+ All Categories
Home > Documents > Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno...

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno...

Date post: 01-Jul-2018
Category:
Upload: dangkhanh
View: 231 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 10 /10
AutoGas Centrum Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG Servisní kniha Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499 E-mail: [email protected] Váš dodavatel: www.hyundai.cz
Transcript
Page 1: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

AutoGas Centrum

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG

Servisní kniha

Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky

Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5

Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499

E-mail: [email protected]

Váš dodavatel:

www.hyundai.cz

Page 2: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

1

Vážený zákazníku,do Vašeho vozidla byl namontován alternativní pohon na zkapalněný uhlovodíkový plyn propan – butan (LPG). Aby vaše vozidlo fungovalo na plynový pohon spolehlivě a bez závad, doporučujeme Vám dodržovat určitá předepsaná pravidla. Tato pravidla ovšem nejsou nikterak obsáhlá a jak se přesvědčíte, rozdíly proti stavu, kdy je vozidlo poháněno klasickým palivem, nejsou velké. Tyto rozdíly o provozu vozidel na propan-butan jsme se snažili zachytit na následujících stránkách. Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s alternativním pohonem, a bezproblémový provoz Vašeho vozidla.

Autogas Centrum s.r.o.

Případné dotazy Vám zodpovíme v naší firmě:Provozní doba servisu: Po až Pá 700 – 1530 hodinČerpací stanice LPG: Po až Ne 700 – 2000 hodin

Obsah:

LPG jako pohonná hmota ................................................ 2Hlavní části zařízení LPG ................................................. 2Popis činnosti pro uživatele ............................................. 4Typ zařízení ve vašem vozidle ......................................... 4Ovládání přepínače ......................................................... 5Údržba vozidla ................................................................ 6Bezpečnostní pokyny ...................................................... 6Bezpečnostní pokyny při opravě ...................................... 6

Označení vozidel s pohonem LPG .................................... 7Bezpečnostní pokyny v případě poruchy ......................... 8Bezpečnostní pokyny v případě havárie .......................... 8Bezpečnostní pokyny v případě požáru ........................... 8Servisní kniha ................................................................. 11Záruční lhůty ................................................................... 16Historie závad na vozidle ................................................ 17Kde nás najdete .............................................................. 18

Page 3: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

3 2

5. Uzavírací ventil LPG je elektromagnetický ventil s fi ltrem LPG. Za-vírá nebo otevírá přívod plynu podle zvolené polohy na přepínači.

6. Směšovač je umístěn v sacím traktu před akceleračni klapkou, do kterého se přivádí LPG (již se sníženým tlakem) a míchá se ze vzdu-chem.

U vozidel se vstřikovacím systémem se LPG přivádí pomocí vstřikova-čů do sacího traktu co nejblíže k ventilům motoru.

7. Elektroinstalace a příslušenství tvoří měděné trubky potažené

plastem, speciální gumové hadice na LPG, SK spony, vodiče, příchytky a vodotěsné konektory, kabeláž.

8. Řídící jednotka vyhodnocuje údaje lambda sondy, TPS signálu, podtlaku v sání, napěti. otáček, teploty pro přepnutí apod. a řídí op-timální směs a jízdní vlastnosti vozidla, vyhodnocuje množství směsi v daném okamžiku zatížení motoru.

9. Přepínač benzin/plyn umístěný v zorném poli řidiče umožňuje vol-bu pohonu vozidla za splnění podmínek pro přepnutí.

Schématické znázornění zástavby LPG v automobilu

Plnící koncovka Pojistka elektrického okruhu plynového zařízení

Měděné pogumované potrubí – tlakové

Toroidní nádrž s:– přetlakovým ventilem 27 bar– omezovačem plnění na 80 %– elektrickou uzavírací cívkou– bezpečnostním ventilem proti náhlému

úniku plynu– ukazatelem stavu paliva Řídicí počítač na LPG Plynový ventil Lambda sonda

