+ All Categories
Home > Documents > Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno...

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno...

Date post: 01-Jul-2018
Category:
Author: dangkhanh
View: 225 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 10 /10
AutoGas Centrum Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG Servisní kniha Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499 E-mail: [email protected] Váš dodavatel: www.hyundai.cz
Transcript
 • AutoGas Centrum

  Nvod na obsluhu a drbu vozidla s LPG

  Servisn kniha

  Oficiln dovozce voz a psluenstv znaky Hyundai do esk republiky

  Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5

  Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499

  E-mail: [email protected]

  V dodavatel:

  www.hyundai.cz

 • 1

  Ven zkaznku,do Vaeho vozidla byl namontovn alternativn pohon na zkapalnn uhlovodkov plyn propan butan (LPG). Aby vae vozidlo fungovalo na plynov pohon spolehliv a bez zvad, doporuujeme Vm dodrovat urit pedepsan pravidla. Tato pravidla ovem nejsou nikterak obshl a jak se pesvdte, rozdly proti stavu, kdy je vozidlo pohnno klasickm palivem, nejsou velk. Tyto rozdly o provozu vozidel na propan-butan jsme se snaili zachytit na nsledujcch strnkch. Pejeme Vm mnoho astnch kilometr s alternativnm pohonem, a bezproblmov provoz Vaeho vozidla.

  Autogas Centrum s.r.o.

  Ppadn dotazy Vm zodpovme v na firm:Provozn doba servisu: Po a P 700 1530 hodinerpac stanice LPG: Po a Ne 700 2000 hodin

  Obsah:

  LPG jako pohonn hmota ................................................ 2Hlavn sti zazen LPG ................................................. 2Popis innosti pro uivatele ............................................. 4Typ zazen ve vaem vozidle ......................................... 4Ovldn pepnae ......................................................... 5drba vozidla ................................................................ 6Bezpenostn pokyny ...................................................... 6Bezpenostn pokyny pi oprav ...................................... 6

  Oznaen vozidel s pohonem LPG .................................... 7Bezpenostn pokyny v ppad poruchy ......................... 8Bezpenostn pokyny v ppad havrie .......................... 8Bezpenostn pokyny v ppad poru ........................... 8Servisn kniha ................................................................. 11Zrun lhty ................................................................... 16Historie zvad na vozidle ................................................ 17Kde ns najdete .............................................................. 18

 • 3 2

  5. Uzavrac ventil LPG je elektromagnetick ventil s fi ltrem LPG. Za-vr nebo otevr pvod plynu podle zvolen polohy na pepnai.

  6. Smova je umstn v sacm traktu ped akcelerani klapkou, do kterho se pivd LPG (ji se snenm tlakem) a mch se ze vzdu-chem.

  U vozidel se vstikovacm systmem se LPG pivd pomoc vstikova- do sacho traktu co nejble k ventilm motoru.

  7. Elektroinstalace a psluenstv tvo mdn trubky potaen

  plastem, speciln gumov hadice na LPG, SK spony, vodie, pchytky a vodotsn konektory, kabel.

  8. dc jednotka vyhodnocuje daje lambda sondy, TPS signlu, podtlaku v sn, napti. otek, teploty pro pepnut apod. a d op-timln sms a jzdn vlastnosti vozidla, vyhodnocuje mnostv smsi v danm okamiku zaten motoru.

  9. Pepna benzin/plyn umstn v zornm poli idie umouje vol-bu pohonu vozidla za splnn podmnek pro pepnut.

  Schmatick znzornn zstavby LPG v automobilu

  Plnc koncovka Pojistka elektrickho okruhu plynovho zazen

  Mdn pogumovan potrub tlakov

  Toroidn ndr s: petlakovm ventilem 27 bar omezovaem plnn na 80 % elektrickou uzavrac cvkou bezpenostnm ventilem proti nhlmu

  niku plynu ukazatelem stavu paliva dic pota na LPG Plynov ventil Lambda sonda

  Elektronick pepna, plyn/benzin s bezpenostnm vypnutm zhasnut motoru

  Dvoustupov regultor tlaku plynu s bezpenostn elektrickou cvkou

  Smova plyn-vzduch (mix, mixr)

  LPG jako pohonn hmota v motorovch vozidlech, zkladn informace LPG z angl. liquidfi ed petroleum gas = zkapalnn ropn plyn. Tvo ho sms propanu C3H8 a butanu C4H10 a dalch pms. Je bez barvy chuti a zpachu. Proto se pidv odorizant, u ns nejastji merkaptan. Samot-n LPG je nedchateln (vytl z plic kyslk) a m mrn toxick inky.

  Zkladem vroby LPG je u ns destilace ropy a souasn stabilizace benznu. Zrove zskvme potebn uhlovodky pi tepelnm zpra-covn, rozkladu a nsledn pemn ropnch frakc. Vechny tyto ply-ny se zpravidla zpracovvaj na jednotkch dlen rafi nrskch plyn.Pi provozu na LPG pivdme palivo do motoru vtinou u v plynnm stavu, ve kterm se daleko lpe ms se vzduchem na rozdl od paliv

  kapalnch, kter nm v sacm traktu mohou rzn kondenzovat.V-sledkem tohoto jevu je, e na LPG zejmna studen motor b klidnji s menm sklonem k vynechvn a s tm souvisejcm lepm vyuit paliva, zejmna v oblasti stenho zaten motoru.

  POZOR! V plynnm skupenstv je t ne vzduch, v kapalnm sku-penstv leh ne voda. Proto je nutn si pamatovat, e v ppad niku bude sedat na nejni situovan msta okol. Protoe se nekontami-nuje s pdou, vzduchem ani vodou, v nevtranch prostorech se udr pomrn dlouho. Je velice reaktivn pi iniciaci zaplenm (vbun sms je u pi koncentraci cca 2 10 %.

  Hlavn sti a innost zazen na pohon LPG1. Ndr je ocelov tlakov ndoba s vrobnm ttkem a prubou pichycen k vozidlu specilnm rmem, proveden vlcov,toroidni (umstn msto rezervy)

  2. Ppojka dlkovho plnn slou na pipojen tankovac pistole pi erpn ze schvlen erpac stanice LPG.

  3. Vceelov multiventil s plynotsnou schrnkou je vsazen do pruby ndre a obsahuje plnc jednotku s nevratnm zazenm, hla-

  dinomrem(pokud to umouje J lze napojit elektrick men), za-zenm omezujcm naplnn ndre nad 80% jejho objemu, petlakov pojistn ventil, provozn ventil a pepadov ventil. Plynotsn schrnka chrn multiventil a souasn odvtrv prostor schrnky.

  4. Odpaova s regultorem tlaku provd promnu tekutho LPG do stavu plynnho s vraznm poklesem tlaku, napojenm na vodn okruh umouje dokonal odpaovn plynu.

 • 5 4

  OZNAEN PEPNAE: Comutatore ONE-TOUCHFOTO:

  UREN: Je uren pro vozidla se sekvennm vstikovnm BRCPOPIS:1 x tlatko4 x LED indikace mnostv plynu v ndri1 x LED indikace pepnut (erven benzn, zelen plyn)

  Po zapnut klku svt ind. stavu provozu Benzn (erven LED) nad popiskem BRC pokud nesvt je nutno stisknout tlato.Systm se automaticky pepne do plynu po dosaen nastavench otek a teploty vod teplota od cca 30 40 C, otky od cca 1200 ot./min.Pepnut na provoz plynu je indikovno zelenm svitem LED nad popiskem BRC.4 zelen LED indikace mnostv LPG zhasnaj z prav do leva po 1/4 bytku.Rezerva je indikovna bliknm posledn lev LED.Po vyjet plynu z ndre systm automaticky pepne do benznu s vstranm zappnr.

  Dleit upozornn !!!Pokud dojde pi tankovn k mrnmu peplnn ndre, je to indikovno bliknm vechty zelench LED. Po nkolika km blikn pestane.

