter maj jeho spoluhri prostednictvm jeho kresby uhodnout. pin nesm mluvit, naznaovat. Kresl do t doby, dokud slovo nen uhodnuto v zadan podob (p. neuzn slunko, pokud je zadno slunce).

 • Evokace ledolamka Rychl piniUitel zadv dal slova vdy po uhodnut pedchozho. Pokud by nkter skupina byla nespn, stanov limit, po kterm slovo prozrad sm.Zadan slova: msto, pala, hlodavec, propast, odmna.Po zskn vech slov piny m skupina najt mezi slovy souvislost.Pi tpn d skupin pomocnou radu: Nzev dla, kter jsme letos probrali (Krysa).

 • UvdomnTda byla rozdlena do 5 skupin po 5 cch (pokud by poet neodpovdal, uitel pidl zdvojen role v realizanch tmech).km byl rozdn text nazvan Realizan tm (redakce), kde byly charakterizovny jednotliv role dan redakce. Studenti si text proetli a vybrali si svou roli. Rozhodujc pozici ml fredaktor. fredaktor si vylosoval druh novin: serizn tisk, bulvrn tisk (2x), asopis pro teenagery, odborn asopis.

 • UvdomnNmt k vlastn innosti vychzel z dn ve mst Hameln podle novely Krysa od Viktora Dyka.ci vytveli lnek do novin, rozhovor, nzev asopisu, logo a ilustraci k lnku.

 • UvdomnA vlastn prce zaala Nejmohutnj debata zaala pi vytven nzvu svch novin.Uitel skupiny obchzel a sledoval jejich innost, pop. odpovdal na dotazy, ktermi si studenti potebovali ujasnit obsah svch novin.

 • Realizan tm (redakce) f r e d a kt o r moderuje vbr rol (pokud se lenov redakce nemohou dohodnout, kdo bude plnit kter kol). Vede diskusi, db na to, aby se vichni zapojovali do diskuse, aby nikdo nezstval stranou nebo naopak nezastnil svou aktivitou ostatn. Pedlo koly redakce novin a nech skupinu, aby je prodiskutovala. Poizuje strun zznam zdiskuse sna se zachytit vznamn npady, kter vdiskusi zaznj, a tak otzky, kter si skupina poloila. Zrove kontroluje innost jednotlivch len redaknho tmu, motivuje je kinnosti tak, aby po dvou hodinch mediln vchovy (pop. eskho jazyka) mli vsledky sv innosti pipraven na vuku ICT (2 hodiny), kde vytvo elektronickou podobu sla (powerpoint, videoformt). Vsledky sv prce budou prezentovat na dal hodin mediln vchovy (kad skupina po dobu 4-6 minut).R e d a kt o r vybere si nkter hav problm obyvatel msta a pokus se napsat lnek, jm oslov tene novin i asopisu, kter je jim piazen (zvolen, vylosovn). Bude spolupracovat silustrtorem, spolu snm vytvo celistv obraz problmu, je m tene vyburcovat knjak reakci pesvden o aktulnosti dn, pomoci R e p o r t r zpracuje poutav tvar publicistickho stylu (interview, report, pop. fejeton), kter bude zachycenm pmch pocit i problm postav pbhu. Peml o vhodn formulaci otzek, db na to, aby osloven se nevyhbal pm odpovdi.I l u st r t o r vytvo grafick ztvrnn neho podstatnho zlnku redaktora (literrnho pbhu). Ilustrace by mla podncovat zjem tene nemus jen zachycovat tma pbhu, ale me bt i obraznm (nepmm) zachycenm soudobho problmu.G r a f i k zpracuje graficky nzev novin, na kterm se redakce dohodla. Tak vytvo logo novin. Peml o rozvren jednotlivch text, obraz i jinch objekt na stran - stranch sla mdia, kter jejich redakce vytv. Svj nvrh redakci pedlo, reaguje na pipomnky, nvrhy svch koleg, diskutuje snimi, je schopen pijmout jejich nzory nebo je vyvrtit.

 • Nzvy asopisWikiskop (inspirace nejastji pouvanmi strnkami na internetu wikipedi a mikroskopem) odborn asopisBrak bulvrn tisk (prvn schvlen nzev)HOSPOD bulvrn tisk nzev se inspiroval vyvrcholenm sporu - hdkou ve vesnick hospod U znivho lovkaTEENS asopis pro teenagerySEDLK - serizn tisk (e hospodsk problmy spolenosti)

