Home >Documents >MONTÁŽNÍPŘÍRUČKA PRO LPG SYSTEMY ... - STAG… · montÁŽnÍpŘÍruČka pro lpg systemy pro...

MONTÁŽNÍPŘÍRUČKA PRO LPG SYSTEMY ... - STAG… · montÁŽnÍpŘÍruČka pro lpg systemy pro...

Date post:18-Sep-2018
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • MONTNPRUKA PRO LPG SYSTEMY PRO MOTORY S PMM VSTIKEM BENZNU

  MANUAL PROGRAMOVN PRO DC JEDNOTKU STAG 400 DPI

  (Diagnostick program je tak dostupn na www.ac.com.pl) ver. 1.32012-06-22

  Vrobce: AC Spka Akcyjna. 15-182 Biaystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e-mail: [email protected]

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 1 of 44

 • OBSAH

  1 PRVN ST Mont systmu.................................................................. 3

  1.1 1.2

  Seznam standard...................................................................................................................... 3 Popis systmu LPG STAG 400 DPI .. ............................................................................... 3

  1.2.1 Rozsah pouit........................................................................................................................................................ 3 1.2.2 STAG 400 DPI princip innosti .. ..................................................................................................................... 3 1.2.3 Schma zapojen systmu STAG 400 DPI .. ...................................................................................................... 4 1.2.3.1 Schma zapojen dc jednotky STAG 400.4 DPI ........................................................................................4 1.2.3.2 Schma zapojen dc jednotky STAG 400.6 DPI nebo STAG 400.8 DPI ........................................................ 5

  1.3 Zsady instalace jednotlivch komponent ve vozidle .................................................................. 5 1.3.1 Plnc ventily ........................................................................................................................................................... 6 1.3.2 LPG ndre ............................................................................................................................................................. 7 1.3.2.1 vlcov ndre ................................................................................................................................................. 7 1.3.2.2 Toroidn ndre ................................................................................................................................................ 8 1.3.3 Psluenstv ndre................................................................................................................................................ 9 1.3.3.1 Vbr psluenstv ndre................................................................................................................................ 9 1.3.3.2 Mont psluenstv ........................................................................................................................................ 9 1.3.4 Instalace plynovch trubek..................................................................................................................................... 11 1.3.4.1 Instalace mdnch trubek ............................................................................................................................. 11 1.3.4.2 Mont nekovovch trubek tdy 1................................................................................................................... 11 1.3.5 Reduktor, filtr plynn fze, sensor PS-02 ............................................................................................................... 12 1.3.6 Elektronick dc jednotka..................................................................................................................................... 14 1.3.7 Instalace vstikovacch trysek a trysek absolutnho tlaku sn. ................................................................ 15 1.3.8 Pipojen snmae tlaku apliva na lit ................................................................................................................... 16 1.3.9 Mont pepnae. ........................................................................... ................................................... 16

  1.4 1.5 1.6

  Schvlen vozidla pro instalaci LPG systmu.. ................................................................. 17 Prvn sputn systmu vstikovn paliva.. .................................................................................. 17 Kontrola kvality instalace ................................................................................................ ........ 17

  2 DRUH ST AC STAG diagnostick program ...................................................... 18

  2.1 Popis diagnostickho programu ................................................................................................ 18 Pipojen dc jednotky k PC ............................................................................................................................... 18 Verze diagnostickho programu........................................................................................................................... 19 Hlavn menu ......................................................................................................................................................... 20 Parametry dc jednotky...................................................................................................................................... 24 Mapy ..................................................................................................................................................................... 26 Autokalibrace.. ..................................................................................................................................................... 30 Chyby .................................................................................................................................................................... 30 Nahrva ................................................................. ............................................................................................. 32 Okno Monitor .................................................................................................................................................... 33 Okno Oscilloscope ............................................................................................................................................ 34 Okno OBD Monitor ............................................................................................................................................ 35 Indikator hladiny plynu.......................................................................................................................................... 36 Aktualizace dc jednotky..................................................................................................................................... 37

  Autokalibrace. ..................................................................................................................................................... 38 Mapa korekc multipliktoru.................................................................................................................................. 39

  2.1.1 2.1.2 2.1.3 12.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13

  2.2 2.2.1 2.2.2

  Programovn dc jednotky........................................................................................................... 38

  2.3 2.3.1

  Funkce LED pepnae a zvukov signly (manual uivatele........................................... 42 LED-400 pepna.. ............................................................................................................................................. 42

  2.4 2.5 2.6

  Zvukov signly............................................................................................................................... 44 Technick specifikace.. .................................................................................................................... 44 Plohy........................................................................................................................................ 44

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 2 of 44

 • 1 ST PRVN instalace systmu

  Pedpisy vztahujc se na proces instalace:

  Pedpis EU . 115;

  Pedpis EU . 67;

  Instalace systm, kter jsou pouvnyv Polsku mus odpovdat Ploze 9 dodatench

  poadavk pro vozidla vybaven systmem LPG dle vyhlky Ministerstva

  infrastruktury z 31. prosince 2002 o technickch poadavcch vztahujcch se na vozidla

  jako i na rozsah potebnho vybaven, Sbrka zkon . 32, poloka 262;

  jin mstn pedpisy.

  1.1 Seznam standard

  1.2 Popis systmu LPG STAG 400 DPI

  1.2.1 Rozsah pouit

  Systm STAG 400 DPI byl zkonstruovn pro zen vstikovn LPG do vozidel s motory

  s pmm vstikovvnm benznu.

  1.2.2 STAG 400 DPI princip innosti Systm je sloen z tytpickch soust vetn ndre spolu s jejm psluenstvm, plynovch

  strubek, vstikova LPG a reduktoru. Systm pipravuje palivo pro dvkovn do sacho potrub

  odpaenm v reduktoru a stabilizac tlaku v zvislosti na nastaven reduktoru.

  Plynn fze LPG je dodvna do plynovch vstikova nainstalovanch na motoru vozidla, kter

  vstikuj palivo do sachopotrub pomoc plynovch trysek.

  Vstikovae jsou otevrny elektrickm signlem generovanm dc jedntkou LPG systemu.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 3 of 44

 • 1.2.3 Schema zapojen systmu STAG 400 DPI

  1.2.3.1 Schema zapojen dc jednotky STAG 400.4 DPI

  (*) jednotliv zapojen jsou popsna v plohch.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 4 of 44

 • 1.2.3.2 Schema zapojen por dc jednotky STAG 400.6 DPI or STAG 400.8 DPI

  (*) jednotliv zapojen jsou popsna v plohch.

  1.3 Zsady instalace jednotlivch soust LPG systmu ve vozidle Ped zahjenm monte LPG systmu mus bt oveno, e vozidlo je vhodn pro pestavbu.

  U vozidla, kde je zobrazen defekt motoru, mus bt chyba opravena do pln fnknho stavu. Zvltn

  pozornost vnujte kontrole systmu zapalovn.

  V nkterch ppadech u nkterch motor je doporueno vymnit vybran prvky zapalovacho systmu

  nebo zkaznka upozornit na nutnost vmny tchto prvk. Nedodren ve uvedench doporuen

  me mt za nsledek poruchy v innosti motoru pohnnm LPG z dvod, kter nelze pipsat

  samotnmu systmu LPG nebo zpsobu instalace.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 5 of 44

 • 1.3.1 Plnc ventily

  Plnc ventily jsou namontovny v zadnm nraznku nebo vedle plncho hrdla benznu.

