Home >Documents >Myšlenka projektu - Pro vodu – Soutěž Pro vodu

Myšlenka projektu - Pro vodu – Soutěž Pro vodu

Date post:06-Apr-2022
Category:
View:1 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
Myšlenka projektu
Vrátit zpt do škol výuku pstitelských prací a dílen. Nevyplatí se znovu budovat na kadé škole zahradu a klasickou dílnu. Vztah k rostlinám, klasickým materiálm jako je devo, nebo náadí mohou dti získat v prostoru, který bude slouit všem.
Obyvatelm centra Ústí nad Labem poskytnout monost relaxace Vytvoit bod zájmu pro turisty Udret ivot v centru msta - motivace pedevším pro rodiny s dtmi Vytvoit komunitu Edukovat a pedávát staletími nabyté dovednosti i inovace Sdílet nejen informace, ale také nap. semínka
Koncepce
1. Polyfunkní objekt - bio restaurace, dílna, edukaní prostor 2. Relaxaní ást, zahradní restaurace 3. Dtský koutek 4. Stezka bosou nohou, senzorické objekty 5. Bylinková zahrada - edukace 6. Komunitní zahrada 7. Vodní plochy 8. Hmyzí domky, budky pro ptáky a netopýry, velí úly
Výbr lokality
Dleité aspekty pi výbru lokality - dosaitelnost MHD, autem, pšky, na kole - ideáln centrum msta - obydlená ást - realizace zahrady pímo ovlivní okolní bydlení a po urité dob pitáhne
nap. rodiny s dtmi nebo lidi se zájmem o projekt - dosaitelná pro studenty UJEP - dosaitelná pro ZŠ a MŠ - monost realizovat alternativní zdroje energií a vody
Pro realizaci jsme vytipovali lokalitu “Rový palouek” + navazující zelené plochy. Lokalita sousedí s Mstskými sady, co vnímáme jako velmi pozitivní a plánujeme pesah aktivit do tohoto prostoru. Je dobe dostupná všemi zpsoby dopravy a v blízkosti nkolika ZŠ, MŠ a UJEP. Vzhledem k okolní zástavb tvoí jakýsi vnitroblok, který je ale otevený veejnosti.
Lokalita - Rový palouek Plocha pozemk
1) 2.983 m2 2) 3.800 m2
Celkem 6.783 m2
Lokalita Rový palouek
Projekt Ideová skica projektu - neodpovídají proporce a rozmry ploch a objekt.
Detaily pozemk
Rový palouek - polyfunkní objekt, edukaní a relaxaní zahrada
716/1 - TERRI GROUP s.r.o - 688 m2 716/3 - TERRI GROUP s.r.o - 322 m2 715/4 - TERRI GROUP s.r.o - 30 m2 716/1 - TERRI GROUP s.r.o - 1217 m2 716/2 - TERRI GROUP s.r.o - 385 m2 4300/15 - TERRI GROUP s.r.o (vcné bemeno, potok) - 54 m2 4300/10 - TERRI GROUP s.r.o (vcné bemeno, potok) - 202 m2 4300/16 - TERRI GROUP s.r.o (vcné bemeno, potok) - 85 m2
Celková plocha: 2983 m2
Detaily pozemk
Komunitní zahrada
4300/11 (ást) - Povodí Ohe 719/1 (ást) - Statutární msto Ústí nad Labem - 2079 m2 717/1 - Statutární msto Ústí nad Labem - 2298 m2
Celková plocha cca: 3800 m2
Polyfunkní objekt
Polyfunkní objekt
Specifikace objektu umístn soubn s chodníkem ul. Sadová objekt má pouze 1 podlaí zelená stecha, FV panely otevený pohled do zahrady pohled z chodníku od objektu sráková voda pouita v zahrad
Vyuití objektu Bio restaurace/kavárna Dílna/prostor pro workshopy
Komunitní zahrada
Komunitní zahrada
Komunitní zahrada poskytuje monost pronajmout si vlastní malý záhon. Pstovat rostliny s vyuitím komunity.
K emu zahrada slouí: prostor pro pstování zdravých potravin zázemí pro kulturní a spoleenské akce prostor pro relaxaci souást terapie venkovní uebna nebo vzdlávací projekt místo k setkávání, spolenému tvoení, sdílení zkušeností, poznávání tradic, nových pátel
a sebe sama
Z tisku https://goo.gl/PyPZNU https://goo.gl/eJ38qK
Bezpenou formou zprostedkování záitku bosé chze jsou tzv. Stezky pro bosé nohy. Jde v podstat o ohraniený povrch cesty, upravený pírodním materiálem (šišky, písek, oblázky, kra, jehlií, kamínky, vtviky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlm rozlinou škálu hmatových a stimulaních vjem.
