Home > Retail > Microondas Zanussi ZSG20100XA

Microondas Zanussi ZSG20100XA

Date post: 07-Apr-2017
Category:
Author: alsako-electrodomesticos
View: 1,091 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 104 /104
CS Návod k použití 2 EN User manual 14 ET Kasutusjuhend 26 DE Benutzerinformation 38 LV Lietošanas instrukcija 51 LT Naudojimo instrukcija 63 PL Instrukcja obsługi 75 ES Manual de instrucciones 89 Mikrovlnná trouba Microwave Oven Mikrolaineahi Mikrowellenofen Mikroviļņu krāsns Mikrobangų krosnelė Kuchenka mikrofalowa Horno de microondas ZSG20100
Transcript
 • CS Nvod k pouit 2EN User manual 14ET Kasutusjuhend 26DE Benutzerinformation 38LV Lietoanas instrukcija 51LT Naudojimo instrukcija 63PL Instrukcja obsugi 75ES Manual de instrucciones 89

  Mikrovlnn troubaMicrowave OvenMikrolaineahiMikrowellenofenMikroviu krsnsMikrobang krosnelKuchenka mikrofalowaHorno de microondas

  ZSG20100

 • ObsahBezpenostn informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2Bezpenostn pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4Popis spotebie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6Ped prvnm pouitm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6Denn pouvn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7Pouit psluenstv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

  Uiten rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10itn a drba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11Odstraovn zvad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12Poznmky k ochran ivotnho prosted _ 13

  Zmny vyhrazeny.

  Bezpenostn informaceTento nvod si peliv pette jet ped instalac spotebie ajeho prvnm pouitm. Vrobce nezodpovd za kody a zrannzpsoben nesprvnou instalac i chybnm pouvnm. Nvod kpouit vdy uchovvejte spolu se spotebiem pro jeho budoucpouit.Bezpenost dt a postiench osob

  Upozornn Hroz nebezpe uduen, razu nebo jinchtrvalch nsledk.

  Tento spotebi sm pouvat dti star osmi let nebo osoby sesnenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmi schopnostminebo osoby bez patinch zkuenost a znalost pouze, pokudtak in pod dozorem osoby, kter je zodpovdn za jejich bez-penost.

  Nenechte dti hrt si se spotebiem. Vechny obaly uschovejte z dosahu dt. Je-li spotebi v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dtem

  a domcm zvatm, aby se k nmu pibliovaly. Pstupnsti jsou hork.

  Pokud je spotebi vybaven dtskou bezpenostn pojistkou,doporuuje se ji aktivovat.

  itn a uivatelskou drbu spotebie by nemly provdtdti bez dozoru.

  Drte spotebi a jeho kabel mimo dosah dt mladch osmilet.

  2

  www.zanussi.com

 • Veobecn bezpenostn informace Tento spotebi je uren pro pouit v domcnosti a pro nsle-

  dujc zpsoby pouit: kuchyky pro zamstnance v obchodech, kancelch a ji-

  nch pracovnch prostedch; farmsk domy; pro zkaznky hotel, motel a jinch ubytovacch zazen; penziony a ubytovny.

  Pi provozu je vnitek spotebie hork. Nedotkejte se topnchtles ve spotebii. Pi vkldn i vyjmn psluenstv i nd-ob vdy pouvejte kuchysk chapky.

  K itn spotebie nepouvejte istic zazen na pru. Ped drbou odpojte spotebi od napjen. Jsou-li pokozena dvka nebo tsnn dvek, nesm se

  spotebi pouvat, dokud jej neoprav kvalifikovan osoba. drbu i opravy, kter zahrnuj sejmut krytu chrncho ped

  vystavenm mikrovlnn energii, me provdt pouze kvalifiko-van osoba.

  Tekutiny i jin potraviny neohvejte v hermeticky uzavenchndobch. Mohou explodovat.

  Pouvejte jen ndob vhodn k pouit v mikrovlnnch trou-bch.

  Pi ohvn potravin v plastovch i paprovch ndobch sle-dujte spotebi z dvodu jejich monho vzncen.

  Tento spotebi je uren k ohevu potravin a npoj. Suen po-travin nebo odv a ohvn zahvacch podloek, pantofl,hub, vlhkch hadr a podobnch pedmt me zpsobit pora-nn, vzncen i por.

  Pokud ze spotebie vychz kou, spotebi vypnte nebo od-pojte od st a nechte dvka zaven, aby se ppadn plamenyuhasily.

  3www.zanussi.com

 • Ohvn npoj v mikrovlnn troub me vst k utajenmuvaru a pozdjmu prudkmu vystknut kapaliny. S ndobou jeproto nutn zachzet opatrn.

  Kojeneck lhve nebo skleniky s dtskou vivou byste mlizamchat nebo protepat a ped podnm si jet ovit jejich te-plotu, aby se dt nesplilo.

  Vajka ve skopce a vajka vaen natvrdo by se nemla vespotebii ohvat, protoe mohou explodovat i po dokonenmikrovlnnho ohevu.

  Spotebi je nutn pravideln istit a odstraovat jakkoliv zbyt-ky potravin.

  Pokud nen spotebi udrovn v istm stavu, me jeho po-vrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou ivotnost spotebie avst k nebezpenm situacm.

  Dbejte na minimln rozmry skky (podle situace). ite sepokyny v sti instalace.

  Spotebi je nutn provozovat spolu s otevenmi ozdobnmidvky (podle situace).

  Nepouvejte drsn istic prostedky nebo ostr kovov krab-ky k istn sklennch dvek, mohly by pokrbat povrch, coby mohlo nsledn vst k rozbit skla.

  Jestlie je pokozen pvodn kabel, sm ho vymnit pouze v-robce, servisn technik nebo osoba s podobnou pslunou kva-lifikac, jinak by mohlo dojt k razu.

  Bezpenostn pokyny

  Instalace

  Upozornn Tento spotebi sminstalovat jen kvalifikovan osoba.

  Odstrate veker obalov materil. Pokozen spotebi neinstalujte ani ne-

  pouvejte. ite se pokyny k instalaci dodanmi spolu

  s tmto spotebiem.

  Pi pemisovn spotebie bute vdyopatrn, protoe je tk. Vdy nosteochrann rukavice.

  Netahejte spotebi za dradlo. Dodrujte minimln vzdlenosti od ostat-

  nch spotebi a nbytku. Ujistte se, e je spotebi namontovn pod

  bezpenou konstrukc a vedle bezpenchkonstrukc.

  4

  www.zanussi.com

 • Strany spotebie mus bt umstny vedlespotebi nebo kuchyskho nbytku stej-n vky.

  Pipojen k elektrick sti

  Upozornn Hroz nebezpe porunebo razu elektrickm proudem.

  Veker elektrick pipojen by mla btprovedena kvalifikovanm elektrikem.

  Spotebi mus bt uzemnn. Zkontrolujte, zda daje o napjen na typo-

  vm ttku souhlas s parametry elektrickst. Pokud tomu tak nen, obrate se naelektrike.

  Pokud je spotebi spojen se zsuvkou po-moc prodluovacho kabelu, pesvdtese, e je kabel uzemnn.

  Dbejte na to, abyste nepokodili napjeckabel a sovou zstrku. Pro vmnu na-pjecho kabelu se obrate na servisnstedisko nebo elektrike.

  Neodpojujte spotebi ze zsuvky tahem zakabel. Vdy tahejte za zstrku.

  Pouit spotebie

  Upozornn Hroz nebezpe zrann,poplen, razu elektrickm proudem i

  vbuchu.

  Tento spotebi pouvejte v domcnosti. Nemte technick parametry tohoto

  spotebie. Ujistte se, e nejsou ventilan otvory za-

  kryt. Zapnut spotebi nenechvejte bez dozo-

  ru.

  Dvka spotebie nikdy neotvrejte nsilm. Nepouvejte spotebi jako pracovn plo-

  chu nebo k odkldn pedmt v jehovnitku.

  itn a drba

  Upozornn Hroz nebezpe porann,poru nebo pokozen spotebie.

  Ped itnm nebo drbou spotebi vdyvypnte a vythnte sovou zstrku zezsuvky.

  Spotebi istte pravideln, abyste zabr-nili pokozen materilu jeho povrchu.

  Dbejte na to, aby na povrchu dvenho ts-nn nezstvaly zbytky jdel nebo isticchprostedk.

  Zbytky tuk i jdel ve spotebii mohouzpsobit por.

  Vyistte spotebi vlhkm mkkm had-rem. Pouvejte pouze neutrln mycprostedky. Nepouvejte prostedky sdrsnmi sticemi, drtnky, rozpoutdlanebo kovov pedmty.

  Pouijete-li sprej do trouby, ite se bez-penostnmi pokyny uvedenmi na jeho ba-len.

  Likvidace

  Upozornn Hroz nebezpe razu iuduen.

  Odpojte spotebi od elektrick st. Odznte a vyhote sov kabel.

  5www.zanussi.com

 • Popis spotebie

  1 2 3 4

  9 78 6 5

  1 rovka

  2 Bezpenostn blokovac zmek

  3 Ovldac panel

  4 Ovlada nastaven vkonu

  5 Ovlada asovho spnae

  6 Otvrn dvek

  7 Kryt vlnovodu

  8 Gril

  9 Hdel otonho tale

  Psluenstv

  Souprava otonho taleSklenn varn podloka a vodic kruhovdrk vlek.

  Pi pprav jdla ve spotebii vdy pou-vejte soupravu otonho tale.

  Grilovac rotKe grilovn a kombinovan pprav jdel.

  Ped prvnm pouitm

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Prvn itn Vyjmte ze spotebie vechno psluen-

  stv.

  Ped prvnm pouitm spotebi vyistte.

  Dleit ite se st itn a drba.

  6

  www.zanussi.com

 • Denn pouvn

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Zapnut a vypnut spotebie1. Otoenm ovladae nastaven vkonu na-

  stavte vkon.2. Otoenm ovladae asovho spnae

  nastavte as a spotebi zane automa-ticky pracovat.

  3. Spotebi mete vypnout nsledujcmzpsobem: vyknm, dokud se spotebi nevypne

  automaticky, kdy ovlada asovhospnae doshne polohy 0.

  otoenm ovladae asovho spnaedo polohy 0.

  stisknutm otevrn dvek. Spotebise automaticky zastav. Zavenmdvek pokraujete v pprav jdla. Tu-to funkci pouvejte ke kontrole jdel.

  Kdy ovlada asovho spnae doshnepolohy 0, zazn zvukov signl.

  Pozor Nezapnejte spotebi, nejsou-li vnm vloeny potraviny.

  Veobecn informace o pouvnspotebieObecn informace: Po vypnut spotebie nechte jdlo nkolik

  minut odstt. Ped ppravou pokrmu sejmte obal z hlin-

  kov flie, kovov ndoby atd.Vaen: Pokud to je mon, vate pokrm zakryt

  materilem vhodnm pro mikrovlnou trou-bou. Nezakryt potraviny pipravujte pouze,chcete-li uchovat kriku.

  Neohvejte potraviny pli dlouho a napli vysok vkon. Potraviny by mohly vy-schnout, split se nebo se na nkterch m-stech vzntit.

  Ve spotebii nepipravujte vejce ve skop-kch a neky, protoe mohou prasknout. Vppad smaench vajec nejprve prop-chnte loutek.

  Potraviny se slupkou nebo kikou nap.jablka, rajata, brambory, uzeniny prop-chnte, aby nepraskly.

  Chlazen nebo zmrazen pokrmy vyadujdel dobu ppravy.

  Pokrmy obsahujc omku by mly bt ob-as zamchny.

  Zelenina majc pevnou strukturu, napkladmrkev, hrch nebo kvtk, mus bt vaenave vod.

  V polovin ppravy vdy vt kousky oto-te.

  Pokud to je mon, rozznte zeleninu napodobn velk kusy.

  Pouijte ploch, irok msy. Nepouvejte ndob z porcelnu, keramiky

  nebo hlny s malmi drkami, napklad narukojetch nebo neglazovanch dnech.Vlhkost pronikajc do otvor me zpsobitprasknut ndob po jeho zaht.

