Home >Documents >Navod k Obsluze Panda 124521

Navod k Obsluze Panda 124521

Date post:08-Dec-2015
Category:
View:220 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Algorithmic Trading Winning Strategies and Their Rationale
Transcript:
 • N v o d k o b s l u z e

  a i n s t a l a c i p r t o k o v h o

  o h v a e t e p l v o d y

  1 9 P O G

  2 4 P O G

  P l y n o v p r t o k o v o h v a

  t e p l v o d y

  V k o n 7 , 7 - 1 9 , 2 ( 9 , 8 - 2 4 , 4 ) k W

  C Z

  v e r z e

  0 0 1 0 0 0 7 1 6 4 - v . 1 5 / 2 0 0 5

  P r o t h e r m s p o l . s r . o . , C h r a n y 1 8 8 , 2 5 2 1 9 P r a h a - z p a d , T e l . : 2 5 7 0 9 0 8 1 1 , F a x : 2 5 2 9 5 0 9 1 7

  w w w . p r o t h e r m . c z

 • 1Protherm 19, 24 POGVrobn slo prtokovho ohvae je vyznaeno na ttku, kter je umstn na pedn

  sti peruovae tahu. ttek je pstupn po sejmut pednho krytu.

  V sti Nvod k obsluze naleznete popis zkladnch funkc ohvae i jak bezpen zachzet s ohvaem. st Nvod k instalaci je urena jen pro odborn pracovnky.

  ObsahObsahvod ..................................................... 2

  NVOD K OBSLUZE

  Popis prtokovho ohvae ................. 4

  Uveden do provozu .............................. 5

  Zruka a zrun podmnky .................. 6

  Ochrana proti mrazu ............................ 7

  drba a servis .................................... 7

  Technick parametry ............................ 8

  Pracovn schma .................................. 9

  Pipojovac rozmry ohvae

  PROTHERM 19 POG .......................... 10

  Pipojovac rozmry ohvae

  PROTHERM 24 POG .......................... 11

  NVOD K INSTALACI

  vod .................................................... 12

  Instalace ohvae ............................... 13

  Zkuebn provoz a kontrola pipojen .. 15

  Odborn drba a servis ..................... 15

  Nhradn dly ....................................... 15

 • 21. Plynov prtokov ohva i veker nvaz-n zazen mus bt instalovny a pouv-ny v souladu s projektem, vemi odpovda-jcmi platnmi zkonnmi pedpisy i tech-nickmi normami a s pedpisy vrobce.

  2. Plynov prtokov ohva me bt insta-lovn jen v prosted, pro kter je uren.

  3. Uveden do provozu po instalaci sm pro-vdt jen vrobcem autorizovan servisn organizace.

  4. Plynov prtokov ohva odpovd ped-pism platnm v R. Pro jeho uit v pod-mnkch jin zem je nutn stanovit a eit pp. odchylky.

  5. Na vrobcem autorizovanou servisn or-ganizaci se obracejte v ppad event. po-ruchy - neodborn zsah me pokodit ohva (pp. i nvazn zazen!).

  6. Pracovnk servisn organizace provdj-c prvn sputn plynovho prtokovho ohvae je povinen seznmit uivatele s bezpenostnmi prvky ohvae, s jejich projevy a s pslunou potebnou reakc uivatele na n, s podstatnmi stmi oh-vae a zpsobem jeho ovldn. Pokud je souasn i dodavatelem ohvae, mus a do uveden do provozu zajistit, aby byl k dispozici i originln obal ohvae pro ppadn dal jeho transport.

  7. Zkontrolujte plnost a kompletnost dodv-ky.

  8. Zkontrolujte, zda dodan typ odpovd typu poadovanmu pro uit, tj. zkontroluj-te, zda daje, tkajc se sezen ohvae, kter jsou na vrobnm ttku, se shoduj s daji, tkajcmi se mstn st dodvajc palivo (plyn) na mst instalace, pp. nech-te tuto kontrolu provst odbornmi pracov-nky, kte kotel budou instalovat i uvdt do provozu.

  9. Vdy, kdy nemte potebnou jistotu, jak provdt innosti pi obsluze plynovho prtokovho ohvae, vyhledejte a pro-studujte vechny odpovdajc informace v tomto nvodu a postupujte pouze podle nich.