Tato stimulace je vhodná pedevším pro dti, jeliko jejich chze je ve mst z vtší ásti provozována v pevné obuvi nebo na rovných površích, co ochuzuje mozek nejen o hmatové vjemy, ale zhoršuje rovnováhu, postavení pátee a klenby apod. Stezka je vhodná také pro hravé dosplé a seniory, kteí mohou pi chzi zaívat nové vjemy a dochází ke zdraví prospšnému masái chodidel.
Bylinková, relaxaní zahrada
Bylinková, relaxaní zahrada
Vyvýšené bylinkové záhony propojené s odpoinkovou ástí Výhradn pouité pírodní materiály - devo, kámen, mlatové cesty Záhony tématicky rozdlené podle pouití bylin Detailní popisky rostlin, monost realizace mobilní aplikace (QR kód, NFC) a interaktivních
her pro dti
Restaurace, kavárna Spolupráce s MŠ, ZŠ, gymnázii - pírodopis, pstitelské práce, dílny Vstupné do bylinkové zahrady lenské píspvky v komunitní ásti - pronájem 20-30 záhon + sluby Prodej: rostliny - bylinky, kee; domeky pro hmyz, netopýry, ptáky; bio produkty Prodejní akce/trhy - bio produkty, ovoce/zelenina, spolupráce s restauracemi Podnos,
Zahrada Teplice Kurzy - semenaení, bylinky, DIY výroba hmyzích domk budek pro ptáky apod.,
kompostování, výroba mýdla, minipivovar, velaství, zahrada bez chemie Pímstské tábory, krouky pro dti i dosplé Chránná dílna
Technologie
Alternativní zdroje energie v praxi - nap. FV pohon umlého potoka Vyuití srákové vody z FSE, SŠZ a VOŠZ - projekt pihlášen do soute Pro vodu Krouky technického vzdlávání pro dti i dosplé (“Kutilové”) Mobilní aplikace pro celou zahradu - monost edukace formou hry a sdílení výsledk Vda a technika (spolupráce s odborníky, vyuití nových technologií, zapojení rodi) Smart technologie (zemdlství, msto, venkov, domácnost…) Online kamery v ptaích budkách a senzory ve velích úlech Výzkum a spoleensky prospšné inovace - jak technologie mohou zlepšit veejný prostor
a ivot lovka Tídní odpadu a reuse všeho (nap. není ešeno vracení plechovek od piva - kov, a další
vyuití, recyklaní umlecká dílna :-)
Sout Pro Vodu
Projekt na vyuití srákové vody ze stech FSE, SŠZ a VOŠZ, vznikající ve spolupráci se studenty FSE, bude pihlášen do soute Pro vodu 2017 (nadace partnerství) - http://www.soutezprovodu.cz
Akce
Rok v zahrad - zahájení sezóny, zimní a letní slunovrat atd. Jarmarky Workshopy BIO trh Festivaly zdravého jídla další dle sezóny
Podmínky realizace
Pronájem nebo prodej pozemk (spolek) Úzká spolupráce s mstem Hledání finanních zdroj - vícezdrojové financování, investoi Nutno ešit parkování pro SŠZ a VOŠZ - dv varianty podélných stání:
vyuití ásti pozemku 719/1 pro vybudování šikmých stání - kapacita 18 voz peloení chodníku do prostoru pozemku 717/1 a vytvoení šikmých stání v ul.
Londýnská - kapacita 7 voz
Reference
Referenní projekty
1. Realizace relaxaní zóny Scania Ústí nad Labem rekonstrukce jezírka s nuceným obhem, filtraní ástí a nátokem, osázení
devinami, výsev trávníku a údrba 2. Realizace 2 relaxaních zón Pierburg, Trmice
výsadba strom, osázení ploch rostlinami, osazení lavikami a vytvoení cest 3. Bio zahrada s prvky permakultury, Trmice
od semínek po sklize, v roce 2017 bude doplnno hospodaení se srákovou vodou
Kontakty
Jií Mikula - idea a koncept ZP, projekty, technologie, rostliny 777 565 962 [email protected]
Ladislav Bláha - obchodní model, materiální zajištní, partnei 605 965 584 [email protected]
Lucie Podrápská - projekty, spolupráce se školami 724 370 809 [email protected]
Petr Achs - financování projekt 723 215 129 [email protected]
of 29/29
Embed Size (px)
Recommended