  Sklenn varn podloka slou jako plo-cha pro ohev potravin nebo tekutin. Je d-leit pro chod mikrovlnn trouby.

  Rozmrazovn masa, ryb, drbee: Umstte zmraen, rozbalen potraviny na

  obrcen mal hlubok tal s ndobkouumstnou vespodu, aby se pi rozmrazo-vn mohla zachytvat odtkajc tekutina.

  Asi v polovin asu rozmrazovn potravinyobrate. Pokud to je mon, rozdlte je nakusy, kter postupn odebrejte, jakmile serozmraz.

  Rozmrazovn msla, st dort, tvarohu: Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve

  spotebii, ale nechte dokonit jejich roz-mrazovn pi pokojov teplot. Doshnetetm rovnomrnjch vsledk. Ped roz-mrazovnm odstrate kovov nebo hlinko-v obal.

  Rozmrazovn ovoce a zeleniny: Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve

  spotebii pln, pokud je dle budete zpra-

  7www.zanussi.com

 • covvat erstv. Nechte dokonit jejich roz-mrazovn pi pokojov teplot.

  Vy mikrovlnn vkon mete pout kvaen ovoce a zeleniny bez jejich pedcho-zho rozmrazen.

  Hotov jdla: Ve spotebii mete pipravovat hotov j-

  dla, pouze pokud je jejich balen vhodn kpouit v mikrovlnn troub.

  Je nutn se dit pokyny vrobce uveden-mi na obalu (napklad sejmut kovovhoobalu a propchnut plastov flie).

  Vhodn ndob a materily

  Ndob/Materil Mikrovlnn pprava GrilRozmrazov-

  nOhev Vaen

  ruvzdorn sklo a porceln (bez kovovch d-l, napklad Pyrex, ruvzdorn sklo)

  X X X X

  Neruvzdorn sklo a porceln 1) X -- -- --

  Sklo a sklokeramika ze ruvzdornho a mra-zuvzdornho materilu (napklad Arcoflam),grilovac rot

  X X X X

  Keramika 2), kamenina 2) X X X --

  Plast, ruvzdorn do 200 C 3) X X X --

  Kartn, papr X -- -- --Flie X -- -- --Flie na peen s uzvrem vhodnm pro mi-krovlnnou troubu 3)

  X X X --

  Pec misky zhotoven z kovu, napkladsmaltovan, litinov

  -- -- -- X

  Formy na peen, ern lakovan nebo se sili-konovou vrstvou 3)

  -- -- -- X

  Plech na peen -- -- -- XOpkac ndoby, napklad praic pnvikynebo zapkac formy

  -- X X --

  Hotov jdla v obalech 3) X X X X

  1) Bez stbrn, zlat, platinov nebo kovov vrstvy/dekorace2) Bez sklennch nebo kovovch st, bez glazury s obsahem kovu3) Je nutn dit se pokyny vrobce ohledn maximlnch teplot.

  X - vhodn -- nevhodn

  8

  www.zanussi.com

 • Tabulka nastaven vkonu

  Symbol Nastaven vkonu Vkon

  Nzk vkon 119 W

  Stedn nzk vkon / Rozmrazo-vn 252 W

  Stedn vkon 385 W

  Stedn vysok vkon 539 W

  Vysok vkon 700 W

  Gril 800 W

  Kombinovan pprava

  Kombinovan pprava 1 20 % Mikrovlny, 80 % Gril

  Kombinovan pprava 2 30 % Mikrovlny, 70 % Gril

  Kombinovan pprava 3 40 % Mikrovlny, 60 % Gril

  Pouit psluenstv

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Vloen soupravy otonho tale

  1. Vodic litu vlek polote okolo hdeleotonho tale.

  2. Sklennou varnou podloku polote navodic litu vlek.

  9www.zanussi.com

 • Vloen grilovacho rotu

  Vloen grilovacho rotu na soupravu oton-ho tale.

  Pozor Nepipravujte pokrmy bezsoupravy otonho tale. Pouvejte

  pouze soupravu otonho tale dodvanouse spotebiem.

  Nikdy nepipravujte potraviny pmo nasklenn varn podloce.

  Uiten rady a tipyTipy pro mikrovlnou troubu

  Problm eenPro pipravovan mnostv jdla nenajdetedn daje.

  Vyhledejte podobn pokrm. Prodlute nebo zkrate asvaen podle nsledujcho pravidla: Dvojnsobn mno-stv jdla = tm dvojnsobn as, Polovin mno-stv jdla = polovin as

  Pokrm je pli such. Nastavte krat dobu ppravy nebo ni vkon mikrovln.

  Pokrm stle nen rozmrazen, hork nebouvaen ani po uplynut nastavenho asu.

  Nastavte del dobu ppravy nebo vy vkon. Berte navdom, e vt pokrmy potebuj vce asu.

  Po uplynut doby ppravy je pokrm na okra-jch peht, ale uprosted nen hotov.

  Pt zvolte ni vkon a del as. Tekutiny, nap. po-lvky, v polovin doby ppravy zamchejte.

  V ppad re doshnete lepch vsledk pipouit plochch a irch misek.RozmrazovnPeeni vdy rozmrazujte tunou stranou sm-rem dol.Nerozmrazujte zakryt maso, protoe by mo-hlo dojt k jeho vaen msto rozmrazovn.Drbe vdy rozmrazujte prsy smrem dol.VaenChlazen maso a drbe vdy vyndejte zchladniky alespo 30 minut ped ppravou.Po dokonen ppravy nechte maso, drbe,ryby a zeleninu zakrytou odstt.Ryby potete trochou oleje i rozputnhomsla.

  Pidejte 30 - 45 ml studen vody na kadch250 g zeleniny. Ped ppravou zeleninu na-krjejte na kousky o stejn velikosti. Vechnuzeleninu pipravujte zakrytou.Opakovan ohevKdy ohvte hotov jdla, vdy se ite poky-ny na jejich balen.GrilovnPloch kusy potravin grilujte uprosted grilo-vacho rotu.V polovin nastaven doby ppravy potravinyobrate a pokraujte v grilovn.Kombinovan ppravaKombinovanou ppravu pouvejte k uchov-n chrupavosti uritch potravin.

  10

  www.zanussi.com

 • V polovin doby potraviny obrate a pokrauj-te v pprav.K dispozici jsou 3 reimy kombinovan ppra-vy. Kad reim kombinuje mikrovlnnou a gri-

  lovac funkci pi rznch asovch intervalecha vkonech.

  itn a drba

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Poznmky k itn: Pedn stranu spotebie otete mkkm

  hadkem namoenm v roztoku tepl vodya mycho prostedku.

  K itn kovovch ploch pouvejte bnistic prostedek.

  Vnitek spotebie istte po kadm poui-t. Neistoty se pak snadnji odstrauj anepipkaj se.

  Odoln neistoty odstrate pomoc specil-nho prostedku.

  Vechno psluenstv pravideln myjte anechte vyschnout. Pouijte mkk hadr avlanou vodu s mycm prostedkem.

  Ke zmken obtn odstranitelnch zbyt-k nechte vait sklenici vody pi plnm mi-krovlnnm vkonu po dobu dvou a t mi-nut.

  Zpachu se zbavte vaenm sklenice vodys dvma likami citrnov vy pi plnmmikrovlnnm vkonu po dobu pti minut.

  Odstraovn zvad

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Problm Mon pina eenSpotebi vbec nefungu-je.

  Spotebi je vypnut. Zapnte spotebi.

  Spotebi vbec nefungu-je.

  Spotebi nen zapojen do zsuvky. Zapojte spotebi do zsuvky.

  Spotebi vbec nefungu-je.

  Splen pojistka v pojistkov sk-ce.

  Zkontrolujte pojistku. Jestlie se po-jistka spl vcekrt, obrate se nakvalifikovanho elektrike.

  Spotebi vbec nefungu-je.

  Dvka nejsou sprvn zaven. Ujistte se, e dvka nic neblokuje.

  Osvtlen nefunguje. Vadn rovka. Je nutn vymnit rovku.

  Uvnit spotebie dochzk jisken.

  Je vloeno kovov ndob nebo nd-ob s kovovm zdobenm.

  Vyjmte ndob ze spotebie.

  Uvnit spotebie dochzk jisken.

  Kovov vidlice nebo hlinkov fliese dotkaj vnitnch stn spotebie.

  Ujistte se, e se vidlice nebo flienedotkaj vnitnch stn.

  Souprava otonho talevydv krbav zvuky.

  Pod sklennou varnou podlokou jeciz pedmt nebo neistoty.

  Vyistte oblast pod sklennou var-nou podlokou.

  Spotebi pestal pracovatbez jasnho dvodu.

  Dolo k porue. Pokud se situace zopakuje, obratese na autorizovan servisn stedi-sko.

  11www.zanussi.com

 • Pokud problm nemete vyeit sami, obra-te se na svho prodejce nebo na stedisko z-kaznickho servisu.

  Potebn daje pro stedisko zkaznickhoservisu najdete na typovm ttku spotebie.

  Doporuujeme, abyste si daje napsali zde:Model (MOD.) .........................................Vrobn slo (PNC) .........................................Sriov slo (SN) .........................................

  Instalace

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Pozor Nezakrvejte ventilan otvory.Uinte-li tak, spotebi se me

  pehvat.

  Pozor Nezapojujte spotebi do adaptri prodluovacch kabel. Mohlo by dojt

  k peten a riziku poru.

  Tento spotebi je uren pouze k vestavb. V osazen skce nesm bt za spotebi-

  em zadn stna. Spotebi umstte mimo oblast, kde se na-

  chz pra, hork vzduch i stkajc voda. Kdy spotebi pepravujete za chladnho

  poas, nespoutjte jej okamit po insta-laci. Nechte jej stt pi pokojov teplot aabsorbovat teplo.

  Elektrick instalace

  Upozornn Elektrickou instalaci smprovdt pouze kvalifikovan osoba.

  Vrobce nenese odpovdnost za razy ikody zpsoben nedodrenm bezpe-

  nostnch pokyn uvedench v kapitole Bez-penostn informace.

  Spotebi se dodv se sovou zstrkou anapjecm kabelem.

  Pozor Minimln vka instalace je 85cm.

  1. Zkontrolujte, zda rozmry nbytku odpov-daj instalanm rozmrm.

  D

  BA

  C

  Instalan rozmryRozmry mm

  A 380 + 2

  B 560 + 8

  C 340

  D 18

  2. Polote ablonu na dno skky a oznatemsta pro rouby. Odstrate konzolu aupevnte drk pomoc roub.

  12

  www.zanussi.com

 • =

  =

  3. Nainstalujte spotebi. Ujistte se, e kon-zola fixuje zadn stranu spotebie.

  4. Otevete dvka a pipevnte spotebi keskce pomoc roubu.

  Poznmky k ochran ivotnho prosted

  Recyklujte materily oznaen symbolem .Obaly vyhote do pslunch odpadnchkontejner k recyklaci.Pomhejte chrnit ivotn prosted a lidskzdrav a recyklovat elektrick a elektronickspotebie uren k likvidaci. Spotebieoznaen pslunm symbolem nelikvidujtespolu s domovnm odpadem. Spotebi

  odevzdejte v mstnm sbrnm dvoe nebokontaktujte mstn ad.

  Obalov materilObalov materil nekod ivotnmu

  prosted a je recyklovateln. Plastov dlyjsou oznaeny mezinrodnmi zkratkami jakoPE, PS apod. Veker obalov materil zlikvi-dujte ve vhodnm kontejneru ve sbrnmdvoe v mst svho bydlit.

  13www.zanussi.com

 • ContentsSafety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18Using the accessories _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

  Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

  Subject to change without notice.

  Safety information

  Before the installation and use of the appliance, carefully read thesupplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incor-rect installation and use causes injuries and damages. Always keepthe instructions with the appliance for future reference.Children and vulnerable people safety

  Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

  This appliance can be used by children aged from 8 years andabove and persons with reduced physical, sensory or mental ca-pabilities or lack of experience and knowledge if they are super-vised by an adult or a person who is responsible for their safety.

