Home >Documents >Nastavení komunikace s mediální agenturou - Regina Sehnalová

Nastavení komunikace s mediální agenturou - Regina Sehnalová

Date post:04-Jun-2015
Category:
View:1,214 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Akce: Klub WebTop100 - 15. 4. 2010 - Praha Organizátor: Dobrý web
Transcript:
 • 1. KLIENTMEDILN AGENTURA 4.5.2010

2. 15 let v medilnm plnovn

 • Mdium
  • IP Praha/ ARBOmdia
  • Country rdio
 • Mediln agentura
  • MindShare
 • Klient
  • Eurotel/ Telefnica O2
  • SOB group (SOB, Hypoten banka, Potovnspoitelna, MSS, SOB leasing, SOB pojitovna,..)

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 3. Mediln plnovn

 • Plnovn mdi obvykle pod rozliovac rovn managementuvelkch firem
 • Nevdn role = nezivn tabulky s neznmmi pojmy, kterm nikdo nerozum
 • Na druhou stranu kreativ (loga, fotografie, slogany, obrzky..) peci rozum kad !?

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 4. Kvantita vs. Kvalita

 • KVANTITA
  • Ceny, slevy, bonusy, provize,
 • KVALITA
  • Plnovn, vyhodnocen efektivity, proces, servis,
 • Nastv vnitn konflikt:
  • CENA/SLEVA vs. KVALITA
    • Nkupvs. MarComm
  • Oddlen Centrlnho nkupu (Procurement) hled spory, kter se daj vyslit

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 5. Nevdn role medilnho plnovn

 • Neexistuje jedno ideln een (jeden ideln mediln pln)
 • Existuje nkolik dobrch een a mnoho nevhodnch een
 • Za efektivn mediln plnovn Vs ve firm nikdo nepochvl NEN TOTI VIDT !
  • Pochvalu za snen cen a vy slevy slzne procurement

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 6. Nastaven spoluprces mediln agenturou 4.5.2010 7. Klient a mediln agentura

 • ALE !
 • Agentura ve dl hlavn ve svm zjmu (nen peci charita), i kdy bude vdy tvrdit, e ve dl v zjmu klienta

jmno autoralpodnadpis, podnadpis lPARTNEI = rovnoprvn vztah 8. Konflikt zjm v agentue?

 • Vme skuten, kdo agenturu plat ?
  • Pokud agentura nepizn klientovi vechny slevy, provize a bonusy ve skutenosti je to mdium, kdo plat agenturu
 • Vme, pro koho agentura pracuje?
  • Pro klienta kter objednv nebo toho, kdo plat (mdium)?
  • + slc tlak na sniovn cen ze strany procurementu

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 9. een = MEDIA MANAGER

 • Strce procesu s mediln agenturou
 • Zodpovd za optimalizaci a plnovn mdi
 • Zodpovd za nkup mdi vetn pmho kontaktu a vyjednvn s mdii
 • Koordinuje jednotliv oddlen/brandy uvnit firmy a dv konsolidovan zadn agentue
 • Kdy se vyplat mt mediln lovka?
  • Urit pi medilnm rozpotu nad cca 100 mil CZK N/N ron

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 10. Hodnocen prce mediln agentury 4.5.2010 11. Hodnocen mediln agentury

 • FIX FEE = pedem dohodnut stka
  • Dan % z medilnch vdaj
   • Ale kad mediatyp jinak nron a pracn
  • Definovan innosti, definovan tm + jeho asov alokace
 • SUCESS FEE
  • Pedem dan minimum-maximum celkov stky
  • Nastaven kritri pedem
   • Client service, strategick plnovn, implementan plnovn a nkup, ..)
   • Vsledky kampan ?
  • Dostaten motivujc pro agenturu
  • Spravedliv ohodnocen v danch asovch intervalech

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 12. Hodnocen kampan

 • Mediln kampa sama o sob nic neprod
  • =>NERELN OEKVN
 • Mediln kampa pouze jedna st komunikanho mixu
  • Kreativa, BTL, POS, events,
 • VSLEDN PRODEJ = 4P mus fungovat
  • Product, price, place, promotion
 • Je spravedliv hodnotit mediln agenturu podle splnn prodejnch cl ?

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 13. Doporuen 4.5.2010 14. Doporuen pro klienty

 • Bute si jist, e mediln agenturu platte Vy a ne nkdo jin
  • Nulov fee je krajn podezel!
 • Motivujte agenturu
  • Kdy budou dchat s Va znakou, budou pro Vs rdi pracovat
 • Vynakldejte energii na kvalitu pln, strategii, detaily
 • Nebojte se pmho kontaktu s mdii
  • dozvte se spoustu informac pmo od zdroje
  • nebudete v informanm podru agentury
  • agentura v, e Vy vte
 • Mediln plnovn nen vidt a za dobrou prci Vs nikdo nepochvl, ale bude Vs ht pocit dobe udlan prce

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 15. Doporuen pro agentury

 • Media manager je V lovk
  • Obhajuje prci agentury ve firm! Snate se mu to maximln ulehit.
  • nen v neptel !
 • Dejte klientovi pocit, e
  • Rozumte jeho potebm a jeho businessu
  • Dlte maximuma pinte pidanou hodnotu
  • Dostv nejlep mon finann podmnky
  • M kontrolu
 • Zapojte detailn plnovae do komunikace s klientem
  • vekerou thu nenese account, kter pln nepipravoval a mnohdy ho nen schopen u klienta obhjit
  • vt zodpovdnost plnovae, kter mus svoj prci klientovi prodat

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 16. A zvrem

 • Mediln agentura nakonec vdy udl, co chce klient, protoe ten nese hlavn zodpovdnost za finln rozhodnut
 • Nejvt sil klienta vyaduje dohoda uvnit firmy, ne dohoda se s agenturou
 • Agentura nen pro klienta neptel, neptel vtinou sed ve stejnm barku !

jmno autoralpodnadpis, podnadpis l 17. D kyza pozornost 4.5.2010 Regina Sehnalov +420603 800 313 rsehnalova @csob.cz www.csob.cz Infolinka 800 300 300

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended