+ All Categories
Home > Documents > Nabízejívíceknihovna. Předpokládané náklady na přestavbu jsou kolem 100 milionů korun....

Nabízejívíceknihovna. Předpokládané náklady na přestavbu jsou kolem 100 milionů korun....

Date post: 24-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXVIII. č. 7 5. dubna 2018 5 Kč 19. dubna Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 11. dubna ... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou ... 3. strana Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska po- řádá již i letos akci s názvem Brány památek. Členská měs- ta, včetně Kadaně, se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel – po celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají pro- hlídkové okruhy, výstavy, koncerty, před- nášky apod... Pořádané akce: do 3. června 2018 ve františkánském klášteře: Vyučování bylo přísně zakázáno Memoriál Hany Green- fieldové - vernisáž výstavy prací z výtvarné dětské soutěže ve spolupráci s Památníkem Terezín. Sobota 12. dubna ve františkánském klášteře: Cisterciáci – život v klášteře - beseda s převořem kláštera ve Vyšším Bro- dě Justinem Berkou, rodákem z Kadaně. Sobota 21. dubna ve františkánském klášteře: Mezinárod- ní den památek a historických sídel. Zahájení výstavy 600 let dobytí Hasištejna. Výstava v knihovně a kapli kláštera od dubna do října 2018 připomene výročí dobytí hradu Hasištejn a příchod Lobkowiczů do našeho re- gionu. V expozici budou archeologické nálezy z dobývání hradu, elektronický model hradu na velkoplošné obrazovce, model hradu a jeho okolí v době dobývání na jaře 1418. Neděle 22. dubna: výlet s muzeem u příleži- tosti 600. výročí dobytí hradu Hasištejn Miku- lášem Chudým z Lobkowicz. Pěší výlet na hrad z Prunéřova, spojený s výkladem o obléhání a návštěvou hradu. Průvodci budou zaměstnanci muzea Lukáš Gavenda a Petr Liebscher. V 8.45 hodin sraz na autobusovém nádraží v Kadani, návrat v odpoledních hodinách. (mk) www.kadanskenoviny.cz Nabízejí více... ...zpráv aktualit fotografií Podpoříte Kadaň? Zdobení velikonočních břízek... Brány památek dokořán pozvánkou pro vás V úterý 27. března se v Orfeu sešli učitelé z mateřských, základních a středních škol v Kadani. U příležitosti Dne učitelů jim za je- jich práci při výchově mladé generace přišel poděkovat starosta Jiří Kulhánek. Třem pedagogům, které vybrali sami zástupci škol, pak zvlášť poděkoval za jejich dlouholetou činnost a přínos. V letošním roce to byli: paní Helena Kalčíková z 10. MŠ, Mgr. Kristi- na Vopatová z 5. ZŠ a Ing. Miroslav Sahulka ze SPŠS a OA. A jak se stalo zvykem, dárkem pro všechny pak bylo divadelní před- stavení. Divadlo Navenek uvedlo předpremiéru hry „Dokonalá svatba“ (horní snímek) pod premiérovou režijní taktovkou Ladi- slava Kytky. Další fotografie z akce najdete v galerii na webu Kadaňských novin. Foto: (vv) Kalendáře města Kadaň na rok 2018 byly přihlášeny i v letošním roce do soutěže o kalendář roku. Soutěží se ve dvou kategoriích: nástěnný kalendář a stolní kalendář. Od 2. dubna 2018 do 11. května 2018 probíhá hlasování veřejnosti prostřednictvím webových stránek (www.kalendarroku.cz), kde najdete i další informace. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 29. květ- na v Národním technickém muzeu. Oba „soutěžní“ kalendáře jsou již bohužel vyprodané, takže si je zájemci nemůžou koupit, ale na zmíněných stránkách jsou zobrazeny. (r) Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá desátý ročník soutěže o titul „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2018“. Kadaň si v předchozích anketách vedla dobře, v loňském roce obsadila čtvrté mís- to. Hlasovat mohou jen registrova- ní uživatelé. Hlasovat pro město/ obec je možné maximálně jeden- krát za hodinu za totéž město/obec. Více informací najdete na adrese: www.czregion.cz . (r) Vyberte nejkrásnější Na kabelovce zůstává vysílání DVB-C beze změn Chceme ubezpečit diváky kabelové televize v Kadani, že nahlášené změny v pozemním digitálním vysílání DVB- -T, DVB-T2 včetně nové reformy vysílání programů České televize se jich netýkají. Tyto kroky se vztahují pouze na pozemní digitální vysílání DVB-T, DVB-T2 (příjem na anténu) a naše společnost šíří programy v kabelovém digitálním vysílání DVB-C (příjem přes kabel). Zákazníci Kabelové televize Kadaň, a.s. nemusí nic přelaďovat ani si pořizovat nová zařízení včetně tele- vizorů. Momentálně jedinou změnou ve vysílání v kabelovém rozvodu v Kadani je start nové stanice Prima KRIMI na kanále S27 frekvence 354 Mhz. (mn) Prodlouženo Pro velký úspěch a zájem byla výstava Káji Saudka v galerii Jo- sefa Lieslera prodloužena do 29. dubna 2018. Výstavba skateparku začne později Důvodem je především současná situa- ce na trhu práce, kdy firmy mají problémy se sháněním kvalitních řemeslníků. Proto byla rada města na svém posledním zasedá- ní nucena zrušit výběrové řízení a vypsat ho znovu. Zájem postavit skatepark projevila jediná z oslovených firem, která má ovšem zaplněné kapacity až do letošního podzimu. Se stavbou by tak mohla začít až v říjnu. V podmínce veřejné soutěže však bylo, že výstavba musí proběhnout od května do srpna. Jak nám dále řekl starosta města Jiří Kulhánek, vyhlášeno bude nové výběrové řízení s upraveným termínem realizace. Podle původního záměru měl být ska- tepark „bazénového“ typu, tedy zapuštěn v zemi. To se však ukázalo technicky obtížně proveditelné, hlavně proto, že je pod zemí veden Prunéřovský potok. Na- konec bude vyvýšen nad terén, což při- nese i finanční úsporu. (r) Helena Kalčíková je laskavá, důsledná paní učitelka, která je plná fantazie a chuti tvořit. Je vnímavá a dokáže se vcítit do dět- ské duše. Je plná dětské hravosti, kterou mimo jiné uplatňuje i v projektu Děti na startu, o který se zajímala již v jeho počátku. Profese učitelky pro ni není jen zaměstná- ním, ale celoživotním posláním, což dokládá i to, že ač je v současné době v důchodovém věku, stále pracuje s předškolními dětmi. Mgr. Kristina Vopatová nastoupila na ZŠ Na Podlesí v roce 1977 a celých 41 let zůsta- la této škole „věrná“. Vedle své pedagogické činnosti (výuka předmětů Matematika a Svět práce) dlouhá léta také vykonávala funkci výchovné poradkyně. Paní učitelka si ocenění zaslouží za svoji dlouholetou pe- dagogickou práci. Vždy přemýšlela o tom, co budou děti potřebovat v životě, a k tomu také směřovala své pedagogické cíle. Ing. Miroslav Sahulka vyučuje od- borné stavební předměty na SPŠS a OA v Kadani od roku 1991. Během své pe- dagogické činnosti se podílí na úspěš- né přípravě studentů na povolání více jak čtvrt století. Ve své pedagogické činnosti se věnuje především propoje- ní teorie s praxí. Je hlavním autorem studijního oboru Management ve staveb- nictví (nyní Ekonomika a podnikání).
Transcript

Č T R N Á C T I D E N Í K K A D A Ň S K Ý C H O B Č A N Ů

Ročník XXVIII. č. 7 5. dubna 2018 5 Kč

19. dubna

Příští KNUzávěrka příspěvků a inzerátů

je ve středu 11. dubna

... 5. strana

PozvánkaKam za kulturou

... 3. strana

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska po-řádá již i letos akci s názvem Brány památek. Členská měs-ta, včetně Kadaně, se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel – po celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají pro-hlídkové okruhy, výstavy, koncerty, před-nášky apod...

Pořádané akce: do 3. června 2018 ve františkánském klášteře: Vyučování bylo přísně zakázáno Memoriál Hany Green-fieldové - vernisáž výstavy prací z výtvarné dětské soutěže ve spolupráci s Památníkem Terezín.

Sobota 12. dubna ve františkánském klášteře: Cisterciáci – život v  klášteře - beseda s převořem kláštera ve Vyšším Bro-dě Justinem Berkou, rodákem z Kadaně.

Sobota 21. dubna ve františkánském klášteře: Mezinárod-ní den památek a historických sídel. Zahájení výstavy 600 let dobytí Hasištejna. Výstava v knihovně a kapli kláštera od dubna

do října 2018 připomene výročí dobytí hradu Hasištejn a příchod Lobkowiczů do našeho re-gionu. V expozici budou archeologické nálezy z dobývání hradu, elektronický model hradu na velkoplošné obrazovce, model hradu a jeho okolí v době dobývání na jaře 1418.

Neděle 22. dubna: výlet s muzeem u příleži-tosti 600. výročí dobytí hradu Hasištejn Miku-lášem Chudým z Lobkowicz. Pěší výlet na hrad z Prunéřova, spojený s výkladem o obléhání a návštěvou hradu. Průvodci budou zaměstnanci muzea Lukáš Gavenda a Petr Liebscher. V 8.45 hodin sraz na autobusovém nádraží v Kadani, návrat v odpoledních hodinách. (mk)

ww

w.k

adan

sken

ovin

y.czNabízejí

více...

...zpráv

aktualit

fotografií

Podpoříte Kadaň?

Zdobení velikonočních břízek...