  Do not let children play with the appliance. Keep all packaging away from children. Keep children and pets away from the appliance when it operates

  or when it cools down. Accessible parts are hot. If the appliance has a child safety device, we recommend that you

  activate it. Cleaning and user maintenance shall not be made by children

  without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than

  8 years.General Safety This appliance is intended to be used in household and similar ap-

  plications such as:

  14

  www.zanussi.com

 • staff kitchen areas in shops, offices and other working environ-ments;

  farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.

  Internally the appliance becomes hot when in operation. Do nottouch the heating elements that are in the appliance. Always useoven gloves to remove or put in accessories or ovenware.

  Do not use a steam cleaner to clean the appliance. Before maintenance cut the power supply. If the door or door seals are damaged, the appliance must not be

  operated until it has been repaired by a competent person. Only a competent person can carry out any service or repair oper-

  ation that involves the removal of a cover which gives protectionagainst exposure to microwave energy.

  Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They areliable to explode.

  Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on

  the appliance due to the possibility of ignition. The appliance is intended for heating food and beverages. Drying

  of food or clothing and heating of warming pads, slippers, spong-es, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

  If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keepthe door closed in order to stifle any flames.

  Microwave heating of beverages can result in delayed eruptiveboiling. Care must be taken when handling the container.

  The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirredor shaken and the temperature checked before consumption, inorder to avoid burns.

  15www.zanussi.com

 • Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heat-ed in the appliance since they may explode, even after microwaveheating has ended.

  The appliance should be cleaned regularly and any food depositsremoved.

  Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead todeterioration of the surface that could adversely affect the life ofthe appliance and possibly result in a hazardous situation.

  Pay attention to the minimum dimensions of the cabinet (if applica-ble). Refer to the installation chapter.

  The appliance must be operated with the decorative door open (ifapplicable).

  Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers toclean the glass door since they can scratch the surface, whichmay result in shattering of the glass.

  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manu-facturer, an authorized Service or similarly qualified persons in or-der to avoid a hazard.

  Safety instructions

  Installation

  Warning! Only a qualified person mustinstall this appliance.

  Remove all the packaging. Do not install or use a damaged appliance. Obey the installation instruction supplied with

  the appliance. Always be careful when you move the appli-

  ance because it is heavy. Always wear safetygloves.

  Do not pull the appliance by the handle. Keep the minimum distance from the other

  appliances and units. Make sure that the appliance is installed be-

  low and adjacent safe structures.

  The sides of the appliance must stay adjacentto appliances or to units with the sameheight.

  Electrical connection

  Warning! Risk of fire and electrical shock.

  All electrical connections should be made bya qualified electrician.

  The appliance must be earthed. Make sure that the electrical information on

  the rating plate agrees with the power supply.If not, contact an electrician.

  If the appliance is connected to the socket viaan extension cord, make sure the cord isearthed.

  Make sure not to cause damage to the mainsplug and to the mains cable. Contact the

  16

  www.zanussi.com

 • Service or an electrician to change a dam-aged mains cable.

  Do not pull the mains cable to disconnect theappliance. Always pull the mains plug.

  Use

  Warning! Risk of injury, burns or electricshock or explosion.

  Use this appliance in a household environ-ment.

  Do not change the specification of this appli-ance.

  Make sure that the ventilation openings arenot blocked.

  Do not let the appliance stay unattended dur-ing operation.

  Do not apply pressure on the open door. Do not use the appliance as a work surface

  and do not use the cavity for storage purpo-ses.

  Care and Cleaning

  Warning! Risk of injury, fire or damage tothe appliance.

  Before maintenance, deactivate the applianceand disconnect the mains plug from themains socket.

  Clean regularly the appliance to prevent thedeterioration of the surface material.

  Do not allow food spills or cleaner residue toaccumulate on door sealing surfaces.

  Remaining fat or food in the appliance cancause fire.

  Clean the appliance with a moist soft cloth.Only use neutral detergents. Do not useabrasive products, abrasive cleaning pads,solvents or metal objects.

  If you use an oven spray, obey the safety in-structions on the packaging.

  Disposal

  Warning! Risk of injury or suffocation.

  Disconnect the appliance from the mainssupply.

  Cut off the mains cable and discard it.

  Product description

  1 2 3 4

  9 78 6 5

  1 Lamp

  2 Safety interlock system

  3 Control panel

  4 Power setting knob

  5 Timer knob

  6 Door opener

  7 Waveguide cover

  8 Grill

  9 Turntable shaft

  17www.zanussi.com

 • Accessories

  Turntable setGlass cooking tray and roller guide.

  Always use the turntable set to preparefood in the appliance.

  Grill RackFor grilling food and combi cooking.

  Before first use

  Warning! Refer to the Safety chapters.

  Initial Cleaning Remove all parts from the appliance.

  Clean the appliance before first use.

  Important! Refer to chapter "Care andCleaning".

  Daily use

  Warning! Refer to the Safety chapters.

  Activating and deactivating the appliance1. Turn the power setting knob to select a

  power setting.2. Turn the timer knob to set a time, this auto-

  matically activates the appliance.3. To deactivate the appliance you can:

  wait until the appliance deactivates auto-matically when the timer knob reachesthe 0 position.

  turn the timer knob to the 0 position. push the door opener. The appliance

  stops automatically. Close the door tocontinue cooking. Use this option to in-spect the food.

  When the timer knob reaches the 0 posi-tion an acoustic signal sounds.

  Caution! Do not let the appliance operatewhen there is no food in it.

  General information about using theappliance

  General: After you deactivate the appliance, let the

  food stand for some minutes. Remove the aluminium foil packaging, metal

  containers, etc. before you prepare the food.

  Cooking: If possible, cook food covered with material

  suitable for use in the microwave. Only cook

  18

  www.zanussi.com

 • food without a cover if you want to keep itcrusty

  Do not overcook the dishes by setting thepower and time too high. The food can dryout, burn or catch fire in some places.

  Do not use the appliance to cook eggs orsnails in their shells, because they can ex-plode. With fried eggs, pierce the yolks first.

  Prick food with "skin" or "peel", such as pota-toes, tomatoes, sausages, with a fork severaltimes before cooking so that the food doesnot explode.

  For chilled or frozen food, set a longer cook-ing time.

  Dishes which contain sauce must be stirredfrom time to time.

  Vegetables that have a firm structure, such ascarrots, peas or cauliflower, must be cookedin water.

  Turn larger pieces after half of the cookingtime.

  If possible, cut vegetables into similar-sizedpieces.

  Use flat, wide dishes. Do not use cookware made of porcelain, ce-

  ramic or earthenware with small holes, e. g.on handles or unglazed bottoms. Moisturegoing into the holes can cause the cookwareto crack when it is heated.

  The glass cooking tray is a work space forheating food or liquids. It is necessary for theoperation of the microwave.

  Defrosting meat, poultry, fish: Put the frozen, unwrapped food on a small

  upturned plate with a container below it sothat the defrosting liquid collects in the con-tainer.

  Turn the food after half of the defrosting time.If possible, divide and then remove the piecesthat started to defrost.

  Defrosting butter, portions of gateau,quark: Do not fully defrost the food in the appliance,

  but let it defrost at room temperature. Thisgives a more even result. Fully remove allmetal or aluminium packaging before defrost-ing.

  Defrosting fruit, vegetables: Do not fully defrost fruit and vegetables,

  which are to be further prepared while raw, inthe appliance. Let them defrost at room tem-perature.

  You can use a higher microwave power tocook fruit and vegetables without defrostingthem first.

  Ready meals: You can prepare ready meals in the appliance

  only if their packaging is suitable for micro-wave use.

  You must follow the manufacturer's instruc-tions printed on the packaging (e.g. removethe metal cover and pierce the plastic film).

  Suitable cookware and materials

  Cookware / Material Microwave Grilling

  Defrosting Heating Cooking

  Ovenproof glass and porcelain (with no metalcomponents, e. g. Pyrex, heat-proof glass)

  X X X X

  Non-ovenproof glass and porcelain 1) X -- -- --

  Glass and glass ceramic made of ovenproof /frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf

  X X X X

  Ceramic 2), earthenware 2) X X X --

  Heat-resistant plastic up to 200 C 3) X X X --

  19www.zanussi.com

 • Cookware / Material Microwave Grilling

  Defrosting Heating Cooking

  Cardboard, paper X -- -- --

  Clingfilm X -- -- --

  Roasting film with microwave safe closure 3) X X X --

  Roasting dishes made of metal, e. g. enamel,cast iron

  -- -- -- X

  Baking tins, black lacquer or silicon-coated 3) -- -- -- X

  Baking tray -- -- -- X

  Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunchplate

  -- X X --

  Ready meals in packaging 3) X X X X

  1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals3) You must follow the manufacturers instructions about the maximum temperatures.

  X suitable -- not suitable

  Power setting table

  Symbol Power setting Power

  Low Stage 119 W

  Medium Low / Defrost 252 W

  Medium 385 W

  Medium High 539 W

  High 700 W

  Grill 800 W

  Combi Cooking

  Combi Cooking 1 20 % Microwave, 80 % Grill

  Combi Cooking 2 30 % Microwave, 70 % Grill

  Combi Cooking 3 40 % Microwave, 60 % Grill

  20

  www.zanussi.com

 • Using the accessories

  Warning! Refer to the Safety chapters.

  Inserting the turntable set

  1. Place the roller guide around the turntableshaft.

  2. Place the glass cooking tray on the rollerguide

  Inserting the grill rack

  Place the grill rack on the turntable set.

  Caution! Do not cook food without theturntable set. Use only the turntable set

  provided with the appliance.

  Never cook food directly on the glasscooking tray.

  Helpful hints and tipsTips for the microwave

  Problem Remedy

  You cannot find details for the amount of foodprepared.

  Look for a similar food. Increase or shorten the length of thecooking times according to the following rule: Double theamount = almost double the time, Half the amount =half the time

  The food got too dry. Set shorter cooking time or select lower microwave power.

  The food is not defrosted, hot or cooked afterthe time came to an end.

  Set longer cooking time or set higher power. Note that largedishes need longer time.

  After the cooking time comes to an end, thefood is overheated at the edge but is still notready in the middle.

  Next time set a lower power and a longer time. Stir liquidshalfway through, e.g. soup.

  21www.zanussi.com

 • To get better results for rice use a flat, widedish.

  DefrostingAlways defrost roast with the fat side down.Do not defrost covered meat because this maycause cooking instead of defrosting.Always defrost whole poultry breast side down.

  CookingAlways remove chilled meat and poultry fromthe refrigerator at least 30 minutes before cook-ing.Let the meat, poultry, fish and vegetables staycovered after cooking.Brush a little oil or melted butter over the fish.Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g ofvegetables. Cut the fresh vegetables into evensize pieces before cooking. Cook all vegetableswith a cover on the container.

  ReheatingWhen you reheat packed ready meals alwaysfollow the instruction written on the packaging.

  GrillingGrill flat food items in the middle of the grill rack.Turn the food over halfway through the set timeand continue grilling.

  Combi CookingUse the Combi Cooking to keep the crispnessof certain foods.At the half of the cooking time, turn over thefoods then continue.There are 3 modes for Combi Cooking. Eachmode combines the microwave and the grillfunctions at different time periods and powerlevels.

  Care and cleaning

  Warning! Refer to the Safety chapters.

  Notes on cleaning: Clean the front of the appliance with a soft

  cloth with warm water and a cleaning agent. To clean metal surfaces, use a usual cleaning

  agent. Clean the appliance interior after each use.

  Then you can remove dirt more easily and itdoes not burn on.

  Clean stubborn dirt with a special cleaner. Clean all accessories regularly and let them

  dry. Use a soft cloth with warm water and acleaning agent.

  To soften the hard to remove remains, boil aglass of water at full microwave power for 2to 3 minutes.

  To remove odours, mix a glass of water with 2tsp of lemon juice and boil at full microwavepower for 5 minutes.

  Troubleshooting

  Warning! Refer to the Safety chapters.

  Problem Possible cause Remedy

  The appliance does not op-erate.

  The appliance is deactivated. Activate the appliance.

  The appliance does not op-erate.

  The appliance is not plugged in. Plug in the appliance.

  The appliance does not op-erate.

  The fuse in the fuse box is blown. Check the fuse. If the fuse blowsmore than one time, contact a quali-fied electrician.