Elektronický přepínač, plyn/benzin s bezpečnostním vypnutím zhasnutí motoru

Dvoustupňový regulátor tlaku plynu s bezpečnostní elektrickou cívkou

Směšovač plyn-vzduch (mix, mixér)

LPG jako pohonná hmota v motorových vozidlech, základní informace LPG z angl. liquidfi ed petroleum gas = zkapalněný ropný plyn. Tvoří ho směs propanu C3H8 a butanu C4H10 a dalších příměsí. Je bez barvy chuti a zápachu. Proto se přidává odorizant, u nás nejčastěji merkaptan. Samot-né LPG je nedýchatelné (vytláčí z plic kyslík) a má mírně toxické účinky.

Základem výroby LPG je u nás destilace ropy a současně stabilizace benzínu. Zároveň získáváme potřebné uhlovodíky při tepelném zpra-cování, rozkladu a následné přeměně ropných frakcí. Všechny tyto ply-ny se zpravidla zpracovávají na jednotkách dělení rafi nérských plynů.Při provozu na LPG přivádíme palivo do motoru většinou už v plynném stavu, ve kterém se daleko lépe mísí se vzduchem na rozdíl od paliv

kapalných, která nám v sacím traktu mohou různě kondenzovat.Vý-sledkem tohoto jevu je, že na LPG zejména studený motor běží klidněji s menším sklonem k vynechávání a s tím souvisejícím lepším využití paliva, zejména v oblasti částečného zatížení motoru.

POZOR! V plynném skupenství je těžší než vzduch, v kapalném sku-penství lehčí než voda. Proto je nutné si pamatovat, že v případě úniku bude sedat na nejnižší situovaná místa okolí. Protože se nekontami-nuje s půdou, vzduchem ani vodou, v nevětraných prostorech se udrží poměrně dlouho. Je velice reaktivní při iniciaci zapálením (výbušná směs je už při koncentraci cca 2 – 10 %.

Hlavní části a činnost zařízení na pohon LPG1. Nádrž je ocelová tlaková nádoba s výrobním štítkem a přírubou přichycená k vozidlu speciálním rámem, provedení válcové,toroidni (umístění místo rezervy)

2. Přípojka dálkového plnění slouží na připojení tankovací pistole při čerpání ze schválené čerpací stanice LPG.

3. Víceúčelový multiventil s plynotěsnou schránkou je vsazen do příruby nádrže a obsahuje plnící jednotku s nevratným zařízením, hla-

dinoměrem(pokud to umožňuje ŘJ lze napojit elektrické měření), zaří-zením omezujícím naplnění nádrže nad 80% jejího objemu, přetlakový pojistný ventil, provozní ventil a přepadový ventil. Plynotěsná schránka chrání multiventil a současně odvětrává prostor schránky.

4. Odpařovač s regulátorem tlaku provádí proměnu tekutého LPG do stavu plynného s výrazným poklesem tlaku, napojením na vodní okruh umožňuje dokonalé odpařování plynu.

Page 4: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

5 4

OZNAČENÍ PŘEPÍNAČE: Comutatore ONE-TOUCH

FOTO:

URČENÍ: Je určen pro vozidla se sekvenčním vstřikováním BRC

POPIS:1 x tlačítko4 x LED indikace množství plynu v nádrži1 x LED indikace přepnutí (červená – benzín, zelená – plyn)

Po zapnutí klíčku svítí ind. stavu provozu Benzín (červená LED) – nad popiskem BRC– pokud nesvítí je nutno stisknout tlačíto.Systém se automaticky přepne do plynu po dosažení nastavených otáček a teploty vod– teplota od cca 30 – 40 °C, otáčky od cca 1200 ot./min.Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC.4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají z pravá do leva po 1/4 úbytku.Rezerva je indikována blikáním poslední levé LED.Po vyjetí plynu z nádrže systém automaticky přepne do benzínu s výstražným zapípánír.

Důležité upozornění !!!Pokud dojde při tankování k mírnému přeplnění nádrže, je to indikováno blikáním všechčtyř zelených LED. Po několika km blikání přestane.

Stručný popis činnosti pro uživatele

Při tankování zkapalněného LPG proudí plyn pod tlakem od přípojky dálko-vého plnění přes víceúčelový ventil do nádrže, kde jeho množství je indiko-váno mechanickým ručičkovým hladinoměrem na nádrži (válcové nádrže)

Pozn. U toroidních nádrží /místo rezervního kola/je tento hladinoměr zakry-tován plynotěsnou schránkou. Stav je indikován elektronicky na přepínači benzín-plyn/pokud to umožňuje řídící jednotka/, nebo se zobrazí na benzí-novém palivoměru v provozu vozidla na plyn.

Při jízdě na plyn se z nádrže odčerpává LPG přes víceúčelový ventil. Vysokotlakovým potrubím se dostává k uzavíracímu ventilu, který ho propouští do odpařovace s regulátorem tlaku plynu (reduktoru). Zde se tekuté LPG mění na plynné skupenství a současně se v regulátoru redukuje jeho tlak snižuje. Energie potřebná k ohřátí reduktoru a tím za-mezení zamrzání LPG při jeho odpařování se získává z chladící soustavy

motoru zavedením teplé vody do reduktoru.U jednodušších zařízení alt. pohonu LPG (pro vozidla s karburátorem

a vstřikováním kromě vstřikování sekvenčního) je odpařené LPG odsává-no přes potrubí a regulační člen do směšovače.Ve směšovací pak vzniká ideální směs nasávaného vzduchu a regulovaného množství LPG a zavede-na do motoru. U vozidel s jednobodovým i vícebodovým vstřikováním jsou vstřikovače benzínu vyřazeny z funkce a nahrazeny umělým signálem z ŘJ plynu, u karburátorových vozů je elektroventilem uzavřen přívod benzínu do karburátoru.

U vozů se sekvenčním vstřikováním je regulované množství plynu vedeno do sacího potrubí vlastními tryskami LPG umístěnými v blízkosti vstřiko-vacích ventilů benzinu. Vstřikovače benzinu jsou při jízdě na LPG vyřazeny z funkce a nahrazeny umělým signálem z ŘJ plynu Při jízdě na benzin jsou funkce zařízení na LPG vyřazeny z funkce.

Vaše vozidlo bylo doplněno níže uvedeným zařízením LPG

Typ vozidla Plynové zařízeni / VýrobceSPZ Plynové zařízeni / TypMajitel provozovatel Nádrž typ / objem / výr.č.Adresa Číslo TPDat.montáže Servisní technikStav tachometru Poznámky

Page 5: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

7 6

Upozornění:– plyn je těžší než vzduch, drží se u země, je neviditelný a při určitém

poměru smíšení se vzduchem se tvoří výbušná směs.– opravy a servis zařízení zajistit prostřednictvím odborné oprávněné

fi rmy.

– zamezit provádění neodborných zásahů do plynového zařízení vo-zidla.

– zajistit dodržování těchto a dále uvedených bezpečnostních opatření.– dodržovat zákaz přečerpávání plynu mimo schválených čerpacích

stanic.

Bezpečnostní opatření při provozu vozidla LPG

– je zakázáno při provozu čerpat současně z několika zásobníků.– je zakázáno jakékoliv přepouštění paliva do nádrže vozidla jiným

způsobem než prostřednictvím schválené čerpací stanice.– je zakázána manipulace se zaplombovanými regulačními prvky.– tlaková nádrž nesmí být vystavena vyšší teplotě (při svařování apod.).– garážování vozidla je možné jen v garáži bjz montážní jámy a vy-

bavené alespoň dvěma větracími otvory, z nichž jeden je na úrovni podlahy.