  Strun popis innosti pro uivatele

  Pi tankovn zkapalnnho LPG proud plyn pod tlakem od ppojky dlko-vho plnn pes vceelov ventil do ndre, kde jeho mnostv je indiko-vno mechanickm ruikovm hladinomrem na ndri (vlcov ndre)

  Pozn. U toroidnch ndr /msto rezervnho kola/je tento hladinomr zakry-tovn plynotsnou schrnkou. Stav je indikovn elektronicky na pepnai benzn-plyn/pokud to umouje dc jednotka/, nebo se zobraz na benz-novm palivomru v provozu vozidla na plyn.

  Pi jzd na plyn se z ndre oderpv LPG pes vceelov ventil. Vysokotlakovm potrubm se dostv k uzavracmu ventilu, kter ho propout do odpaovace s regultorem tlaku plynu (reduktoru). Zde se tekut LPG mn na plynn skupenstv a souasn se v regultoru redukuje jeho tlak sniuje. Energie potebn k oht reduktoru a tm za-mezen zamrzn LPG pi jeho odpaovn se zskv z chladc soustavy

  motoru zavedenm tepl vody do reduktoru.U jednoduch zazen alt. pohonu LPG (pro vozidla s karburtorem

  a vstikovnm krom vstikovn sekvennho) je odpaen LPG odsv-no pes potrub a regulan len do smovae.Ve smovac pak vznik ideln sms nasvanho vzduchu a regulovanho mnostv LPG a zavede-na do motoru. U vozidel s jednobodovm i vcebodovm vstikovnm jsou vstikovae benznu vyazeny z funkce a nahrazeny umlm signlem z J plynu, u karburtorovch voz je elektroventilem uzaven pvod benznu do karburtoru.

  U voz se sekvennm vstikovnm je regulovan mnostv plynu vedeno do sacho potrub vlastnmi tryskami LPG umstnmi v blzkosti vstiko-vacch ventil benzinu. Vstikovae benzinu jsou pi jzd na LPG vyazeny z funkce a nahrazeny umlm signlem z J plynu Pi jzd na benzin jsou funkce zazen na LPG vyazeny z funkce.

  Vae vozidlo bylo doplnno ne uvedenm zazenm LPG

  Typ vozidla Plynov zazeni / VrobceSPZ Plynov zazeni / TypMajitel provozovatel Ndr typ / objem / vr..Adresa slo TPDat.monte Servisn technikStav tachometru Poznmky

 • 7 6

  Upozornn: plyn je t ne vzduch, dr se u zem, je neviditeln a pi uritm

  pomru smen se vzduchem se tvo vbun sms. opravy a servis zazen zajistit prostednictvm odborn oprvnn

  fi rmy.

  zamezit provdn neodbornch zsah do plynovho zazen vo-zidla.

  zajistit dodrovn tchto a dle uvedench bezpenostnch opaten. dodrovat zkaz peerpvn plynu mimo schvlench erpacch

  stanic.

  Bezpenostn opaten pi provozu vozidla LPG

  je zakzno pi provozu erpat souasn z nkolika zsobnk. je zakzno jakkoliv pepoutn paliva do ndre vozidla jinm

  zpsobem ne prostednictvm schvlen erpac stanice. je zakzna manipulace se zaplombovanmi regulanmi prvky. tlakov ndr nesm bt vystavena vy teplot (pi svaovn apod.). garovn vozidla je mon jen v gari bjz montn jmy a vy-

  baven alespo dvma vtracmi otvory, z nich jeden je na rovni podlahy.

  nen povoleno parkovn v podzemnch garch. ped vjezdem do opravny nebo spolen gare mus bt odpovdn

  pracovnk tohoto objektu informovno tom, e vozidlo je pohnno palivem LPG.

  vyhledvn ppadnch netsnost se zsadn provd natrnm pnotvornm roztokem (sapont nebo mdlov voda). Vyhledvn netsnosti plamenem je psn zakzno.

  vypoutn plynu z palivovho systmu provd se jen mimod-n pi demonti plynovho zazen nebo pi svaovn na vozidle v blzkosti plynov instalace. Tento kon me provst pouze oprvnn servisn organizace pi dodren pslunch bez-penostnch zsad.

  pi odstaven vozidla z provozu delm ne 30 dn, je vhodn palivovou soustavu vetn ndre vy-przdnit zsadn provozem vozidla.

  je zakzn vjezd do uzavench prostor (uzave-n a jim podobn prostory, skladovac prostory).

