Home >Documents >Místní agenda 21 ve Vsetíně

Místní agenda 21 ve Vsetíně

Date post:15-Jan-2016
Category:
View:53 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
VSETÍN – město k životu Počátky Místní agendy 21 ve Vsetíně Zkušenosti s projektem v letech 1999 – 2004 Mgr. Iva Koutná. Místní agenda 21 ve Vsetíně. Motto: My jsme Zemi nezdědili od našich předků, my jsme si ji pouze vypůjčili od našich dětí… - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • VSETN msto k ivotuPotky Mstn agendy 21 ve Vsetn

  Zkuenosti s projektem v letech 1999 2004

  Mgr. Iva Koutn

 • Mstn agenda 21 ve VsetnMotto: My jsme Zemi nezddili od naich pedk,my jsme si ji pouze vypjili od naich dt

  Lid maj sv poteby, pn a sny. Tkaj se vlastnho ivota imsta kde ij. Kad msto m prodn hodnoty a svou historii. Maj-li bt zachovny historick a prodn hodnoty, kultura atradice, maj-li bt naplnny poteby lid, musme sladit naepn a poteby sprincipy trval udritelnosti.

 • Pro jsme zaali zavdt MA21 ve VsetnChtli jsme spolen naplnovat jak bude nae msto vypadat za 10-15 let, tak aby se stalo pjemnm mstem k ivotu, prci, studiu i nvtvm.Chtli jsme spolen naplnovat konkrtn projekty a innosti, kter by vedly k naplnn spolen vize.Chtli jsme poznat nae msto z rznch pohled.Chtli jsme se aktivn podlet na realizaci naplnovanch innost. Vyuili jsme toho, co vme a umme. Chtli jsme pojmenovat slab a siln strnky, problmy a nedostatky.Chtli jsme se opt a dle rozvjet ve, co ji v naem mst fungovalo. Chtli jsme pispt k zachovn zdravho a kvalitnho prosted a mstnch tradic pro dal generace.

 • S jakmi aktivitami jsme zanaliKulat stoly.Ankety pro obany msta.Soute pro dti a mlde.Osvtov a spoleensk akce.Vzdlvac programy a projekty pro koly.Vukov programy pro koly.Dtsk parlament, Dtsk slyen.

 • Jak to probhaloVytvoen projektovho tmu.Zpracovn koncept projektu, harmonogramu innost . Zapojen do grantovch program (Nadace VIA, MP, Britsk rada).Vytipovn partnerskch organizac. Budovn vztah na rovni msta, esk republiky i v zahrani.Zpracovn komunikan strategie, prezentace a publicita projektu.Hledn vnitnch i vnjch zdroj na realizaci aktivit vedoucch k naplnn definovanch cl.Realizace aktivit projektu. Zpracovvn vstup.Hodnocen procesu. Podkovn partnerm.

 • Co jsme nejvce potebovaliProjektov tm a organizan zzem. Dobrovolnky.Politickou podporu.Partnerskou spoluprci radnice, neziskovho a podnikatelskho sektoru.Seznam koho oslovit. Vhodn zpsoby oslovovn.Kapacitu pro zskvn zdroj (ekonomickch, lidskch).Strategii PR a komunikan strategii.Napojen na existujc st v R i zahrani. Monosti vmny zkuenost.Systm indiktor udritelnho rozvoje.Kvalitn ppravu, v. zskn potebnch dovednost a znalost jednotlivch len tmu.Chu, energii, as, pozitivn naladn, tvoiv pstup.

 • Jak byly nae cle Co ml projekt pinst Vize projektu:Pijet strategie udritelnho rozvoje msta jako zkladnho pile strategickho plnu rozvoje msta, kter propojuje ekonomick a sociln aspekty s oblast ivotnho prosted a je vytven ve spoluprci s veejnost.

  Stanoven cle projektu:Rozvoj msta na principech trval udritelnosti.Zlepen kvality ivota a ivotnho prosted.Vytvoen partnerstv oban radnice neziskov sektor podnikatelsk sektor pro optimln een poteb, pn a nalezench problm. Vt pochopen prce radnice a zven dvry v jejich rozhodovn.Spokojenost oban. Pedchzen konflikt. Zlepen spoleensk atmosfry.Zajitn zptn vazby v zen msta.Aktivn zapojen oban a obanskho sektoru do ivota msta a een problm. Participace.Mezisektorov spoluprce (spoluprce rznch spoleenskch a profesnch skupin).Poslen pocitu sounleitosti s mstem a regionem.Zachovn mstnch tradic a kultury.Rozen finannch a dalch zdroj pro rozvoj obce. Zven schopnost a kapacit.

 • Oekvan vsledkyOteven spoluprce celho mstnho i irho spoleenstv. Zabezpeen kvalitnho ivota v kvalitnm prosted s perspektivou trval udritelnosti.

  Dvra oban v radnici, znalost stejnch program a aktivit. Znalost a pochopen rozhodovacch proces.

  Komunitn partnersk spoluprce a participace na vech rovnch.

  Komunikace a asov koordinace hlavnch aktivit na zem msta.

  Rozvoj msta na principech trval udritelnosti. Kvalitn ivot ve zdravm prosted.

  Oban znaj sv msto a aktivn se podlej na zachovn prodnch i historickch hodnot a jeho dalm rozvoji.