 • R e p o r t r asopisu TEENs (pepsno doslova i schybami)Krotitel krysKrysa zLamalu je krys vymta snejlepmi vsledky virokm okol. Doke pr zkrotit i stdo bk.R: Tv umn je podivuhodn, kde ses mu nauil?K: Jednoho dne pi lovu jsme narazil na ob krysy, kter m napadly a okliv pokousali. Kdy jsem se u mle smil se smrt, zaslechl jsem palu a vten moment krysy utekli. Byl to njak zatoulan staec, kter mne svmu umn nauil a krtce na to zemel.R: To je mi lto. Nkte lid kaj, e jsi arodj, jin zas vdec. Jak to tedy stebou je?K: arodj rozhodn nejsem a za vdce se tak nepovauji. Cel to spov vhypnze. Palou upoutvm pozornost, oima hypnotizuji.R: Zkouel jsi to i na jinch zvatech?K: Ano, jednou jsem zkrotil stdo bk.R: Nae tene zajm, jestli toto hypnotizovn pouv i na lidech. Zkouel si to u?K: Radji ne.R: Pro? Mohl byste mt co chcete, bohatstv, krsn eny K: Nejsem zlodj a eny mi nic nekaj. Nejsp jsem nepotkal tu pravou.R: Jsi osaml poutnk, pro se vyhb spolenosti?K: Jsem u prost takov, mm radji samotu a navc hodn cestuji.R: Kam m nameno?K: Pjdu na Vchod. U jsem se dval do map a nejsp prvn noc strvm ve mst Hameln.R: Dky za rozhovor. -o.l.-

 • Loga

 • Ilustrtor

 • ReflexeNa zvr promluvil za kadou redakci fredaktor, pop. nkdo jin ztmu (skupina rozhodla sama). Pi pedstavovn svho tmu vysvtlil, jak byly role rozdlovny. Vdy si ci vybrali sami, fredaktor nemusel nikoho o dn roli pesvdovat. Vybrali si dle svch schopnost. Dokonce vjedn skupin si navc vytvoili roli korektora, kterou si vzal dobrovoln ilustrtor (dobr znalost pravopisu, pomrn rozshl slovn zsoba, rd kresl). Zdvodnil, jakm zpsobem vytvoili nzev svho asopisu. Zhodnotil prci svho tmu, zejmna spoluprci vrmci skupiny. lenov ho mohli doplnit. Na zvr vybral jeden zvtvor a ostatnm ho pedstavil.

 • ReflexeHodinu zakonil uitel slovnm zhodnocenm prce skupin, kter pi jejich innosti pozoroval a dlal si poznmky. Hodnotil zejmna spoluprci vzjemnou pomoc, diskusi o zpsobech zpracovn.

 • ReflexeVyzdvihl innost tmu novin Brak, kter maximln vyuila asu kprci. Dokonce nabdla elektronick zasln svch vtvor. Velmi dobr npady ml i tm Wikiskopu, kter jet dolad odborn text o hlodavcch. Rozhovor je veden rovn sodbornkem na deratizaci hlodavc. U tmu asopisu pro teenagery byl nejlpe ohodnocen reportr. Redaktor jen pevyprvl obsah dla. Cel skupina ale pracovala intenzvn. Tm Sedlku nebyl svm fredaktorem usmrovn a prci zvldl sten (zkladn obrys lnku, rozhovoru, jen nzev bez npadu loga, inzert vnrtu). Nejhe byl hodnocen tm HOSPODe, kter probral kdeco a sv innosti se vnoval jen po napomenut. De facto dnou st nedothl do konce.

 • ReflexeVyuujc zrove zopakoval zadn na dal hodinu MV. km rozele elektronicky hodnotc tabulku, podle kter se zam nejen na svou prezentaci, ale i na hodnocen ostatnch skupin.

 • Sada kritri s indiktory kstn prezentaci - 1

 • Sada kritri s indiktory kstn prezentaci - 2

 • Sada kritri s indiktory kstn prezentaci - 3

 • Sada kritri s indiktory kstn prezentaci - 4Poznmky Je dleit nesledovat jen vsledek, ale vmat si zpsobu, kterm k uvauje. k(ci) by ml(i) vystihnout, kter rysy zvolil(i),aby text a celkov vyznn psobily jako zvolen (vylosovan) mdium.

  (2) k me napklad sdlit poslucham: Nejprve vm uku logo snzvem mdia a nechm vs odhadovat, o jak mdium se jedn.

 • Sada kritri s indiktory kstn prezentaci

 • Prezentace

 • Prezentace

 • Reflexeci prezentovali ped tdou vsledky innosti sv skupiny podle tabulky Sada kritri s indiktory.Ostatn skupiny prezentaci pozorn sledovaly a pipravovaly si hodnocen podle stejn tabulky, kterou mla kad skupina k dispozici (zdail prezentace 3 body,nadjn prezentace 2 body, nezdail prezentace 1 bod).Uitel pozorn sledoval prezentaci i skupiny, tak si pipravoval hodnocen podle stejn tabulky.

 • ReflexePo skonen prezentac jednotliv skupiny hodnotily prci ostatnch, kad skupina pozorn sledovala sv hodnocen.Na zvr hodnotil prezentaci tak uitel.V hodnocen se skupiny a uitel liili cca o 1 bod (hodnocen strukturovanosti projevu). Hodnocen tedy bylo vyven.

 • Pouit pramenyKurz Kritick mylenV. Dyk: Krysa (film, reie J. Brta, 1985)

of 36/36
Mediální výchova Mgr. Lenka Brychová, č.39 3. ročník, studijní obor (MS3) Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je spolufinancován Evropským Evropským sociálním fondem a státním sociálním fondem a státním rozpočtem rozpočtem České republiky.“ České republiky.“
Embed Size (px)
Recommended