  10. Neodstraujte a nepokozujte dn oznaen a npisy na ohvai. Nepoko-zen uchovejte i originln obal ohvae pro jeho pp. dal transport, dokud nedo-jde k uveden ohvae do provozu.

  11. Pi ppadnch opravch se sm ut jen originlnch dl. Vnitn instalaci ohvae nen dovoleno mnit a ani do n zasaho-vat.

  12. Pi del odstvce doporuujeme uzavt pvod plynu. Toto doporuen plat s ohle-dem na veobecn podmnky dan v tom-to nvodu.

  13. S plynovm prtokovm ohvaem, resp. jeho stmi po ukonen jeho ivotnosti mus bt nakldno s ohledem na ochra-nu ivotnho prosted.

  14. Vrobce neodpovd a neposkytuje zru-ku za kody zpsoben nedodrenm: podmnek uvedench v tomto nvodu pedpis a norem dnch postup pi monti a provozu podmnek uvedench v Zrunm list

  a Servisn knize15. Pokud kotel dodv uivateli pracovnk,

  kter plynov prtokov ohva instaloval, je povinen pedat uivateli tak vekerou prvodn dokumentaci ohvae (zejm-na nvod, zrun list apod.). Dokud nen ohva uveden do provozu, mus bt pro ppadn dal transport ohvae k dispo-zici i jeho originln obal.

  vod

 • 3Zajitn bezpenosti zazen a osob

  Prtokov ohvae jako vrobky jsou pro-vovny ve vztahu k tmto dokumentm: SN EN 26, SN EN 50 165:1999, SN EN 60 335-1:1997, Obchodnmu zkonku . 513/1991 Sb., zkonu . 634/1992 Sb. a vyhlce MZd . 13/1997 Sb.

  Prtokov ohva (i jeho pp. doplujc vy-baven) se shoduje s typem, kter Strojren-sk zkuebn stav s. p. v Brn, Notikova-n osoba . 1015, provila a shledala svm rozhodnutm, e se shoduje s poadavky ve smyslu zkona R . 22/1997 Sb. o technickch poadavcch na vrobky v platnm znn a nazen vldy . 22/2003 Sb., . 17/2003 Sb. a . 18/2003 Sb. v plat-nch znnch (odpovdajc smrnicm Rady Evropskho Spoleenstv . 90/396/EHS, . 73/23/EHS a . 89/336/EHS), kte-rmi se stanov technick poadavky na spotebie plynnch paliv, elektrick zaze-n nzkho napt a elektromagnetickou kompatibilitu.

  Pro provoz prtokovho ohvae a zach-zen s nm podle zamlenho elu v rel-nch podmnkch vyuit (dle jen pi vyu-vn) je teba dodret i poadavky dal - nejpodstatnj z nich (tj. ty, kter nelze opomenout) se nachzej v tchto pedpi-sovch dokumentech: - v oblasti projektovn: SN 06 0310

  a SN 06 0830 - z hlediska porn bezpenosti: SN

  06 1008- pi instalaci a monti (pp. opravch):

  SN EN 1775 nebo SN 38 6460, p-padn SN 386462, vyhlce . 48/1982 Sb. (ve znn pozdjch pedpis) a z-vaznch pedpisech o ochran zdrav pi prci

  - za provozu a pi obsluze: SN 38 6405 Krom poadavk ji zmnnch dokumen-

  t je pi vyuvn prtokovho ohvae

  nutno postupovat podle tohoto nvodu. Pi vyuvn je tak teba vylouit zsahy dt, osob pod vlivem omamnch ltek, nesv-prvnch apod.

  V praxi mohou nastat situace, pi kterch se mus dodret nsledujc nezbytn opaten:

  zabrnit (i nhodnmu) sputn prtokov-ho ohvae pi prohldce a prci na trase odvodu spalin, rozvodu plynu i vody, a to tm, e se peru pvod el. energie do oh-vae jet i jinak, ne jen pouhm hlavnm vypnaem.

  odstavit prtokov ohva vdy, objev-li se (i pechodn) holav i vbun pry v prostoru, odkud je do ohvae pivdn spalovac vzduch (nap. z barev pi zhoto-vovn ntr, kladen a nstiku roztave-nch hmot, pi niku plynu apod.).

  pokud je nutn vypustit vodu z ohvae i ze soustavy, pak nesm bt nebezpen tepl.

  pi niku vody z vmnku nebo pi zaplnn vmnku ledem nekonat pokusy o sput-n ohvae, dokud nejsou obnoveny nor-mln podmnky pro provoz prtokovho ohvae.

  pi niku nebo peruen dodvky plynu nebo podezen na n vypnout ohva i pvod plynu a obrtit se na plynrensk podnik nebo servisn organizaci.