Brány památek dokořán pozvánkou pro vás

V úterý 27. března se v Orfeu sešli učitelé z mateřských, základních a středních škol v Kadani. U příležitosti Dne učitelů jim za je-jich práci při výchově mladé generace přišel poděkovat starosta Jiří Kulhánek. Třem pedagogům, které vybrali sami zástupci škol, pak zvlášť poděkoval za jejich dlouholetou činnost a přínos. V letošním roce to byli: paní Helena Kalčíková z 10. MŠ, Mgr. Kristi-na Vopatová z 5. ZŠ a Ing. Miroslav Sahulka ze SPŠS a OA. A jak se stalo zvykem, dárkem pro všechny pak bylo divadelní před-stavení. Divadlo Navenek uvedlo předpremiéru hry „Dokonalá svatba“ (horní snímek) pod premiérovou režijní taktovkou Ladi-slava Kytky. Další fotografie z akce najdete v galerii na webu Kadaňských novin. Foto: (vv)

Kalendáře města Kadaň na rok 2018 byly přihlášeny i v letošním roce do soutěže o kalendář roku. Soutěží se ve dvou kategoriích: nástěnný kalendář a stolní kalendář. Od 2. dubna 2018 do 11. května 2018 probíhá hlasování veřejnosti prostřednictvím webových stránek (www.kalendarroku.cz), kde najdete i další informace. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 29. květ-na v Národním technickém muzeu. Oba „soutěžní“ kalendáře jsou již bohužel vyprodané, takže si je zájemci nemůžou koupit, ale na zmíněných stránkách jsou zobrazeny. (r)

Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá desátý ročník soutěže o titul „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2018“. Kadaň si v předchozích anketách vedla dobře, v loňském roce obsadila čtvrté mís-to. Hlasovat mohou jen registrova-ní uživatelé. Hlasovat pro město/obec je možné maximálně jeden-krát za hodinu za totéž město/obec. Více informací najdete na adrese: www.czregion.cz . (r)

Vyberte nejkrásnější

Na kabelovce zůstává vysílání DVB-C beze změn

Chceme ubezpečit diváky kabelové televize v Kadani, že nahlášené změny v pozemním digitálním vysílání DVB--T, DVB-T2 včetně nové reformy vysílání programů České televize se jich netýkají. Tyto kroky se vztahují pouze na pozemní digitální vysílání DVB-T, DVB-T2 (příjem na anténu) a naše společnost šíří programy v kabelovém digitálním vysílání DVB-C (příjem přes kabel). Zákazníci Kabelové televize Kadaň, a.s. nemusí nic přelaďovat ani si pořizovat nová zařízení včetně tele-vizorů. Momentálně jedinou změnou ve vysílání v kabelovém rozvodu v Kadani je start nové stanice Prima KRIMI na kanále S27 frekvence 354 Mhz. (mn)

ProdlouženoPro velký úspěch a zájem byla

výstava Káji Saudka v galerii Jo-sefa Lieslera prodloužena do 29. dubna 2018.

Výstavba skateparku začne později

Důvodem je především současná situa-ce na trhu práce, kdy firmy mají problémy se sháněním kvalitních řemeslníků. Proto byla rada města na svém posledním zasedá-ní nucena zrušit výběrové řízení a vypsat ho znovu. Zájem postavit skatepark projevila jediná z oslovených firem, která má ovšem zaplněné kapacity až do letošního podzimu. Se stavbou by tak mohla začít až v říjnu. V podmínce veřejné soutěže však bylo, že výstavba musí proběhnout od května do srpna. Jak nám dále řekl starosta města Jiří Kulhánek, vyhlášeno bude nové výběrové řízení s upraveným termínem realizace.

Podle původního záměru měl být ska-tepark „bazénového“ typu, tedy zapuštěn v zemi. To se však ukázalo technicky obtížně proveditelné, hlavně proto, že je pod zemí veden Prunéřovský potok. Na-konec bude vyvýšen nad terén, což při-nese i finanční úsporu. (r)

Helena Kalčíková je laskavá, důsledná paní učitelka, která je plná fantazie a chuti tvořit. Je vnímavá a dokáže se vcítit do dět-ské duše. Je plná dětské hravosti, kterou mimo jiné uplatňuje i v projektu Děti na startu, o který se zajímala již v jeho počátku. Profese učitelky pro ni není jen zaměstná-ním, ale celoživotním posláním, což dokládá i to, že ač je v současné době v důchodovém věku, stále pracuje s předškolními dětmi.

Mgr. Kristina Vopatová nastoupila na ZŠ Na Podlesí v roce 1977 a celých 41 let zůsta-la této škole „věrná“. Vedle své pedagogické činnosti (výuka předmětů Matematika a Svět práce) dlouhá léta také vykonávala funkci výchovné poradkyně. Paní učitelka si ocenění zaslouží za svoji dlouholetou pe-dagogickou práci. Vždy přemýšlela o tom, co budou děti potřebovat v životě, a k tomu také směřovala své pedagogické cíle.

Ing. Miroslav Sahulka vyučuje od-borné stavební předměty na SPŠS a OA v Kadani od roku 1991. Během své pe-dagogické činnosti se podílí na úspěš-né přípravě studentů na povolání více jak čtvrt století. Ve své pedagogické činnosti se věnuje především propoje-ní teorie s praxí. Je hlavním autorem studijního oboru Management ve staveb-nictví (nyní Ekonomika a podnikání).

2 www.kadanskenoviny.cz 5. dubna 2018 / Kadaňské noviny

Ze zápisníku

městské policieKrátce …

Kontakt na MPTelefony:operační služba, 24 hodin denněmobil: 606 310 014 474 332 298

Pranostika:

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčá-kovi hůl přec jen se zasněžívá. Prší-li o velikonočním Hodu (8. 4.), bude v létě nouze o vodu.

Citát na tento týden:

Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká. TOLSTOJ

V sobotu 7. dubna se odehraje hlav-ní vlna dobrovolnických úklidů pořáda-ných v rámci akce Ukliďme svět, ukliď-me Česko. Patronkou akce se stala pro letošek sportovkyně roku 2017 Gabriela Koukalová.

Kulturní dům v Klášterci nad Ohří čeká kompletní rekonstrukce. Po pře-stavbě by se měl stát multifunkčním centrem, do kterého se přestěhuje také knihovna. Předpokládané náklady na přestavbu jsou kolem 100 milionů korun. Město nechá dům vybudovat formou design and build (navrhni a postav). Dokončeno by vše mohlo být v roce 2020. Aktuální informace o opravách a in-vesticích v Kadani najdou zájemci i v letošním roce na webových strán-kách města (www.mesto-kadan.cz) v sekci aktualit.

Letní sezona od 1. dubna do 31. října Pondělí 8.00 - 17.00 hod.Úterý 8.00 - 16.00 hod.Středa 8.00 - 17.00 hod.Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.Pátek 8.00 - 16.30 hod.Sobota 8.30 - 17.00 hod.Neděle 8.30 - 17.00 hod. Polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

Turistické informační centrum Kadaň

Adresa: Jana Švermy 7, tel.: 474 319 550

Rozmístění velkoobjemových kon-tejnerů pro objemný odpad v ná-sledujících dnech. Občané do nich mohou odkládat objemný odpad, kte-rý nelze dávat (výslovně nepatří) do nádob na směsný komunální odpad. Například starý nábytek, podlahové krytiny a další objemné věci z domác-nosti.

7. – 8. dubna: 1. máje - parkoviště u čp. 1534, Na Podlesí - parkoviště u čp. 1481 (vedle mateřské školky), ulice Koželužská - parkoviště u čp. 1523

14. – 15. dubna: Golovinova ulice - parkoviště u čp. 1340, ulice U Stadionu - parkoviště u čp. 1216 (Polák), ulice Cho-mutovská - za čp. 1363 (za Slovanem). (r)

Kde najdete kontejnery

Termíny farmářských trhů 2018

Kadaň Mírové náměstí:středy11. dubna9. května13. června8. srpna12. září10. října14. listopadusoboty17. března 26. května23. června27. října

Trhy se konají

středy:

od 9.00 do 16.00 hodin

soboty:

od 8.00 do 12.00 hodin

Za pomoc se vděku nedočkala

V půl třetí odpoledne byla městská policie požádána o asistenci v případě výjezdu zdravotnické záchranné služby k opilému muži v Jungmannově ulici. V uvedeném domě se nacházela žena a její syn, který pobývá mezi bezdomov-ci. Matka si syna přes zimu nastěhovala k sobě do bytu. Nyní si nepřeje, aby se syn dále zdržoval v jejím bytě, neboť se u ní scházejí bezdomovci a její syn je stále pod vlivem alkoholu. Z toho důvo-du chce, aby se odstěhoval. Muž z místa odešel. V bytě si ponechal věci, které si vyzvedne až vystřízliví.

Proč vyzváněla na zvonky?

V půl jedné v noci byla hlídka městské policie vyslána do Jungmannovy ulice, kde se v jednom domě měla pohybo-vat žena a zvonit na zvonky. Strážníci na uvedeném místě našli ženu z Klášterce nad Ohří, jak se snaží dozvonit na jeden z bytů. Údajně na svého pradědu. Protože na této adrese neměla žena trvalé bydliš-tě, byla ze vchodu vykázána. Výzvy upo-slechla a odešla.

informuje

Opět vylepovali kam neměli

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci poutače na program cirkusu mimo sta-novené plakátovací plochy. Věc byla pře-dána k dořešení správnímu orgánu.

Naštěstí jí o život nešlo

Odpoledne po páté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde se v jednom bytě za zabouchnutými dveřmi nachá-zela dívka ve věku 12 let. Rodiče měli obavu o její život, jelikož na bouchání ani zvonění nereagovala. Byt otevřeli přivolaní hasiči z Kadaně. Rodiče na-šli dceru jak spí. Řekla jim, že nic ne-slyšela. Byla v pořádku.

Při oslavě 10. výročí TS Reflex Ka-daň byl předán prim. dětského oddělení MUDr. Patricii Kotalíkové šek v hodno-

Trhy zpestřili provazochodci

V sobotu 17. března se na Mírovém náměstí konaly první farmářské trhy v letošním roce. Té-maticky byly zaměřeny na Velikonoce a doplněny o kulturní program. Největší atrakcí bylo vystoupení provazochodců, kteří se i přes nepříznivé, skoro zimní počasí a obtížné podmínky snažili lidem ukázat kus ze svého umění. Příští sobotní trhy se budou konat 26. května, to už by mělo být počasí příznivější. I tentokrát bude čekat na návštěvníky doplňkový program. V předstihu o něm budeme informovat. Foto: (vv)

tě 23 000,- Kč. Částka byla vybrána od účastníků oslavy. Nemocnice Kadaň s.r.o. zakoupila z prostředků, které získala jako sponzorský dar od tanečního studia Reflex Kadaň vybavení určené pro dětské oddě-lení. Byla dovybavena tělocvična použí-vaná dětmi v obezitologickém programu a to dvěma simulátory chůze a stacionár-ním kolem. Dále bylo zakoupeno poho-dlné křeslo pro maminky, které docházejí krmit své děti na dětské oddělení, pokud jsou jejich potomci po narození umístěni na dětský JIP. Děkujeme tímto TS Reflex, jmenovitě paní Romaně Hříbalové, za dar pro dětské oddělení. (peš)

PoděkováníDěkuji touto cestou MUDr. Petru

a Petře Jursíkovým za včasnou dia-gnostiku a reakci, lékařům a sestrám chirurgické ambulance v Nemocnici Kadaň, kteří 26. 2. 2018 poskytli od-borné vyšetření, diagnostiku, a zabrá-nili tak vážnému ohrožení na zdraví a umožnili okamžitý převoz mé ma-minky Arnoštky Dvořákové do speci-alizované nemocnice v Praze. Děkuji i hlavní sestře Anně Melicharové.

Za celou rodinu Monika Andělová, dcera

Různorodé aktivity pro malé, velké i těhotné pod jednou střechou

Zima končí a jaro se přímo nabízí k zapojení do plaveckých aktivit RAD-KY a k přípravě na letní plaveckou sezonu. Plavecké centrum zahajuje v dubnu „Jarní kurz plavání 2/18“. Rádi přivítáme nové plaváčky všech věko-vých kategorií.

Miminka od tří měsíců do půl roku navštěvují individuálně speciální vanu v podkroví provozovny orga-nizace. Do bazénu v suterénu chodí pak všichni ostatní - děti ve věku od 6 měsíců do 3 let s rodiči, děti 3 - 7

let již bez rodičů, školáci do 9 let na zdravotní plavání a 3x týdně v podve-čer dospělí na Aquaerobik a těhotné na Aquatěhobik.

Pro těhotné nabízíme také relaxační cvičení a pro rodiče s nejmenšími mi-minky od 6 týdnů doplňkový kurz ma-sáží, správné manipulace s dítětem, pří-stupu k dítěti a komunikaci s ním.

Lekce jsou vedeny certifikovanými lek-torkami s letitou praxí.

Přihlášky na jednotlivé kurzy najdete na https://radka.webooker.eu

NOVÁ SMĚNÁRNA TOURIST CENTRUM

KAUFLAND KADAŇ, Na Průtahu 1960

- nabídka 44 měn, včetně exotických

- dálniční známky Česká republika, Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Švýcarsko

- služba Western Union

Tel.: 777 421 904

KUPON NA SLEVU:S tímto kuponem Vám vyměníme částku

nad 1000,- Kč zvýhodněným kurzem

Raději se připravíMěsto zadá projekt na rozšíření 10. MŠ

Písnička o další jednu třídu. Je to reakce na legislativu, která od školního roku 2020/21 ukládá povinnost přijímat i dvouleté děti, a snaha o její zrušení zatím nevyšla. Pro-jekt by měl být hotov na jaře příštího roku.

Kadaňské noviny / 5. dubna 2018 www.kadanskenoviny.cz 3

Rodinnáa společenská

kronikaBLAHOPŘÁNÍ

Město Kadaň blahopřeje všem ob-čanům našeho města, kteří v tomto měsíci oslaví "ku-latá" životní výročí. Pře-je jim především zdraví a hodně osobní spokojenosti...

kam za kulturouKulturní dům Střelnice

• Úterý 10. dubna od 14.00 hodin: Slavík a Klementýnka. Základní umělecká škola Klementa Slavického Vás srdečně zve na druhý ročník školní přehlídky Slavík a Klemen-týnka. Zúčastní se jí jak žáci oboru hudebního, tak i výtvarného, tanečního a literárně--dramatického.

Kulturní zařízení Orfeum

• Sobota 14. dubna od 20.00 hodin: Horkýže Slíže. Nitranský kvartet recesistů a punkových provokatérů přijíždí opět do Kadaně. Vstupné: 305 Kč v předprodeji přes ticketstream, 300 Kč v předprodeji v infocentru a 350 Kč na místě.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

• Pondělí 9. dubna od 17.00 hodin: Robert Ferenc. Obrovský hudební talent Roberta Ference objevily vychovatelky v dětském domově. V pěti letech vybrnkával na klavír písničky podle sluchu, od deseti let se učil noty a v osmnácti začal studovat na praž-ské konzervatoři. V Praze byl ale osamělý a přechod do nového prostředí nezvládl a žil více než půl roku na ulici. Na živobytí si vydělával hraním na veřejná piana na Masarykové nádraží a u Národního divadla. Minulý rok ale zazářil na soutěži Pianista roku, kde obsadil čtvrté místo. Vstupné 60 Kč.

• Pátek 13. dubna od 18.30 hodin: Jarní setkání pěveckých sborů. Vystoupí místní sbor ZŠ Rudolfa Koblice pod vedením Dany Genserové a Jany Hieke, ženský ko-morní soubor Septem cantet z Klášterce nad Ohří a litoměřický ženský komorní sbor Cantica Bohemica. Vstupné dobrovolné.

Městské divadlo Žatec

• Čtvrtek 5. dubna od 19.00 hodin: Will Wilde (UK) & Th e Bladderstones (CZ). Vynikající britský bluesrockový zpěvák, skladatel, opravdu excelentní harmonikář a mimořádně dobrý sólový kytarista. Vstupné: 160 nebo 80 Kč při předložení vstupenky z  minulých koncertů sezony 2017/18.

• Pondělí 9. dubna od 19.00 hodin: Vince Agwada Trio (USA/CZ). Kytarista, zpěvák, skladatel a producent, který se na americké bluesové scéně pohybuje více než čtvrt století. V  jeho turné po ČR jej doprovází M.Černý (basa) a T.Hobzek (bicí). Vstupné: 140 nebo 80 Kč při předložení vstupenky z  minulých koncertů sezony 2017/18.

• Sobota 14. dubna od 18.15 hodin: Giuseppe Verdi: Luisa Millerová. Opera-satelitní přenos. V roli mladé vesničanky Luisy Sonja Jončeva, jejím Rodolfem bude Piotr Beczała a  jako Luisin otec vystoupí Plácido  Domingo. Hvězdný ansámbl doplňují Olesja Petrova v  roli Federiky. Předpokládaná délka: 3h 38min včetně dvou přestávek Nastudování: italsky s českými titulky. Vstupné: 300 Kč.

• Pondělí 16. dubna od 19.00 hodin: Caveman (Point). Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Tentokrát s  Janem Holíkem. Vstupné:  420, 350 a 300 Kč.

• Úterý 17. dubna od 19.00 hodin: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Legendár-ní značka autentické interpretace populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Vstupné:  450 Kč.

Městská knihovna Kadaň

• Úterý 10. dubna od 17.00 hodin: Večer ve věži: Sáva Arabadžiev. Psycholog, tera-peut a výchovný poradce PhDr. Sáva Arabadžiev. Ředitel výchovného ústavu v Pšově je po pětadvaceti letech praxe nevyčerpatelnou studnicí konkrétních příběhů, osudů nezletilých násilníků, ale i rad a postřehů, co s násilím u dětí dělat. Vstupné: 30 Kč.

Výstavy

Galerie Josefa Lieslera • Ve čtvrtek 5. dubna od 17.00 hodin vernisáž výstavy Art brut ve spolupráci

se Severočeskou galerií v Litoměřicích. Výstava potrvá do 29. dubna. Galerie pod širým nebem, Studentské náměstí • Kouzlení s barvou - Chcete vědět, jak moc máme v Kadani šikovné děti? Přijďte se

podívat na inspirující výstavu kadaňských mateřinek na Studentské náměstí, kde uvidíte jejich výtvarné práce. Výstava potrvá do dubna.

Turistické a informační centrum Jana Švermy 7 • Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná Městské památkové re-

zervaci Kadaň. Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí• Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice

Herberta Kiszy.

Městské muzeum v Kadani

• Pojďte s námi objevovat (nejen) kadaňskou historii! V hlavní turistické sezoně nabízíme prohlídky těchto objektů::

• Františkánský klášter: 1. okruh – Pohledy do minulosti Kadaně, 2. okruh – Život v klášteře, 3. okruh – Mineralogické zajímavosti regionu.

• Kadaňský hrad: expozice Dějiny a stavební vývoj hradu – uvidíte středověkou lednici, tajemná sklepení a modely hradu v různých stavebních etapách.

• Mikulovická brána: expozice o středověkých obráncích města, stará Kadaň na historických zobrazeních a výstava papírových modelů rozhleden a věží.

• Radniční věž: expozice Tajemství bílé věže – architektura nejkrásnější pozdně gotické věže v Čechách s vyhlídkou na město i Krušné a Doupovské hory.

• Bašta: expozice Militaria – výprava do minulosti vojenství na Kadaňsku určená zejména dětskému návštěvníkovi, který si potěžká meč nebo zkusí plnou polní.

• Více informací o jednotlivých objektech včetně provozní doby a vstupného najdete na www.kultura-kadan.cz/muzeum. Aktuality o dění v muzeu sledujte na našem facebooku: www.facebook.com/muzeumvKadani/.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

• Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin, so-bota a neděle: 13.00 – 17.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin). Poslední prohlídka pro návštěvníky v  16.30. O státních svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny. Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z  jeho činnosti najdete na adrese: www.muzeumzatec.cz.

• Hlavní budova muzea, Husova 678• Stálá expozice: „Žatecký stroj času“ - Interaktivní expozice, jejímž jádrem je

prezentace historických fotografi í a faktů z dějin města 19. a 20. století. Návštěvník za pomoci tabletu hraje hru a na konci na něho čeká poklad.

• Do 15. dubna: Doba dřevěná, doba minulá. Výstava dřevěných předmětů ze sbírky Zdeňka Nováka z Děčína.

• Křížova vila – Zeyerova ul. 344• Do 8. dubna: Já jsem malý koledníček… Velikonoční výstava kraslic ze sbírky

RM Žatec.• Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733• Z dějin průmyslu v Žatci“ - stálá expozice o žateckém průmyslu. Návštěv-

ní doba: úterý: 10.00 - 17.00, středa: 10.00 - 18.00, čtvrtek: 10.00 - 18.00 (vyhrazeno pro školy), pátek: 10.00 - 17.00, sobota: 13.00 - 17.00, neděle a  pondělí: zavřeno. O svátcích a  31.12. zavřeno.

VZPOMÍNKY

Tu nejhezčí vzpomín-ku na Tebe máme a ve svém srdci ji zachová-me.Dne 26. března tomu byl rok, co nás navždy opustila naše milova-

ná a drahá paní Júlia Páleníková.V myslích Tě stále máme a s láskou vzpo-mínáme. Za tichou vzpomínku děkují všem manžel Milan, syn Milan s rodinou, dcera Marcela s rodinou a ostatní příbuz-ní.

Dne 4. 4. 2018 uply-nul 4. smutný rok kdy nás opustil milovaný tatínek a děda, pan Jiří Malý z Kadaně. Dne 13. 3. 2018 by se dožil 97 let.

Tatínku, se slzou v okua velkou bolestí v srdci půjdu na hrob kytičku dát, a moc na Tebe vzpomínat.Dcera Alena s rodinou. Všem, kteří na tatínka vzpomenou, velice děkuji.

Dne 11. dubna 2018 to bude 6 roků, co odešel na druhý břeh řeky manžel, kama-rád, muzikant, pan Bohumil Janouch.Věřím, že všichni, kteří jej měli rádi a

kterým rozdával radost, mu věnují vzpo-mínku. Janouchová Květoslava, manželka

Dne 14. 4. 2018 to bude rok, co nás na-vždy opustil pan Pa-vel Urblík.S láskou vzpomí-ná manželka Ivana, syn Pavel s rodinou, vnučka Soňa s man-

želem, Kubíčkem, Marečkem a vnuk Pa-vel s Klárkou. (dokončení na na 4. straně)

První ples našich zahrádkářů semínkem nové tradice?V sobotu 17. března se, doufejme, zača-la psát nová tradice. V kulturním domě Střelnice se totiž uskutečnil historicky první ples zahrádkářů. A nabídl toho hodně. Základem je dobrá hudba k tan-ci, a tu obstaral Tandem Band Milana Dunky. Návštěvníkům plesu zatančila skupina Glanc z Domu dětí a mládeže Šuplík a svoje umění předvedl Drum-band Františka Zemana. Nechyběla ani bohatá tombola. Litovat lze jen menší účasti. Tak snad příště? Ples podpořily: Potraviny Karel Hrošek, Stylish Hair Studio Václav Šlehofer, Zemní práce Martin Sýkora a Zahradnické centrum Studený, Tušimice. Foto: (vv)

V úterý 27. března se uskutečnilo dal-ší vítání nových občánků našeho města. A konalo se tradičně ve slavnostním du-chu. Nové občánky přišel přivítat starosta Jiří Kulhánek, který jejich rodičům také předal pamětní medaile. Ty budou dě-tem celý život připomínat, že se narodily v královské Kadani. Obřad připravila matrikářka Jana Demjanová a uváděla ho matrikářka Zuzana Voltrová. A sa-mozřejmě zde nechyběly děti z Mateřské školy Olgy Havlové se svým vystoupe-ním a milým přáníčkem.