 • sti projektu

  Kulat stoly.Dtsk parlament.Dtsk slyen.Vukov programy pro koly a kolsk zazen.Dal vzdlvn pedagog.Vzdlvac projekt KOLA msto k ivotuPodpora a rozvojkapacity neziskovch organizac.Akce pro veejnost a s ast veejnosti.Osvta. Informace.Vzdlvn.Projekty na zlepen kvality P a ivota ve mst.

 • Koordinace projektu, partneiNOSITEL A KOORDINTOR PROJEKTUSdruen pro vchovu a vzdlvn Ledek Vsetnzen, koordinace a administrace projektuzen projektovho tmuzodpovdnost za urit sti projektu (kulat stoly)PR projektufundraising

  PARTNEI A SPOLUPRCE PI REALIZACI PROJEKTUMsto VsetnPolitick podporaProjednn a dle monosti realizace vstupZapracovn vstup do strategickch dokumentALCEDO dm dt a mldee Vsetntechnick zzem projektuzodpovdnost za urit sti projektu (DP, VP, DVPP)realizace konkrtnch aktivitNNO na zem msta Vsetnrealizace konkrtnch aktivit

 • Pro se lid v naem mst zapojovaliZskvali informace o veejnm dn.Poznvali souvislosti, kter provzej plnovn a rozhodovn o vcech veejnch.Nauili se vidt za problmem skuten piny.Pochopili, e veden msta m zjem o jejich hlas, kterm zvolili sv zstupce.Vidli, e prostednictvm spoluprce, otevenm vyjdenm nzoru, nmtu i nesouhlasu mohou spolen efektivn ovlivovat veejn rozhodovn.Seznmili se s dalmi aktivnmi obany. Zskvali nov kontakty a ptelstv. Poznali radost ze spolench innost. Novou energii. Zavali prci v tmu. Poznvali instituce, organizace a sdruen a lidi v nich pracujc.Mohli uplatovat sv znalosti a dovednosti ve prospch svho msta. Uili se nov vci.Zskvali prostor i dovednosti pro setkvn , plnovn a diskuse.

 • Siln strnky projektuUpevnn a navzn kontakt.Zapojovn organizac a lid.Zapojovn dt a mladch lid (DP).Zjem lid a organizac o spoluprci a hledn een problm.Vzjemn poznvn lid, organizac a jejich innost.Spolen organizace a koordinace akc.Vzjemn komunikace, naslouchn, vmna nzor a zkuenost.Podpora radnice.Konkrtn projekty a aktivity.Dobr jmno v esk republice, zahranin kontakty.Zpracovan materily (publikace, prezentace).Zjem o prezentaci zkuenost v jinch mstech regionu i R.

 • Slab strnky projektuKapacita projektovho tmu.Objektivn stanovovn zpsob prce, stanovovn cl.Udren zjmu lid zapojench do projektu (motivace).Penos mylenek od astnk kulatch stol k dalm lidem.Vyhodnocovn a uplatovn nmt z kulatch stol.Osloven neoslovench, zapojen ir veejnosti.Informovn o vsledcch projektu prezentace projektu (webov strnky).Velk mnostv pracovnch skupin, sekc, jednn u kulatch stol pekrvn aktivit rznch projekt, ast stejnch lid.Nevyjasnn kompetence mezi aktry procesu. Nedodrovn princip procesu jednotlivch metod.

 • Klov udlosti (shrnut historie)Happening dt u radnice (06/1992)Spoluprce s Johnem Gittinsem (1997-2003)Schvlen projektu zastupitelstvem Msta Vsetn (04/1999)Zahjen kulatch stol (10/1999)Zvolen 1. Dtskho parlamentu Vsetn (O4/2000)esko-britsk projekt KOLA msto k ivotu (2000-2002)I. ronk projektu Hit (04/2001)Zapojen msta Vsetn do NSZM (09/2001)Pruka Vsetn msto k ivotu (12/2001)Ocenn v souti O lidech s lidmi (12/2001)Kampa 30 dn pro neziskov sektor na zem msta (02/2002)Konference Vsetn msto k ivotu (04/2002)Pijet Plnu zdrav a kvality ivota (04/2002)Cena NIKY (05/2002)Zahjen innosti komise MA21 a ZdM RM (06/2002)Ocenn v souti O lidech s lidmi, cena velvyslance komise EU za prci s mlde (10/2002)Udlovn ekologickch audit pspvkovm organizacm msta (12/2002)Zahjen komunitnho plnovn socilnch slueb (2003)Prvn ronk tzv. malch grant na podru aktivit v rmci projektu Vsetn zdrav msto (2003)

 • Souvisejc projekty a aktivityUplatovn procesu Mstn agendy 21 ve Vsetn poskytlo vchodiska ad dalch projekt a aktivit:

  Zdrav msto. Pln zdrav a kvality ivota.Management kvality radnice.Pprava podmnek pro zpracovn komunitnho plnu socilnch slueb.Vsetnsk s dobrch kol.Vznik a prce komise MA21 a zdravho msta RM.Msto pracovnka pro neziskov sektor na M.Zavdn evropskch indiktor udritelnho rozvoje.Vznik o.p.s. Spolenost pro komunitn prci.

 • m zat ve sv obciZanete tm, co umte nejlpe.Zanete m, emu budou lid rozumt.Zanete tm, co bude lidi bavit.Zante tm, co pinese brzy viditeln vsledky.Zante tm, co pinese uitek a radost.Zante tm, co bude lidi motivovat k dal prci.

 • *

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended