Home >Presentations & Public Speaking >M½ty a fakta m›™en­ (TV a on-line)

M½ty a fakta m›™en­ (TV a on-line)

Date post:16-Jul-2015
Category:
View:152 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Tom Bik

  IAC, 9. dubna 2015

  Mty a fakta men TV a on-line

 • vod

  2

 • Ani dokonal single source mediln data zsadn nezmn mediln-reklamn trh.

  Crossmediln men je potebn u stejnho nebo podobnho typu obsahu.

  Inzerenti v zsad nepotebuj celkov zsah kampan. Vsledek kampan ji dlouhodob m jinmi parametry ne reach apod.

  ei jsou velmi konzervativn, sledovanost klasick TV nekles.

  Crossmediln men - fakta a mty

  3

  Chovn televiznch divk se dramaticky mn.

  Problmem medilnho svta je nedostatek vzkumnch dat.

  Veker mediln aktivity lze zmit jednm metrem.

  Elektronick crossmediln men pinese vrazn odlin vsledky od vsledk namodelovanch na stvajcch zdrojch.

  Integrace dat ze vech monch zdroj ve stylu datovch fz je schopna dodat uivatelm pidanou hodnotu.

  Mty Fakta

  3

 • Kolik trvme asu ped televizn obrazovkou?

  4

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, PEM 2012-2014

 • Co to vlastn znamen?

  K emu to m slouit?

  Co to m mit?

  Kdo s tm bude pracovat?

  Crossmediln men

  VLIVY NA DEFINICI CROSSMEDILNHO MEN

  5

 • Men vs. dotazovn

  Metr vs. dotaznk vs. denek

  Panel vs. vbrov vzorek

  Tvrd data, neboli census, neboli big data

  Crossmediln men metodika a technologie

  6

 • Single source men crossplatformnho zsahu kampan (nebo by jen mry pekryvu TV a online sti) m tyto pekky, kter se navzjem posiluj:

  Vysok zt na menho respondenta

  Nutnost aktivn spoluprce respondenta jak na men TV sledovanosti, tak men na potach a mobilnch zazench. Negativn dopad na kvalitu dat, velikost vzorku a nklady takovho men.

  Problm mit vechna zazen

  Nkdy meny jen domc potae, nikoli ji pracovn. Pitom nezanedbateln st internetov konzumace se odehrv na pracovnch potach.

  Problm uhldat nahlen a men vech pota, tablet a mobil v panelu.

  Omezen velikost vzorku vysok statistick chyba

  Pklad: Vzorek o velikosti 1000 respondent, TV reach 70 %, online reach 10 %. Inkrementln reach 3 %, tj. pouhch 30 respondent. Smrodatn odchylka odhadu je 0.54 % a nap. 95% intervalov odhad (1.9 %, 4.1 %). Tedy fakticky bezcenn vsledek.

  Praktick nemonost single source men

  7 7

 • Stv se to i velkm panelm...

  8

  FRAGMENTACE PIN VZVY

  8

 • Vce pouitch zazen = vce strvenho asu

  Zdroj: MEDIARESEARCH, NP - Internetov populace R 15+

  88135 130 146

  68 6677

  19

  4014

  34

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  Pouze TVN=92

  TV a 1 dal zazenN=209

  TV a 2 dal zazenN=131

  TV a 3 dal zazenN=40

  Pr

  mr

  n

  po

  et

  min

  ut

  den

  n

  Prmrn deklarovan poet minut vnovanch sledovn ZOH za 4 vybran dny (13.2., 16.2., 19.2. a 23.2.)

  Cel vzorek; N = 472 Ti, kte konzumovali ZOH na jednotlivch zazench

  Televizor Pota/Notebook Mobil Tablet

  9

 • Pouen ze zahrani

  10

 • Kombinace datovch zdroj

  Men sledovanosti televize na panelu domcnost (obvykle v. odloen sledovanosti)

  Census data za Internet

  Skripty v pehrvach nebo aplikacch

  Kalibran on-line panel pro zjitn socio-demografie

  M se odsledovan as on-line vide na rovni epizod jednotlivch TV poad

  V mnoha ppadech existuj oddlen panely pro PC/notebook, tablet a smartphone

  Zatm je obvykl praxe reportovat sledovanost on-line oddlen od televizn.

  Men sledovanosti TV a Internet v zahrani

  11

 • Extended Screens Mic aplikace nainstalovan na

  domcch potach len TV-metrovho panelu

  Single source men s klasickou TV

  Primrn men sledovanost TV obsahu (iv, odloen, VOD)

  Sledovanost (iv, odloen, VOD) TV obsahu na domcch PC

  Soust TV-metrovch projekt

  Dal vyuvan een

  12

  RPD (Return Path Data) Logy s aktivitou ze set-top-box

  digitlnho kabelovho i IPTV opertora

  RPD Census: pln vzorek opertora (bez znalosti sociodemografie len domcnost)

  RPD panel: Vzorek za panel domcnost se znalost sociodemografie. Statistick odhad sledujcch osob

  RPD data jsou itna a kalibrovna s vyuitm dat z TV-metrovho projektu

  iv sledovanost TV stanic na televizorech

  Nkdy i VOD a dal dostupn sluby opertora

  12

 • Zvry

  13

 • Zkuenosti, kter ovlivuj na crossmediln filozofii:

  Dotaznkov vzkumy - vtinou zavdc/kalibran vzkumy.

  TVM panely - iv a odloen sledovanost TV na televizorech.

  Census data - men sledovanosti vide a video kampan na internetu (potae, mobily, tablety, chytr televizory).

  RPD TV data - census een pro chvost TV trhu.

  Online panely - spe jen doplkov i pro kalibraci census dat.

  Hybridn een - data z rznch zdroj (panel a census).

  Single source men - spe vjimen, nap. pro kalibraci TV vs. internet.

  Datov fze - monost spojovat datov vzorky. M sv vhody i rizika. Alternativn lze kombinovat a vstupy dvou men.

  Penosn midla (vetn mobil) - pouvno spe k ad hoc studim.

  Co bude a nebude fungovat?

  14

 • Veec crossmediln men nikde ve svt neexistuje. Pli nkladn nebo pli nekvalitn nebo nen a tak potebn.

  Primrn kol: Mit (i dotazovat) ve, co mit lze a m smysl to mit.

  Pitom: Mit to tak, aby namen data mla svoji kvalitu a hodnotu. A to v pomru k vynaloenm prostedkm.

  Ideln: Reportovat pokud mono srovnateln ukazatele za rzn mediatypy (zsah, strven as apod.).

  Rzn platformy si vak daj rzn metody men.

  asto se to neobejde se bez spoluprce iitel obsahu.

  Ppadn pekryvy jsou nejlpe eiteln pedevm (nkdy i existujcmi) deklaratornmi vzkumy.

  Zvren shrnut

  15

 • Bez skriptovn/tagovn obsahu na Internetu nen mon korektn zmit sledovanost

  Census data jsou cenn zdroj nezaten statistickou chybou

  Lze reportovat rzn metriky, ale nejlepm propojovacm mstkem se jev as strven s danm mediatypem

  Single source, nato elektronicky zmen na panelu nepinese vznamnou pidanou informan hodnotu

  tyi mylenky na zvr

  16

 • Kontakt

  17

  Tom Bik editel obchodnho rozvoje

  MEDIARESEARCH

  eskobratrsk 1/2778, 130 00, Praha 3

  E-mail: tomas.bicik@mediaresearch.eu Web: www.mediaresearch.cz

  Dkuji za pozornost!

Embed Size (px)
Recommended