Vítání se zúčastnili: Ema Švecová, Mia Kárová, Natálie Šindelářová, Martin Kubík, Václav Kinský, Relli Slunečková, Kristián

Vítání občánků našeho městaAlbrecht, Nikol Dufková, Marek Braun a Tobiáš Uherek.

Další fotografie najdete v galerii na webu Kadaňských novin. Foto: (vv)

4 www.kadanskenoviny.cz 5. dubna 2018 / Kadaňské noviny

Napsali jste do redakce Kadaňských novin

Okénko sociálních služeb a prorodinných aktivit Kadaně

V Kadani začala RADKA z.s posky-tovat své sociální služby v červenci roku 2009. Jako první byla otevřena Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Od ledna 2014 byl zahájen provoz Odborného sociálního poradenství pro jednotlivce ze sociálně vyloučených lokalit a pro osoby se zdravotním postižením.

Dále RADKA v rámci služeb Sociálního centra poskytuje i další služby - které jsou svým charakterem sociální, ale nejsou re-gistrované tak, jak praví zákon o sociálních službách. Jedná se zejména o službu Pracov-ního poradenství pro nezaměstnané a pak každoročně další činnosti v rámci projektů, které podporují různé nadace, nadační fon-dy - např. doučování dětí ze slabším pro-spěchem, pomoc malým handicapovaným. Také v rámci Sociálního centra nabízíme školám možnost preventivních přednášek v boji proti domácímu násilí pro 5.-9.třídy s názvem „Zuřivec“ a rodinám pak možnost řešení situace prostřednictvím metody Ro-dinných konferencí. Lidem z řad veřejnosti nebo pěstounům nabízíme kurz rodičov-ských kompetencí Silní rodiče - Silné děti ®.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je určena rodinám s dětmi (ve věku od 3 do 18 let), kteří chtějí aktivně ře-šit své problémy v oblasti financí, bydlení, zaměstnání, výchovy a volnočasových ak-tivit svých dětí.

Pracovnice služby mohou navštívit rodi-ny v jejich přirozeném prostředí (doma) a mohou např. pomoci s hledáním nového / vhodného bydlení (menšího či většího bytu, bytu s levnějším nájemným nebo i zprostřed-kování azylového bydlení či pomoc s řeše-ním nájemní smlouvy); pomoc se sepsáním návrhů (poskytnout vzor, popř. zkontrolo-vat správnost údajů - např. návrh o svěření dítěte do péče či zvýšení výživného). Dále rodičům můžeme pomoci se zápisem dětí do MŠ, s odplenkováním dětí nebo s vůbec

s přípravou na vstup dítěte do mateřské školky. Pomůžeme i se školní přípravou u dětí chodí-cích do ZŠ. Také se pracovnice mohou s rodiči věnovat otázce financí - a to konkrétně pomoci rodinám nastavit rodinný rozpočet - včetně informací o tom, jak neupadnout do platební neschopnosti. U rodin můžeme řešit i otázky péče o domácnost - jak ji udržovat, jak pečo-vat o děti či jak řešit problémy s nimi. Pokud bylo třeba, pak můžeme zprostředkovat péči jiného odborníka (psycholog, logoped). Nedíl-nou součástí terénní práce jsou i doprovody na různá jednání - nejčastěji se jedná o doprovo-dy na jednání na ÚP ČR, dávky státní sociální podpory a hmotné nouze.

Pokud rodiny nechtějí nebo z nějakých důvodů nemohou schůzky realizovat u sebe doma, pak se mohou s našimi pracovnicemi sejít ambulantně v provozovně RADKA, Kpt. Jaroše 630 v Kadani nebo Prunéřov 377, kde je prostor i pro vyhledání různých informací na PC nebo v nutných případech i možnost vyu-žití služebního telefonu. Pracovnice se věnují rodinám od Pondělí do Čtvrtka, a to v době Po a St 8-17; Út a Čt 8-15 hodin.

Pokud se rodina ocitne v opravdu tíživé situaci, můžeme poskytnout i materiální pomoc - a to v podobě daru ze sbírky oblečení, nádobí či nábytku. Zprostředkovaně můžeme také poskyt-nout potravinovou banku.

Kurz Silní rodiče - Silné děti ®

Každému rodiči se „honí“ hlavou spousty otázek týkající se výchovy svých dětí. Každý někdy pochybuje o tom, jestli jeho výchova je to „pravé ořechové“, jestli by to nepotře-bovalo nějak změnit, upravit, doplnit...  Na všechny tyto otázky se snažíme našim účastníkům a účastnicím odpovědět v rám-ci kurzu Silní rodiče - Silné děti. Základní myšlenkou je motto: „Jak silný a statečný je rodič, tak silné a statečné je jeho dítě“.

V rámci 10 setkání se věnujeme násle-dujícím tématům: potřeby a práva dětí i rodičů; hodnoty a cíle výchovy; sebepo-znání a sebereflexe; pravidla a techniky komunikace; zpětná vazba; city a jejich vyjadřování; role rodiče jako vychovatele; schopnosti řešení problémů. Každý účast-ník při splnění docházky obdrží Certifikát o absolvování kurzu.

Pokud i Vy řešíte problém se svým dítě-tem nebo dětmi, můžete se na nás obrátit a společně můžeme začít hledat způsob, jak to zvládnout. Naše sociální pracovnice se Vám budou individuálně věnovat a společně již najdete řešení! Více informací na www.rad-ka.kadan.cz nebo na tel. 734 453 684.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i kurz Silní rodiče - Silné děti jsou součástí projektu „Spolu s rodinou aktivně“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003823. který je spolufinancován  Evropským sociál-ním fondem EU v rámci operačního progra-mu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

V sobotu 21. dubna od 14.00 hodin se v kulturním domě Střelnice uskuteč-ní další ročník setkání bývalých obyvatel zaniklých obcí na Kadaňsku a starých Ka-daňáků. Akci pořádají Město Kadaň a Klub přátel města Kadaně.

Předseda klubu Cyril Hauptmann zve srdečně všechny pravidelné účast-níky i ty, kteří se odhodlají k účasti poprvé, jestli tací ještě jsou. Určitě ale nebudou své účasti litovat. Nejenže se setkají se svými kamarády z mládí a společně zavzpomínají, ale nebude chybět ani dobrá muzika k poslechu a k tanci. Tradičně budou ocenění nej-starší účastníci setkání. Zástupci účast-níků také položí kytici k pomníku za-niklých obcí v Perštejně.

A ještě jeden tradiční vzkaz pro předpo-kládané účastníky. Je možné, že jste během roku objevili nějaké historické dokumenty nebo dobové fotografie dokládající život v

Opět se sejdou bývalí obyvatelé

zaniklých obcí na Kadaňskuzaniklých obcích. V tom případě je neza-pomeňte vzít s sebou. Jejich kopie by mohly obohatit sbírku, kterou Cyril Hauptmann během let shromáždil a která slouží jako pozoruhodné svědectví tehdejší doby a také při výchově mladé generace, aby dobře po-znala historii svého rodného kraje.

Zaniklé obce Kadaňska: Bystřice, Ča-chovice, Libouš, Lužice, Milžany, Prahly, Prunéřov, Přezetice, Vrchnice, Zásada, Čermníky, Dolany, Chotěnice, Lomazice, Emanuelův dvůr, Podmilesy, Šumná, Úhošť, Zvoníčkov, Konice, Krupice, Donín, Dou-pov, Dlouhý Luh, Heřmanov, Hluboká, Hora, Hrzín, Humnice, Hůrka, Jeseň, Jin-dřichov, Jírov, Kozlov, Litoltov, Malá Lesná, Martinov, Mělník, Mětikalov, Oleška, Ob-rovice, Ostré, Pastviny, Petrov, Prachomety, Radnice, Ratiboř, Růžová, Řednice, Sedlec, Telcov, Tocov, Tunkov, Tušimice, Běšice, Drahonice, Velká Lesná, Tureč, Víska, Zak-šov, Ždár a Žebletín. (r)

V úterý 6. března se konal další Večer ve věži v kadaňské městské knihovně. Hos-tem byl spisovatel, fotograf a filmař Petr Mikšíček, který přednášel na téma Tajem-ství Krušných hor. Dalším hostem téma-tického Večera ve věži bude 10. dubna od 17 hodin psycholog Sáva Arabadžiev, kte-rý přednáší o násilí a šikaně ve společnosti. Text a foto: Karel Zárybnický.

Po letech první setkání absolventů a zaměstnankyň Mateřské školy Dagmara v ulici Jana Švermy Kadaň se svolává na den 9. 6. 2018 od 14.00 hodin! Sraz v parku naproti MŠ /dnes lékař/. Projdeme se místy a vzpomínkami na Vaše prožitá léta v mateřské škole! Vezměte si své fotografie, rodiče i Vaše potomky! Těšíme se na Vás!

Za všechny zaměstnance Vás zve poslední ředitelka – paní Vlasta Šilhanová. ( tel. 777 668 628, email:[email protected] )

Pozvánka

V sobotu 17. března se v chomutovském zooparku probouzeli medvědi ze zimního spánku. Pro Nera, Noru, Michala a Míšu bylo probuzení sladkou odměnou v podobě dortů, na kterých si pochutnali. Chladné počasí přilákalo stovky návštěvníků. Moderátorem akce byl herec, filmo-vý a reklamní režisér Jakub Kohák, který se stal adoptivním rodičem samce kozy kašmírové, chovaného v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. Text a foto: Pavel Zárybnický

V zooparku probudili medvědy Chleba pro zvířátkaFrantiškánský klášter je známý mimo

jiné svými zahradami, kde jsou k vidění různá zvířata. Na ovce, kozy a poníky se sem chodí koukat také žáci mateřských a základních škol v Kadani. A protože nakrmit tolik zvířat není vždy jednodu-ché, vyzvali jsme právě tyto organizace, aby nám pomohly se sběrem tvrdého chleba. Žáci navštěvující kadaňské MŠ a ZŠ se tak mohou podílet na péči o zví-řata, která jindy navštěvují.

Rádi bychom jmenovitě poděkovali subjektům, které se do sbírání chleba pustily. Jsou jimi: 1. základní škola Ka-daň, MŠ Klásek, MŠ Barvička, MŠ Olgy Havlové. Věříme ale, že se připojí i další kadaňské školy a organizace a společně tak usnadníme zvířatům z františkán-ských zahrad přečkávání letošní dlou-hé zimy. Za KZK B. Slámová

VZPOMÍNKY

7. dubna uply-ne dlouhých 15 let plných vzpomínek na naši milovanou maminku, babičku a prababičku, paní Květoslavu Frajo-vou. S láskou vzpo-mínají dcery Naďa

a Alena s rodinami.

Dne 16. dubna tomu budou 4 roky kdy nás opustila maminka a babička, paní Hana Hrou-dová.

Stále vzpomíná dcera Jana s ro-dinou. Za tichou

vzpomínku děkuji.

Příspěvky do rodinné kroniky přijímá Turistické informační centrum Kadaň v ulici Jana Švermy čp. 7. Je možné je také zasílat elektronickou poštou na adresu: [email protected]. Zveřejnění je zdarma.

Kadaňské noviny / 5. dubna 2018 www.kadanskenoviny.cz 5

Harmonogram blokového čištění města v roce 2018 Blokové čištění města Kadaně pro-

běhne ve dnech 3. dubna až 2. května 2018.

Dopravní značky budou rozveze-ny při zahájení 7 dní předem, a to od 27. 3. 2018. DZ budou rozváženy vždy s předstihem. Odstavné parkoviště ne-bude určeno, neboť se bude čistit vždy jen polovina sídliště. Majitelé vozidel stojících na komunikacích a jejich sou-částech jsou povinni zajistit odstranění svých vozidel nejpozději do 6. hodiny ranní ohlášeného dne čištění, pokud není určena na DZ jiná doba, jinak se vystavují nebezpečí, že jejich vozidla bu-dou odtažena na jejich náklady a bude jim uložena pokuta za porušení doprav-ního předpisu.

Odtah vozidel bude proveden dle nařízení MěÚ za účasti městské policie. Při nedodržení pokynů budou vozidla odtažena do areálu TS města Kadaně, s.r.o., v Polní ulici č.p. 1900 a vydány ma-jitelům po zaplacení poplatků za odtaže-ní vozu, parkovné a pokuty za porušení dopravních předpisů. V žádném případě nedojde k úplné uzávěře komunikací zá-kazem vjezdu, čímž bude zajištěna prů-jezdnost komunikací.

Harmonogram prací

3. dubna (úterý): Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Brodce, Zásada, stupeň, Prahly, Lo-mazice, (komunikace ve vlastnictví měs-ta) Královský vrch – průmyslová zóna.

4. dubna (středa): nádraží Prunéřov, Strážiště I. a II. a III., Strmá.

5. dubna (čtvrtek): Průmyslová, Želin-ská, Topolová, Javorová, Jedlová, Habrová, Borová, Lísková, Lipová, Ovesná, Polní, Obránců míru.

6. dubna (pátek): Vinohrady, Žitná, Čer-veného kříže, Sluneční, Jitřní, Ječná, Skalní, Zeyerova, Věžní, Sukova.

9. dubna (pondělí): od 04.00 hod. ná-draží autobusové a vlakové.

10. dubna (úterý): Zahradní, Nová ko-lonie, Golovinova, okály, dětské středisko, Třešňová, Příčná, 100 byt. jed.

11. dubna (středa): vycházková cesta, Jana Roháče, Husova, panelák pod Alber-tem od čp. 1570, parkoviště za čp. 1256.

12. dubna: (čtvrtek): pravá část sídliště B od teplárny až po průtah, vrchní část průtahu.

13. dubna (pátek): Chomutovská, Bys-třická, levá část sídliště B, U Stadionu, kou-paliště.

16. dubna (pondělí): Prunéřov.17. dubna (úterý): Brožíkova, Alešova,

Mánesova, Fibichova, Klášterecká – včetně okolo věžáku, 1. část Pionýrů, policie, Kordy.

18. dubna (středa): D – 1445-48, 2 par-koviště – u koberců a u hřiště, Dvořákova 1841- 1843 parkoviště.

19. dubna (čtvrtek): kompletně sídliště D.20. dubna (pátek): Poštovní, Dvořákova

od Poštovní k průtahu + sídliště, 2. část Pio-nýrů, parkoviště kino, za poštou Na Podlesí 1468.

23. dubna (pondělí): Jungmannova, J. Švermy ke kruhovému objezdu, sídliště Budovatelů, schodiště 3x, Klášterecká od výměníku po křižovatku, nové parkoviště ul.Klášterecká.

24. dubna (úterý): Havlíčkova, Masa-rykova, Havlova, V Zahrádkách, Březi-nova, Máchova, Raisova, Nerudova, ko-munikace za Delikou, Jiráskova, Lázeňská, část Říční, krátká Fibichova, část ul. Ko-menského + parkoviště u čp. 1186 a 1189, J. Švermy od kruhového objezdu k odboru dopravy MěÚ, Nábřeží Maxipsa Fíka.

25. dubna (středa): od 3.00 hod. část Kpt. Jaroše od Rafandy a zásobo-vání až po náměstí, Komenského, pěší zóna, náměstí Míru, Čsl. armády, Vrch-lického, Sládkova, Tyršova, Čechova, 2. část Říční, B. Němcové, - od 10.00 hod. Na Příkopě, Žatecká.

26. dubna (čtvrtek): 5. května, Rafan-da, Pastýřská studánka, Koželužská, Kpt. Jaroše, Školní.

27. dubna (pátek): 1. máje včetně chodníku k průtahu, Hřbitovní, průtahové chodníky.

30. dubna (pondělí): Věžní, chodník u hřbitova, parkoviště u hřbitova.

2. května (středa): průtah č. 224 od křižovatky s Chomutovskou až po most, včetně parkoviště u servisu.

14 dní před samotným blokovým čištěním bude provedena okopáv-ka obrubníků a očištění od hrubých nečistot. Začátek tohoto čištění bude prováděn dle harmonogramu strojního čištění.

V případě příznivého počasí po dobu blokového čištění bude započata oprava vodorovného dopravního značení. Sou-časně bude provedeno čištění kanálových vpustí. (tsk)

Zdobení velikonočních břízekVe středu 28. března se na Mirovém

náměstí sešly děti z kadaňských mateř-ských škol, aby ozdobily velikonoční břízky a připomněly si tradice, které jsou s vítáním jara spojeny. Tuto akci pořádá MŠ Klásek a letos se konal již její 15. roč-ník. Jak je patrné z fotografií, výzdoba je to velice pěkná a nápaditá.

A letos to nebylo jen o pouhém zdobe-ní a zábavě. Organizátoři touto akcí chtěli podpořit sbírku, jejíž celý výtěžek bude věnován na léčbu malého Kubíka (3,5 roku). Epileptické záchvaty mu nedovo-lují přirozený pohyb - chůzi. Pravidelně užívá léky, jezdí na odborná vyšetření a rehabilituje, ale je to běh na dlouhou trať. Lidé mohli na jeho léčbu přispět zakou-pením výrobků dětí a dospělých z MŠ Klásek nebo rovnou finanční hotovostí v označených stáncích. Do finanční sbírky

pro Kubíka se zapojila také ZŠ a MŠ při nemocnici v Kadani.

Další fotografie z akce najdete galerii na webu Kadaňských novin. Foto: (vv)V pátek 16. března jsme měli v Ka-

dani příležitost obdivovat výkon dvojice vynikajících herců, kterými jsou Jana Krausová a Karel Roden. V Orfeu se představili v jedovaté tragikomedii Ote-vřené manželství z pera italského dra-matika Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu) a jeho ženy Franky Rame. Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojiš-těm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Především však diváci mohou prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, pro-niknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi.

Foto: Jan Straka

Vyprodané Orfeum tleskalo

dvojici vynikajících herců

Názory čtenářůDne 17. 3. se na Mírovém náměstí konal

velikonoční trh. Navzdory mrazivému a zimnímu počasí se vydařil. V pohodě jsem nakoupila od místních farmářů. Přes ne-příznivé počasí jsme obdivovali vystoupení společenství „Cirkus trochu jinak“ (mysleli jsme, že to ani nebude). Úderem desáté ho-diny se provazochodci nezalekli nepřízni-vých podmíněk a bravurně provedli taneční kreaci na laně mezi věžemi radnice a kostela Povýšení sv. Kříže, za doprovodu pěveckého souboru. Další show byla provedena v 11.30 hodin s opravdovým nadšením a odvahou. Vřele děkuji. Jára Vokurková Kudrnová

Dle čeho se rozdělují uvedené granty a dotace z FO Ústeckého kraje, když dáme klidně přes půl mil. korun na nějaké živé obrazy, které se konají střídavě ve městech Louny, Most, Rumburk, Chomutov a další, pokaždé za podpory 150 tis.-Kč? Že si to agentura, snad Modva, neřeší jinak? To není tradice kultury, jak říkají podmínky udělení grantu, oplocení fotb. hřiště Trnovany 200 tis.-Kč, proč to neřeší město Teplice, kužel-kářský turnaj 100 tis. Kč, to se nestačíme divit?!! Na druhou stranu podpořít třeba pořádání festivalu lidových a dechových hudeb jako tradici nelze? Na rozdíl od krajů jiných, třeba Středoč., kde to podporuje kraj i hejtman, ale i s podivem MK, je problém pomoci s grantem třeba v podpoře amatér-ských skupin hráčů a třeba na heligonky a harmoniky - to je tradice, už se ani v ZUŠ nevyučuje, drží to lidé, fandové a pod. Je to s podivem, na jakém podkladě a lobby rada UK rozděluje a přiděluje tyto dotace, určitě by se dostalo na víc zájemců, ale? Ale víme, jak Ústecký kraj je celkem problematický s dotacemi, tak není se čemu ani divit!

Kotous Stanislav

6 www.kadanskenoviny.cz 5. dubna 2018 / Kadaňské noviny

Pondělí 16. dubna

Pátek 13. dubna

Sobota 7. dubna

Neděle 8. dubna

Čtvrtek 12. dubna

Středa 18. dubna

Kino Hvězdaul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481

hrajeKINOKINOhraje

Od 17.00 hodin

READY PLAYER ONE: HRA READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3DZAČÍNÁ 3D

USA, 2018, 140 min., nevhodné do 12 let, dabing. Akční, sci-fi, thriller. Režie Steven Spielberg. Hrají Olivia Cooke, Vin Diesel, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Mark Ry-lance. Vstupné 130 Kč.

Od 20.00 hodin

GRINGO: ZELENÁ PILULE 2DGRINGO: ZELENÁ PILULE 2DUSA, 2018, 110 min., přístupné od 15 let, titulky. Drama, akční, komedie. Režie Nash Edgerton. Hrají David Oyelowo, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Joel Edgerton. Vstupné 120 Kč.