– není povoleno parkování v podzemních garážích.– před vjezdem do opravny nebo společné garáže musí být odpovědný

pracovník tohoto objektu informováno tom, že vozidlo je poháněno palivem LPG.

– vyhledávání případných netěsností se zásadně provádí natíráním pěnotvorným roztokem (saponát nebo mýdlová voda). Vyhledávání netěsnosti plamenem je přísně zakázáno.

– vypouštění plynu z palivového systému – provádí se jen mimořád-ně při demontáži plynového zařízení nebo při svařování na vozidle v blízkosti plynové instalace. Tento úkon může provést pouze oprávněná servisní organizace při dodržení příslušných bez-pečnostních zásad.

– při odstavení vozidla z provozu delším než 30 dnů, je vhodné palivovou soustavu včetně nádrže vy-prázdnit zásadně provozem vozidla.

– je zakázán vjezd do uzavřených prostor (uzavře-né a jim podobné prostory, skladovací prostory).

Obsluha a údržba vozidla Vozidlo nevyžaduje odlišnou údržbu než je stanovena v uživatelské příručce výrobce. Doporučujeme udržovat v dokonalém stavu zapalování a vzduchový fi ltr.

Údržba zařízení LPG, kterou smí provádět provozovatelKontrola těsnosti zařízení podle níže uvedených bezpečnostních poky-nů. Ostatní údržba se provádí pouze u oprávněných servisních organi-zací v těchto termínech:

Každých ujetých 20 000 km:– kontrola těsnosti – kontrola pevnosti

– kontrola stavu nízkotlakých hadic – výměna fi ltru LPG (plynný) – kontrola olejových usazenin – kontrola elektrického zařízení – kontrola tlaku 1° regulátoru – kontrola zařízení

Bezpečnostní zásady a pokyny Provozovatel je zodpovědný za technický stav vozidla s LPG zařízením Provozovatel je povinen:– ve stanovených lhůtách nechat ověřit odborným posouzením (revizí)

bezpečný a spolehlivý stav plynového zařízení, seznámit řidiče vozi-dla s návodem a bezpečnostními předpisy.

– při poruše plynového zařízení, zejména úniku plynu z kterékoliv části palivového systému, trhliny nebo poškození, které by mělo za ná-sledek únik PB, poruše regulátoru, výpamíku, uzavíracího ventilu,

uchycení tlakové nádrže, poruše odvětrávacího systému, neprove-dené revizi systémua překročení koncentrace škodlivých exhalací ve výfukových plynech, je třeba vozidlo neprodleně odstavit z provozu.

– plnění nádrže provádět jen u schválené čerpací stanice.Ve vzdá-lenosti menší než 10 m od výdejných stojanů je zakázáno kouřit a používat zdroje možného zážehu (oheň apod.)J Při plnění je nutné vypnout motor a zapalování, kontrolovat tésnost plnícího ventilu.

Page 6: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

9 8

Záruční lhůty dodávaného zboží fi rmou AGC spol. s r.o. Strakonice

Firma Autogas Centrum spol. s r.o. se sídlem ve Strakonicích, poskytuje na montáž a zařízení alternativního pohonu LPG

záruku měsíců,počínaje dnem provedení montáže.

Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu opravy.

Záruka se neposkytuje v případě že:

– k závadám došlo neodborným zásahem do zařízení– opravy provedla neoprávněná fi rma– vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností

původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček, lambda sondy apod.)

– mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla apod.)

– nejsou plněny dohodnuté podmínky kontrol (dle ujetých km nebo 1 rok)– závady vznikly nečistotami v LPG

(mechanické nečistoty, voda apod.)

Záruka se neposkytuje na fi ltry LPG a membrány reduktoru

V benzínové nádrži musí byt minimálně 10 l paliva, jinak by mohlo dojít k poškození benzínového čerpadla.

Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list, přílohu k TP o montáži alt. pohonu LPG a návod na obsluhu a údržbu jehož součástí je servisní kniha.

Bez předložení těchto dokladů se reklamace neuznává!

Dne: Podpis:

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými záručními podmínkami.

Bezpečnostní opatření v případě poruchy – vypnout zapalování– vozidlo odstavit na bezpečném větraném místě venkovního prostoru nejméně 15 m od vstupu do podzemních prostor

(kanalizace apod.)– zajistit neprodleně odstranění závady

Bezpečnostní opatřeni v případě havárie vozidla– vypnout zapalování– přepravované osoby nechat (bez paniky) z vozidla vystoupit – místo nehody zabezpečit tak, aby nedošlo ke shlukování osob – příslušníky dopravní policie upozornit, že vozidlo je vybaveno zařízením pro pohon zkapalněným plynem LPG

Bezpečnostní opatřeni při požáru vozidla– ihned vyrozumět hasiče– při hoření čistého kapalného plynu plameny nehasit – hořící objekt (nádrž, motor, trubky apod.) intenzívně ochlazovat – při přesahu plamenů do okolí je však třeba požár hasit pomocí hasících přístrojů typu S6 a S15– pokud je to možné, hořící vozidlo přemístit na volné prostranství – poskytnout první pomoc postiženým osobám a vyrozumět záchranou službu.

Page 7: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

11 10

První / BEZPLATNÁ / servisní prohlídka po ujetí 2500 až 3000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Dodatečné nastavení tlaku Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Další / PLACENÁ / servisní prohlídka po ujetí 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

UPOZORNĚNÍ

Termíny kontrol systému LPG u vozidel

jsou shodné s klasickou servisní prohlídkou vozidla

Page 8: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

13 12

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná a tekutá) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná a tekutá) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Page 9: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

15 14

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná a tekutá) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná a tekutá) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších 20 000 km

Kontrola těsnosti zařízení Kontrola elektických obvodů Výměna fi ltru LPG (plynná) Kontrola seřízení

Provedené opravy nebo výměna dílů:

Podpis zákazníka Datum Podpis a zazítko servisu Podpis a zazítko servisu

Page 10: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG - marten.cz · Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají

17 16

Záruční lhůty dodávaného zboží fi rmou AGC spol. s r.o. Strakonice

Firma Autogas Centrum spol. s r.o. se sídlem ve Strakonicích, poskytuje na montáž a zařízení alternativního pohonu LPG

záruku měsíců,počínaje dnem provedení montáže.

Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu opravy.

Záruka se neposkytuje v případě že:

– k závadám došlo neodborným zásahem do zařízení– opravy provedla neoprávněná fi rma– vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností

původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček, lambda sondy apod.)

– mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla apod.)

– nejsou plněny dohodnuté podmínky kontrol (dle ujetých km nebo 1 rok)– závady vznikly nečistotami v LPG

(mechanické nečistoty, voda apod.)

Záruka se neposkytuje na fi ltry LPG a membrány reduktoru

V benzínové nádrži musí byt minimálně 10 l paliva, jinak by mohlo dojít k poškození benzínového čerpadla.

Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list, přílohu k TP o montáži alt. pohonu LPG a návod na obsluhu a údržbu jehož součástí je servisní kniha.

Bez předložení těchto dokladů se reklamace neuznává!

Dne: Podpis:

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými záručními podmínkami.

Služby nabízené naší fi rmou

– montáže, servis, revize plynových zařízeni LPG– opravy plynových systémů vozidel– revize dovozových vozidel na LPG – diagnostika řídících jednotek LPG

Dále provádíme

– prodej propan-butanu na čerpací stanici LPG (slevové karty zákazníka) – výměna PB lahví 2,10, 33 kg

Historie závad na vozidle

Datum Závada Odstranění

ISO:Uvedení dokumentu do užívání: 2010Dokument vytvořil: Ing.PatákyOdborní poradci: Šmíd, Apfelthaler


Recommended