  Obr. 1.3.1 Otvor v zadnm nraznku Obr. 1.3.2 Plnc ppojka s krytkou

  Obr. 1.3.3 Plnc ventil zevnit Obr. 1.3.4 Plnc ventil zvenku

  Obr. 1.3.5 Plnc ventil namontovan vedle plncho hrdla

  benznu Obr. 1.3.6 Pichyen trubky plnn

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 6 of 44

 • 1.3.2 LPG ndre

  Jsou pouvny ocelov ndre. Pi vbru ndre se ujistte, e pouit materil na drky vyhovuje

  pslunm poadavkm na pevnost. To plat zejmna pro vozidla, u kterch je LPG ndr montovna

  na plastovou podloku.

  1.3.2.1 Vlcov ndre

  Obr. 1.3.7 Rm pro vlcovou LPG ndr Obr. 1.3.8 Pipojen LPG ndre

  Vlcov ndre jsou montovny s pouitm drku

  kter je piroubovn k vozidlu.

  Pi monti rmu i ps je poteba dodrovat

  pevnost spoj. Jejich pevnost je potvrzena

  pslunmi zkoukami provedenmi vrobcem

  ndre.

  Ndr by mla bt namotovna kolmo k

  podlnose vozidla. Ponechejte 10 cm

  odstup mezi ndr a zadnm sedadlem.

  V ppad, e je ndr nmntovna v kufru,

  kter je oddlen od zadnch sedadel pepkou

  a nen tedy monost kontaktu mezi ndr a

  zadnm sedadlem, nen poteba ponechvat

  mezeru 10 cm.

  Obr. 1.3.9 V ppad vlcov ndre namontovan rovnobn s podlnou osou vozidla mus bt namontovn prvek drku tak, aby byl zamezen pohyb ndre vped.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 7 of 44

 • 1.3.2.2 Toroidn ndre

  Obr. 1.3.10 Namontovan toroidn ndr Obr. 1.3.11 Multiventil

  Obr. 1.3.12 Montn soustky

  Toroidn ndr by, bt pipevnny ke kovovm stem vozidla pomoc soustek, kter jsou v balen u ndre. (Obr. 1.3.12). Otvory mus bt vyvrtny do karoserie tak, aby umoniliy protaen p mlylynovch trubek, odvtrn plynov schrnky (uvnit dnka) a tak mont upevovacch roub. Plastov popra by mla bt umstna pod ndr. Jakmile je ndr namontovan,

  pipojte plynov trubky a kabel. Vechny rouby a matky by mly bt ochrnny protikoroznm ntrem (Obr. 1.3.13).

  Obr. 1.3.13 Pohled na nainstalovanou ndr ze

  spodku vozidla

  Pro pipevnen ndre k vozidlu pouijte tovrn vyroben spojovac materil, aby byla zajitna odpovdajc

  pevnost.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 8 of 44

 • 1.3.3 Psluenstv ndre

  1.3.3.1 Vbr psluenstv ndre

  Psluenstv by mlo bt vybrno na zklad poadovanho seznamu dl uvednho v certifiktu

  o schvlen ndre.

  1.3.3.2 Instalace psluenstv

  Psluenstv by mlo bt namontovno v souladu s poadavky vrobce. Trubky by mly bt chrnny

  plynotsnm krytem s vvodem vn vozidla (Obr. 1.3.15).

  Obr. 1.3.14 Namontovan multiventil Obr. 1.3.15 Pipojen plynovch trubek

  Ndr mus bt vybavena vhodnm ventilem zde nazvanm multiventilem (Obr. 1.3.14).

  Ujistte se, e zvolen multiventilme bt pouit v dan ndri. Pod ventil umstte plynotsnou schrnku.

  Bezpenostn roubymultiventilu by mly bt namontovny diagonln. Nsledn prostrte plynov trubky

  a kabely prostren v chrnikch a pomoc vhodnch spoj je pipojte k multiventilu.

  Elektrick drty must bt k multiventilu pipojeny podle schmatu. Nsledn namontujte plynotsnou schrnku

  a tak chrniku kabel. Jakkoliv netsnost od multiventilu mus bt vyputna mimo vozidlo. Pro tento el

  prchodka kabelu je tsn pipojena k prchodce umstn v otvoru pedtm vyznutm v karoserii

  (Obr. 1.3.16). Takov vstup nesm bt vyznut v podbhu kola nebo podobn sti, kde mohou bt pote

  s neistotami nebo snhem a nesm bt u vfuku (Obr. 1.3.17). Odvtrn trubek (chrniek) by mlo

  bt co mon nejkrat.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 9 of 44

 • Obr. 1.3.16 Kabelov chrnika pipojen k

  prchodce vyvedn vn vozidla

  Obr. 1.3.17 Prchodka zespodu vozidla

  V ppad monte toroidn ndre mus bt namontovn odpovdajc multiventil (Obr. 1.3.18). Nsledn,

  prothnte plynov trubky a pipojte je k zsuvkm na tle multiventilu. Utsnte otvor v plechu

  (Obr. 1.3.20) a pipojte k eletroventilu indiktor hladiny plynu (Obr. 1.3.19).

  Obr. 1.3.18 Multiventil Obr. 1.3.19 Pipojen multiventilu

  Obr. 1.3.20 Otvor pro plynov trubky v karoserii

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 10 of 44

 • 1.3.4 Mont plynovch trubek

  Plynov trubky by mly bt vedeny takovm zpsobem, aby bylo zajitno snadn pipojen a tak monost

  jejich technick revize v budoucnu. Ujistte se, e zde nen riziko pokozen vozidla a nedlejte ohyby kolem ostrch

  hran, kter by mohly nebezpen pro uivatele vozidla nebo jin jednotlivce. Trubky nesm bt spojeny navzjem.

  1.3.4.1 Mont mdnch trubek

  Obr. 1.3.21 Mont elektrickch kabel v chrnice Obr. 1.3.22 Mont kovovch pchytek

  Pouvejte vhradn pchytky a trubky s antikorozn ochranou zkonstruovan pro LPG systmy. Odstup

  mezi pskovmi kovovmi pchytkami mus bt max. 70 cm (Picture 1.3.22). Pi veden trubek zajistte,

  aby polomr ohbn byl dostaten a nedolo ke zmenen prmru. Pi zapojovn soust plynvho systmu

  pouijte kompenzan smyky. Nedlejte dn dodaten spoje, kter nejsou nutn pro eln pipojen

  jednotlivch soust.

  1.3.4.2 Pipojen nekovovch trubek t. 1

  Obr. 1.3.23 CPipojen trubek k elektroventylu

  Obr. 1.3.24 FPichycen kovovmi sponkami

  Umstte trubky do chrniek. Vhradn pouijte koncovky schvlen pro pouit s trubkami.

  Odstup mezi jednotlivmi pipojenmi soustmi nesm pekroit 40 cm (Obr. 1.3.24).

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 11 of 44

 • Minimln odstup od teplch soust je 30 cm. Vyhnte se peken s vfukovm systmem. V ppad, e

  je obtn dodret ve uveden poadavky, pouijte mdn trubky.

  1.3.5 Reduktor, filtr plynn fze, PS-02 sensor

  Reduktorje namontovn na drk pipevnn pmo na karoserii vozidla.

  (Obr. 1.3.25). Reduktor namontujte v bzkosti motoru aby bylo mon dodret dlku plynovch trubek

  pro pipojen reduktoru a vstikovas, v mst, kter nen vystaveno vysokm telotm.