  Obsluha a drba vozidla Vozidlo nevyaduje odlinou drbu ne je stanovena v uivatelsk pruce vrobce. Doporuujeme udrovat v dokonalm stavu zapalovn a vzduchov fi ltr.

  drba zazen LPG, kterou sm provdt provozovatelKontrola tsnosti zazen podle ne uvedench bezpenostnch poky-n. Ostatn drba se provd pouze u oprvnnch servisnch organi-zac v tchto termnech:

  Kadch ujetch 20 000 km: kontrola tsnosti kontrola pevnosti

  kontrola stavu nzkotlakch hadic vmna fi ltru LPG (plynn) kontrola olejovch usazenin kontrola elektrickho zazen kontrola tlaku 1 regultoru kontrola zazen

  Bezpenostn zsady a pokyny Provozovatel je zodpovdn za technick stav vozidla s LPG zazenm Provozovatel je povinen: ve stanovench lhtch nechat ovit odbornm posouzenm (reviz)

  bezpen a spolehliv stav plynovho zazen, seznmit idie vozi-dla s nvodem a bezpenostnmi pedpisy.

  pi porue plynovho zazen, zejmna niku plynu z kterkoliv sti palivovho systmu, trhliny nebo pokozen, kter by mlo za n-sledek nik PB, porue regultoru, vpamku, uzavracho ventilu,

  uchycen tlakov ndre, porue odvtrvacho systmu, neprove-den revizi systmua pekroen koncentrace kodlivch exhalac ve vfukovch plynech, je teba vozidlo neprodlen odstavit z provozu.

  plnn ndre provdt jen u schvlen erpac stanice.Ve vzd-lenosti men ne 10 m od vdejnch stojan je zakzno kouit a pouvat zdroje monho zehu (ohe apod.)J Pi plnn je nutn vypnout motor a zapalovn, kontrolovat tsnost plncho ventilu.

 • 9 8

  Zrun lhty dodvanho zbo fi rmou AGC spol. s r.o. Strakonice

  Firma Autogas Centrum spol. s r.o. se sdlem ve Strakonicch, poskytuje na mont a zazen alternativnho pohonu LPG

  zruku msc,ponaje dnem proveden monte.

  Zrun doba se v ppad zrun opravy prodluuje o dobu opravy.

  Zruka se neposkytuje v ppad e:

  k zvadm dolo neodbornm zsahem do zazen opravy provedla neoprvnn fi rma vznikl zvady jsou zpsobeny patnou innost

  pvodnho psluenstv vozidla (zapalovacch kabel, svek, lambda sondy apod.)

  mechanickm pokozenm dl (neodborn opravy, havrie vozidla apod.)

  nejsou plnny dohodnut podmnky kontrol (dle ujetch km nebo 1 rok) zvady vznikly neistotami v LPG

  (mechanick neistoty, voda apod.)

  Zruka se neposkytuje na fi ltry LPG a membrny reduktoru

  V benznov ndri mus byt minimln 10 l paliva, jinak by mohlo dojt k pokozen benznovho erpadla.

  Zkaznk pi reklamaci je povinen pedloit zrun list, plohu k TP o monti alt. pohonu LPG a nvod na obsluhu a drbu jeho soust je servisn kniha.

  Bez pedloen tchto doklad se reklamace neuznv!

  Dne: Podpis:

  Zkaznk bere na vdom a souhlas s ve uvedenmi zrunmi podmnkami.