Od 17.00 hodin

KRÁLÍČEK PETR 2DKRÁLÍČEK PETR 2DUSA, 2018, 95 min., přístupné, dabing. Rodinný, komedie. Režie Will Gluck. Hrají James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Daisy Ridley. Vstupné 110 Kč.

Od 20.00 hodin

SOUBOJ POHLAVÍ 2DSOUBOJ POHLAVÍ 2DUSA, GB, 2017, 121 min., nevhodné do 12 let, titulky. Životopisný, sportovní, kome-die. Film vznikl na motivy skutečného tenisového zápasu, který se svého času stal celosvětovou senzací a jedním z nej-sledovanějších televizních přenosů všech dob. Režie Jonathan Dayton, Valeris Faris. Hrají Emma Stone, Steve Carell, Bill Pull-man, Elisabeth Shue. Vstupné 120 Kč.

Od 17.00 hodin

SHERLOCK KOUMES 3DSHERLOCK KOUMES 3DUSA, GB, 2018, 90 min., přístupné, dabing. Animovaný. Režie John Stevenson. Vstup-né 130 Kč.

Od 20.00 hodin

GRINGO: ZELENÁ PILULE 2DGRINGO: ZELENÁ PILULE 2DUSA, 2018, 110 min., přístupné od 15 let, titulky. Drama, akční, komedie. Režie Nash Edgerton. Hrají David Oyelowo, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Joel Edgerton. Vstupné 120 Kč.

Od 17.00 hodin

TÁTOVA VOLHATÁTOVA VOLHAČR, 2018, 90 min., přístupné. Komedie, drama. Režie Jiří Vejdělek. Hrají Eliška Bal-zerová, Tatiana Wilhemová, Vilma Cibul-ková, Hana Maciuchová, Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, Eva Holubová, Jana Plodková, Václav Neužil. Vstupné 120 kč.

Od 20.00 hodin

TOMB RAIDER 2DTOMB RAIDER 2DUSA, 2018, 122 min., nevhodné do 12 let, titulky. Akční, dobrodružný. Laře Croft je 21let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Režie Roar Uthaug. Hrají Alicia Vikander, Dominic West, Kristin Scott Tho-mas. Vstupné 120 Kč.

Od 20.00 hodin

DEJ MI SVÉ JMÉNO 2DDEJ MI SVÉ JMÉNO 2DUSA, 2017, 132 min., přístupné od 15 let, ti-tulky. Romantický, drama. Když si rodiče se-dmnáctiletého Elieho pozvou do své velké italské vily na léto hosta, jejich syn z  toho není vůbec nadšený. Zpočátku se zdá, že toho s pohledným americkým 24letým stu-dentem Oliverem nemají mnoho společné-ho, když však spolu začnou trávit více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího než je přátelství…  Režie Luca Gu-adagnino. Hrají Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg. Uváděno v cyklu Dubnové artovky. Vstupné 120 Kč.

Pátek 6.dubna

Středa 11. dubna

Sobota 14. dubna

Neděle 15. dubna

Od 20.00 hodin

BAŤALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY 2DBAŤALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY 2D

ČR, 2017, 75 min., přístupné. Dokument. Fenomén Baťovských měst, která svého času vznikala po celém světě podle své-ho zlínského vzoru, ožije v dokumentu „Batalives: Baťovské životy“. Film přinese současné příběhy z pěti takových měst na třech kontinentech a tvůrci slibují hravý přístup, nadhled a vtip. Režie Karolína Za-labáková. Vstupné 120 Kč.

Od 20.00 hodin

ZTRATILI JSME STALINA 2DZTRATILI JSME STALINA 2DGB, F, 2018, 106 min., nevhodné do 12 let, titulky. Komedie. Režie Armando Iannucci. Hrají Steve Buscemi, Jason Isaacs, Olga Ku-rylenko. Vstupné 120 Kč.

Od 17.00 hodin

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3DPACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3DUSA, 2018, 111 min., nevhodné do 12 let, dabing. Akční, sci-fi. Kaiju versus Jaegeři. Režie Steven S. DeKnight. Hrají John Boye-ga, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi, Charlie Day. Vstupné 140 Kč.

Od 20.00 hodin

PEPAPEPAČR, 2018, 90 min., nevhodné do 12 let. Ko-medie. Pepa je úředník v okresním městě. Je mu kolem padesáti let, má manželku Zdenu a dvě děti. Doma je pod pantoflem. Děti stojí při mamince a on se jen málokdy zmůže k odporu. Když je sám (tedy s námi, s kamerou), velmi dobře si uvědomuje, jak nelichotivý život vede. Je mu jasné, že musí něco změnit. A dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ je.Komedie o tom, jak se vymotat z neustále se opakujících denno-denních stereotypů a začít ten pravý život. Režie Ján Novák. Hrají Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek, Anna Strop-nická, Jan Kohák a další. Vstupné 130 Kč.

Od 17.00 hodin

RAMPAGE: NIČITELÉ 3DRAMPAGE: NIČITELÉ 3DUSA, 2018, 120 min., nevhodné do 12 let, titulky. Akční, dobrodružný, sci-fi. Uměle vytvoření alfa predátoři se nekontrolova-telně řítí Severní Amerikou a ničí vše, co jim přijde do cesty Režie Brad Peyton. Hrají Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman. Vstupné 150 Kč.

Od 20.00 hodin

PEPAPEPAČR, 2018, 90 min., nevhodné do 12 let. Ko-medie. Režie Ján Novák. Hrají Michal Suchá-nek, Petra Špalková, Filip Blažek, Anna Strop-nická, Jan Kohák a další. Vstupné 130 Kč.

Od 14.00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY USA, 2018, 105 min., přístupné od 15 let, ti-tulky. Erotický thriller. Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Chris-tiana končí veškerá legrace, nemůžete se víc mýlit. Sobotní odpoledne nejen pro seniory. Vstupné 60 Kč.

Od 17.00 hodin

KRÁLÍČEK PETR 2DKRÁLÍČEK PETR 2DUSA, 2018, 95 min., přístupné, dabing. Rodinný, komedie. Režie Will Gluck. Hrají James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Daisy Ridley. Vstupné 110 Kč.

Od 20.00 hodin

PEPAPEPAČR, 2018, 90 min., nevhodné do 12 let. Ko-medie. Režie Ján Novák. Hrají Michal Suchá-nek, Petra Špalková, Filip Blažek, Anna Strop-nická, Jan Kohák a další. Vstupné 130 Kč.

Pondělí 9. dubna

Úterý 10. dubna

Úterý 17. dubna

Čtvrtek 5. dubna

Od 14.00 hodin

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 2DCESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 2DNorsko, 2017, 104 min., přístupné, dabing. Fantasy, pohádka. Režie Mikkel Brænne Sandemose. Hrají Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård. Vstupné 100 Kč.

Od 17.00 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3 2DFAKJŮ PANE UČITELI 3 2DSRN, 2017, 120 min., nevhodné do 12 let, da-bing. Komedie. Samozvaný učitel Zeki Mül-ler je zpět. Vstupné 130 Kč.

Od 20.00 hodin

RAMPAGE: NIČITELÉ 3DRAMPAGE: NIČITELÉ 3DUSA, 2018, 120 min., nevhodné do 12 let, titulky. Akční, dobrodružný, sci-fi. Uměle vytvoření alfa predátoři se nekontrolova-telně řítí Severní Amerikou a ničí vše, co jim přijde do cesty Režie Brad Peyton. Hrají Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman. Vstupné 150 Kč.

Od 20.00 hodin

DO VĚTRUDO VĚTRUČR, 2018, 78 min., přístupné. Milostné drama, boatmovie. Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza. Po-stupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle. Neobvyklý milostný trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtař-ském prostředí přibližuje prostřednictvím hlavních hrdinů touhy a obavy současné mladé generace. Režie Sofie Šustková. Hrají Jenovéfa Boková, Vladimír Polívka, Matyáš Řezníček. Uváděno v cyklu Dubno-vé artovky. Vstupné 120 Kč.

Od 20.00 hodin

BAŤALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY 2DBAŤALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY 2D

ČR, 2017, 75 min., přístupné. Dokument. Režie Karolína Zalabáková. Vstupné 120 Kč.

Od 20.00 hodin

PEPAPEPAČR, 2018, 90 min., nevhodné do 12 let. Ko-medie. Režie Ján Novák. Hrají Michal Suchá-nek, Petra Špalková, Filip Blažek, Anna Strop-nická, Jan Kohák a další. Vstupné 130 Kč.

Vstupenky lze zakoupit on-line na

www.kinokadan.cz nebo na pokladně

kina. Dotazy a připomínky na 474 334 482 nebo na [email protected] . Veškeré informace na www.kinokadan.cz

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích, opět vyráží na pouť po Če-chách, jeho další zastávkou v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky bude Kadaň, kde ho můžete zdarma navštívit od 17. do 20. dubna.

Legiovlak, pojízdné muzeum na kole-jích Československé obce legionářské, při-pomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Souprava histo-rických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Čes-kou republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá ze  13 zrekonstruo-vaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Připomíná, že vznik Československé republiky stál na životech a odvaze legio-nářů, kteří s myšlenkou samostatného stá-tu Čechů a Slováků bojovali prakticky po celém světě a na všech bojištích první svě-tové války. Jeho dubnový program v roce 2018 zahrnuje následující stanice: Sokolov 3. – 8. 4. 2018, Ostrov nad Ohří 10. – 15. 4. 2018, Kadaň 17. – 20. 4. 2018, Most 21. – 27. 4. 2018, Osek – město 28. – 29. 4. 2018

Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnosti, zaměřuje se především na školní mládež, které je sto let stará historie poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze dopředu objednat prostřednic-tvím formuláře na webu www.legiovlak.cz a zamluvit si přesný čas. „V roce, kdy si při-pomínáme 100. výročí vzniku naší repub-liky a konec jedné z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8.00 do 18.00 a o víkendech a svátcích od 9.00 do 19.00 hodin. Komentované prohlídky s průvod-cem pro veřejnost bez objednávky začína-jí každý den od 14.00 hodin a opakují se v  pravidelných hodinových intervalech.

Legiovlak navštíví Kadaň

Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně doká-že hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmot-né předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v  roce 2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 karet legionářů.

Novinkou letošní sezony je expozice věnovaná loutkovým divadlům česko-slovenských legionářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur z  Chrudimi. „V promítacím voze, kde jinak běží ještě do-kument o legiích, který jsme natočili vlastní-mi silami, tak je nově 10 originálních mari-onet, se kterými hráli přímo na frontě italští legionáři bratři Kopečtí, pravnuci patrona českého loutkařství Matěje Kopeckého,“ říká Charfreitag a dodává: „Legionáři nebyli jen stateční bojovníci, ale uměli se postarat i o kulturu a zábavu ve svém volném čase, čímž si dobývali uznání a obdiv civilistů i spolubojovníků.“

Historické vagony Legiovlaku jsou zre-konstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nej-blíže přiblížily podrobnosti z legionářské-ho života a jejich boje. Soupravy legionář-ských vlaků byly totiž kasárna na kolejícha legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků představuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, která ostře kontrastuje s luxusním salon-ním vozem pro důstojníky a generály. Ná-vštěvníci mohou prohlédnout další vagony ze života legionářů, například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komuni-kace na celé tehdejší Sibiři, „létající“ sanitní vagon, vozy s  kovářskými či krejčovskými dílnami. Způsob boje legionářů pak přiblí-ží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem. V  průběhu roku by se k Legiovlaku měla přidat i zrekonstruovaná parní lokomotiva, ta ale bohužel na začátku sezóny ještě není provozuschopná, ač se na jejím znovuzrození intenzivně pracuje v pl-zeňském depu. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz. (ts)

Foto: Petr Holub

Kadaňské noviny / 5. dubna 2018 www.kadanskenoviny.cz 7

malý oznamovatel

KoupěKoupíme byt v Kadani - raději větší,

spěchá! Tel.: 724 657 421.Prosím nabídněte ke koupi byt 2-3+1,

Kadaň nebo Klášterec. Možno před rekon-strukcí. Hotovost máme. Tel.: 724 657 421.

ProdejProdám pl. sporák „Mora“, 1 500 Kč,

nástěná baterie na ohřev tep. vody 1000 Kč, bazén Isex 1000 Kč (vše nové). Tel.: 607910156.

NabízíKterý sběratel koupí staré mince

a papírové peníze? Mince jsou různé ze všech koutů světa, ale bohužel neplatné. Totéž platí i o papírových penězích. Kte-rý sběratel koupí kufříkový psací stroj zn. Consul ve vynikajícím stavu, zakou-pen 15. 10. 1981, k tomu návod a v taš-tičce nářadí na čištění. Stroj je v béžové barvě, černý kufřík, návod, záruč. list a pod. Původní cena 2530 Kč. Tel.: 721 401269.

Zaměstnání hledáZedník hledá práci nebo brigádu. Tel.:

728 780 209.

MATEŘSKÉ CENTRUM RADKA Z. S.www.radka.kadan.cz

ŠátkováníPátek 6. 4. v 10.00 hodin Dopolední setkání se skupinou maminek, které mají zkušenosti s nošením dětí v šátku. Skupina je otevřená a vhodná pro všechny, kdo mají zájem o nové informace, případně mají své zkušenosti, které by rády předaly dál.

Beseda - logopedie Úterý 10. 4. v 10.30 hodin Jak správně rozvíjet u dětí dobrou výslov-nost? Kdy je potřeba vyhledat logopeda? Co jako rodič mohu udělat pro to, abych vytvo-řil dětem dobrý mluvní základ? Hledáte od-povědi na předchozí otázky? Přijďte na naši společnou besedu.

Den ZeměČtvrtek 19. 4. v 10.00 hodin Spolu s dětmi se budeme věnovat ekologii, naučíme se správně třídit odpad a budeme si povídat o tom co nás v současné době v rámci ekologie trápí. Pokud nám bude po-časí přát, budeme si venku hrát.

Beseda - profesionální pěstounství Pátek 20. 4. v 10.30 hodin Nenechte si ujít setkání s profesionální pěstounkou. Budeme si povídat o rados-tech, ale i strastech tohoto povolání.

Prodej slepiček!Drůbež Červený Hrádek,

opět prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra

hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky

Green Shell - typu Arakauna.

Stáří: 15 – 20 týdnů , cena 159 - 195,- Kč/ ks

Prodej se uskuteční:

Kadaň – u Doprav.podniku Prunéřov

14.00 hod.

12. dubna, 30. května a 27. června 2018

Prodejní místo:

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.,

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Provozní doba: Po-Ne 8.00 - 22.00 hod.Provozní doba: Po-Ne 8.00 - 22.00 hod.

Akce v hale

7. 4. od 8.00 hod.: jarní turnaj ve squashi. 7. 4. od 8.00 hod.: ústecká florbalo-vá liga mužů: 8.00 Florbal Chomutov B – FBC DDM Kadaň C, 9.25 FbK Prty – Tatran Mocní Tuleni Podbořa-ny, 11.25 FBC DDM Kadaň C – FbK Prty, 12.50 Tatran Mocní Tuleni Pod-bořany – Florbal Chomutov B. 7. 4. od 14.10 hod.: florbalová liga mladších žáků - pořádá Tatran Mocní Tuleni Podbořany. 8. 4. od 9.00 hod.: 2.florbalová liga dorostenců: 9.00 ASK Lovosice LFP - FBC DDM Kati Kadaň, 10.10 FLOR-BAL Jablonec – FbK Prty, 11.20 TJ Lokomotiva Louny – ASK Lovosice LFP, 12.30 FBC DDM Kati Kadaň – FLORBAL Jablonec, 13.40 FbK Prty – TJ Lokomotiva Louny.

Sportovní hala KadaňSportovní hala Kadaň14.4. od 9.00 hod.: florbalová liga mladších žáků: 9.00 Florbal Cho-mutov – FBC DDM Kati Kadaň 9.35 SK Dubí – SK Bivojky Litvínov 10.25 FBC DDM Kati Kadaň – SK Dubí 11.00 SK Bivojky Litvínov – Florbal Chomutov 11.50 Florbal Chomutov – SK Dubí 12.25 SK Bivojky Litví-nov – FBC DDM Kati Kadaň.14. 4. od 13.00 hod.: florbalová liga starších žáků - pořádá oddíl FBC DDM Kati Kadaň15.4. od 9.00 hod.: turnaj ve stolním tenise žáků - pořádá DDM Šuplík Kadaň

Změny časů i přidání akcí jsou po uzá-věrce možné. Aktuální budou vždy na halových web. stránkách. Zde najdete i informace o cvičení pro veřejnost.

realitní makléře a telefonisty/ky pro Chomutov, Klášterec

nad Ohří a Kadaň

Telefon: 603 222 095

[email protected]

Přijmeme

Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479,

okr. Chomutov

přijme

strojníka bazénuúvazek 0,75 platové zařazení 3. pl. třídanástup 1. 9. 2018

V  případě zájmu zašlete životopis na:

[email protected]

Bližší informace v  kanceláři školy

nebo na tel.: 474 335 119.

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

učitele/ku na 1. stupeňa

učitele/ku na 2. stupeň(chemie, anglický jazyk, výtvarná

výchova, tělesná výchova)

úvazek 1

platové zařazení 12. pl. třída

nástup 27. srpna 2018

vyučenou kuchařku(Znalost vaření pro mateřskou školu vítána)

úvazek 0,5platové zařazení 4. pl. třídanástup ihned

školního asistenta/ asistentku

úvazek 1

platové zařazení 4. - 6. pl. třída

nástup 27. srpna 2018

Podmínkou výkonu činnosti školního

asistenta je splnění stejných kvalifikačních

předpokladů, jako je u  pozice asistent

pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o

pedagogických pracovnících a o změně

některých zákonů, § 20,  a to přestože školní

asistent není pedagogickým pracovníkem a

jeho náplň práce je odlišná.

Čtrnáctideník pro občany Ka daňska Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Pe i nel to vá. Sídlo redakce: Městský úřad Ka daň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústřed na 474 319 500, re dak ce 474 319 678 nebo 602 269 784. Soukromou i pod ni ka tel skou in zer ci a příspěvky při jí má Turistické in for mační centrum Kadaň v ulici Jana Švermy 7. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Cho mu tov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne vra ce jí. Zve řejněné příspěvky ne mu se jí být shod né s ná zo rem redakce. Za ob sa ho vou správ nost příspěvků a inzerátů ručí au toři.

SPORTOVNÍSPORTOVNÍpozvánkypozvánkypozvánky

Fotbal

Krajský přebor Ústeckého kraje: 1. Mostecký fot. klub 17 12 0 1 4 53:24 372. TJ Baník Modlany 16 10 2 0 4 37:29 343. SK Štětí 16 9 3 0 4 35:17 334. Sokol Srbice 16 9 1 1 5 31:21 305. TJ Krupka 17 8 1 2 6 32:29 286. SK Brná 18 7 2 2 7 41:37 277. Hor. Jiřetín/Litvínov 17 6 2 4 5 30:29 268. FK Jílové z.s. 16 6 1 4 5 22:33 249. TJ Spartak Perštejn 16 6 2 1 7 32:30 2310. SK Vilémov 17 7 1 0 9 29:27 2311. FK Slavoj Žatec 17 7 1 0 9 31:45 2312. FK Bílina 17 6 2 0 9 34:35 2213. FK Litoměřicko B 16 4 2 3 7 34:41 1914. Jiskra Modrá 18 6 0 1 11 31:39 1915. FK Neštěmice 18 4 2 2 10 33:57 1816. FK Tatran Kadaň 16 4 1 2 9 29:41 16 Zimního fotbalový turnaj Tatra-nu Kadaň 2018: konečná tabulka: 1. SKP Kadaň 53:17 21 b.2. TJ Krásný Dvůr 32:14 15 b.3. SK Libědice 29:28 12 b.4. FK Bečov 21:25 9 b.5. FK T. Kadaň dorost 28:37 9 b.6. FK Rašovice 14:30 8 b.7. FK Buškovice 19:29 7 b.8. FK Klášterecká Jeseň 19:39 3 b.Všem zúčastněným mužstvům děkujeme a věříme, že turnaj poskytl dobrou přípravu na jarní sezónu. Za FK Tatran Kadaň Kostrzewa Pavel, předseda klubu

Karate

Výsledky I. NP JKA žáků a juniorů 2018: Mini žákyně: Bára Křížová - 4. místo v kumite a 12. místo v kata, Kristýna Seke-

Výsledky a tabulky

Starší dorostenci SK Kadaň se probojovali do nadstavbové části ligy a tam příkladně zabojovali

Parkour a workout tréninky

Tělocvična Gymnázia Kadaň: pondělí od 20.00 do 21.00 hod., středa od 17.00 do 18.00 hod., pátek od 17.00 do 18.00 hod. Cena za trénink 50 Kč.

TJ Pohyb a my nabízí

na rok 2017-18 tyto cvičební hodiny pro ženy: Pondělí: 17.15-18.15 RHB cvičení, tělocvična ZŠ Koblicova, cena 40/hod, 18.30-19.30 cvičení seniorek, tělocvič-na ZŠ Koblicova cena 20/hod, 19.00 -20.30 - kondiční cvičení v městské sportovní hale - cena 60 Kč. Středa: 18.30-19.30 cvičení seniorek, tělocvična ZŠ Koblicova cena 20/hod, 19.00-20.00 kondiční cvičení v tělo-cvičně gymnázia, cena 40/hod. Čtvrtek: 18.00-19.00 kondiční cvičení na velkých míčích, ZŠ Na Podlesí, cena 40 - zahájení 5.10. 20.00-21.00 protahovací, posilovací a kondiční cvičení v  městské hale, cena 40/hod.