  Obr. 1.3.25 Osazen reduktoru Obr. 1.3.26 Pipojen reduktoru

  Obr. 1.3.27 Napojen reduktoru na chladc systm Obr. 1.3.28 Filtr LPG plynn fze

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 12 of 44

 • Obr. 1.3.29 Navren schmata pro pipojen 2 reduktor LPG/CNG.

  Reduktor byml bt pipojen ke chladcmu systmu pomoc kovovch odboek vloench do chladcho

  systmu vozidla (Obr. 1.3.27).

  Filtr plynn fze by ml bt pipojen na nepohybliv sti vozidla, mimo dosah zdroj tepla

  (Obr. 1.3.28).

  Tlakov idlo PS-02 by ml bt pipojen na plynovou trubku mezi filtr plynn fze a pylnov

  vstikovae (Obr. 1.3.30).

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 13 of 44

 • Obr. 1.3.30 Takov idlo PS-02

  1.3.6 Elektronick dc jednotka

  Elektronick dc jednotka by mla bt amontovna na drk pipojen pmo ke karosrii vozidla.

  Je doporueno nainstalovat dc jednotku pobl motoru, kde nen vystavena vysokm teplotm

  a vlhkosti. Typick msto pro instalaci je v motorovm prostoru.

  Obr. 1.3.31 Pohled na umstn dc jednotky Obr. 1.3.32 Pohled na drk dc jednotky

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 14 of 44

 • 1.3.7 Mont vstikovacch trysek a trysek absolutnho tlaku sacho potrub

  Obr. 1.3.33 Umstn trysek v sacm potrub (pohled zvenku)

  Obr. 1.3.34 Umstn trysek (pohled zevnit sacho potrub)

  V nkterch ppadech (viz plohy), je nutn vymontovat sac potrub. Otvory by mly bt vavrtny

  pokud mono co nejble u hlavy motoru. Trysky namontujte tak, aby jejich st smovalo k sacm ventlm

  a zajistte je proti vytoen. Pipojte hadice od vstikova tryskm a zajistte je kovovmi stahovacmi

  svorkami.

  Namontujte vstikovae na drk a pipojte je hadicm od trysek. Nsledn pipojte pvodn hadici a tak

  hadici na men podtlaku. Pipojte kabel ke vstikovam, pi dodren pesnho poad podle schmatu.

  POZNMKA! Velikosti trysk pro jednotliv typymotor jsou specifikovan v plohch.

  Tryska absolutnho podtlaku v sacm potrub by mla bt namontovna na sdlen sti sacho potrub

  (pod krtc klapkou).

  Obr. 1.3.35 Tryska absolutnho podtlaku v sacm potrub

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 15 of 44

 • 1.3.8 Pipojen idla tlaku benznov lity

  Plynov systm kompatibiln s motory s pmm vstikem mus obsahovat snma tlaku benznov lity. Detailn pokyny

  byly uvedeny v nsledujcch plohch.

  Obr. 1.3.36 idlo tlaku palivov lity

  1.3.9 Instalace pepnae

  Pepna mus bt umstn tak, aby ho idi ml na

  viditelnm mst. Dle mus bt umstn pepnae

  pstupn jeho obsluze a nesm brnit v zen

  vozidla.

  Obr. 1.3.37 Pklad umstn P/G pepnae

  Aby bylo mon snadno pipojit pepna ke kabeli dc jednotky STAG 400 DPI byl pouit pr 3-pinovch

  konektor. Po instalaci pepnae propojte piloen propojovac drty pi dodren sprvnho poad

  viz Obr. 1.3.38.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 16 of 44

 • Obr 1.3.38 Pipojen a poad drt Obr. 1.3.39 P/G pepna.

  POZNMKA! Pepna mus bt pipojen ke kabeli v kabin idie.

  1.4 Schvlen vozidla pro instalaci LPG systemu

  Ujistte se, e motor vozidla je zahrnut do seznamu podporovanch typ motor

  ( ploha Dodatky tohoto manulu ). Nepokraujte v instalaci pkud motor nen

  mezi podporovanmi typy.

  Provete technickou prohldku motoru vozidla. V ppad e je motor opotebovan nebo vykazuje

  vady, opravte motor ped instalac do pln provoznho stavu.

  1.5 Prvn sputn systmu vstikovn plynu

  Natankujte vozidlo a zkontrolujte tsnost jednotlivch st systmu.

  Zkontrolujte spojen dc jednotky s LPG systmem.

  Provete autokalibraci a nastavte bhem jzdy pizpsoben (korekce).

  1.6 Kontrola kvality monte

  Ovte kompletnost systmu

  Ovte tsnost systmu

  Kontrola vkonu LPG systmu

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 17 of 44

 • 2 st druh AC STAG diagnostick software

  2.1 Popis diagnostickho software

  2.1.1 Pipojen dc jednotky k PC

  Po ukonen monte pipojte k dc jednotce STAG 400 DPI pota se softwarem AC STAG. K tomu pouijte rozhran AC S.A. RS 232 nebo USB interface. Ped sputnm programu, otote klkem v zapalovn tak, aby bylo sputno napjen a aktivovala se dc jednotka a byla schopn komunikace. Jakmile byl sputn program, program AC STAG provede automaticky pokus o spojen pes COM port, ke ktermu rozhran byl pipojen. Stavov okno v levm dolnm rohu aplikace upozorn uivatele o sprvnosti pipojen.

  Obr. 2.1.1 Detekn okno dc jednotky

  Obr. 2.1.2 Tabulka parametr (Parametry vozidla)

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 18 of 44

 • Obr. 2.1.2a Tabulka parametr (nastaven plynov dc jednotky)

  V ppad zvolen jinho portu z menu Port v horn sti obrazovky zobraz se zprva NO LPG controller!.

  Obr. 2.1.3 okno System varovn seznam Port v lit Menu

  2.1.2 Verze diagnostickho systmu

  Jakmile se spust diagnostick software AC STAG bude verze zobrazena v horn litt na obrazovce. Obr. 2.1.4 Indikovan verze 0.9.229.

  Obr 2.1.4 Lita hlavnho menu

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 19 of 44

 • 2.1.3 Hlavn menu Hlavn menu obsahuje nsledujc monosti: Port umouje zmnit komunikan port, navzat a ukonit spojen s dc jednotkou a stejn tak aktivovat mod automatick detekce pipojen; Okno vbr monost aplikace v hlavnm okn .

  Obr. 2.1.5 Okno vbr monost v hlavn lit

  Okno menu umouje obnovit hlavn okna v ppad e byla uzavena. AC STAG umouje uivateli voln uspodat okna aplikace. Pro snadnou pravu jednotlivch oken pouijte techniku kliknout a thnout. Stisknut a dren levho tlatka myi na lit vybranho okna umon jeho pesun. Uvolnn levho tlatka myi zpsob umstn nebo vbr okna v zvislosti na aktuln poloze kurzoru.

  Jazyky volba jazyka; Pro nov vbr jazyka vyaduje AC STAG jeden restart NSTROJE (TOOLS) aktualizace dc jednotky a led PEPNAE, automatick rozdlen Nastaven oken, obnova vchozho nastaven. Aktualizacedc jednotky a LED pepnae je popsna v poloce 2.1.13. Pro uloen nastaven a map dc jednotky pouijte ikonu diskety umstn vpravo v okn Parametry.