  Bezpenostn opaten v ppad poruchy vypnout zapalovn vozidlo odstavit na bezpenm vtranm mst venkovnho prostoru nejmn 15 m od vstupu do podzemnch prostor

  (kanalizace apod.) zajistit neprodlen odstrann zvady

  Bezpenostn opateni v ppad havrie vozidla vypnout zapalovn pepravovan osoby nechat (bez paniky) z vozidla vystoupit msto nehody zabezpeit tak, aby nedolo ke shlukovn osob pslunky dopravn policie upozornit, e vozidlo je vybaveno zazenm pro pohon zkapalnnm plynem LPG

  Bezpenostn opateni pi poru vozidla ihned vyrozumt hasie pi hoen istho kapalnho plynu plameny nehasit hoc objekt (ndr, motor, trubky apod.) intenzvn ochlazovat pi pesahu plamen do okol je vak teba por hasit pomoc hascch pstroj typu S6 a S15 pokud je to mon, hoc vozidlo pemstit na voln prostranstv poskytnout prvn pomoc postienm osobm a vyrozumt zchranou slubu.

 • 11 10

  Prvn / BEZPLATN / servisn prohldka po ujet 2500 a 3000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Dodaten nastaven tlaku Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  Dal / PLACEN / servisn prohldka po ujet 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  UPOZORNN

  Termny kontrol systmu LPG u vozidel

  jsou shodn s klasickou servisn prohldkou vozidla

 • 13 12

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn a tekut) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn a tekut) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

 • 15 14

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn a tekut) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn a tekut) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

  Dal / PLACEN / servisn prohldky po ujet dalch 20 000 km

  Kontrola tsnosti zazen Kontrola elektickch obvod Vmna fi ltru LPG (plynn) Kontrola sezen Proveden opravy nebo vmna dl:

  Podpis zkaznka Datum Podpis a zaztko servisu Podpis a zaztko servisu

 • 17 16

  Zrun lhty dodvanho zbo fi rmou AGC spol. s r.o. Strakonice

  Firma Autogas Centrum spol. s r.o. se sdlem ve Strakonicch, poskytuje na mont a zazen alternativnho pohonu LPG

  zruku msc,ponaje dnem proveden monte.

  Zrun doba se v ppad zrun opravy prodluuje o dobu opravy.

  Zruka se neposkytuje v ppad e:

  k zvadm dolo neodbornm zsahem do zazen opravy provedla neoprvnn fi rma vznikl zvady jsou zpsobeny patnou innost

  pvodnho psluenstv vozidla (zapalovacch kabel, svek, lambda sondy apod.)

  mechanickm pokozenm dl (neodborn opravy, havrie vozidla apod.)

  nejsou plnny dohodnut podmnky kontrol (dle ujetch km nebo 1 rok) zvady vznikly neistotami v LPG

  (mechanick neistoty, voda apod.)

  Zruka se neposkytuje na fi ltry LPG a membrny reduktoru

  V benznov ndri mus byt minimln 10 l paliva, jinak by mohlo dojt k pokozen benznovho erpadla.

  Zkaznk pi reklamaci je povinen pedloit zrun list, plohu k TP o monti alt. pohonu LPG a nvod na obsluhu a drbu jeho soust je servisn kniha.

  Bez pedloen tchto doklad se reklamace neuznv!

  Dne: Podpis:

  Zkaznk bere na vdom a souhlas s ve uvedenmi zrunmi podmnkami.

  Sluby nabzen na fi rmou

  monte, servis, revize plynovch zazeni LPG opravy plynovch systm vozidel revize dovozovch vozidel na LPG diagnostika dcch jednotek LPG

  Dle provdme

  prodej propan-butanu na erpac stanici LPG (slevov karty zkaznka) vmna PB lahv 2,10, 33 kg

  Historie zvad na vozidle

  Datum Zvada Odstrann

  ISO:Uveden dokumentu do uvn: 2010Dokument vytvoil: Ing.PatkyOdborn poradci: md, Apfelthaler


Recommended