Bronzové medaile pro náš hokej

rová - 7. místo v kumite a 10. místo v kata, Saskia Ondrejka - 9. místo v kumite a 11. místo v kata, kata tým: 2. místo - Křížová, Sekerová, Ondrejka.Mladší žáci: Dominik Vitásek - 9. místo v kumite, Jan Matěj Pospíšil - 10. místo v kata16. místo v kumite.Mladší žákyně: Šárka Koritinová - 2. místo kata a 3. místo v kumite, Anna Doležalová - 4. místo v kumite a 14. místo v kata, Lenka Rosolová - 12. místo v kumite.Starší žáci: Michal Málek - 16. místo v ku-mite, David Vyhnálek - 5. místo v kata.Starší žákyně: Emma Beranová - 10. mís-to v kumite, Monika Humlová - 12. místo v kumite.Juniorky: Kristýna Tesařová - 4. místo v  kumite a 2. místo v  kata, kata tým: 3. místo - Tesařová, Mašková, Dlouhá.První kolo České národní ligy dorostu: Ka-rate klub Kadaň a Klášterec měl tyto soupeře: první zápas výhra 10:0 nad SKP Hvězda Jirkov, druhý zápas prohra 2:8 s SKBU Hostivař, třetí zápas výhra 7:3 nad SK karate Shotokan Ne-ratovice, čtvrtý zápas druhá a poslední prohra 0:10 s Karatedó Steklý, pátý zápas opět výhra a to jednoznačná 10:0 nad KPK Tábor, šestý

Naši karatisté bojovali v Praze

V letošní sezoně neměli kadaňští fanoušci ledního hokeje příliš důvodů k jásání. Ale teď důvod mají. Starší do-rost SK Kadaň se probojoval do nad-stavbové části ligové soutěže, ve které obsadil krásné třetí místo, a hráči tak

vybojovali bronzové medaile. Někteří hokejoví příznivci si možná vzpome-nou, jak perfektně při výchově mladých hokejistů fungovala rovnocenná spolu-práce kadaňského a kláštereckého ho-keje. A letošní úspěch se tomu vyrovná.

Základní část soutěže Regio-nální ligy staršího dorostu ode-hrálo 9 mužstev dvoukolově. Prv-ní čtyři mužstva postoupila do nadstavbové části ligy staršího dorostu. V základní části se SK Kadaň umís-tila na druhém místě. Tabulka:1. HC Ústí n. L. 16 15 1 0 0 143:47 472. SK Kadaň 16 12 0 1 3 90:44 373. Energie K. Vary 16 10 2 1 3 81:47 354. PZ Kladno 16 9 0 2 5 110:49 295. Stad. Litoměřice 16 7 1 1 7 75:45 246. Piráti Chomutov 16 6 2 0 8 57:87 227. Mostečtí lvi 16 5 0 0 11 73:90 158. HC Děčín 16 1 0 1 14 54:118 49. Slovan Louny 16 1 0 0 15 37:193 3V nadstavbové části, kde se začí-nalo opět od nuly, se hrálo dvou-kolově. Kadaň se v konkurenci 12 týmů umístila na krásném 3. místě:1. HC Ústí n. L. 22 19 0 1 2 153:38 582. HC Třemošná 22 16 1 0 5 97:47 503. SK Kadaň 22 13 1 2 6 115:88 434. PZ Kladno 22 12 1 4 5 115:83 425. Hvězda Praha 22 13 1 1 7 86:65 426. HC Příbram 22 10 2 0 10 101:88 347. Energie K. Vary 22 8 4 0 10 76:84 328. IHC Písek 22 9 0 2 11 92:80 299. Slavoj Zbraslav 22 6 2 4 10 76:106 2610. HC Strakonice 22 5 0 1 16 64:155 1611. HC Tábor 22 3 2 0 17 61:137 1312. Kobra Praha 22 3 1 0 18 73:138 11 (vt, r)

zápas výhra 6:4 nad Sport Úvaly a konečně sedmý zápas opět výhra 6:4 nad SKP Hvězda Karlovy Vary. To znamená krásné 4. místo po prvním kole ČNL. (paj)

Florbal

Národní florbalová liga mužů: play-off: 2. kolo: 3. zápas: FBC DDM Kati Kadaň – FBC Štíři Č.Budějovice 9:8p (2:2, 2:3, 4:3, 1:0), branky za domácí: : 7. Vilém Vopelák, 15. Aleš Limberg, 29. Lukáš Pardubský, 37. Mar-tin Odlas, 53. Vilém Vopelák, 56. Erik Štěrba, 57. Martin Žemlička, 58. Martin Odlas, 63. Martin Žemlička. 4. zápas: FBC DDM Kati Kadaň – FBC Štíři Č.Budějovice 6:8 (0:4, 4:1, 2:3), branky za domácí: 23. Aleš Limberg, 24. Petr Chládek, 27. Vilém Vopelák, 33. Martin Žemlička, 43. Martin Žemlička, 60. Marek Pačmag. Stav 1:3 na zápasy. Tým Č.Budějovic postoupil do finále play-off NL. Pro Kadaňské tak skončila sezóna, která byla z mnoha pohledů nejúspěšnější v novodobé historii klubu. Velký dík patří skvělým divákům, kteří si do haly našli cestu po celou sezónu, i když se zrovna chlapům nedařilo. Naši návštěvnost nám mohou závidět i některé ligové kluby. (rm)

Fotbal

Krajský přebor Ústeckého kraje: sobota 21. dubna od 10.15 hodin: FK Tatran Ka-daň - SK Brná.

Cyklistika

Přihlašování do nového ročníku Sweep Sport Cup probíhá za pomoci webové prezentace KL sport Most, kde je k vidění i aktuální seznam přihlášených. Stačí kliknout zde nebo vpravo dole na okno „Přihláška on-line“. Poplatek pro rok 2018 byl upraven na 500 Kč při plat-bě do prvního závodu. Kalendář SAL je připravený, je v něm 14 závodů. První závod: 28. dubna 2018: časovka Louka – Braňany a zpět.

První závodPrvní závod Poháru Peruna se poje-

de 19. května v Chomutově a bude jím Krušnohorský Marathon. Závod s 18letou tradicí se letos bude konat přímo v Cho-mutově, a to v areálu Domovinka na bý-valé ploché dráze. Start závodu bude hro-madný za zaváděcím vozidlem u areálu Domovinka a cíl je stejný jako u dětských závodů přímo v areálu. (pp)

Byl to poslední zimní víkend (17. března) co si dali dostaveníčko atleti z celého Ústec-kého kraje na svém vrcholném závodě přípravného období v Bílině na “krajském pře-boru“ v přespolním běhu všech kategorií. Počasí si pěkně pohrálo a už první kategorie závodníků se stavěla na start při pěkném „samci“, ano, bylo krásných -7 stupňů. Za kadaňské atlety přijeli bojovat pouze Klára Askar a Jan Apolen. Jelikož má Klárka ve své kategorii starší soupeřky, skončila v polovině startovní listiny. Zato Honza si opět vyšlápnul na zbytek startovního pole a nedal nikomu šanci. Právem se stal i krajským přeborníkem v přespolním běhu mladších žáků. Vedení klubu blahopřeje závodníkům a děkuje za příkladnou reprezentaci města. (pele)

I Kyselka se třpytila

O tento úspěch se zasloužili: hráči: Dominik Šebek, Dominik Gerstner, Vojtěch Šilhan, Ra-dek Novák, Radek Nerad, Vojtěch Cestr, Lukáš Kozelnický, František Salač, David Beseda, Roman Psar, Pavel Sommer, Ondřej Bláha, Jan Kanický, Marek Konášek, Matěj Chlouba, Adam Hájek, Dan Georgiev, Dominik Vlk, Josef Pöschl, David Nouzák. Trenéři : Miroslav Novák a František Wágner, vedoucí mužstva: Vlastimil Tumpach. Foto: archiv SK Kadaň

Dne 17. března se konal v Praze Národní pohár JKA žáků a juniorů, na který v odpo-ledních hodinách navázalo první kolo České národní ligy dorostu.

Z NP jsme si přivezli dvě týmová a tři in-dividuální ocenění. Jako již tradičně medaili z  individuálního závodu přivezla Kristýna Tesařová. Podařilo se jí získat v kategorii ju-niorek druhé místo v kata, ale kumite jí bo-hužel v této starší kategorii nevyšlo dle jejích představ, a obsadila nepopulární 4. místo.

Další individuální medaile získala, dá se říci, nástupkyně Kristýny, a to Šárka Koriti-nová. Šárka získala druhé místo v kata a 3. místo v kumite a stala se i vítězkou kombi-nace v kategorii mladších žákyň (pro Šárku je to její druhá závodní sezona).

Další, a to týmová, medailová umístění zís-kaly juniorky v kata týmu ve složení Veronika Mašková, Beata Dlouhá a Kristýna Tesařová (3. místo) a mini žákyně ve složení Kristýna Seke-rová, Bára Křížová a Saskie Ondrejka (2. mís-to). Všechny tři se účastnily závodů NP poprvé a Báře se podařilo obsadit i krásné 4. místo v kumite. Na NP jsme měli trošku smůlu, když nám utekly tři medaile o pověstný vlásek. Zís-kali jsme tři 4. místa, to poslední získala Anna Doležalová v kumite mladších žákyň. Dále stojí za pochvalu 5. místo Davida Vyhnálka, kterému finálová čtyřka utekla o jednu desetinu bodu. V jeho kategorii závodilo 48 starších žáků.

Další boje nastaly odpoledne, kdy náš tým dorostenců, který je ve stejném slože-ní jako loni: Kristýna Tesařová, Veronika Mašková, Beata Dlouhá, Vladislav Kroutil, Matěj Kovářík, Daniel Bachorec, nastoupil k prvnímu kolu České národní ligy doros-tu. Na prvních závodech nám bohužel chy-běl náš nejlepší „kumiťák“ Matěj Kalkuš. Naši závodníci měli před sebou sedm zápa-sů, kdy nastupovali v tomto pořadí: kumite muži, kumite ženy, kata muži, kumite muži a kata ženy. Nejtěžší úlohu v týmu měl Vla-dislav Kroutil, který nastupoval pokaždé jak k zápasu v kumite, tak i k zápasu v kata. Vláďa absolvoval celkem 14 zápasů během čtyř hodin trvání turnaje. Bylo to samo-zřejmě velmi fyzicky náročné, ale Vlaďa to zvládl na výbornou.

Další naší oporou byla jako vždy Kris-týna Tesařová, která po náročném dopo-ledním programu excelovala i v  týmové soutěži a přispěla nejvyšším počtem ví-tězství ke krásnému 4. místu po prvním kole ČNL.

Všichni makali naplno a výsledek tomu odpovídá, a tak můžeme být na-prosto spokojeni s  první účastí našich dorostenců v České národní lize karate JKA.

Mgr. Josef Patík, předseda Karate klu-bu Kadaň a Klášterec


Recommended