  Nebo zvolte v hlavnm menu Tools Save parameters..

  Obr. 2.1.6 Tabulka Tools v lit menu

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 20 of 44

 • Na pevnm disku potae zvolte umstn, kam m bt nastaven uloeno a kliknte na Save (ulo). Ve uvedenm postupem me uivatel uloit nastaven a mapy. Pro oteven nastaven a map kliknte na tlatko Open umstn na prav stran Okna Parametery,

  Nebo zvolte v hlavnm menu Tools Open saved parameters Aplikace bude po uivateli vyadovat, aby oznail soubor s nastavenm (set extension). Oznate soubor a otevete ho. Nsledn se zobraz okno Open saved parameters. Uivatel me otevt jen nastaven, nebo jen mapy nebo oboj nastaven i mapy souasn. Ve zobrazenm okn zakrtnte poadovanou volbu a kliknte na Ok.

  Obr 2.1.7 Okno Open saved parameters (oteven uloench parametr)

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 21 of 44

 • Help (pomoc) informace o software a dc jednotce

  Obr. 2.1.8 Okno Gas controller info (informace o dc jednotce)

  Okno Gas controller info obsahuje nsledujc parametry: o Petrol (benzn) zobrazuje celkov pracovn as na benzn v nsledujcm formtu: H hodiny, M minuty, % celkov procentick podl z pracovnho asu o Since last connection (doba od poslednho ppojen) as innosti na benzn od poslednho pipojen k PC o Gas ( plyn) celkov as, kdy dc jednotka pracovala na plyn o Since last connections (doba od poslednho pipojen) as innosti na plyn od poslednho pipojen k PC

  o Service(servis) nastaven asu do pravideln revize. Jakmile pracovn as na plyn v dc jednotce dosahne hodnoty asu nastavenho pro revizi, dc jednotka, jakmile je vypnuto zapalovn, informuje uivatele systmu o poteb revize zvukovm signlem. Zpsob nastaven asu pro revizi systmu je popsan v nsledujc sti. Zporn hodnota ukazuje as, kter ubhl od prvnho zadn kdy je poteba provst revizi. Pro nastaven asu revize kliknte na

  Tlatko v okn Gas controller info; a zobraz se nsledujc okno:

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 22 of 44

 • Obr. 2.1.9 Okno Service set (nastaven servisu)

  Poadovan as do revize je potn na zklad projezdu km, po kterch m bt revize provedena. V zkladnm nastaven pro vpoet asu revize je pouita hodnota 1h 50 km; pesto hodnota koeficientu me bt mnna. Ve ve uvedenm okn je zvolena revize po 10.000 km (1 km = 0,62 mile) co v tomto konkrtnm ppad pedstavuje 200 hodin provozu. Volba Inactive ve zvolenm okn, umouje vymazat revizi. Jakmile byla zvolena tato monost, dc jednotka nebude kontrolovat as zbvajc do revize.

  Nastaven doln hodnoty operanho asu v okn Gas controller Info zahrnujes nsledujc monosti nahran dc jednotkou: o First PC connection (prvn pipojen PC) datum, kdy byla dc jednotka poprv pipojena k PC s diagnostickm software; o First change of settings (prvn zmna nastaven) prvn prava nastaven dc jednotky; o Last PC connection (posledn pipojen k PC) kdy byla dc jednotka naposledy pipojena k PC s diagnostickm software; o Mod. date 1 Mod. date 5 seznam zmn pokud jde o nastaven dc jednotky. Od nejnovjch k nejstarm; o Clear errors (zjevn chyby) nahran chyby od poslednho vymazn v plynov dc jednotce o Unknown change of settings (neznm zmna nastaven) tato informace se zobraz, pokud nastaven dc jednotky je modifikovno s datem pedchzejcm datu posledn modifikace. Kd, kter byl pouit pro modifikaci nastaven, je piazen kad udlosti, kterou PC identifikuje. Z data modifikace, jako i z kdu, kter identifikuje PC, kter byl pouit pro proveden zmny, me uivatel urit, zda byly nebo nebyly provedeny zmny v nastaven dc jednotky tetmi stranami.

  Nsledujc dodaten informyce mete nalzt v doln sti okna: o ECU S/N o Your PC code (kd Vaeho PC) pidlen kd PC, na kterm diagnostick program AC STAG aktuln b.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 23 of 44

 • 2.1.4 Parametry dc jednotky

  Dole na obrazovce je zobrazena verze firmware dc jednotky, jej typ a stej tak datum a as vytvoen firmware:

  STAG 400.8 DPI typ dc jednotky ver. 0.46 slo verze firmware dc jednotky 12.0.0 slo verze dc jednotky 2012-06-22 09:34:14 datum a as vytvoen firmware dc jednotky

  Skupina Parametr byla rozdlena na podskupiny, kter umouj uivateli nastavit parametery Individuln pro kad vozidlo. Krom toho me uivatel libovoln uspodat okna parameter Petaenm levm tlatkem myi a jeho putnm v poadovanm umstn. Uivatel me tak okna slbalit: Parametry motoru: o Number of cylinders (poet vlc) poet vlc vozidla o Number of cyl. per coil (poet vlc na cvku) poet vlc na jednu zapalovac cvku o Engine code (kd motoru) vrobn kd motoru Kalibran parametry: o Operational pressure(pracovn tlak) hodnota tlaku plynu, pi kter byla dc jednotka kalibrovan. Je mon manuln nastavenpracovnho tlaku, zatmco kad tato zmna vyaduje korekci mapy multipliktoru. o Minimum pressure (minimln tlak) hodnota tlaku plynu, pod kterou dc jednotka pepna na benzn. o Gas temp.(teplota plynu) teplota plynu, pi kter byla dc jednotka kalibrovna. Manuln nastaven hodnoty teploty je mon, zatmco kad tato zmna vyaduje korekci mapy multipliktoru. Pepnut do plynu: o Fuel type (typ paliva) typ paliva pouit pro el pestavby (LPG or CNG) o Switch-over threshold (prh pepnut) hodnota prahovch otek motoru, pi kterch dc jednotka pepne na LPG o Switch-over time (doba pepnut) doba od nastartovn motoru, kdy me dc jednotka pepnout na LPG o Reducer filling delay (zpodn plnn reduktoru) doba mezi aktivac elektronickho ventilu LPG/CNG a aktivac plynovch vstikova o Switch-over temp.(teplota pepnut) poadovan teplota reduktoru, pi kter dc jednotka pepne na LPG o Cylinder switch-over (pepnn vlc) as kter uplyne mezi aktivac pepnut nslednho plynovho vstikovae: o Min gas RPM (minimln otky na plyn) prahov hodnota otek motoru, pod kterou dc jednotka pepn na benzn o Max gas RPM (max. otky na plyn) prahov hodnota otek motoru, nad kterou dc jednotka pepn na benzn o Pressure error delay (chyba zpodn tlaku) doba, po kter dc jednotka pepne na benzn, pokud je tlak plynu ni ne minimln hodnota nastaven v kalibranch parametrech o Min. gas temp. (minimln teplota plynu) minimln teplota plynu, pod kterou dc jednotka pepne na benzn

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 24 of 44

 • Senzory a akn leny: o Gas injector type (typ plynovho vstikovae) nastavte nainstalovan plynov vstikova. Jakmile

  kliknete na toto tlatko, objev se nsledujc okno, obsahujc nastaven plynovch vstikova:

