Home >Documents >Navod na montaz pletivo ideal

Navod na montaz pletivo ideal

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:219 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • www.plotydumych.na.aukro.cz tel. +420 773 491 171 +420 223 016 492 email: plotydumych@email.cz

  NVOD NA MONT SVAOVANCH PANEL PILOFOR NA TYHRANN SLOUPKY 60 60 mm

  VKA PANEL POET PCHYTEK

  u prbnch a koncovch sloupk*

  630 mm 3

  1030 mm 3

  1230 mm 4

  1430/1530 mm 4

  16301730 mm 5

  1830 mm 5

  2030 mm 6

  2430 mm 7

  * u rohovch sloupk je poet pchytek na sloupek vy

  A. INSTALACE OPLOCEN V PMM SMRU

  V uvaovan vytyen budouc trase oplocen se piprav dry

  o prmru od 15 do 23 cm pro sloupky ve vzdlenosti 253 cm

  na sted dry od sebe. Dry mus sahat do nezmrzn hloubky, a to

  nejmn do 80 cm. Do pipravench dr se osad typov sloupky

  Pilofor, odpovdajc dlky, sprvn vkov osazen. Koncov,

  prbn a rohov sloupky se pi tomto typu oplocen nerozliuj.

  Pro betonovn sloupk je vhodn pipravit si pedem devnou

  ablonu (viz obr.). Sloupky mus po zabetonovn bt zcela pesn

  zarovnny smrov, vkov, mus bt pesn vzdleny od sebe

  a mus bt ve zcela kolm pozici. Po zabetonovn sloupk je

  nezbytn ped osazenm panel na sloupky nechat beton vdy

  dn zatuhnout. Optimln doba je piblin jeden tden, je

  vak vdy zvisl na aktulnm poas. Vzpry se pi tomto typu

  oplocen nepouvaj.

  Na zabetonovan sloupky postupn pipevnme panely tak, e

  krajn panel, piloen zpravidla z exterirov strany plotu, na

  sloupek pichytme pchytkou Pilofor Classic nebo Pilofor Super

  (Super Strong) a pozinkovanm roubem M6 v mstech, kde

  je typov sloupek Pilofor opaten nalisovanmi matkami M6.

  Sousedn panely zafixujeme na sloupku odpovdajcm potem

  plastovch pchytek Pilofor (podle vky panel viz tabulka)

  tak, e do jedn objmky osadme vdy oba dva sousedn panely.

  Je-li panel opaten prolisy (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo),

  umstme pchytku vdy pod spodn vodorovn drt kadho

  prolisu. Nen-li panel opaten prolisy (Pilofor Super, Super Strong),

  umstme odpovdajc poet pchytek rovnomrn po cel vce

  panelu, avak vdy pod vodorovn drt.

  B. INSTALACE OPLOCEN PI ZMN SMRU

  Oplocen v rohu (jakkoli zmna smru trasy oplocen) se realizuje

  shodn s rovnm oplocenm s jedinou vjimkou a tou je pichycen

  pchytek na sloupek Pilofor v mstech, kde panel nen osazen

  zalisovanmi matkami M6. Pchytky a potamo panely se ke

  sloupku pipevuj samoeznmi pozinkovanmi rouby.

  C. INSTALACE OPLOCEN VE SVAHU A PI ZMN VKY

  Panely Pilofor je mon instalovat pouze a jedin ve vodorovn

  pozici. Panely nikdy nekopruj tern, nepizpsobuj se sklonu

  ternu. V ppad realizace oplocen ve svahu se sousedn panely

  na sloupku navzjem vkov oddl. Vzniknou tak na sloupku

  dva zuby jeden nahoe a jeden dole. Poet pchytek na takovm

  sloupku se zvyuje o 2 kusy oproti standardn instalaci pro

  zafixovn hornho a spodnho konce odskoenho panelu. Je

  nezbytn pamatovat na poadavek pouit delch sloupk oplocen

  v mstech vkovch odskok. Doporuen nejvy vkov

  odskok je 20 cm.