  The appliance does not op-erate.

  The door is not closed properly. Make sure that nothing blocks thedoor.

  22

  www.zanussi.com

 • Problem Possible cause Remedy

  The lamp does not operate. The lamp is defective. The lamp has to be replace.

  There is sparking in thecavity.

  There are metal dishes or dishes withmetal trim.

  Remove the dish from the appliance.

  There is sparking in thecavity.

  There are metal skewers or aluminiumfoil that touches the interior walls.

  Make sure that the skewers and foildoes not touch the interior walls.

  The turntable set makesscratching or grindingnoise.

  There is an object or dirt below theglass cooking tray.

  Clean the area below the glass cook-ing tray.

  The appliance stop to oper-ate without a clear reason.

  There is a malfunction. If this situation repeats call the cus-tomer service center.

  If you cannot find a solution to the problemyourself, contact your dealer or the customerservice centre.

  The necessary data for the customer servicecenter is on the rating plate on the appliance.

  We recommend that you write the data here:

  Model (MOD.) .........................................

  Product number (PNC) .........................................

  Serial number (S.N.) .........................................

  Installation

  Warning! Refer to the Safety chapters.

  Caution! Do not block the air vents. If youdo that, the appliance can overheat.

  Caution! Do not connect the appliance toadapters or extension leads. This can

  cause overloading and risk of fire.

  The appliance is for built-in use only. The fitted cabinet must not have a back wall

  behind the appliance. Put the appliance far away from steam, hot air

  and water splashes. If you transport the appliance in cold weather,

  do not activate it immediately after the instal-lation. Let is stand in the room temperatureand absorb the heat.

  Electrical installation

  Warning! Only a qualified person must dothe electrical installation.

  The manufacturer is not responsible if youdo not follow the safety precautions from

  the chapter "Safety Information".

  This appliance is supplied with a main cable andmain plug.

  Caution! Minimum installation height is 85cm.

  1. Check if the dimensions of the furnituremeet the installation distances.

  23www.zanussi.com

 • D

  BA

  C

  Installation distancesDimension mm

  A 380 + 2

  B 560 + 8

  C 340

  D 18

  2. Put the template on the bottom of cabinetand mark the spots for screws. Remove thetemplate and fix the bracket with the screws.

  =

  =

  3. Install the appliance. Make sure the bracketlocks the back of the appliance.

  4. Open the door and fix the appliance to thecabinet with a screw.

  24

  www.zanussi.com

 • Environment concerns

  Recycle the materials with the symbol . Putthe packaging in applicable containers torecycle it.Help protect the environment and human healthand to recycle waste of electrical and electronicappliances. Do not dispose appliances markedwith the symbol with the household waste.Return the product to your local recycling facilityor contact your municipal office.

  Packaging materialThe packaging material is environmentally-

  friendly and recyclable. Plastic parts are markedwith international abbreviations such as PE, PS,etc. Dispose of the packaging material in thecontainers provided for this purpose at your lo-cal waste management facility.

  25www.zanussi.com

 • SisukordOhutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26Ohutusjuhised _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28Seadme kirjeldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29Enne esimest kasutamist _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30Igapevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30Tarvikute kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

  Vihjeid ja npuniteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34Veaotsing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35Jtmekitlus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

  Jetakse igus teha muutusi.

  OhutusinfoEnne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju-hend thelepanelikult lbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise viebaige kasutuse tttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoid-ke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

  Hoiatus Lmbumise, vigastuse vi psiva kahjustuse oht! Seda seadet vivad kasutada vhemalt 8-aastased lapsed ning

  samuti fsilise, sensoorse vi vaimse puudega vi kogemusteja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab tiskasvanud inime-ne vi nende turvalisuse eest vastutav isik.

  rge lubage lastel seadmega mngida. Hoidke pakendid lastele kttesaamatuna. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see t-

  tab vi maha jahtub. Katmata osad on kuumad. Kui seadmel on olemas lapselukk, soovitame selle sisse llita-

  da. Ilma jrelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldus-

  toiminguid lbi viia. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kttesaama-

  tult.ldine ohutus See seade on meldud kasutamiseks koduses majapidamises

  vi muudes sarnastes kohtades, niteks:

  26

  www.zanussi.com

 • personalile meldud kkides kauplustes, kontorites ja mujal; talumajapidamistes; hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades; hommikusgiga bimiskohtades.

  Seade lheb kasutamisel seest kuumaks. rge puudutage kt-teelemente seadmes. Tarvikute vi ahjunude eemaldamiselvi sisestamisel kasutage alati pajakindaid.

  rge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Enne hooldustid eemaldage seade vooluvrgust. Kui uks vi ukse tihendid on rikutud, ei tohi seadet kasutada,

  enne kui pdev isik on selle ra parandanud. Vaid pdev isik vib teha hooldus- ja remonditid, mille puhul

  eemaldatakse mikrolaineenergia eest kaitset pakkuv kate. rge soojendage vedelikke ega muid toiduaineid suletud nu-

  des. Need vivad lhkeda. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks meldud nusid. Soojendades toitu plast- vi pabernudes, hoidke seadmel sil-

  ma peal, et vltida sttimist. Seade on meldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu vi

  rivaste kuivatamine ja soojenduspatjade, susside, ksnade,mrgade lappide vms soojendamine vib kaasa tuua vigastuse,sttimise vi tulekahju.

  Kui mrkate suitsu, eemaldage seade kohe vooluvrgust jahoidke leekide summutamiseks uks kinni.

  Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel vib ilmneda viivitusegakeemist. Nu ksitsemisel tuleb olla ettevaatlik.

  Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada vi segadaning temperatuuri tuleb pletuste vltimiseks enne tarbimistproovida.

  Koorega mune ja terveid kvaks keedetud mune ei tohi sead-mes soojendada, kuna need vivad lhkeda ka prast mikrolai-netega kuumutamise lppu.

  27www.zanussi.com

 • Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja toidujgid eemaldada. Seadme ebapuhtana hoidmine vib kaasa tuua pinna kahjustu-

  mise, mis vib seadme kasutusiga vhendada ja tekitada ohtlik-ke olukordi.

  Jrgige kindlasti kapile ette nhtud minimaalseid mtmeid (kuineed on antud). Vt jaotist "Paigaldamine".

  Seadme kasutamise ajal peab vline katteuks olema lahti (kuisee on olemas).

  rge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseidpuhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need vivadklaasi pinda kriimustada, mille tagajrjel vib klaas puruneda.

  Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mttes vlja va-hetada tootja, volitatud hooldekeskuse vi lihtsalt kvalifitseeritudisiku poolt.

  Ohutusjuhised

  Paigaldamine

  Hoiatus Seadet tohib paigaldada ainultkvalifitseeritud elektrik!

  Eemaldage kik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega

  kasutada. Jrgige seadmega kaasas olevaid paigal-

  dusjuhiseid. Olge seadme teise kohta viimisel ettevaat-

  lik, sest see on raske. Kasutage alati kait-sekindaid.

  rge kunagi tmmake seadet kepidemest. Tagage minimaalne kaugus muudest sead-

  metest ja mbliesemetest. Veenduge, et seade on paigaldatud kindla-

  te konstruktsioonide alla ja krvale. Seadme kljed peavad jma vastu teiste

  sama krgusega seadmete klgi.

  Elektrihendus

  Hoiatus Tulekahju- ja elektrilgioht!

  Kik elektrihendused peab teostama kvali-fitseeritud elektrik.

  Seade peab olema maandatud. Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrili-

  sed parameetrid vastavad vooluvrgu ni-tajatele. Vastasel juhul vtke hendustelektrikuga.

  Kui seade on hendatud pikendusjuhtmeabil, siis peab ka pikendusjuhtmel olemamaandus.

  Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikutega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vaheta-miseks vtke hendust teeninduskeskusevi elektrikuga.

  Seadet vlja llitades rge tmmake toite-kaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.

  Kasutamine

  Hoiatus Vigastuse, pletuse, elektrilgivi plahvatuse oht!

  Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi-mustes.

  rge muutke seadme tehnilisi omadusi.

  28

  www.zanussi.com

 • Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks t-kestatud.

  rge jtke ttavat seadet jrelevalveta. ge suruge avatud uksele. rge kasutage seadet tpinnana ja rge

  hoidke sisemuses asju.Hooldus ja puhastus

  Hoiatus Vigastuse, tulekahju vi seadmekahjustamise oht!

  Enne hooldust llitage seade vlja ja hen-dage toitepistik pistikupesast lahti.

  Puhastage seadet regulaarselt, et vltidapinnamaterjali kahjustumist.

  rge laske toidupritsmetel vi puhastusva-hendi jkidel uksetihendile ega sulgemis-pindadele koguneda.

  Seadmesse jnud rasv vi toit vib ph-justada tulekahju.

  Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Ka-sutage ainult neutraalseid pesuaineid. rgekasutage abrasiivseid tooteid, krimis-vamme, lahusteid ega metallist esemeid.

  Ahjupihusti kasutamisel jrgige pakendilolevaid ohutusjuhiseid.

  Jtmekitlus

  Hoiatus Lmbumis- vi vigastusoht!

  Eemaldage seade vooluvrgust. Ligake toitekaabel seadme kljest lahti ja

  visake ra.

  Seadme kirjeldus

  1 2 3 4

  9 78 6 5

  1 Valgusti

  2 Turvaluku-ssteem

  3 Juhtpaneel

  4 Vimsusnupp

  5 Taimerinupp

  6 Ukse avaja

  7 Lainejuhiku kate

  8 Grill

  9 Prdaluse vll

  Tarvikud

  Prdaluse komplektKlaasalus ja prlemisjuhik.

  Seadmes toidu valmistamiseks kasutagealati prdaluse komplekti.

  29www.zanussi.com

 • GrillrestGrillimiseks ja kombineeritud kpsetamiseks.

  Enne esimest kasutamist

  Hoiatus Vt ohutust ksitlevaid peatkke.

  Esmane puhastamine Eemaldage seadmest kik osad.

  Enne esmakordset kasutamist tuleb seadepuhastada.

  Thtis Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".

  Igapevane kasutamine

  Hoiatus Vt ohutust ksitlevaid peatkke.

  Seadme sisse- ja vljallitamine1. Keerake vimsusnupp soovitud vimsus-

  tasemele.2. Keerake taimerinuppu aja valimiseks

  seade llitub automaatselt sisse.3. Seadme vljallitamiseks vite:

  oodata, kuni seade valitud aja lppemi-sel ise automaatselt vlja llitub ja tai-merinupp juab 0-asendisse.

  keerata taimerinupu asendisse 0. vajutada ukse avamisnuppu. Seade

  peatub automaatselt. Sulgege uks jajtkake toiduvalmistamist. Kasutageseda valikut toidu kontrollimiseks.

  Kui taimerinupp juab 0-asendisse, kos-tab helisignaal.

  Ettevaatust rge laske seadmel thjaltttada.

  ldine teave seadme kasutamisestldine Prast seadme vljallitamist jtke toit m-

  neks minutiks seisma. Eemaldage enne toidu valmistamist alumii-

  niumfooliumist pakend, metallanumad, jmt.

  Toiduvalmistamine Vimalusel valmistage toitu mikrolainetes

  kasutamiseks sobiva materjaliga kaetult.Kpsetage ilma katteta ainult juhul, kui soo-vite krbedat konsistentsi.

  rge toitu le kpsetage, mrates liigakrge vimsuse ja aja. Toit vib mnest ko-hast kuivada, krbeda vi sttida.

  rge kasutage seadet koorega munade jakarpide valmistamiseks, sest need vivadlhkeda. Praemuna valmistamisel torgakeesmalt munakollane lbi.

  Torgake toitu, millel on "nahk" vi "koor",nagu kartulid, tomatid, vorstikesed, ennevalmistamist mned korrad kahvliga, et seeei lhkeks.

  Jahutatud ja klmutatud toidud vajavad pi-kemat kpsetusaega.

  Kastmega toite peab aeg-ajalt segama. Juurvilju, millel on tugev struktuur (nt por-

  gand, herned, lillkapsas) tuleks valmistadavees.

  Prake suuremaid tkke poole valmistami-saja jrel.