  Obr. 2.1.10 Okno Nastaven plynovch vstikova

  Okno umouje uivateli nastavit korekce individuln pro kadou skupinu vstikova a stejn tak umouje piadit konkrtn vstikova pslun lambda sond vozidla.

  o Lambda sensor 1 (Lambda sonda 1) sonda 1 nastaven typu, Voltage(napt) standardn napt sondy, UEGO rozsah sondy UEGO o External sensor dodaten nastaven senzor. Voltage sensor (lambda) (napt lambda) standardn napt sondy. UEGO sensor (lambda) rozsah sondy UEGO. Sensor emulation (snma emulace) nastaven pouit v ppad specializovanch spoj kabele dc jednotky (viz popis v plohch tohoto dokumentu). Pokroil nastaven: o Extra inj. correction (extra korekce vstikovn) dal vstikovn bude oznaeno lutm podsvcenm oknka inj.dose v okn Monitor. To je reim dc jednotky, charakteristick dodatenm vstikovnm paliva. Nastaven posuvnkem ovlivuje reakci dc jednotky STAG pro dodaten vstikovn. Pokud je poteba dodaten vstikovn, nastavte hodnoty korekce pro dodaten vstikovn metodou pokus omyl, pi dodren STFT indikace korekc. Doporuujeme nastaven, kter bude ve vsledku korekc STFT kolem 0%. STFT korekce teme v okn OBD Monitor nebo na diagnostickm scanneru SXC 1011.

  OBD: o Configuration (konfigurace) OBD komunikace zapn/vypn dc jednotku STAG 400, detekuje pipojen diagnostickho scanneru a nenaruuje penos m umouje innost s pipojenm scanerem. Komunikan funkce mus bt vypnuta pi pouit diagnostickho scaneru, pokud dojde k jeho pipojen k dc jednotce.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 25 of 44

 • Na prav stran oknaparameters je pt nsledujcch tlatek:

  Nate nastaven a soubor map

  Ulo nastaven soubor map

  Automatick prava oken parametr

  Nvrat dc jednotky do vchozho nastaven

  Nvrat do pedchoz velikosti okna Parametry

  Zmna velikosti okna Parametry pokud uivatel klikne na toto tlatko, aby se usnadnilo uspodn okna, nebude se zobrazovat osciloskop

  2.1.5 Mapy

  Toto okno obsahuje 3D mapy v dc jednotce. Jsou k dispozici ti pohledy na mapu.

  2D view

  Touto mapou lze mnit multipliktor. Otky motoru jsou zobrazeny na svisl ose. Zobrazen hodnoty otek mohou bt mnny kliknutm levm tlatkem myi na poadovanou hodnotu a potvrzenm nov hodnoty. Dvky benznu jsou zobrazeny na vodorovn ose. Vstikovac as me bt mnn, kdy na nj klikneme levm tlatkem myi a potvrdme novou hodnotu. Krom toho otky a hodnoty dvky zobrazen na osch mohou bt upravovny nsledujcmi kombinacemi klves: CTRL + ALT and SHIFT + , , , . Hodnota nsobie zobrazen na map je procentick hodnota, kter je navc barevn zobrazena v zvislosti na bohatosti/ochuzen smsi. Sloupce a ry mohou bt pidny kliknutm pravm tlatkem myi v prostoru mapy. Multipliktor me bt upraven zvraznnm levm tlatkem myi a stisknutm klvesy ENTER. pravu lze provst tak prostednictvm nsledujcch kombinac klves: CTRL and or as well as +,-. V ppad stisknut klvesy Shift a jejm podren a pi pouit ve uvedench kombinac klves bude multipliktor zmnn o prstek 10%. Vsledkem stiknutm tlatka space-bar bude vysvcen bodu nejble provoznmu bodu motoru. Stisknutm a drenm tlatka space-bar bhem jzdy, lze snadno opravit hodnotu multipliktoru v nejblim prseku dvky benznu a hodnoty otek. Pro pravu lze tak oznait vt prostor. Navc mete zruit sloupce i dky. Pro vymazn dky souasn stisknte Shift + Delete a pro vymazn sloupce souasn stisknte " Alt " + " Delete ". Ped kadm provedenm mazn zvraznte poadovan body. Extrmn hodnoty dk a sloupc nelze odstranit.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 26 of 44

 • Obr 2.1.11 2D mapy; klasick nhled

  Obr. 2.1.12 2D mapa; rozen nhled

  Mohou bt zvoleny rzn metody zobrazen 2D mapy a stejn tak dk multipliktoru. Pro vbr zvolen metody zobrazen , zvolte v hlavnm menu Tools Program sengs. Zobraz se okno, kter obsahuje dv skupiny monost, vztahujc se k monostem metod zobrazen mapy.

  Typ mapy skupina uruje metodu uspodn mapovch bod:

  Klasick mapa monost uspodat body rovnomrn bez ohledu na hodnotu otek; Rozen mapa monost uspodat body v pomru k dvce paliva a hodnot otek.

  Pehled map skupina uruje viditelnou oblast zobrazen mapy:

  Pln mapa umouje zobrazit cel dostupn rozsah dvky (a do 25 ms) a stejn tak hodnot otek (a do 10.000/min):

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 27 of 44

 • 3D zobrazen

  3D zobrazen je grafick znzornn 2D zobrazen. Je to ta sam mapa zobrazen trojrozmrn.

  Obr.2.1.13 3D zobrazen mapy

  Zobrazen dku multipliktoru

  Toto zobrazen umouje nastaven plynovho systmu; Musme si vak uvdomit, e nastaven multipliktoru v danm mst vede ke zmn v celm rozsahu otek. Proto doporuujeme, aby finln nastaven systmu s 2D zobrazenm mapy v danm ppad bylo mon nastavit v dan oblasti pro konkrtn hodnotu otek vlun s klasickm vzhledem dky multipliktoru. Vodorovn osa pedstavuje dvku benznu a svisl osa pedstavuje hodnotu nsobie. Nastaven multipliktoru je zaloeno na zvraznn msta levm tlatkem myi a nastavenm poadovan pozice multipliktoru pomoc klves or . Stisknutm drenm klvesy Shift zmnte multipliktor o prstek po 10 krocch. Navc me bt oznaen dka multipliktoru zvednuta na diagramu kliknutm myi a stiknutm nebo . V tomto ppad plat u funkce klvesy Shift, e nastaven dky je prstkov po 10 krocch.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 28 of 44

 • Obr. 2.1.14 dka nsobie; pln zobrazen

  Zobrazen teplotn korekce

  Obr. 2.1.15 Korekce teploty plynu

  Tabulka umouje nastavit korekce dvky v zvislosti na teplot plynu. Korekce pouijeme tak, e v danm bod zvraznme oblast pomoc levho tlatka myi a nastavme poadovanou hodnotu korekce stisknutm klves nebo . Pomoc pravho tlatka myi zvme poet bod kliknutm v poadovanm mst.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 29 of 44

 • 2.1.6 Autokalibrace

  Po nastaven parametr, kter byly nastaveny v okn Parametry lze pokraovat v autokalibraci systmu. Mechanick komponenty mus byt sprvn zapojeny, vstikovac trysky mus mt sprvnou velikost a hodnota pracovnho tlaku reduktoru mus bt pimen. Proces autokalibrace je detailn popsn v kapitole 2.2.

  Obr. 2.1.16 Okno autokalibrace

  2.1.7 Chyby

  Pokud je navzna komunikace s OBD adaptrem karta Errors (chyby) informuje uivatele o chybch dc jednotky STAG 400 DPI a stejn tak o chybch benznov dc jednotky,. V obou ppadech je mon chyby st i mazat.

  Obr 2.1.17 Karta Errors (chyby)

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 30 of 44

 • Seznam chyb STAG

  Popis chyby Chyba parametr, kontrola parametr Chyba mapy, kontrola mapy Nen pipojena rozvodn deska Ztrta spojen s rozvodnou deskou Nen teplotn idlo na reduktoru Nen plynov teplotn idlo Zkrat obvodu teplotnho idla reduktoru Zkrat obvodu idla teploty plynu Nzk tlak plynu Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 1 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 2 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 3 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 4 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 5 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 6 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 7 Nejsou pulsy vstiku benznov vstikova 8 Porucha plynovho vstikovae 1 Porucha plynovho vstikovae 2 Porucha plynovho vstikovae 3 Porucha plynovho vstikovae 4 Porucha plynovho vstikovae 5 Porucha plynovho vstikovae 6 Porucha plynovho vstikovae 7 Porucha plynovho vstikovae 8 Nen plynov vstikova 1 Nen plynov vstikova 2 Nen plynov vstikova 3 Nen plynov vstikova 4 Nen plynov vstikova 5 Nen plynov vstikova 6 Nen plynov vstikova 7 Nen plynov vstikova 8 Porucha perifernho napjecho okruhu Porucha napjecho obvodu elektromagnetickch ventil Nen elektromagnetick ventil Nzk napjec napt Vysok napjec napt Chyba v obvodu komunikan sbrnice dat (pepnout na zem)

  slo chyby 32769 32770 256 257 512 513 514 515 772 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 2048 2050 2051 2052 2053 2305

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 31 of 44

 • 2.1.8 Nahrvn

  Okno Nahrvae umouje uivateli prochzet a vybrat soubory STAG parametr prostednictvm pipojen diagnostiky k dc jednotce STAG ve vozidle. Aby bylo mon prochzet a vybrat soubory nen poteba pipojit AC STAG software k LPG dc jednotce. Jakmile je logger PC pipojen pouitm USB rozhran, je automaticky rozpoznn a nahran soubory jsou zobrazeny v okn. Okno loggeru zobraz nsledujc zprvu Status: Recorder available. Verzi firmvvare loggeru a stejn tak bude zobrazeno aktuln datum. Od tto chvle me uivatel prohlet soubory loggeru.

  Obr 2.1.18 Nahran soubory

  Pro naten souboru kliknte dvojitm kliknutm levho tlatka myi na dan soubor nebo pouijte Tlatka otevt. V ppad , e oznaen soubor je nahran (Obr. 2.1.18) zobraz se u tto Udlosti na osciloskopu kurzor. To znamen, e uivatel stiskl tlatko loggeru bhem chodu motoru vozidla. Okno monitoru zobraz nahran Parametry.

  Obr. 2.1.19 tabulka Nahrvn

  Kliknutm na tlatko "Clear" vymaete soubory loggeru. as k proveden ve uveden operace me bt dlouh nebo zvis na potu nahranch soubor.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 32 of 44

 • 2.1.9 Okno Monitor

  Okno Monitor zobrazuje aktuln parametry systmu:

  LED pepna kliknutm na pepna pepnte mezi LPG a benznem Pressure [bar] (tlak) Tlak LPG a tlak MAP v sacm potrub Inj. dose [ms] (vstikovan dvka) vypoten as vstiku benznu pro benznov vstikovae Gas Inj. dose [ms] (vstikovan dvka plynu) as vstiku pro vstikovae LPG Temperature [C] (teplota) teplota vstikovanho plynu, Teplota reduktoru a teplota uvnit dc jednotky Voltage [V] (napt) hodnota napt pro lambda sondy a tak baterie vozidla RPM [obr./min.] hodnota otek motoru

  Obr. 2.1.20 Okno monitoru

  Vechny parametry zobrazen v okn Monitor jsou tak vidt na oscilloskopu. Konkrtn signl me bt vypnut, aby nebyl do osciloskopu nahrn. Chcete-li tak uinit, odkrtnte polko u nzvu danho signlu. Kliknutm na nzev souboru se zobraz v okn Monitor dan prametr a je mon zmnit jeho barvu.

  Uivatel me nastavit poet zobrazench parametr kliknutm na tlatko na panelu parametr, kter parametry vyad .

  Tlatko

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 33 of 44

 • Navc oznaenm rozsahu psma lambda sondy (Lam. 1WR), u kter je symbol a pokud je stisknut, zmn se zpsob zobrazen signlu sondy na sociloskopu - signl je zeslen.

  Okno Gas Inj. Dose (dvka vstikovanho plynu) umouje uivateli pepnout konkrtn LPG vstikovae kliknutm na pslun symbol vstikovae. Tato monost umouje detekovat mechanick pokozen vstikova.

  Obr. 2.1.21 Okno Gas Inj. Dose

  A navc okno monitor nabz monost automatickho skryt, kter me bt aktivovna kliknutm na symbolbol v nstrojch okna. Skryt okno bude zobrazeno pouze jako tlatko. Skryt okno automaticky spadne dolu pokud tlatkem myi ukeme na toto tlatko.

  2.1.10 Okno Osciloskop

  Aby bylo okno Osciloskopu vidt, zvolte v hlavnm menu Window Oscilloscope.

  Obr. 2.1.22 Okno Osciloskopu

  Okno Osciloskop zobrazuje vechny signly viditeln v oknech "Monitor" a OBD Monitor". Vechna ovldac tlatka maj nsledujc funkce ponaje z lev strany:

  Sputn osciloskopu; Ukonen osciloskopu; Nahrn aktulnho osciloskopu; Naten osciloskopu z uloenho souboru na pevnm disku; Snen rozsahu diagramu; Zven rozsahu diagramu.

  Uivatel me ukznm kurzoru na danou udlost prohlet soubory osciloskopu a hodnoty se zobraz v okn MONITOR pod kurzorem. Uivatel me osciloskopem pohybovat ovldnm v doln sti obrazovky

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 34 of 44

 • nastavenm kourzoru na okraj diagramu a podrenm levho tlatka myi.

  Obr. 2.1.23 Okno File info (informace o souboru)

  2.1.11 Okno OBD Monitor

  Okno OBD Monitor zvolte volbou z hlavnho menu Window OBD Monitor.

  Obr. 2.1.24 Okno OBD Monitor

  Okno OBD Monitor zobrazuje nsledujc parametry: Stav palivovho systmu CL uzaven smyka (STFT and LTFT korekcejsou zapnuty), OT nedostaten teplota motoru (topen), OF oteven smyka vlivem chyby dc jednotky, N/A stav nen k dispozici STFT B1 krtkodob korekce paliva Bank I STFT B1 dlouhodob korekce paliva Bank I

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 35 of 44

 • STFT B2 krtkodob korekce paliva Bank II LTFT B2 dlouhodob korekce paliva Bank II

  Krom toho hodnoty STFT a LTFT jsou graficky znzornny na ve uvedench ukazatelch. Okno OBD Monitor je nstroj, kter usnaduje nastaven vozidla za pedpokladu, e je dc jednotka STAG pipojena k OBD vozidla. Sprvn pipojen je indikovno blikajcm svtlem v levm dolnm rohu okna.