  10 1015

 • www.plotydumych.na.aukro.cz tel. +420 773 491 171 +420 223 016 492 email: plotydumych@email.cz

  NVOD NA MONT SVAOVANCH PANEL PILOFOR NA TYHRANN SLOUPKY 60 60 mm

  D. INSTALACE PANEL NA KONCI TRASY OPLOCEN

  Panely Pilofor je mon zkracovat podle poteby a podle

  poadovan dlky seku oplocen, a to vdy v nsobku

  vzdlenosti vertiklnch drt. Instalace zkrcenho panelu se

  pak provd shodn s instalac standardn, resp. s instalac pi

  zmn smru nebo v odskocch.

  E. OPLOCEN S BETONOVMI PODHRABOVMI

  DESKAMI POD PANELY

  Pi instalaci oplocen s betonovmi podhrabovmi deskami pod

  panely se pro vloen desek mezi sloupky pouij koncov drky

  podhrabovch desek. Drky se na sloupky pichyt samoeznmi

  rouby. Betonov podhrabov desky se voln vlo do drk

  podhrabovch desek. Po osazen podhrabovch desek se

  pokrauje standardn instalac panel. Systm instalace je stejn,

  pouze je teba pout sloupky del, a to o vku podhrabov desky.

  F. OPLOCEN S PROTIPELEZOVMI PRVKY

  NAD OPLOCENM

  Nad panely lze instalovat ostnat drty nebo iletkov psky

  dvma zpsoby:

  a) osazenm bavolet na vrek sloupk a instalac

  3 ad ostnatho drtu, resp. iletkov psky

  Bavolety jsou obvykle jednoramenn 50 cm nstavce sloupk,

  svrajc se sloupkem plotu hel 45 stup, m zvyuj

  plot o cca 30 cm. Bavolety jsou vhodn i pro osazen plotu

  iletkovmi spirlami.

  b) instalac 15 ad ostnatho drtu, resp. iletkov

  psky, pmo na sloupky nad panely

  U tohoto zpsobu zven bezpenostn rovn plotu se ostnat

  drty, resp. iletkov psky, instaluj pmo na sloupky nad

  panely do pedem pipravench pchytek napnacho drtu,

  ktermi sloupek osadme, v obvykl vzdlenosti 1015 cm

  od sebe. Pi tto variant je nezbytn potat s proporcionln

  delmi sloupky v zvislosti na potu ad ochrannch prvk.

 • www.plotydumych.na.aukro.cz tel. +420 773 491 171 +420 223 016 492 email: plotydumych@email.cz

  NVOD NA MONT TYHRANNHO PLETIVA IDEAL

  A. STANDARDN INSTALACE

  V uvaovan vytyen budouc trase oplocen se piprav dry

  o prmru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpry ve vzdlenosti

  2,5 a 3 m od sebe. Dry mus sahat do nezmrzn hloubky, a to

  nejmn 80 cm.

  Typov sloupky Ideal, pro oplocen tyhrannm pletivem Ideal

  odpovdajc dlky, sprvn vkov osazen do dr, kdy potebnou

  vku definuje pchytka napnacho drtu (viz ilustrace), se zafixuj

  nepli dkm betonem. Koncov a rohov sloupky, stejn tak

  jako kad nejve osm prbn sloupek, mus bt zavzprovny

  vzprami Ideal odpovdajc dlky.

  Napnac sloupky jsou fixovny vzprami, kter mus psobit proti

  tahu pletiva a jsou instalovny:

  na zatku plotu

  v kadm rohu plotu

  pi kad zmn smru plotu

  kadch nejve 25 m rovn dlky plotu

  na konci plotu

  Vzpry jsou pouvny k zajitn svisl polohy plotovch sloupk

  pot, co je na sloupky instalovno a napnuto pletivo. Vzpry jsou

  osazeny vdy tak, e psob proti smru tahu pletiva. Jsou proto

  do zem zabetonovny a ke sloupku piroubovny vdy v 1/3

  nadzemn vky sloupku (meno od hornho konce sloupku) a se

  sloupkem ideln svraj hel 45 stup (viz ilustrace). Dlka vzpr

  je vdy piblin stejn jako dlka sloupk. Vzpry se instaluj vdy:

  na zaten sloupek plotu (1 ks)

  na kad rohov sloupek plotu (2 ks)

  na kad sloupek plotu, na kterm se mn smr trasy plotu (2 ks)

  na kad sloupek po nejve 25 m v ppad rovn trasy plotu (2 ks)

  na konen sloupek plotu (1 ks)

  Po zabetonovn sloupk a vzpr je nezbytn ped instalac pletiva

  na sloupky nechat beton vdy dn zatuhnout. Optimln doba je

  piblin jeden tden, je vak vdy zvisl na aktulnm poas.