  Vimalusel ligake juurviljad sarnase suu-rusega tkkideks.

  Kasutage lamedaid ja laiu nusid.

  30

  www.zanussi.com

 • rge kasutage portselanist vi keraamilisitoidunusid vi vikeste aukudega savinu-sid (nt kepidemel vi glasuurimata phjal).Aukudesse sattuv niiskus vib soojendami-sel phjustada nu mranemise.

  Klaasalus on tpind toidu vi vedelikekuumutamiseks. See on vajalik tarvik mi-krolaineahju kasutamiseks.

  Liha, linnuliha, kala sulatamine Pange pakendist vljavetud klmutatud

  toit nusse, mille phjale on asetatud kum-mulikeeratud taldrik, nii et sulamisvedeliksaaks nusse valguda.

  Prake toitu umbes poole sulatusaja jrel.Vimalusel eraldage ja eemaldage sulamahakanud tkid.

  Vi, koogikeste, kohupiima lessulatamine rge sulatage toitu lpuni seadmes, vaid l-

  petage sulatamine toatemperatuuril. See

  annab htlasema tulemuse. Eemaldage en-ne sulatamist metallist vi alumiiniumist pa-kend.

  Puuvilja, juurvilja sulatamine Kui soovite puuvilju edasiseks valmistami-

  seks toorena hoida, rge sulatage neidseadmes lpuni. Laske neil sulada toatem-peratuuril.

  Ilma eelnevalt sulatamata vite puuvilja jajuurvilja kpsetades kasutada krgemat mi-krolainevimsust.

  Valmistoidud Valmistoite saab seadmes valmistada ainult

  siis, kui need on pakendatud mikrolaineahjujaoks sobivasse materjali.

  Jrgige pakendile trkitud tootja juhiseid (nteemaldage metallkaas ja torgake lbi katte-kile).

  Sobivad nud ja materjalid

  Keedunu/materjal Mikrolaineahi GrillSulatamine Soojen-

  damineKpseta-

  mineAhjukindel klaas ja portselan (ilma metallosa-deta, nt Pyrexi kuumakindel klaas)

  X X X X

  Mitte-ahjukindel klaas ja portselan 1) X -- -- --

  Ahjukindlast/klmutuskindlast materjalist klaasja klaaskeraamika (nt Arcoflam), grillriiul

  X X X X

  Keraamika 2), savinud 2) X X X --

  Kuumakindel plastik kuni 200 C 3) X X X --

  Papp, paber X -- -- --Pakkekile X -- -- --

  Rstimiskile mikrolainekindla sulgemisega 3) X X X --

  Metallist rstimisnud, nt email, malm -- -- -- XKpsetusvormid, musta emaili vi silikoonkat-tega 3)

  -- -- -- X

  Kpsetusplaat -- -- -- XPruunistamisnud, nt krbestamis- vi pruunis-tamisalus

  -- X X --

  31www.zanussi.com

 • Keedunu/materjal Mikrolaineahi GrillSulatamine Soojen-

  damineKpseta-

  mine

  Pakendatud valmistoidud 3) X X X X

  1) Ilma hbedast, kullast, plaatinast vi metallist katete/kaunistusteta2) Ilma kvarts- vi metallosadeta vi metallisisalduseta glasuurita3) Maksimaalse temperatuuri osas tuleb jrgida tootja juhiseid.

  X sobilik -- mittesobivVimsusseadete tabel

  Smbol Vimsusseade Vimsus

  Madal 119 W

  Keskmadal/sulatamine 252 W

  Keskmine 385 W

  Keskkrge 539 W

  Krge 700 W

  Grill 800 W

  Kombineeritud kpsetamine

  Kombineeritud kpsetamine 1 20 % mikrolaine 80 % grill

  Kombineeritud kpsetamine 2 30 % mikrolaine 70 % grill

  Kombineeritud kpsetamine 3 40 % mikrolaine 60 % grill

  Tarvikute kasutamine

  Hoiatus Vt ohutust ksitlevaid peatkke.

  32

  www.zanussi.com

 • Prdaluse komplekti paigaldamine

  1. Paigutage prlemisjuhik mber prda-luse vlli.

  2. Paigutage klaasalus prlemisjuhikule.

  Grillresti paigaldamine

  Paigutage grillrest prdaluse komplektile.

  Ettevaatust rge valmistage seadmestoitu ilma prdaluse komplektita.

  Kasutage ainult seadmega kaasasolevatprdaluse komplekti.

  rge kunagi pange toitu otse klaasaluse-le.

  Vihjeid ja npuniteidSoovitused mikrolaineahju kasutamiseks

  Probleem LahendusTe ei leia andmeid valmistatava toidu kogusekohta.

  Otsige sarnast toitu. Pikendage vi lhendage valmistu-saega jrgmise reegli abil. Topeltkogus = peaaegu to-peltaeg, pool kogust = pool aega

  Toit on liiga kuiv. Mrake lhem valmistusaeg vi valige madalam mikro-laine vimsus.

  Toit pole prast aja mdumist endiselt lessulanud, soe vi valmis.

  Mrake pikem valmistusaeg vi krgem vimsus. Suure-mad toidud vajavad pikemat kpsetusaega.

  Prast kpsetusaja mdumist on toit rtestliiga kuum, kuid keskelt pole valmis.

  Valige jrgmine kord madalam vimsus ja pikem aeg. Se-gage vedelikke, nt suppi, poole valmistusaja jrel.

  Riisiga saavutate parema tulemuse, kui kasu-tate lamedat ja laia nud.SulatamineSulatage liha alati lamedama kljega allpool.

  rge sulatage kaetud lihatkke, sest nii vibtoit sulamise asemel kpsema hakata.Tervet lindu sulatage rinnaosa allpool.

  33www.zanussi.com

 • KpsetamineJahutatud liha ja linnuliha tuleks klmikust vl-ja vtta vhemalt 30 minutit enne kpseta-mist.Prast kpsetamist peaks liha, linnuliha jajuurvili seisma kaetult.Pintseldage kala vhese li vi sulatatud vi-ga.Lisage 250 g juurviljade kohta 3045 ml kl-ma vett. Enne valmistamist ligake vrskejuurvili hesuurusteks tkkideks. Kpsetagekiki juurvilju kaanega anumas.lessoojendamineKui soovite soojendada pakendatud valmistoi-tu, jrgige pakendil olevaid juhiseid.

  GrillGrillige hemaid toiduaineid grillresti keskel.Keerake toitu poole aja mdumisel ja jtkakegrillimist.Kombineeritud kpsetamineKombineeritud kpsetamine sobib juhul, kuisoovite krbedat tulemust.Prake toitu poole aja mdudes, seejreljtkake kpsetamist.Kombineeritud kpsetamisel on 3 reiimi. Igareiimi puhul rakendatakse eri pikkuse javimsustasemega mikrolaine- ja grillifunkt-sioonide kombinatsiooni.

  Puhastus ja hooldus

  Hoiatus Vt ohutust ksitlevaid peatkke.

  Juhised puhastamiseks Puhastage seadme esiklge pehme lapiga

  ning sooja vee ja pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks ta-

  valist puhastusainet. Puhastage seadme sisemust prast iga-

  kordset kasutamist. Nii saate mustust hlp-samini eemaldada ja see ei krbe kinni.

  Eemaldage tugev mustus spetsiaalse pu-hastusvahendi abil.

  Puhastage kiki tarvikuid regulaarselt jalaske neil kuivada. Kasutage pehmet lappisooja vee ja puhastusvahendiga.

  Kvade jkide kergemaks eemaldamisekskeetke seadmes 23 minuti jooksul tismi-krolainevimsusel klaasitis vett.

  Lhnade eemaldamiseks segage klaasisvees 2 tl sidrunimahla ja keetke seda 5 mi-nutit tismikrolainevimsusel.

  Veaotsing

  Hoiatus Vt ohutust ksitlevaid peatkke.

  Probleem Vimalik phjus LahendusSeade ei tta. Seade on vlja llitatud. Llitage seade sisse.

  Seade ei tta. Seade pole sisse llitatud. Llitage seade sisse.

  Seade ei tta. Elektrikilbis on kaitse vallandunud. Kontrollige kaitsmeid. Kui kaitse val-landub korduvalt, vtke hendustelektrikuga.

  Seade ei tta. Uks ei ole korralikult kinni. Vaadake, et uksel poleks takistusi.

  Valgusti ei ple. Valgusti on rikkis. Pirn tuleb vlja vahetada.

  Seadmes on nha sde-meid.

  Seadmes on metallnu vi metallser-vaga nu.

  Eemaldage nu seadmest.

  34

  www.zanussi.com

 • Probleem Vimalik phjus LahendusSeadmes on nha sde-meid.

  Metallvardad vi alumiiniumfooliumpuutub seadme siseseina.

  Jlgige, et metallvardad ega alumii-niumfoolium ei puutuks seadme si-seseina.

  Prdalus teeb ringi kieskraapivat heli.

  Klaasaluse alla on sattunud vrke-ha vi mustus.

  Puhastage klaasaluse all olev piir-kond.

  Seade jb arusaamatutelphjustel seisma.

  Tegemist on rikkega. Kui selline olukord kordub, prdugeteeninduskeskusse.

  Kui te ei suuda probleemi ise lahendada,prduge edasimja vi teeninduskeskusepoole.

  Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmedleiate seadmel olevalt andmesildilt.

  Soovitame mrkida siia jrgmised andmed:Mudel (MOD.) .........................................Tootenumber (PNC) .........................................Seerianumber (S.N.) .........................................

  Paigaldamine

  Hoiatus Vt ohutust ksitlevaid peatkke.

  Ettevaatust rge blokeerige huavasid.Vastasel juhul vib seade le

  kuumeneda.

  Ettevaatust rge hendage seadetadapterite vi pikendusjuhtmete abil. See

  vib phjustada lepinge ja tulekahju.

  Seade on meldud kgimblisse sisse-ehitamiseks.

  Paigutatav niil ei tohi olla tagumist kinnistseina.

  Paigutage seade eemale aurust, kuumasthust ja veepritsmetest.

  Kui transpordite seadet klma ilmaga, rgeseda kohe prast paigaldamist sisse llita-ge. Hoidke seda veidi aega toatemperatuu-ril, et seade juaks soojaks minna.

  Elektrihendus

  Hoiatus Elektrihendusi tohib teostadaainult kvalifitseeritud elektrik.

  Tootja ei vastuta tagajrgede eest, kui teei jrgi jaotises "Ohutusinfo" toodud ette-

  vaatusabinusid.

  Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepis-tik.

  Ettevaatust Minimaalne paigalduskrguson 85 cm.

  1. Kontrollige, kas kgimbli mtmedvastavad paigaldusmtmetele.

  35www.zanussi.com

 • D

  BA

  C

  PaigaldusmtmedMtmed mm

  A 380 + 2

  B 560 + 8

  C 340

  D 18

  2. Asetage abloon kapi phjale ja mrkigera kruvide asukohad. Eemaldage a-bloon ja kinnitage raam kruvidega.

  =

  =

  3. Pange seade paika. Veenduge, et raamlukustab seadme tagaklje.

  4. Avage uks ja kinnitage seade kruvide abil.

  36

  www.zanussi.com

 • Jtmekitlus

  Smboliga thistatud materjalid vibringlusse suunata. Selleks viige pakendidvastavatesse konteineritesseAidake hoida keskkonda ja inimeste tervist jasuunake elektri- ja elektroonilised jtmedringlusse. rge visake smboliga thistatudseadmeid muude majapidamisjtmete hulka.Viige seade kohalikku ringluspunkti vi

  prduge abi saamiseks kohalikkuomavalitsusse.

  PakkematerjalidPakkematerjal on keskkonnasbralik ja

  mbertdeldav. Plastosad on thistatud rah-vusvaheliste lhenditega nagu PE, PS jne.Toimetage pakkematerjal selleks ette nhtudkonteineritesse kohalikus jtmehoidlas.

  37www.zanussi.com

 • InhaltSicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41Gertebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42Vor der ersten Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ 42Tglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43Verwendung des Zubehrs _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

  Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ 46Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50

  nderungen vorbehalten.

  Sicherheitsinformationen

  Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Gerts sorgfltigdie mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht fr Verletzun-gen oder Schden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen.Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.Sicherheit von Kindern und schutzbedrftigen Personen

  Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko vonVerletzungen oder permanenten Behinderungen.

  Dieses Gert kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personenmit eingeschrnkten krperlichen, sensorischen oder geistigen F-higkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Um-gang mit solchen Gerten bedient werden, wenn sie dabei von ei-ner Person, die fr ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigtwerden.

  Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gert fern, wenn es in Be-

  trieb oder in der Abkhlphase ist. Berhrbare Teile sind heiss. Falls Ihr Gert mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfeh-

  len wir, diese einzuschalten. Reinigung und Wartung des Gerts darf nicht von Kindern ohne

  Aufsicht erfolgen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gert und dem Netzkabel

  fern.

  38

  www.zanussi.com

 • Allgemeine Sicherheit Dieses Gert ist fr die Verwendung im Haushalt und hnliche

  Zwecke vorgesehen, wie z. B.: Personalkchenbereiche in Geschften, Bros und anderen Ar-

  beitsumfeldern Bauernhfe Fr Gste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmglichkeiten.

  Der Gerteinnenraum wird whrend des Betriebs hei. BerhrenSie nicht die Heizelemente im Gerteinnern. Verwenden Sie zumAnfassen des Zubehrs und der Tpfe wrmeisolierende Hand-schuhe.

  Benutzen Sie zum Reinigen des Gerts keinen Dampfreiniger. Trennen Sie vor Wartungsarbeiten das Gert von der Stromver-

  sorgung. Sind die Tr oder die Trdichtungen beschdigt, darf das Gert

  erst nach der Reparatur durch autorisiertes Fachpersonal in Be-trieb genommen werden.

  Die Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen die Abdeckung,die vor der Strahlungsenergie der Mikrowellen schtzt, entferntwerden muss, drfen nur von Fachpersonal durchgefhrt werden.

  Erwrmen Sie keine Flssigkeiten oder andere Lebensmittel in ge-schlossenen Behltern. Sie knnten explodieren.

  Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Kochutensilien. Wenn Sie Lebensmittel in Behltern aus Kunststoff oder Papier er-

  wrmen, beobachten Sie das Gert aufmerksam, da die Mglich-keit einer Entflammung besteht.

  Das Gert ist zum Erwrmen von Speisen und Getrnken vorgese-hen. Das Trocknen von Kleidungsstcken und das Erwrmen vonWrmekissen, Hausschuhen, Schwmmen, feuchten Tchern o..ist gefhrlich, da es zu Verletzungen, Entflammungen oder Brn-den fhren kann.

  39www.zanussi.com

 • Wenn Rauch aus dem Gert austritt, schalten Sie das Gert ausoder trennen Sie es vom Stromnetz, und halten Sie die Tr ge-schlossen, um Flammenbildung zu vermeiden bzw. bereits beste-hende Flammen zu ersticken.

  Das Erwrmen von Getrnken in der Mikrowelle kann zu einemverzgerten berkochen fhren. Seien Sie bei der Handhabungdes Behlters vorsichtig.

  Der Inhalt von Milchflschchen und Glsern mit Babynahrungmuss vor dem Verzehr umgerhrt oder geschttelt und die Tempe-ratur geprft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

  Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier drfen in dem Ge-rt nicht erwrmt werden, da sie auch nach Abschluss der Erwr-mung explodieren knnen.

  Das Gert muss regelmig gereinigt und Lebensmittelablagerun-gen entfernt werden.

  Wird das Gert nicht regelmig gereinigt, knnen die Oberfl-chen beschdigt werden; dies kann sich nachteilig auf die Le-bensdauer des Gerts auswirken und zu gefhrlichen Situationenfhren.

  Achten Sie auf die Mindestabmessungen des Einbauschranks(falls vorhanden). Siehe hierzu Kapitel Montage.

  Das Gert muss mit geffneter Dekortr betrieben werden (fallsvorhanden).

  Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Metallschwmmchen zumReinigen der Ofenglastr; sie knnen die Glasflche verkratzenund zum Zersplittern der Scheibe fhren.

  Wenn das Netzkabel beschdigt ist, muss es vom Hersteller, sei-nem Kundenservice oder einer gleichermaen qualifizierten Personausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

  40

  www.zanussi.com

 • Sicherheitshinweise

  Montage

  Warnung! Nur eine qualifizierte Fachkraftdarf den Elektroanschluss des Gerts

  vornehmen.

  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Stellen Sie ein beschdigtes Gert nicht auf

  und benutzen Sie es nicht. Halten Sie sich an die mitgelieferte Montage-

  anleitung. Seien Sie beim Umsetzen des Gerts vor-

  sichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stetsSicherheitshandschuhe.

  Ziehen Sie das Gert nicht am Trgriff. Die Mindestabstnde zu anderen Gerten

  und Kchenmbeln sind einzuhalten. Stellen Sie sicher, dass das Gert unterhalb

  von bzw. zwischen sicheren Konstruktionenmontiert wird.

  Die Seiten des Gerts drfen nur an Gerteoder Einheiten in gleicher Hhe angrenzen.

  Elektrischer Anschluss

  Warnung! Brand- und Stromschlaggefahr.

  Alle elektrischen Anschlsse sind von einemgeprften Elektriker vorzunehmen.

  Das Gert muss geerdet sein. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Da-

  ten auf dem Typenschild den Daten IhrerStromversorgung entsprechen. Wenden Siesich andernfalls an eine Elektrofachkraft.

  Wird das Gert ber ein Verlngerungskabelan der Steckdose angeschlossen, stellen Siesicher, dass das Kabel geerdet ist.

  Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzka-bel nicht zu beschdigen. Wenden Sie sichzum Austausch des beschdigten Netzkabelsan den Kundendienst oder einen Elektriker.

  Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gertvon der Spannungsversorgung zu trennen.Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.

  Gebrauch

  Warnung! Es besteht Verletzungs-,Verbrennungs-, Stromschlag- oder

  Explosionsgefahr.

  Das Gert ist fr die Verwendung im Haus-halt vorgesehen.

  Nehmen Sie keine technischen nderungenam Gert vor.

  Die Lftungsffnungen drfen nicht abge-deckt werden.

  Lassen Sie das Gert bei Betrieb nicht unbe-aufsichtigt.

  ben Sie keinen Druck auf die geffnete Ge-rtetr aus.

  Verwenden Sie das Gert nicht als Arbeitsfl-che und den Garraum nicht zur Aufbewah-rung.

  Reinigung und Pflege

  Warnung! Es besteht die Gefahr vonVerletzungen, Brnden und Gerteausfall.

  Schalten Sie das Gert immer aus und ziehenSie den Netzstecker aus der Steckdose, be-vor Reinigungsarbeiten durchgefhrt werden.

  Reinigen Sie das Gert regelmig, um eineAbnutzung des Oberflchenmaterials zu ver-hindern.

  Es drfen sich keine Lebensmittelspritzeroder Reste von Reinigungsmitteln auf denTrdichtflchen befinden.

  Fett- oder Speisereste im Gert knnen ei-nen Brand verursachen.

  Reinigen Sie das Gert mit einem weichen,feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschlielichNeutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuer-mittel, scheuernde Reinigungsschwmmchen,Lsungsmittel oder Metallgegenstnde.

  Falls Sie ein Backofenspray verwenden, be-folgen Sie bitte unbedingt die Anweisungenauf der Verpackung.

  41www.zanussi.com

 • Entsorgung

  Warnung! Verletzungs- undErstickungsgefahr.

  Trennen Sie das Gert von der Stromversor-gung.

  Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsor-gen Sie es.

  Gertebeschreibung

  1 2 3 4

  9 78 6 5

  1 Lampe

  2 Sicherheitsverriegelungssystem

  3 Bedienfeld

  4 Leistungsstufen-Knopf

  5 Uhr-Knopf

  6 Trtaste

  7 Mikrowellenabdeckung

  8 Grill

  9 Drehspindel

  Zubehr

  Drehteller-SetGlasteller und Rollenfhrung

  Beim Zubereiten von Speisen verwendenSie stets das Drehteller-Set.

  GrillrostZum Grillen und Garen im Kombi-Modus.

  Vor der ersten Inbetriebnahme

  Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.

  42

  www.zanussi.com

 • Erste Reinigung Entfernen Sie alle Teile aus dem Gert.

  Reinigen Sie das Gert vor dem ersten Ge-brauch.

  Wichtig! Siehe Kapitel Reinigung und Pflege.

  Tglicher Gebrauch

  Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.

  Ein- und Ausschalten des Gerts1. Zur Auswahl der Kochstufe drehen Sie den

  Leistungsstufen-Knopf.2. Drehen Sie den Uhr-Knopf, um eine Zeit

  einzustellen. Dieser schaltet das Gert au-tomatisch ein.

  3. Sie knnen das Gert wie folgt ausschal-ten: Warten Sie, bis sich das Gert automa-

  tisch ausschaltet, wenn der Uhr-Knopfdie Position 0 erreicht.

  Drehen Sie den Uhr-Knopf auf Position0.

  Drcken Sie die Trtaste. In diesem Fallwird das Gert automatisch ausgeschal-tet. Schlieen Sie die Tr zum Weiterga-ren. Verwenden Sie diese Option, umden Garfortschritt der Speise zu ber-prfen.

  Wenn der Uhr-Knopf die Position 0 er-reicht, ertnt ein akustisches Signal.

  Vorsicht! Nehmen Sie das Gert nicht inBetrieb, wenn sich keine Speisen in ihm

  befinden.

  Allgemeine Informationen zum Gebrauchdes Gertes

  Allgemeines: Lassen Sie die fertige Speise nach dem Aus-

  schalten des Gerts einige Minuten stehen. Vor der Zubereitung Aluminiumverpackungen,

  Metallbehlter etc. von den Lebensmittelnentfernen.

  Garen: Lebensmittel nach Mglichkeit mit einem mik-

  rowellengeeigneten Material abdecken. Le-bensmittel nur dann ohne Abdeckung garen,wenn eine Kruste gewnscht ist.

  bergaren Sie die Speisen nicht, indem Siedie Leistung zu hoch und die Zeit zu lang ein-stellen. Die Lebensmittel knnen austrocknen,verbrennen oder an manchen Stellen Feuerfangen.

  Das Gert eignet sich nicht zum Kochen vonEiern in der Schale oder zum Zubereiten vonSchnecken im Schneckenhaus, da diese plat-zen knnen. Beim Zubereiten von Spiegelei-ern zuerst den Dotter anstechen.

  Stechen Sie Lebensmittel mit Haut oderSchale, wie Kartoffeln, Tomaten oderWrstchen, vor dem Garen mit einer Gabelmehrfach an, damit sie nicht platzen.

  Die Garzeit bei kalten oder tiefgekhlten Le-bensmitteln verlngern.

  Gerichte mit einer Soe mssen von Zeit zuZeit umgerhrt werden.

  Feste Gemsesorten wie Karotten, Erbsenoder Blumenkohl mssen in Wasser gegartwerden.

  Grere Stcke nach der Hlfte der Garzeitwenden.

  Gemse nach Mglichkeit in gleich groeStcke schneiden.

  Flaches, breites Kochgeschirr verwenden. Kein Kochgeschirr aus Porzellan, Keramik

  oder Steingut mit kleinen Lchern z. B. anGriffen oder unglasierten Bden verwenden.In den Lchern kann sich Feuchtigkeit abset-zen, die beim Erhitzen zu Rissen im Kochge-schirr fhren kann.

  Der Glasteller ist eine Unterlage zum Erhitzenvon Speisen und Flssigkeiten. Er ist wichti-ger Bestandteil der Mikrowelle.

  Auftauen von Fleisch, Geflgel, Fisch: Gefrorene, ungeffnete Lebensmittel auf ei-

  nem kleinen, umgedrehten Teller so in einenBehlter legen, dass die Auftauflssigkeitvom Behlter aufgefangen wird.

  43www.zanussi.com

 • Drehen Sie das Lebensmittel nach der halbenAuftauzeit um. Bereits angetaute Stcke nachMglichkeit teilen und herausnehmen.

  Auftauen von Butter, Tortenstcken,Quark: Nicht vollstndig im Gert auftauen, sondern

  bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Diesergibt ein gleichmigeres Ergebnis. Vor demAuftauen alle Metall- oder Aluminiumverpa-ckungen entfernen.

  Auftauen von Obst, Gemse: Obst und Gemse nicht vollstndig im Gert

  auftauen, wenn es im rohen Zustand weiter-

  verarbeitet werden soll. Bei Zimmertempera-tur auftauen lassen.

  Durch Einstellen einer hheren Mikrowellen-leistung kann Obst und Gemse ohne vorhe-riges Auftauen gegart werden.

  Fertiggerichte: Sie knnen Fertiggerichte im Gert nur zube-

  reiten, wenn ihre Verpackung mikrowellenge-eignet ist.

  Befolgen Sie die Herstelleranweisungen aufder Verpackung (z. B. Metalldeckel entfernenund Kunststofffolie einstechen).

  Geeignetes Kochgeschirr und Material

  Kochgeschirr/Material Mikrowelle Grillen

  Auftauen Aufwr-men

  Garen

  Ofenfestes Glas und Porzellan (ohne Metallteile,z. B. Pyrex, feuerfestes Glas)

  X X X X

  Nicht hitzebestndiges Glas und Porzellan 1) X -- -- --

  Glas und Glaskeramik aus feuerfestem/frostbes-tndigem Material (z. B. Arcoflam), Grillrost

  X X X X

  Keramik 2), Steingut 2) X X X --

  Bis 200 C hitzebestndiger Kunststoff 3) X X X --

  Pappe, Papier X -- -- --

  Frischhaltefolie X -- -- --

  Bratfolie mit mikrowellengeeignetem Verschluss3)

  X X X --

  Bratgeschirr aus Metall, z. B. Emaille, Gusseisen -- -- -- X

  Backformen, schwarz lackiert oder silikonbe-schichtet 3)

  -- -- -- X

  Backblech -- -- -- X

  Brunungsgeschirr, z. B. Crisp- oder Crunchplat-te

  -- X X --

  Fertiggerichte in Verpackungen 3) X X X X

  1) Ohne Beschichtung/Verzierung aus Silber, Gold, Platin oder Metall2) Ohne Quarz- oder Metallteile oder metallhaltiger Glasur3) Die vom Hersteller vorgegebene maximale Temperatur muss unbedingt bercksichtigt werden.

  X geeignet -- nicht geeignet

  44

  www.zanussi.com

 • Tabelle Leistungsstufeneinstellung

  Symbol Leistungseinstellung Leistung

  Niedrige Stufe 119 W

  Mittelniedrig/Auftauen 252 W

  Mittel 385 W

  Mittelhoch 539 W

  Hoch 700 W

  Grill 800 W

  Garen im Kombi-Modus

  Kombigaren 1 20 % Mikrowelle, 80 % Grill

  Kombigaren 2 30 % Mikrowelle, 70 % Grill

  Kombigaren 3 40 % Mikrowelle, 60 % Grill

  Verwendung des Zubehrs

  Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.

  Einsetzen des Drehteller-Sets

  1. Legen Sie die Rollenfhrung um die Dreh-spindel.

  2. Stellen Sie den Glasteller auf die Rollen-fhrung.

  45www.zanussi.com

 • Einsetzen des Grillrostes

  Legen Sie den Grillrost auf das Drehteller-Set.

  Vorsicht! Lebensmittel nicht ohne dasDrehteller-Set garen. Verwenden Sie

  ausschlielich das mit dem Gert gelieferteDrehteller-Set.

  Lebensmittel niemals direkt auf dem Gla-steller garen.

  Praktische Tipps und HinweiseTipps fr die Mikrowelle

  Problem Abhilfe

  Sie finden keine Angaben fr die zuzubereiten-de Speisemenge.

  Orientieren Sie sich an einem hnlichen Lebensmittel. Ver-lngern oder verkrzen Sie die Garzeiten nach folgenderRegel: Doppelte Menge = fast doppelte Zeit, HalbeMenge = halbe Zeit.

  Die Speise wurde zu trocken. Krzere Garzeit einstellen oder niedrigere Mikrowellen-Leis-tung whlen.

  Die Speise ist nach Ablauf der Zeit immernoch nicht aufgetaut, hei oder gegart.

  Lngere Garzeit einstellen oder hhere Leistung whlen.Beachten Sie, dass fr die Zubereitung grerer Gargut-mengen eine lngere Gardauer erforderlich ist.

  Nach Ablauf der Garzeit ist das Gargut an denRndern berhitzt, aber in der Mitte immernoch nicht gar.

  Stellen Sie das nchste Mal eine niedrigere Leistung undlngere Zeit ein. Flssigkeiten nach der Hlfte der Zeit um-rhren, z. B. Suppe.

  Bei Reis erhalten Sie mit flachem Geschirr bes-sere Ergebnisse.

  AuftauenBraten immer mit der flachen Seite nach untenauftauen.Abgedecktes Fleisch nicht auftauen, dadurchknnte das Fleisch gegart werden statt aufzu-tauen.Geflgel stets mit der Brust nach unten auftau-en.

  GarenGekhltes Fleisch und Geflgel stets 30 Minu-ten vor dem Garen aus dem Khlschrank neh-men.Fleisch, Geflgel, Fisch und Gemse nach demGaren abgedeckt lassen.Den Fisch mit etwas l oder Butter bestrei-chen.Geben Sie pro 250 g Gemse etwa 30-45 mlkaltes Wasser hinzu. Frisches Gemse vor demGaren in gleich groe Stcke schneiden. Ge-mse immer in einem Gef abgedeckt garen.

  46

  www.zanussi.com

 • AufwrmenBefolgen Sie stets die Anweisungen auf derVerpackung beim Aufwrmen von Fertiggerich-ten.

  GrillenGrillen flacher Lebensmittel in der Mitte desGrillrostes.Wenden Sie das Grillgut nach der Hlfte dereingestellten Grillzeit, und setzen Sie den Grill-vorgang dann fort.

  Garen im Kombi-ModusBeim Garen im Kombi-Modus bleibt die Knusp-rigkeit erhalten, die fr bestimmte Gerichte aus-schlaggebend ist.

  Wenden Sie das Gargut nach der Hlfte derGarzeit, und setzen Sie den Garvorgang dannfort.Fr das Kombi-Garen stehen Ihnen 3 Modi zurVerfgung. Jeder Modus kombiniert die Mikro-wellen- und Grillfunktion bei variierenden Gar-zeiten und Leistungsstufen.

  Reinigung und Pflege

  Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.

  Hinweise zur Reinigung: Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem

  Wasser und etwas Reinigungsmittel an, undreinigen Sie damit die Vorderseite des Ge-rts.

  Reinigen Sie die Metalloberflchen mit einemhandelsblichen Reinigungsmittel.

  Reinigen Sie den Gerteinnenraum nach je-dem Gebrauch. So lassen sich Verschmut-zungen leichter entfernen und es kann nichtseinbrennen.

  Entfernen Sie hartnckige Verschmutzungenmit speziellen Reinigern.

  Smtliches Zubehr regelmig reinigen undtrocknen lassen. Feuchten Sie ein weichesTuch mit warmem Wasser und etwas Spl-mittel an.

  Um hartnckige Rckstnde leichter entfer-nen zu knnen, stellen Sie ein Glas Wasser indas Gert, und lassen Sie das Wasser 2 bis3 Minuten bei voller Mikrowellenleistung ko-chen.

  Zur Beseitigung von Gerchen geben Sie 2TL Zitronensaft in ein mit Wasser geflltesGlas, und lassen Sie das Wasser bei vollerMikrowellenleistung 5 Minuten im Gert ko-chen.

  Fehlersuche

  Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.

  Problem Mgliche Ursache Abhilfe

  Das Gert funktioniert ber-haupt nicht.

  Das Gert ist ausgeschaltet. Schalten Sie das Gert ein.

  Das Gert funktioniert ber-haupt nicht.

  Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. Stecken Sie den Netzstecker in dieSteckdose.

  Das Gert funktioniert ber-haupt nicht.

  Die Sicherung im Sicherungskastenhat ausgelst.

  Sicherung berprfen. Falls die Si-cherung fter als einmal auslst, wen-den Sie sich an eine Elektrofachkraft.

  47www.zanussi.com

 • Problem Mgliche Ursache Abhilfe

  Das Gert funktioniert ber-haupt nicht.

  Die Tr ist nicht richtig geschlossen. Vergewissern Sie sich, dass die Trnicht blockiert ist.

  Die Lampe funktioniertnicht.

  Die Lampe ist defekt. Die Lampe muss ausgewechselt wer-den.

  Im Garraum bilden sichFunken.

  Im Garraum befindet sich Kochge-schirr aus Metall oder mit Metallverzie-rung.

  Nehmen Sie das Kochgeschirr ausdem Gert.

  Im Garraum bilden sichFunken.

  Metallspiee oder Aluminiumfolie be-rhren die Innenwnde.

  Stellen Sie sicher, dass die Metall-spiee und Folie nicht die Innenwn-de berhren.

  Das Drehteller-Set machtKratz- oder Mahlgerusche.

  Unter dem Glasteller befinden sichGegenstnde oder Schmutz.

  Reinigen Sie die Flche unter demGlasteller.

  Das Gert funktioniert ohneersichtlichen Grund nichtmehr.

  Eine Strung ist aufgetreten. Falls dieser Vorfall wiederholt auftritt,wenden Sie sich an das Service-Cen-ter.

  Wenn Sie das Problem nicht selbst lsen kn-nen, wenden Sie sich an Ihren Fachhndler oderKundendienst.

  Die vom Kundendienst bentigten Daten findenSie auf dem Typenschild.

  Wir empfehlen, hier folgende Daten zu notieren:

  Modell (MOD.) .........................................

  Produktnummer (PNC) .........................................

  Seriennummer (S.N.) .........................................

  Montage

  Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.

  Vorsicht! Lftungsffnungen nichtblockieren. Wenn Lftungsffnungen

  blockiert sind, kann sich das Gert berhitzen.

  Vorsicht! Das Gert nicht an Adapteroder Verlngerungskabel anschlieen. Dies

  kann zu berlast fhren und es bestehtBrandgefahr.

  Dieses Gert ist ausschlielich zur Verwen-dung als Einbaugert vorgesehen.

  Der Einbauschrank darf hinter dem Gert kei-ne Rckwand haben.

  Das Gert vor Dampf, heier Luft oder Was-serspritzern schtzen.

  Wird das Gert bei kaltem Wetter transpor-tiert, schalten Sie es nicht sofort nach derMontage ein. Warten Sie, bis es seine Tem-peratur der Raumtemperatur angeglichen hat.

  Elektrischer Anschluss

  Warnung! Der elektrische Anschlussmuss von einer qualifizierten Fachkraft

  vorgenommen werden.

  Der Hersteller haftet nicht fr Schden, dieaufgrund der Nichtbeachtung der Sicher-

  heitsvorkehrungen des Kapitels Sicherheitshin-weise entstehen.

  Das Gert wird mit einem Netzkabel mit Netz-stecker geliefert.

  48

  www.zanussi.com

 • Vorsicht! Die Mindesteinbauhhe betrgt85 cm.

  1. Prfen Sie, ob der Einbauschrank die gefor-derten Montageabstnde ermglicht.

  D

  BA

  C

  MontageabstndeAbmessungen mm

  A 380 + 2

  B 560 + 8

  C 340

  D 18

  2. Legen Sie die Schablone auf den Bodendes Einbauschranks und markieren Sie diePositionen fr die Schrauben. Entfernen Siedie Schablone und befestigen Sie den Win-kel mit den Schrauben.

  =

  =

  3. Installieren Sie das Gert. Achten Sie da-rauf, dass der Winkel die Gerterckseitefestklemmt.

  4. ffnen Sie die Tr und befestigen Sie dasGert mit einer Schraube am Schrank.

  49www.zanussi.com

 • Umwelttipps

  Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .Entsorgen Sie die Verpackung in denentsprechenden Recyclingbehltern.Recyceln Sie zum Umwelt- undGesundheitsschutz elektrische undelektronische Gerte. Entsorgen Sie Gerte mitdiesem Symbol nicht mit dem Hausmll.Bringen Sie das Gert zu Ihrer rtlichenSammelstelle oder wenden Sie sich an IhrGemeindeamt.

