Home >Documents >Navod k Pouziti

Navod k Pouziti

Date post:16-Jan-2016
Category:
View:65 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
m2 mikrovlny od pana peterky
Transcript:
 • F I R S T A E R I A L - Your partner in special microwave radio____________________________________________________________________________

  Nvod k pouit1A11F28M2

  Zazen se skld ze dvou na sob zvislch konc, kter spolen tvo nedliteln pr, kter zajist spojen. Kad konec se skld s integrovanho vyslae a pijmae uloen mikrovlnn jednotce (MW). MW pomoc parabolick antny signl koncentruje, zesiluje a pesazuje signl do frekvennho rozsahu pouitelnho pro Logickou jednotku (IO). IO dle signl rozkduje a zanalyzuje a pelo do rozhran ethernet.

  Mikrovlnn zazen 1A11 (MW + IO) je univerzln jednotkou ke spojen dvou ethernetovch st s podmnkou pm viditelnosti, mezi body propojen. Zazen pracuje ve volnm ISM (Industrial Service Medical) psmu, dle VO 14/2005. V tomto psmu, nen zaruena ochrana proti ruen a proto je velmi dleit prvotn men trat, kter jako jedin me zaruit kvalitn a bezproblmov zprovoznn linky.

  Instalaci zazen je nutno pipravit dopedu, abychom se vyvarovali monch chyb, kter mohou mt za dsledek ztrtu zruky, pokozen zazen, nebo jeho nekvalitn funkci.

  1) Je douc, provst mikrovlnn zamen trasy a pokud mono opticky ovit pmou viditelnost. Mikrovlnn zamen trasy se provd analzou pouitho psma pomoc spektrlnho analyztoru. Men je nutn zanst do tabulky - protokolu, kter bude slouit k uren pijmacho a vyslacho kanlu - jako prkazn materil pro instalaci spoje a pro arbitr pi ppadnm zaruen. Na zklad takto zskanch informac se mikrovlnn jednotka nastav na poadovan kanly a dod se k instalaci do parabol.

  Historicky byl vytvoen princip provch kanl pro minimalizaci chyby pi uren volnho pru pesn urenm provm kanlem pro pjem a vysln a tak maximalizaci monho potu nasazench jednotek na lokaci. Jednotliv prov kanly jsou patrn z tabulky Pic. 1. Provmi kanly jsou: K1 a K7, K2 a K8, K3 a K9, K4 a K10 a jejich subkanly. Tento princip vak bhem praxe dostal pomrn znateln trhliny, protoe velmi asto dochz k situac, kdy prov kanl je obsazen slubou jinho spoje na oddlen lokaci, nebo druh bod pouv stejn plpsmop pro vysln (TX).

  V dsledku tak dochz k pesn opanmu efektu, kdy je na lokaci nemon instalovat novou jednotku, protoe tzv. prov kanl je nepouiteln. Vsledkem potom je nutnost pouit neprovho kanlu tak, aby nedolo k zaruen spoj na kolokaci. Zkladnm principem je uren TX kanlu. Je douc, aby TX kanl byl ve stejnm plpsmu ostatnch vyslacch kanl, jsou li na lokaci pitomny i jin spoje v tomto psmu. Respektovn tohoto pravidla minimalizuje pravdpodobnost zaruen jinch spoj s tm, e je-li to mon pouijeme prov kanl. Pokud to nen mon je nutn provst korektn zmen pijmacho plpsma a urit kanl, kter bude vhodn pro pjem (hledme kanl, kter m nejni rove signlu z danho smru). Ten potom ozname jako ppadn mon kanl pro pje (RX).

  Ten sam postup opakujeme na protj lokaci s tm, e u mme pipraven mon kanly a pouze doplujeme informaci, zda-li budou kanly na protilokaci pouiteln pro RX a

  KPE spol. s r.o., Blattnho 2313, Praha 5 Nov Butovice, IO: 15891607Tel: 242 498 100, Fax: 235 510 659, office mobile: 602 288 820

  E-mail: michal.peterka @1aerial.com, http://1aerial.com

 • F I R S T A E R I A L - Your partner in special microwave radio____________________________________________________________________________TX. Po pemen na protilokaci ob tabulky porovnme a s ohledem na veuveden pravidla vybereme prov kanl.Pklad tabulky ruen (Pic. 1)

  Tabulka obsazenosti v psmu 10 GHz

  lokalita: Doubrava smr (od): Hlohov

  Datum a

  hodina: 3.9.2005 Polarizace V H Provedl: Michal Peterka

  LO: 10 GHz KPE s.r.o.

  kanl kmitoet rove Vrove

  H kanl kmitoetrove

  Vrove

  H- (MHz) (dBV) (dBV) - (MHz) (dBV) (dBV) 10 301 29 45 10 469 Nepouv se Nepouv se 0 10 308 29 45 6a 10 476 Nepouv se Nepouv se 10 315 29 45 10 483 29 291 10 322 29 29 7 10 490 29 29 10 329 29 29 10 497 29 29

  1a 10 336 29 29 7a 10 504 29 29 10 343 29 29 10 511 29 292 10 350 29 29 8 10 518 29 29 10 357 29 29 10 525 29 29

  2a 10 364 29 29 8a 10 532 29 29 10 371 29 29 10 539 29 293 10 378 29 29 9 10 546 29 35 10 385 29 29 10 553 29 45

  3a 10 392 29 29 9a 10 560 29 35 10 399 29 29 10 567 29 454 10 406 29 29 10 10 574 29 29 10 413 29 29 10 581 29 29

  4a 10 420 Nepouv se Nepouv se 10a 10 588 Nepouv se Nepouv se 10 427 Nepouv se Nepouv se 10 595 Nepouv se Nepouv se 5 10 434 Nepouv se Nepouv se 11 10 602 Nepouv se Nepouv se 10 441 Nepouv se Nepouv se 10 609 Nepouv se Nepouv se

  5a 10 448 Nepouv se Nepouv se 11a 10 616 Nepouv se Nepouv se 10 455 Nepouv se Nepouv se 10 623 Nepouv se Nepouv se 6 10 462 Nepouv se Nepouv se 12 10 630 Nepouv se Nepouv se

  KPE spol. s r.o., Blattnho 2313, Praha 5 Nov Butovice, IO: 15891607Tel: 242 498 100, Fax: 235 510 659, office mobile: 602 288 820

  E-mail: michal.peterka @1aerial.com, http://1aerial.com

 • F I R S T A E R I A L - Your partner in special microwave radio____________________________________________________________________________

  1) Kompletace parabol

  Kompletaci zahjme sestavenm nosnku.

  Ped zahjenm kompletace rozhodnte zda sestavit pravou (parabola je vyloena doleva) nebo levou (parabola je vyloena doprava) kompletace. Dle vbru pot pipevnme pomoc roub pipevnn IO k pevnn pomoc 2 roub M8 s konickou hlavou. Na pevnn jsou symetricky 4 otvory pro prchod roub, kter utaenm pitla IO k pevnn. rouby uthneme tak, aby se IO vi pevnn neposouvala ani nemla vli. IO nechme zavenou, aby nedolo k pokozen jemn elektroniky uvnit IO.

  Na parabole jsou 4 symetrick otvory pro pichycen paraboly k pevnn, Zrcadlo aretujeme 4. symetricky umstnnmi otvory na cpech pevnn. . Skladba spojovacho materilu: M8 rouby 30mm estihran s konkvn hlavou, podloka, provka, matka M8.Do ozaovae naroubujeme 3 nosnky, kter vymez ohniskovou vzdlenost. Na konce nosnk je teba nasadit Al podloky, kter zamez propadnut nosnk otvory pro osazen a pithnou se 3 matkamy M8 s podlokou a provkou.

  Nakonec se naroubuje MW a vlnovod pomoc 4 roubk s tsnnm. Do zvit na nosnku zaroubujeme zvitov tye tak, aby proly celou dlkou zvitu2) Uren kotven parabol a jejich instalace.

  Paraboly je teba nainstalovat tak, aby celou svoj plochou a prmrem mly voln prhled ke vzdlenmu konci trasy. Paraboly se uchycuj s pomoc tmen nebo fixanch roub tak, aby se rozloila rovnomrn sla na jednotliv zajiovac a fixan prvky. Jednotliv matky a rouby je nutn pithnout tak, aby v dnm ppad nemohlo dojt k jejch samovolnmu povolen. Prvotn hrub zamen prvnho bodu instalace se provd dle odhadu. Parabola mus bt nainstalovna na pizemnn konzoli. V ppad, e nepouijeme pizemnn jednotky ke storu, je teba provst revizi prozernn. Jestli

  revize neprokzala odpovdajc spojen, bude teba chyt antny spojit prozemovacm vodiem ke storu, nejlpe pomoc oka zajitnho matkou na roubu fixujc pevnn.

  Po instalaci nasadme do antny mikrovlnnou jednotku.

  V ppad, e je IO oddlena od pijmac antny (instalace do racku, umstn IO do zzem pvod 75Ohm prem kabel k antn) je nutno ped pipojenm IO do el. St nutn provst kontrolu elektrickho potencionlu mezi kostrou antny a pivdnch koaxilnch kabel, zda nen na jednotkch rozdln elektrick potencil. Pouze je-li potencil nulov, je mon MW pipojit. Obzvlt na lokacch, kde je pstupnch pouze 50V, bv jako zemnc pl napjen asto pouit kladn vodi. V tomto ppad kontaktujte vrobce zazen pro individuln een.

  KPE spol. s r.o., Blattnho 2313, Praha 5 Nov Butovice, IO: 15891607Tel: 242 498 100, Fax: 235 510 659, office mobile: 602 288 820

  E-mail: michal.peterka @1aerial.com, http://1aerial.com

 • F I R S T A E R I A L - Your partner in special microwave radio____________________________________________________________________________

  3) Propojen MW a IO

  Mikrovlnnou jednotku pipojujeme k IO zsadn v odpojenm stavu. Pi pohledu zezadu (opan konec proti vlnovodu, konektory dol) na mikrovlnnou jednotku je lev konektor uren pro pipojen koaxilnho kabelu sloucho k napjen jednotky a odveden signlu RX (je oznaen luto-zelenm kroukem). Na tomto kabelu v moment pipojen do systmu mus bt minimln 8V DC.Druh konektor z prava (oznaen ervenm kroukem)je uren pro pvod signlu TX (vysln).IO je oznaena barevnmi krouky se stejnou symbolikou, tak aby je bylo mon jednodue identifikovat jednotliv konektory. Propojen identicky oznaenm konektor koaxilnmi kabely pipojme MW k IO.

  KPE spol. s r.o., Blattnho 2313, Praha 5 Nov Butovice, IO: 15891607Tel: 242 498 100, Fax: 235 510 659, office mobile: 602 288 820

  E-mail: michal.peterka @1aerial.com, http://1aerial.com

 • F I R S T A E R I A L - Your partner in special microwave radio____________________________________________________________________________

  4) Zapojen konektorov sti v IO

  IO Logick jednotka je umstna v montn krabici z slitin hlinku. Krabice je opatena odnmatelnm vkem, 2 konektory , 1x LED, prchodkou pro pvod napjen (PoE) a datovho kabelu, identifikanm ttkem zazen.

  Pi pohledu zepedu (ze strany odnmatelnho vka), je lev konektor uren k napjen MW jednotky a jako RX mstek mezi IO a MW, prav slou k pipojen zdroje TX signlu k MW jednotce. Pro propojen doporuujeme pout koaxiln kabel 75 Ohm Beden H125 nebo Nordix 405 zakonen F-konektory.

  Po oteven vka IO je patrn sendviov een jednotka, zadn panel je integrovan napov ustedna napjejc samotn modem.

  Napov stedna je opatena 5 indikanmi LED. Vlevo je zelen LED indikujc pchoz napjen. Vpravo jsou 4 LED, kter indikuj 4 rzn napt. Pokud jedna z diod svt vrazn mn - jedn se o poruchu, kter me bt odstranna pouze v autorizovanm servisu, nebo autorizovanm technikem. Nesvt-li dn a pitom je jednotka zjevn napjen do

Embed Size (px)
Recommended