  Postup monte:

  tyhrann pletivo Ideal je neseno osnovou vodorovnch

  napnacch drt, ke kter se pichycuje. Vodorovn napnac

  drty jsou silnj ne drt pletivov a jsou upevnny na vech

  sloupcch. Obvykle se na sloupky napnou ti vodorovn ady

  napnacch drt. Horn drt se vkov aretuje do pchytky

  napnacho drtu, spodn drt se osad na sloupek ve vce cca

  510 cm nad budouc zem a tet vodorovn drt se nainstaluje

  do stedu vky plotu. Vechny ti vodorovn napnac drty se

  vypnou pomoc napnk.

  tyhrann pletivo Ideal se instaluje tak, e se role pletiva cel

  rozvine podl plotu, prozatm tvoenho zavzprovanmi sloupky

  s osnovou tvoenou ze t napnutch vodorovnch napnacch

  drt, rozeve se horn uzel tyhrannho pletiva a pletivo se povs

  za kad cca 6. rozeven uzel na horn napnac drt po cel dlce

  oplocen. V tto fzi, kdy pletivo voln vis na hornm napnacm

  vodorovnm drtu, se krajn svisl strana pletiva pomoc vzacho

  drtu pive na koncov sloupek plotu vzacm drtem. Nyn se

  cel pletivo po cel dlce plotu (nejve vak dlka 25 m) napne ve

  smru od koncovho zavzprovanho sloupku plotu tak, e se na

  svm druhm konci osad napnacm hebenem pro pletiva (mal

  nebo velk) a pomoc navijku i vratidla upevnnho za pevn

  pedmt (nap. na stojc nkladn automobil) se v tto sestav

  dostaten vypne.

  V takto vypnutm stavu se tyhrann pletivo pomoc vzacho

  drtu pichyt ke stednmu a spodnmu vodorovnmu napnacmu

  drtu. K hornmu napnacmu drtu se pletivo pichycuje

  uzavenm rozevench uzl pletiva. Msto vzacho drtu je

  mon pout i speciln svorky.

  Konec pletiva se vzacm drtem pive ke koncovmu

  sloupku oplocen. K prbnm sloupkm se pletivo pive

  vzacm drtem.

  B. INSTALACE PLETIVA NA NEROVNM TERNU

  S POADAVKEM NA KOPROVN TERNU

  Men ternn vlny

  tyhrann pletivo je pevn, ale zrove na vtch dlkch tras

  plot prun, co umouje jeho pizpsoben ternnm vlnm

  a sloupkm ve svislm smru. Postup monte na nerovnm

  ternu je shodn s mont na rovnm ternu a po vypnut pletiva

  pomoc navijku, kdy lze s svislm tahem zafixovat na sloupcch

  v poadovan vce.

  Vt ternn vlny a schody

  Nelze-li pi vtch ternnch nerovnostech pout technologii

  vkovho pizpsoben st ternnm vlnm, pouv se

  technologie peruovn a napojovn pletiva na sloupcch

  s vyuitm vkovch odskok mezi sousednmi seky plotu.

  Pletivo se instaluje zcela obdobn jako u instalac na rovnch

  secch pouze s tou vjimkou, e dlka trasy je podstatn krat.

  Dlka jednoho seku bv obvykle do 6 metr dlky a vkov

  odskok bv nejve do 20 cm.

  ROZMSTN SLOUPK IDEAL

  sloupek IDEAL (napnac)

  sloupek IDEAL (mezisloupek)

  sloupek IDEAL (rohov)

  vzpra IDEAL

  maxim

  ln vzd

  lenost

  mezi slo

  upky 25

  m

  spojovac materil pro vzpru

  umstn vzpry IDEAL

  epika

  napnac drt

  upevnn napnacho drtu (vazek)

  pchytka napnacho drtu

  se roubem

  sloupekIDEAL

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended