Home >Retail >Microondas Zanussi ZSG20100XA

Microondas Zanussi ZSG20100XA

Date post:07-Apr-2017
Category:
View:1,091 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CS Nvod k pouit 2EN User manual 14ET Kasutusjuhend 26DE Benutzerinformation 38LV Lietoanas instrukcija 51LT Naudojimo instrukcija 63PL Instrukcja obsugi 75ES Manual de instrucciones 89

  Mikrovlnn troubaMicrowave OvenMikrolaineahiMikrowellenofenMikroviu krsnsMikrobang krosnelKuchenka mikrofalowaHorno de microondas

  ZSG20100

 • ObsahBezpenostn informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2Bezpenostn pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4Popis spotebie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6Ped prvnm pouitm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6Denn pouvn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7Pouit psluenstv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

  Uiten rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10itn a drba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11Odstraovn zvad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12Poznmky k ochran ivotnho prosted _ 13

  Zmny vyhrazeny.

  Bezpenostn informaceTento nvod si peliv pette jet ped instalac spotebie ajeho prvnm pouitm. Vrobce nezodpovd za kody a zrannzpsoben nesprvnou instalac i chybnm pouvnm. Nvod kpouit vdy uchovvejte spolu se spotebiem pro jeho budoucpouit.Bezpenost dt a postiench osob

  Upozornn Hroz nebezpe uduen, razu nebo jinchtrvalch nsledk.

  Tento spotebi sm pouvat dti star osmi let nebo osoby sesnenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmi schopnostminebo osoby bez patinch zkuenost a znalost pouze, pokudtak in pod dozorem osoby, kter je zodpovdn za jejich bez-penost.

  Nenechte dti hrt si se spotebiem. Vechny obaly uschovejte z dosahu dt. Je-li spotebi v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dtem

  a domcm zvatm, aby se k nmu pibliovaly. Pstupnsti jsou hork.

  Pokud je spotebi vybaven dtskou bezpenostn pojistkou,doporuuje se ji aktivovat.

  itn a uivatelskou drbu spotebie by nemly provdtdti bez dozoru.

  Drte spotebi a jeho kabel mimo dosah dt mladch osmilet.

  2

  www.zanussi.com

 • Veobecn bezpenostn informace Tento spotebi je uren pro pouit v domcnosti a pro nsle-

  dujc zpsoby pouit: kuchyky pro zamstnance v obchodech, kancelch a ji-

  nch pracovnch prostedch; farmsk domy; pro zkaznky hotel, motel a jinch ubytovacch zazen; penziony a ubytovny.

  Pi provozu je vnitek spotebie hork. Nedotkejte se topnchtles ve spotebii. Pi vkldn i vyjmn psluenstv i nd-ob vdy pouvejte kuchysk chapky.

  K itn spotebie nepouvejte istic zazen na pru. Ped drbou odpojte spotebi od napjen. Jsou-li pokozena dvka nebo tsnn dvek, nesm se

  spotebi pouvat, dokud jej neoprav kvalifikovan osoba. drbu i opravy, kter zahrnuj sejmut krytu chrncho ped

  vystavenm mikrovlnn energii, me provdt pouze kvalifiko-van osoba.

  Tekutiny i jin potraviny neohvejte v hermeticky uzavenchndobch. Mohou explodovat.

  Pouvejte jen ndob vhodn k pouit v mikrovlnnch trou-bch.

  Pi ohvn potravin v plastovch i paprovch ndobch sle-dujte spotebi z dvodu jejich monho vzncen.

  Tento spotebi je uren k ohevu potravin a npoj. Suen po-travin nebo odv a ohvn zahvacch podloek, pantofl,hub, vlhkch hadr a podobnch pedmt me zpsobit pora-nn, vzncen i por.

  Pokud ze spotebie vychz kou, spotebi vypnte nebo od-pojte od st a nechte dvka zaven, aby se ppadn plamenyuhasily.

  3www.zanussi.com

 • Ohvn npoj v mikrovlnn troub me vst k utajenmuvaru a pozdjmu prudkmu vystknut kapaliny. S ndobou jeproto nutn zachzet opatrn.