  2.1.12 Ukazatel mnostv plynu

  Aby bylo mon nastavit indiktor hladiny plynu kliknte pravm tlatkem myi na pepna. Zobraz se okno nastaven , kter umon zvolit hodnoty prahovho napt ukazatele.

  Obr. 2.1.25 Okno Gas level indicator

  Okno umouje provst nsledujc nastaven:

  Gas level sensor type (typ idla ukazatele mnostv) Uivatel me zvolit z nsledujcch snma hladiny LPG: WPGH Hall sensor (3-drtov), 50 [kOhm], 90 [Ohm] rezistentn sensor (2-drtov) Charakteristiky prstkov metoda signlu snmae: snen nebo zven Sound level (rove zvuku) hlasitost bzuku, 4 rovn LED brightness level (rove svcen LED) nastaven svtivosti LED ukazatele hladiny Buzzer position (umstn bzuku) jakmile je namontovan LED400, mus uivatel zvolit umstn reproduktoru tak, aby byla dosaena sprvn viditelnost indikace hladiny LPG.

  Kolonky napt mus bt upraveny tak, aby byla zajitna sprvn indikace hladiny. Jakmile je zvolen typ senzoru, nastavte maximln hodnotu pro przdnou a plnou ndr nastavenm hodnot napt vetn rozpt, aby byla zajitna sprvn indikace przdn a pln ndre. V obou stednch polkch zadejte odpovdajc stedn hodnoty.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 36 of 44

 • 2.1.13 Aktualizace dc jednotky

  Otote klkem zapalovn tak, aby dc jednotka byla napjena a umonila aktualizaci firmware v dc jednotce. V hlavnm menu zvolte Tools Devices update.

  Obr. 2.1.26 Tabulka hlavnho menu Tools

  Okno na obr. (Obr. 2.1.27) zobrazuje aktuln verzi firmware dc jednotky a stejn tak budou zobrazeny dostupn aktualizace. Okno Parameters obsahuje seznam zazen , pro kter je aktualizace k dispozici. Aktualizace firmware pro STAG 400 DPI a LED pepnae je k dispozici. Aby bylo mon pokraovat v aktualizaci firmware, zvolte v okn Devices parameters dc jednotku (nap. STAG 400 DPI) nebo LED pepna (LED-400). Pipojte logger a pro aktualizaci parametr firmware STAG logger pouijte tlatko RECORDER. Z dostupnch aktualizac v okn Available updates vyberte poadovanou verzi. V ppad e seznam aktualizac nen zobrazen kliknte na tlatko Read Update a vyberte poadovan soubor z pevnho disku potae. Jakmile je vybrna poadovan verze aktualizace firmware stisknte tlatko Update. Pokejte dokud aktualizan proces nen kompletn. Prbh procesu aktualizace je znzorovn ve stavovm polku. Motor mus bt bhem aktualizace vypnut.

  Obr. 2.1.27 Okno Devices update aktualizace zazen

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 37 of 44

 • 2.2 Programovn dc jednotky

  2.2.1 Autokalibrace

  Autokalibrace je mon, jakmile teplota reduktoru dosahne hodnoty 60 C. Ped zahjenm autokalibrace nastartujte motor a pokejte , a lambda sonda zane pracovat. Vhodn LTFT a STFT korekce jsou dleit pi provozu na benzn. Obvykle korekn hodnoty osciluj kolem 0%. Pi provdn autokalibrace mus motor bet na volnobh. Motor nevytejte, klimatizace a svtla by mly bt vypnut. Nepohybujte volantem, protoe by to mohlo mt za nsledek nasprvn prbh kalibranho procesu. Jakmile zvolte okno auto-calibration a kliknete na tlatko START, zobraz se okno Choose engine code (zvolte kd motoru).

  Obr. 2.2.1 Choose engine code window

  Poznmka! Platn seznam kd naleznete v seznamu ploh.

  Jakmile vyberete typ motoru zahj se proces autokalibrace.

  POZNMKA! V ppad e kd motru nen zvolen sprvn nebude motor fungovat sprvn a vozidlo se stane nepojzdnm!!!

  O postupu procesu kalibrace je uivatel informovn ve stavovm dku. Bhem kalibranho procesu me uivatel sledovat benznov vstikovac asy a pepnat na konkrtn LPG vstikovae. Jakmile jsou nastaveny vechny vstikovae, je proces autokalibrace ukonen.

  Obr. 2.2.2 Okno Autokalibrace

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 38 of 44

 • 2.2.2 Mapa multipliktoru korekc

  Obr. 2.2.3 Pohled na mapu multipliktoru

  Jakmile je autokalibrace ukonena me uivatel pokraovat v nastaven vozidla za jzdy s vozidlem pomoc mapy multipliktoru. Zvolte kartu map a nsledn zvolte poadovanou monost zobrazen. Doporuujeme nsledujc metody prav mapy:

  Nastaven v zvislosti na vstikovacch asech pi jzd na benzn udrujte vstikovac asy a zt na viditelnch bodech mapy multipliktoru a na konstantn rovni.. Pomoci Vm v tom me Calibration assistant (kalibran asistent) . Nstroj je reprezentovn oknem, kter zobrazuje zvtenou dku multipliktoru pro usnadnn sledovn vstikovacho asu.

  Obr. 2.2.4 okno Calibration assistant (Asistent kalibrace)

  Asistent kalibrace me bt sputn z hlavnho menu volbou v okn Calibration assistant. Aby se asistent aktivoval kliknte za provozu na benzn na tlatko Start.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 39 of 44

 • Vstikovac as benznu (erven ra) jako i automatick pepnut na LPG budou uloeny v okn asistenta kalibrace pi stabilnch podmnkch jzdy..

  Obr. 2.2.5 Okno Calibran asistent

  Nsledn po pepnut zelen ra indikuje aktuln as vstiku benznu. Upravte multipliktor takovm zpsobem, abyste se ujistili, e po pepnut zelen linka koresponduje s ervenou. Pro ely usnadnn prce zobrazuje okno asistenta otky a hodnotu tlaku uloen bhem jzdy na benzn (na selnku oznaeno modrou barvou). V ppad pekroen uloench hodnot otek a tlaku zmn se podsvcen cifernk na lutou. V ppad, e zezelen ukazatel vstikovacho asu, umstn na lev stran ervenho ukazatele (sms je pli bohat), snite multipliktor v kalibrovanm bod. Podobn v ppad chud smsi zezelen ukazatel na prav stran . V takovm ppad zvyte hodnotu multipliktoru. Hodnota korekc STFT a STFT (erven barva) je pro usnadnn zmrazena stisknutm tlatka pepnae v okn asistent. To pedstavuje hodnotu korekce, kter se pouije v kalibranm bod tsn ped pepnutm na LPG. Krom toho se po pepnut na LPG, na lev stran okna asistenta, zobraz ipka, kter informuje uivatele o doporuenm smru korekce multipliktoru. Po pepnut na LPG je v zvislosti na tom, jak mapa m bt konfigurovna (LM nebo 2D) je aktivovna nejbli kalibran oblast bodu. stisknutm tlatek klvesnce nebo tak provedete okamit korekce. Za elem oven multipliktoru pepnte na benzn a pesute se zpt do kalibranho bodu. Je-li to nutn, je mon pidat kalibran body na dku multipliktoru kliknutm pravm tlatkem myi. Zatmco motor b na volnobh, vypot se bhem autokalibrace druh bod podl dku multipliktoru. Po nastaven vech bod v jzdnch podmnkch zkontrolujte tak bod vypoten pi kalibraci. Jakmile Vozidlo zastav ovte jeho nastaven a pokud je to nutn provete pravy. Pokud nastavujeme vozidlo v zvislosti na vstikovacch asech je dobrm zvykem pozorovat STFT a LTFT korekce s pouitm OBD monitoru a okna kalibranho asistenta nebo diagnostikm scanerem SXC 1011 s clem ovit sprvnost nastaven. Stisknutm tlatka STOP perume innost asistenta.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 40 of 44