  VerpackungsmaterialDas Verpackungsmaterial ist umwelt-

  freundlich und wieder verwertbar. Kunststoffteilesind mit internationalen Abkrzungen wie PE,PS usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie dasVerpackungsmaterial ber die dafr vorgesehe-nen Behlter Ihres Abfallentsorgungsunterneh-mens.

  50

  www.zanussi.com

 • SatursDrobas informcija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51Drobas nordjumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53Izstrdjuma apraksts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54Pirms pirms ieslganas _ _ _ _ _ _ _ _ 55Izmantoana ikdien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55Piederumu lietoana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58

  Nodergi ieteikumi un padomi _ _ _ _ _ _ _ 59Kopana un trana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59Problmrisinana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60Uzstdana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61Apsvrumi par vides aizsardzbu _ _ _ _ _ 62

  Izmaiu tiesbas rezervtas.

  Drobas informcijaPirms ierces uzstdanas un lietoanas rpgi izlasiet pievieno-tos nordjumus. Raotjs neatbild par bojjumiem, ko radjusi ie-rces nepareiza uzstdana vai lietoana. Saglabjiet os nord-jumus ierces tuvum turpmkm uzzim.Brnu un nespjgu cilvku droba

  Brdinjums Nosmakanas, savainoans vai pastvgasinvalidittes risks.

  o ierci drkst izmantot brni no 8 gadu vecuma un cilvki arierobeotm fiziskm, uztveres vai gargm spjm, vai piere-dzes un zinanu trkumu, ja vius uzrauga pieauguais vaipar viu drobu atbildg persona.

  Neaujiet brniem rotaties ar ierci. Glabjiet iesaiojuma materilus brniem nepieejams viets. Neaujiet brniem un dzvniekiem tuvoties iercei ts darbbas

  vai dzesanas laik. Pieejams sastvdaas ir karstas. Ja ierce aprkota ar brnu drobas ierci, iesakm to aktivizt. Tranu un lietotja veikto apkopi nedrkst veikt brni bez uz-

  raudzbas. Turiet ierci un ts elektrbas vadu brniem, kas ir jaunki par 8

  gadu vecumu, nepieejam viet.Visprgi drobas nordjumi Ierce paredzta izmantoanai mjsaimniecb un ldzgiem

  mriem, piemram:

  51www.zanussi.com

 • darbinieku virtuves zons veikalos, birojos un cits darba vie-ts;

  lauku saimniecbs; klientu vajadzbm viesncs, moteos un cits dzvojams

  telps; privto viesncu (Bed and Breakfast) apstkos.

  Ierces iekpuse darbbas laik sakarst. Nepieskarieties sildele-mentiem ierces iekpus. Vienmr izmantojiet cepekrsnscimdus, izemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepe-krsns traukus.

  Netriet ierci ar tvaika trtju. Pirms apkopes veikanas atvienojiet strvas padevi. Ja durvis vai durvju blves ir bojti, ierci nedrkst izmantot, ldz

  bojjums tiks novrsts autorizt apkalpoanas centr. Tikai kompetenta persona var veikt apkopes vai remontdarbus,

  kas saistti ar prsega, kas aizsarg pret pakauanu mikroviuenerijai, noemanu.

  Nesildiet idrumus un citu prtiku noslgtos traukos. Tie varuzsprgt.

  Izmantojiet tikai tdus piederumus, kas ir piemroti izmantoa-nai mikroviu krsns.

  Uzsildot prtiku plastmasas vai papra traukos, uzraugiet ierciiespjams aizdegans d.

  Ierce paredzta prtikas un dzrienu uzsildanai. Prtiks kal-tana, drbju vana vai sildoo spilventiu, bu, sku, mi-tru drnu un ldzgu priekmetu sildana var izraist traumu,aizdegans vai ugunsgrka risku.

  Ja ierce izdala dmus, izsldziet to vai atvienojiet no elektrbaspadeves un neveriet va durvis, lai apslptu liesmas.

  Dzrienu sakarsana ar mikroviiem var izraist pku vro- idruma izvirdumu. Izemot traukus, esiet piesardzgi.

  52

  www.zanussi.com

 • Baroanas pudelu saturs un mazu brnu prtikas burcias irjapmaisa vai jsakrata un pirms pasnieganas jprbauda totemperatra, lai izvairtos no apdegumiem.

  Olas aumals un veselas cieti novrtas olas nedrkst uzsildtierc, jo ts var uzsprgt pat pc tam, kad mikroviu sildanair beigusies.

  Ierce regulri jtra un jlikvid visas prtikas paliekas. Neuzturot ierci tru, virsma var bojties un tas var negatvi ie-

  tekmt ierces darbmu, k ar potencili izraist bstamu situ-ciju.

  Pievrsiet uzmanbu minimlajiem skapa izmriem (ja attie-cas). Skatiet sadau "Uzstdana".

  Ierce jizmanto ar atvrtm dekoratvm durvm (ja attiecas). Stikla durvju tranai neizmantojiet raupjus, abrazvus tranas

  ldzekus vai asus metla skrpjus, jo tie var saskrpt virsmas,un tdjdi stikls var saplst.

  Ja elektrbas padeves vads ir bojts, lai izvairtos no nelaimesgadjumiem, to jnomaina raotjam, pilnvarotam servisa pr-stvim vai kvalifictam specilistam.

  Drobas nordjumi

  Uzstdana

  Brdinjums Ierci drkst uzstdt tikaikvalificta persona.

  Noemiet visu iepakojumu. Neuzstdiet vai nelietojiet bojtu ierci. Ievrojiet kop ar ierci piegdtos uzstd-

  anas nordjumus. Vienmr rkojieties uzmangi, prvietojot ie-

  rci, jo t ir smaga. Vienmr lietojiet aizsarg-cimdus.

  Nevelciet ierci aiz roktura. Nodroiniet minimlo attlumu no citm ie-

  rcm un mbelm. Prbaudiet, vai ierce uzstdta zem un pie

  drom ietaism.

  Ierces sniem jatrodas blakus pie tdapaa augstuma iercm vai mbelm.

  Elektriskais savienojums

  Brdinjums Var izraist ugunsgrku unelektrooku.

  Elektrbas padeves pieslgana jveic ser-tifictam elektriim.

  Iercei jbt iezemtai. Prliecinieties, ka informcija uz tehnisko

  datu plksntes atbilst jsu elektrosistmasparametriem. Ja neatbilst, sazinieties arelektrii.

  Ja ierce elektrotklam pieslgta, izmantojotpagarintju, tam jbt iezemtam.

  53www.zanussi.com

 • Rkojieties uzmangi, lai nesabojtu kon-taktspraudni un kabeli. Sazinieties ar servi-sa dau vai elektrii, lai nomaintu bojtustrvas kabeli.

  Nekad neatsldziet ierci no tkla, velkot aizbaroanas kabea. Vienmr velciet aiz kon-taktsprauda.

  Izmantoana

  Brdinjums Pastv traumu, apdegumu,elektrooka vai sprdziena risks.

  Izmantojiet o ierci mjsaimniecb. Nemainiet s ierces specifikcijas. Prliecinieties, vai ventilcijas atveres nav

  blotas. Neatstjiet ieslgtu ierci bez uzraudzbas. Neatbalstieties uz atvrtm durvm. Nelietojiet ierci k darbvirsmu un neizman-

  tojiet tilpni priekmetu uzglabanai.Apkope un trana

  Brdinjums Pastv savainojumu,aizdegans vai ierces bojjumu risks.

  Pirms apkopes izsldziet ierci un atvieno-jiet to no elektrotkla.

  Regulri triet ierci, lai novrstu virsmasmaterila nolietoanos.

  Neaujiet diena vai tranas ldzeka atlie-km uzkrties uz durvju blvjuma virsmas.

  Cepekrsn atlikus taukvielas vai prti-kas atliekas var izraist ugunsgrku.

  Triet ierci ar mitru, mkstu drnu. Lietojiettikai neitrlus tranas ldzekus. Neizman-tojiet abrazvus izstrdjumus, abrazvusskus, dintjus vai metla priekme-tus.

  Ja lietojat cepekrsns tranai paredztusaerosolus, ievrojiet raotja drobas no-rdjumus, kas atrodami uz iepakojuma.

  Ierces utilizcija

  Brdinjums Pastv savainoans vainosmakanas risks.

  Atvienojiet ierci no elektropadeves. Nogrieziet strvas kabeli un izmetiet to.

  Izstrdjuma apraksts

  1 2 3 4

  9 78 6 5

  1 Lampa

  2 Drobas atslgas sistma

  3 Vadbas panelis

  4 Jaudas iestatanas poga

  5 Taimera poga

  6 Durvju vrjs

  7 Viveida vadotnes vks

  8 Grils

  9 Rotjo palikta vrpsta

  54

  www.zanussi.com

 • Piederumi

  Rotjo palikta komplektsStikla gatavoanas pltne un rulla vadotne.

  Vienmr izmantojiet rotjo paliktakomplektu, lai sagatavotu dienu ierc.

  Grila restesPrtikas grilanai un kombintai gatavoa-nai.

  Pirms pirms ieslganas

  Brdinjums Skatiet sadau "Drobasnordes".

  Pirm trana Izemiet no ierces visas daas.

  Iztriet ierci pirms pirms lietoanas.

  Svargi Skatiet sadau "Kopana un trana".

  Izmantoana ikdien

  Brdinjums Skatiet sadau "Drobasnordes".

  Ierces ieslgana un atslgana1. Pagrieziet jaudas iestatanas pogu, lai

  izvltos jaudas iestatjumu.2. Pagrieziet taimera pogu, lai iestattu laiku;

  ierce automtiski ieslgsies.3. Lai izslgtu ierci, js varat izmantot:

  gaidt ldz ierce izsldzas automtiski,taimera pogai sasniedzot 0 pozciju.

  pagriezt taimera pogu 0 pozcij. pastumiet durvju atvrju. Ierces dar-

  bba apstjas automtiski. Aizverietdurvis, lai turpintu diena gatavoanu.

  Izmantojiet o iespju, lai prbaudtudienu.

  Taimera pogai sasniedzot 0 pozciju, at-skan skaas signls.

  Uzmanbu Neaujiet iercei darboties,kad taj nav ievietots diens.

  Visprga informcija par ierces lietoanuVisprga informcija: pc ierces izslganas aujiet dienam da-

  as mintes nostvties; pirms diena gatavoanas izemiet alum-

  nija folijas iesaiojumu, metla konteinerusutt.

  55www.zanussi.com

 • Gatavoana: ja iespjams, gatavojiet dienu, prkljot to

  ar materilu, kas piemrots lietoanai mi-kroviu krsn. Gatavojiet, neprkljotdienu, tikai tad, ja vlaties iegt krauk-gu garoziu;

  neprgatavojiet dienu, iestatot prkaugstu jaudu un laiku. diens var izkalst,sadegt vai daviet aizdegties;

  nelietojiet ierci, lai gatavotu olas aumalsun gliemeus, jo tie var prsprgt. Gatavo-jot ceptas olas, vispirms prduriet olas dzel-tenumus;

  lai diens neprsprgtu, pirms gatavoanascaurduriet ar daku diena, piemram, kar-tupeu, tomtu, csiu, diu;

  gatavojot atdzestu vai saldtu prtiku, ies-tatiet ilgku gatavoanas laiku;

  dienus, kas satur mrci, laiku pa laikam j-samaisa;

  cieti drzei, tdi k burkni, pupas vaiziedkposti, jvra den;

  apgrieziet lielkos gabalus uz otru pusi, kadpagjusi puse gatavoanai atvlt laika;

  ja iespjams, sagrieziet drzeus viendaizmra gabalios;

  izmantojiet plakanus, platus traukus; nelietojiet porcelna, keramikas vai mla

  diena gatavoanas traukus ar maziemcaurumiiem, piem., uz rokturiem vai negla-ztm apakdam. Caurumios ieplstomitruma ietekm diena gatavoanastrauks var ieplst, kad tas tiek uzkarsts;


Recommended