  Kojeneck lhve nebo skleniky s dtskou vivou byste mlizamchat nebo protepat a ped podnm si jet ovit jejich te-plotu, aby se dt nesplilo.

  Vajka ve skopce a vajka vaen natvrdo by se nemla vespotebii ohvat, protoe mohou explodovat i po dokonenmikrovlnnho ohevu.

  Spotebi je nutn pravideln istit a odstraovat jakkoliv zbyt-ky potravin.

  Pokud nen spotebi udrovn v istm stavu, me jeho po-vrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou ivotnost spotebie avst k nebezpenm situacm.

  Dbejte na minimln rozmry skky (podle situace). ite sepokyny v sti instalace.

  Spotebi je nutn provozovat spolu s otevenmi ozdobnmidvky (podle situace).

  Nepouvejte drsn istic prostedky nebo ostr kovov krab-ky k istn sklennch dvek, mohly by pokrbat povrch, coby mohlo nsledn vst k rozbit skla.

  Jestlie je pokozen pvodn kabel, sm ho vymnit pouze v-robce, servisn technik nebo osoba s podobnou pslunou kva-lifikac, jinak by mohlo dojt k razu.

  Bezpenostn pokyny

  Instalace

  Upozornn Tento spotebi sminstalovat jen kvalifikovan osoba.

  Odstrate veker obalov materil. Pokozen spotebi neinstalujte ani ne-

  pouvejte. ite se pokyny k instalaci dodanmi spolu

  s tmto spotebiem.

  Pi pemisovn spotebie bute vdyopatrn, protoe je tk. Vdy nosteochrann rukavice.

  Netahejte spotebi za dradlo. Dodrujte minimln vzdlenosti od ostat-

  nch spotebi a nbytku. Ujistte se, e je spotebi namontovn pod

  bezpenou konstrukc a vedle bezpenchkonstrukc.

  4

  www.zanussi.com

 • Strany spotebie mus bt umstny vedlespotebi nebo kuchyskho nbytku stej-n vky.

  Pipojen k elektrick sti

  Upozornn Hroz nebezpe porunebo razu elektrickm proudem.

  Veker elektrick pipojen by mla btprovedena kvalifikovanm elektrikem.

  Spotebi mus bt uzemnn. Zkontrolujte, zda daje o napjen na typo-

  vm ttku souhlas s parametry elektrickst. Pokud tomu tak nen, obrate se naelektrike.

  Pokud je spotebi spojen se zsuvkou po-moc prodluovacho kabelu, pesvdtese, e je kabel uzemnn.

  Dbejte na to, abyste nepokodili napjeckabel a sovou zstrku. Pro vmnu na-pjecho kabelu se obrate na servisnstedisko nebo elektrike.

  Neodpojujte spotebi ze zsuvky tahem zakabel. Vdy tahejte za zstrku.

  Pouit spotebie

  Upozornn Hroz nebezpe zrann,poplen, razu elektrickm proudem i

  vbuchu.

  Tento spotebi pouvejte v domcnosti. Nemte technick parametry tohoto

  spotebie. Ujistte se, e nejsou ventilan otvory za-

  kryt. Zapnut spotebi nenechvejte bez dozo-

  ru.

  Dvka spotebie nikdy neotvrejte nsilm. Nepouvejte spotebi jako pracovn plo-

  chu nebo k odkldn pedmt v jehovnitku.

  itn a drba

  Upozornn Hroz nebezpe porann,poru nebo pokozen spotebie.

  Ped itnm nebo drbou spotebi vdyvypnte a vythnte sovou zstrku zezsuvky.

  Spotebi istte pravideln, abyste zabr-nili pokozen materilu jeho povrchu.

  Dbejte na to, aby na povrchu dvenho ts-nn nezstvaly zbytky jdel nebo isticchprostedk.

  Zbytky tuk i jdel ve spotebii mohouzpsobit por.

  Vyistte spotebi vlhkm mkkm had-rem. Pouvejte pouze neutrln mycprostedky. Nepouvejte prostedky sdrsnmi sticemi, drtnky, rozpoutdlanebo kovov pedmty.

  Pouijete-li sprej do trouby, ite se bez-penostnmi pokyny uvedenmi na jeho ba-len.

  Likvidace

  Upozornn Hroz nebezpe razu iuduen.