 • 4Nvod k obsluzeNvod k obsluze

  Popis prtokovho ohvae

  Plynov prtokov ohva vody PROTHERM 19 POG nebo PROTHERM 24 POG dodv teplou vodu do jednoho nebo nkolika odbrnch mst.

  Tento prtokov ohva mus bt pipojen k odtahu spalin s pirozenm tahem (ke komnu). Ohva je vybaven hldaem tahu spalin (mechanismus proti zptnmu proudn spalin), kter umouje peruit pvod plynu k hoku v ppad zvady na odtahovm potrub. Spalovac vzduch si prtokov ohva odebr z prostoru, ve kterm je umstn. V tomto prostoru mus bt dsledn dodreny vechny po-adavky, tkajc se pvodu spalovacho vzduchu. Pvod a potebn mnostv spa-lovacho vzduchu je nutn eit v souladu s platnmi pedpisy.

  Plynov prtokov ohva je dle vyba-ven bezpenostnm omezovaem teploty, kter zastav provoz ohvae v ppad peht topnho tlesa.

  Bezpenostn upozornn Nikdy nevypnejte bezpenostn zaze-

  n, ani s nimi nemanipulujte, protoe by mohlo dojt k porue ohvae.

  V blzkosti prtokovho ohvae nepo-uvejte dn explozivn nebo vyso-ce holav materil (benzn, barvy) ani dn aerosoly, rozpoutdla, ppravky s obsahem chloru, lepidla apod.

  Nikdy ani doasn nezavrejte vtrac otvory a odtahy ve dvech, stropech, oknech a stnch. Nikdy nezakrvejte (nap. odvy nebo jinmi pedmty) v-trac otvory. Bhem pokldky podlaho-

  vch krytin vnujte pozornost tomu, aby nedolo k zakryt nebo zen vtracch trbin pod dvemi.

  Nebrate proudn vzduchu k zazen. Vnujte mimodnou pozornost v ppa-d monte skn, polic a jinch prvk v oblasti nachzejc se pod prtokovm ohvaem. Skov zakryt prtokovho ohvae mus bt provedeno za dodren pslunch norem pro takovto konstruk-ce. V ppad, kdy poadujete zakrt pr-tokov ohva takovouto konstrukc, vy-dejte si informace od odborn rmy.

  Otvory pro vtrn a odtah spalin mus zstat voln. Zkontrolujte napklad, aby zakryt pouit na tyto otvory bhem prac provdnch na vnj fasd byla opt odstranna.

  42

  3

  1

  1 - Pepna vkonu

  2 - Ukazatel nedostaujcho prtoku vody

  3 - Hlavn vypna

  4 - Ovlada teploty

  Popis prtokovho ohvae

  obr. 1

 • 5Signalizace nedost. pr. vody

  obr. 3

  Uveden prtokovho ohvae do provozu

  Prtokov ohva neme bt instalo-vn v prostorch, kde je vzduch nas-vn ventilanm zazenm nebo topenm vyuvajc hork vzduch od ventiltoru (nap. digestoe, suika prdla). Spo-len instalace tchto zazen v jednom prostoru je mon pouze v ppad, kdy bezpenostn mechanismy umon auto-matick vypnut ventiltor bhem pro-vozu plynovho prtokovho ohvae.

  V ppad instalace oken s hermetickm uzavenm si od kvalikovanho tech-nika vydejte informace o opatench, kter je teba pijmout pro vhodn prou-dn vzduchu pro sprvn hoen prto-kovho ohvae.

  Sputn prtokovho ohvae

  Upozornn: Uveden prtokovho oh-vae do provozu a prvn sputn mus bt provedeno pouze autorizovanm servi-sem!

  Chcete-li spustit prtokov ohva po uveden do provozu, ujistte se, e:

  1. jsou oteveny vechny uzavrac ven-tily pod prtokovm ohvaem

  2. tlak uitkov vody je v doporuenm rozmez 0,2 - 8 bar

  3. sti