 • prava zaloen na pozorovn STFT korekc bhem jzdy, kdy jsou stabiln podmnky a kurzor je na zvolenm bod mapy pepnte na LPG a pozorujte pohyb STFT korekc (s pouitm okna OBD Monitoru nebo diagnostickho scaneru SXC 1011). Nastavte bod multipliktoru takovm zpsobem, abste se ujistili, e korekce osciluj okolo 0%. V ppad pozitivn hodnoty STFT zvyte bod multipliktoru, v opanm ppad ho snite. Pokraujte dokud nen dosaeno poadovan korekce. Jakmile byl poadovan bod nastaven, zvyte zaten a pesute se k dalmu bodu (bez pepnn) a opakujte ve uveden kroky.

  Jakmile mme nastavenou mapu multipliktoru ovte vbr trysek pi maximlnm zaten. Zkontrolujte STFT korekce pi nahranch maximlnch vstikovacch asech benznu, zda motor thne pi plnm zaten (plynov pedl je stlaen a k podlaze). Obvykle by hodnota korekc mla oscilovat okolo nuly. V ppad, e zmna multipliktoru nem dn vliv a korekce STFT zstvaj kladn po celou dobu nebo lambda sonda pracuje v rozsahu chud smsi, znamen to, e velikost vstikovacch trysek LPG je pli mal a mly by bt msto nich manontovny vt. Jakmile trysky vymnte opakujte proces kalibrace..

  Jamile je vozidlo nastaveno ovte dal nastaven vstikovn. V tabulce Parameters Advanced settings Extra inj. correction je posuvn ovldn, kter se pouv k nastaven LPG vstikova v ppad dodatenho vstikovn.. Dodaten vstikovn je signalizovno v okn monitor lutm podsvcenm dvky vstikovanho plynu.

  Obr. 2.2.6 Okno Inj. dose (dvka vstiku)

  Tuto situaci obvykle doprovz dynamick nrst vkonu motoru jako je akcelerace.V ppad e je pozorovno dodaten vstikovn sledujte STFT korekce a zda sms nen pli bohat nebo chud. Pro nastaven korekc pouijte posuvnk a nastavte hodnotu korekc tak, aby jste se ujistili, e STFT korekce jsou identick s korekcemi benznovmi (obvykle okolo 0%).

  Obr. 2.2.7 okno Advanced settings (pokroil nastaven)

  Posunem posuvnku doprava obohacujete dodaten vstiky LPG, zatmco posunem posuvnku Doleva ochuzujete dodaten vstiky LPG.

  V ppad nastaven multipliktoru pes dku multipliktoru (LM tlatko v tabulce mapy) ) to nepostauje pro nastaven v celm spektru otek a pouijte 2D mapu (2D tlatko v tabulce mapy).

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 41 of 44

 • Obr. 2.2.8 2D pohled na mapu

  Za elem pravy hodnoty multipliktoru v kalibran oblasti oznate vybranou oblast a upravte hodnotu multipliktoru vloenm poadovan hodnoty a stisknutm klvesy ENTER .

  Obr. 2.2.9 Zmna hodnoty multipliktoru na 2D map

  Pro zmnu hodnot multipliktoru mete tak pout klvesy + a nebo klvesy a pi souasnm stisku a dren klvesy CTRL. Pro pouit prskov zmny o 10 % dre klvesu SHIFT.

  2.3 innost LED pepnae a zvukov signly (uivatelsk prukal)

  2.3.1 LED-400 pepna

  Obr. 2.3.1 Pohled na pepna LED-400

  Pepna LED-400 je vybaven nsledujcmi prvky:

  Kruh LED tyi LED diody jsou uspodny kruhov a ukazuj aktuln stav LPG lv ndri. tyi zelen LED indikuj plnou ndr.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 42 of 44

 • Tlatko s logem AC umouje pepnat benzn/LPG a zobrazuje aktuln reim:

  nesvt vozidlo jede na benzn; pomalu blik (jedenkrt za sekundu) vozidlo jede na benzn a jakmile jsou dosaeny nastaven parametery, systm automaticky pepn na LPG; blik normln (dvakrt za sekundu) bez zvukovho signlu systm je pepnut na LPG; to me trvat a 10 sekund v zvislosti na parametrech motoru; blik rychle (4x za sekundu) a vydv zvukov signly chyba dc jednotky (nap. vypnut vlivem przdn ndre); bl podsvcen vozidlo jede na LPG; erven podsvcen vozidlo jede na LPG, ale ndr je tm przdn.

  Kdy je pepna LED-400 pipojen k dc jednotce STAG 400 jsou dostupn nsledujc dodaten funkce:

  Nasatven jasu LED (rove jasu vyberte jednu ze 4 LED); Ovldn hlasitosti bzuku pepnae LED; prava orientace LED pepnae aby bylo dosaeno sprvnviditelnosti hladiny LPG umstn bzuku v referennm bod; Automatick identifikace typu pipojen LED pepnae; pipojen pepnae LED-400 je aplikac rozpoznno jako LED-400.

  Obr. 2.3.2 Okno nastaven LED-400

  dc jednotka si pamatuje posledn nastaven palivo pouit ped vypnutm napjen klkem zapalovn.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 43 of 44

 • 2.4 Zvukov signly

  dc jednotka vydv nsledujc zvukov signly:

  Trojit zvukov signl pepnut na benzn z dvodu nedostatenho mnostv LPG v ndri; Ti krtk zvukov signly a jeden dlouh signl chyba dc jednotky po zapnut zapalovn; Dva krtk signly a jeden dlouh signl nen provedena poadovan revize. Jete do servisu a provete revizi.

  2.5 Technick specifikace

  Napjec napt Aktuln maximln odbr proudu dc jenotkou (1 ohm LPG vstikovae) Aktuln odbr proudu v reimu spnku Pracovn teplota Tda ochrany

  12[V] (-20% +30%)

  25 [A] < 10 [mA] -40 - 125 [C] IP54

  2.6 Plohy Tato pruka obsahuje plohy s pokyny vztahujcmi se k monti dc jednotky STAG 400 DPI Do vozidel s rznmi typy motor Plohy jsou dostupn zde.

  AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law.

  Page 44 of 44

of 44/44
MONTÁŽNÍPŘÍRUČKA PRO LPG SYSTEMY PRO MOTORY S PŘÍMÝM VSTŘIKEM BENZÍNU MANUAL PROGRAMOVÁNÍ PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU STAG 400 DPI (Diagnostický program je také dostupný na www.ac.com.pl) ver. 1.32012-06-22 Výrobce: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e-mail: [email protected] AC S.A. All rights reserved. Copying, publishing, distribution and any usage of the full or partial data included in the herewith document, particularly pictures, drawings, illustrations, trade marks etc. is strictly prohibited under the law. Page 1 of 44
Embed Size (px)
Recommended