  Odpojte spotebi od elektrick st. Odznte a vyhote sov kabel.

  5www.zanussi.com

 • Popis spotebie

  1 2 3 4

  9 78 6 5

  1 rovka

  2 Bezpenostn blokovac zmek

  3 Ovldac panel

  4 Ovlada nastaven vkonu

  5 Ovlada asovho spnae

  6 Otvrn dvek

  7 Kryt vlnovodu

  8 Gril

  9 Hdel otonho tale

  Psluenstv

  Souprava otonho taleSklenn varn podloka a vodic kruhovdrk vlek.

  Pi pprav jdla ve spotebii vdy pou-vejte soupravu otonho tale.

  Grilovac rotKe grilovn a kombinovan pprav jdel.

  Ped prvnm pouitm

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Prvn itn Vyjmte ze spotebie vechno psluen-

  stv.

  Ped prvnm pouitm spotebi vyistte.

  Dleit ite se st itn a drba.

  6

  www.zanussi.com

 • Denn pouvn

  Upozornn Viz kapitoly o bezpenosti.

  Zapnut a vypnut spotebie1. Otoenm ovladae nastaven vkonu na-

  stavte vkon.2. Otoenm ovladae asovho spnae

  nastavte as a spotebi zane automa-ticky pracovat.

  3. Spotebi mete vypnout nsledujcmzpsobem: vyknm, dokud se spotebi nevypne

  automaticky, kdy ovlada asovhospnae doshne polohy 0.

  otoenm ovladae asovho spnaedo polohy 0.

  stisknutm otevrn dvek. Spotebise automaticky zastav. Zavenmdvek pokraujete v pprav jdla. Tu-to funkci pouvejte ke kontrole jdel.

  Kdy ovlada asovho spnae doshnepolohy 0, zazn zvukov signl.

  Pozor Nezapnejte spotebi, nejsou-li vnm vloeny potraviny.

  Veobecn informace o pouvnspotebieObecn informace: Po vypnut spotebie nechte jdlo nkolik

  minut odstt. Ped ppravou pokrmu sejmte obal z hlin-

  kov flie, kovov ndoby atd.Vaen: Pokud to je mon, vate pokrm zakryt

  materilem vhodnm pro mikrovlnou trou-bou. Nezakryt potraviny pipravujte pouze,chcete-li uchovat kriku.

  Neohvejte potraviny pli dlouho a napli vysok vkon. Potraviny by mohly vy-schnout, split se nebo se na nkterch m-stech vzntit.

  Ve spotebii nepipravujte vejce ve skop-kch a neky, protoe mohou prasknout. Vppad smaench vajec nejprve prop-chnte loutek.

  Potraviny se slupkou nebo kikou nap.jablka, rajata, brambory, uzeniny prop-chnte, aby nepraskly.

  Chlazen nebo zmrazen pokrmy vyadujdel dobu ppravy.

  Pokrmy obsahujc omku by mly bt ob-as zamchny.

  Zelenina majc pevnou strukturu, napkladmrkev, hrch nebo kvtk, mus bt vaenave vod.

  V polovin ppravy vdy vt kousky oto-te.

  Pokud to je mon, rozznte zeleninu napodobn velk kusy.

  Pouijte ploch, irok msy. Nepouvejte ndob z porcelnu, keramiky

  nebo hlny s malmi drkami, napklad narukojetch nebo neglazovanch dnech.Vlhkost pronikajc do otvor me zpsobitprasknut ndob po jeho zaht.

  Sklenn varn podloka slou jako plo-cha pro ohev potravin nebo tekutin. Je d-leit pro chod mikrovlnn trouby.

  Rozmrazovn masa, ryb, drbee: Umstte zmraen, rozbalen potraviny na

  obrcen mal hlubok tal s ndobkouumstnou vespodu, aby se pi rozmrazo-vn mohla zachytvat odtkajc tekutina.

  Asi v polovin asu rozmrazovn potravinyobrate. Pokud to je mon, rozdlte je nakusy, kter postupn odebrejte, jakmile serozmraz.

  Rozmrazovn msla, st dort, tvarohu: Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve

  spotebii, ale nechte dokonit jejich roz-mrazovn pi p

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended