Home >Documents >Navod Na Pouziti Slavia 634 Cs

Navod Na Pouziti Slavia 634 Cs

Date post:28-Sep-2015
Category:
View:8 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
slavia 634
Transcript:
 • 24

  Dve ne zanete zachzet se zbran, seznamte se s tmto nvodem a zvlt s nsledujcmi bezpenostnmi pokyny.

  Nesprvn a nedbal zachzen se zbran me zpsobit nemysln vstel, kter me mt za nsledek zrann, smrt nebo kodu na majetku. Stejn nsledky mohou mt svvoln pravy, koroze nebo pouvn nepedepsanch nebo pokozench nboj. V tchto ppadech neme vrobce nst za vznikl nsledky odpovdnost.

  Pedtm, ne byla tato zbra dna do prodeje, byla pezkouena, peliv prohldnuta a zabalena. CZ neme kontrolovat zachzen se zbran potom, co opust tovrnu. Proto si pi koupi tto zbran ovte, e je nenabit a nepokozen.

  Tato pruka s instrukcemi by mla bt vdy ke zbrani piloena a to i v ppad, e ji nkomu pjte nebo prodte.

  OBSAH

  BEZPENOSTN POKYNY 25 NZVOSLOV A POPIS VZDUCHOVKY 27 POKYNY PRO POUVN 28

  Stelivo 28 Manipulace se zbran 28 Seizovn odporu spout 29 Nastaven midel 29 Pouit dalekohledu a dioptru 29

  PE O ZBRA 30 istn a konzervace hlavn 30 Mazn 30 Opravy 31 Nakldn s odpady 31

  SEZNAM SOUSTEK 32 TECHNICK DATA 33 SEZNAM OBRZK 34

 • 25

  BEZPENOSTN POKYNY

  Dbejte dodrovn bezpenostnch pokyn pro bezpenost vai a bezpenost ostatnch.

  1. Vdy zachzejte se svou zbran, jako kdyby byla nabita. 2. Nikdy svou zbran nemite na cokoliv, na co nemnte stlet.

  3. Nikomu nevte, e zbra nen nabita.

  4. Ne zbra odlote nebo pedte jin osob, vdy se pesvdte, e nen nabita. 5. Zbra pechovvejte nenabitou a nenapnutou. 6. Nikdy nepouvejte zbra k jinmu elu ne ke stelb. 7. Nikdy nenechvejte zbra nataenou a nabitou bez dozoru. 8. Ped nabitm zbran se pesvdte, e vvrt hlavn je ist a bez pekek. 9. Pouvejte pouze ist, such, originln tovrn vyroben stelivo vysok kvality v dobrm stavu, pslun pro ri va zbran.

  10. Ped stelbou nebo bhem stelby nepijte alkoholick npoje a neuvejte drogy. 11. Nemakejte spou ani nedvejte prsty do luku spout, pokud nemte na cl a nejste pipraveni stlet. 12. Ne stisknete spou, jet jednou si zkontrolujte v cl a prostor za nm. Stela me lett skrze nebo mimo v cl jet nkolik

  destek metr.

  13. Nikdy nestlejte na vodn hladinu nebo na tvrd povrch, jako je kmen. 14. Pokud drte zbra, nikdy se neoddvejte "hrubm ertm".

 • 26

  15. Ped istnm, skladovnm nebo dopravou se vdy pesvdte, e vae zbra nen nabita nebo napnuta.

  16. Zbra a stelivo pechovvejte v oddlenm a uzamenm prostoru mimo dosah a dohled dt a nepovolanch osob. 17. Nikdy neupravujte soustky zbran. Mete tak zvanm zpsobem naruit jej sprvnou funkci nebo bezpenost. 18. Pamatujte, e koroze, pouit vadnch nboj, pd zbran na tvrd povrch nebo jin "hrub zachzen" me zpsobit pokozen,

  kter nemus bt na prvn pohled patrn. Pokud k nemu takovmu dojde, nechte zbra provit u odbornka. 19. Nikdy nestlejte ze zbran dokud nedolo k dnmu uzaven hlavn. Me tak dojt k pokozen zbran nebo zrann stelce.

 • 27

  NZVOSLOV A POPIS VZDUCHOVKY

  Nzvy zkladnch st vzduchovky pouvan v tomto nvodu jsou uvedeny na obrzku 1 na vnitn stran oblky. Nzvy vech soustek vzduchovky jsou uvedeny v kapitole Seznam soustek.

  Zlamovac vzduchovka Slavia 634 je urena pro rekrean nebo sportovn stelbu zkladn rovn, ppadn i odstel drobnch kdc (tam, kde je to dovoleno). V ad zem plat pro tento typ zbran legislativn omezen. Charakteristick rysy vzduchovky jsou:

  - celokovov vkov i stranov staviteln hled, tunelov muka - tlatkov pojistka, brnc nemyslnmu vstelu pi kadm napnut, umouje opatrn vyputn zbran - hlave je v uzaven poloze aretovna thlem - nastaviteln odpor spout - pouzdro je opateno drkami pro upevnn optickho zamovae - dvojdln napnac pka - paba z kvalitnho bukovho deva je opatena nzkou pryovou botkou

 • 28

  POKYNY PRO POUVN

  Stelivo Pro stelbu pouvejte vhradn stelky Diabolo re 4,5 mm (broky . 11) nebo 5,5 mm. Pouvn mench brok, hebk, kamnk

  apod. pokozuje vvrt hlavn. Navc hroz nebezpe, e takovto pedmt propadne pepoutcm kanlkem do vzduchovho vlce, kde pokod tsnn a ostatn funkn plochy.

  Manipulace se zbran PI NABJEN MJTE ZBRA VDY ZAMENOU DO BEZPENHO PROSTORU!

  Uchopte jednou rukou pabu vzduchovky na pistolov rukojeti. Druhou rukou uchopte hlave v blzkosti tla hlavn, palcem zatlate aretan thlo a hlave mrn sklopte (obr. 2). Pot uchopte hlave co nejble muky a tlakem shora (obr. 3) sklpjte hlave tak dlouho, a se ozve zeteln cvaknut. Toto je znmkou, e zbra je napnuta. Tlatkov pojistka se vysunula z pouzdra (obr. 5) a objevil se jej bl krek, spou je chrnna proti stisknut.

  Uvolnte tlak na hlave, do vvrtu vlote pslunou stelku a zatlate ji do roviny s elem hlavn (obr. 4). Hlave vrate plynulm pohybem do vchoz polohy, pi tomto konu nen teba s aretanm thlem manipulovat.

  Vzduchovka je nyn pipravena ke stelb, je stle zajitna. Pojistka se odjiuje tsn ped stelbou jejm zatlaenm do pouzdra (bl prouek zmiz) a v dob, kdy vzduchovka m do bezpenho, clovho prostoru (obr. 6). Teprve potom lze stisknout spou. Tlatkov pojistka me bt opakovan zajitna nebo odjitna.

  Napnut vzduchovky lze vypustit, kdy nejprve uchopme pevn blzko muky hlave pi jej zadn zlomen poloze, potom po odjitn stiskneme spou a pidrenou hlave vrtme do vchoz polohy. Tento kon se mus provdt s mimodnou opatrnost, aby nedolo ke zrann!

  UPOZORNN: Vvrt hlavn a vnitn prostor vzduchovho vlce jsou chrnny konzervanm prostedkem. Ped prvnm pouitm jej odstrate

  nkolika vstely naprzdno.

 • 29

  Seizovn odporu spout Odpor spout je nastaviteln v rozsahu 10 a 20 N. Z bezpenostnch dvod byl ve vrobnm podniku nastaven na hodnotu blzkou

  maximln. Regulace odporu se provd roubem umstnm v pedn sti luku (obr. 7). Otenm roubu proti smru hodinovch ruiek se odpor sniuje. Jedna otka pedstavuje zmnu odporu asi o 0,5 N.

  Pi pouvn vzduchovky se snenm odporem spout dbejte zven opatrnosti!

  Nastaven midel Vzduchovka je ve vrobnm podniku nastelena na vzduchovkov ter ve vzdlenosti 10 m. Pokud se bude stlet na jinou vzdlenost,

  nebo se jinak zmn podmnky stelby, je zapoteb provst korekci midel. Vkov korekce se provd totkem vkovho roubu (obr. 8). Otenm k vym slm se hled zved (a tm i zsah na teri).

  Pootoen totka o jedno slo zpsob ve vzdlenosti 10 m zmnu vky zsahu o 3 mm. Stranov korekce se provd pnm roubem, opatenm zezem (obr. 9). Otenm roubem ve smru hodinovch ruiek se

  pltek hled pesouv doprava (a tm i zsah na teri). Pro kontrolu slou rysky na pltku a klapce hled. Jedna otka pnho roubu posune zsah ve vzdlenosti 10 m o 10 mm.

  UPOZORNN: sla na totku jsou pouze informativn, neznamenaj dlku stelby.

  Pouit dalekohledu a dioptru Vzduchovka CZ 634 Slavia je na pouzdru opatena drkami rybiny umoujcmi pipevnn vzduchovkovho dalekohledu nebo

  dioptru. Pi instalaci a nastaven se ite pokyny vrobce zamovacho zazen.

 • 30

  PE O ZBRA - Nestlejte vzduchovkou bez stelky v hlavni. - Vzduchovku napnejte a ped stelbou. Zbyten napnut unavuje pruinu pstu a sniuje vkon. - Kontrolujte dotaen roub paby (poz. 38 a 39) a v ppad nutnosti je dothnte. - Po nkolika stech vstel, nejmn vak jednou za 3 msce, vzduchovku vyistte a nakonzervujte. - Vzduchovku ukldejte na such a bezpran msto. Pravidelnou p a dobrm zachzenm j uchovte po dlouhou dobu

  bezvadn vzhled a spolehlivou funkci

  istn a konzervace hlavn Vvrt hlavn vytrejte suchm hadkem navleenm do vytrku. Hadky vymujte tak dlouho, a bude posledn kousek ist.

  Pokud je vvrt siln zneitn, istte jej kartkem namoenm do istcho roztoku nebo do oleje. Vysute vvrt istm hadkem a zkontrolujte, zda byly vechny zbytky olova odstranny (olovo je matnj a tmav ne ocelov povrch).

  Vytrk i kartek zasouvejte do hlavn od komory, abyste nepokodili st hlavn. Kartek protlaujte celou hlavn ne zmnte hel pohybu. Pokud byste zmnili smr pohybu s kartkem v hlavni, mohl by se kartek vzpit. Nakonec nakonzervujte vvrt a kovov sti zbran hadkem zvlhenm v oleji nebo pouijte olej ve spreji.

  UPOZORNN: Nikdy se nepokouejte istit zbra, dokud je nabita.

  Mazn K mazn pouvejte sporn pouze olej, nebo maziva doporuen pro vzduchov zbran. Bez demonte je k mazn pstupn: - spojovac roub hlavn - aretan zskoka - kolky napnacch pk

 • 31

  K mazn dalch st je teba sejmout pabu, po vyroubovn 2 pednch a zadnho roubu paby. V tomto stavu lze mazat: - veden pstu v blzkosti spout mezerou napnac pky - kolky spout - povrch napnac pky, kter pichz do styku s pouzdrem (obr. 10)

  Pi zptn monti je teba dbt na sprvn uloen vodtka (obr. 11)

  UPOZORNN: Mazn v prostoru pracovnho vlce me vst k zehu maziva, ppadn i detonaci a tm snen ivotnosti nebo pokozen dl systmu pouzdra.

  Opravy Vrobce vzduchovky nedoporuuje provdt opravy, kter vyaduj demont systmu pouzdra s hlavn. Zkaznk sm me

  provdt pouze vmnu dobe pstupnch st, nap. O-krouku tsnn hlavn. Nronj opravy, kter souvis se zvadami nebo opotebenm dl vzduchovky, jako: - vmna pruiny pstu - vmna tsnn a veden pstu - porucha funkce pojistkovho mechanismu - porucha funkce napnacho stroj a aretace hlavn

  je teba svit odborn opravn.

  Nakldn s odpady

  Materily vrobku a obalu nemaj pi sprvnm pouvn dn negativn dopady na zdrav lovka ani ivotn prosted. V ppad nutnosti odstrann vrobku nebo jeho obalu plat, e kovov sousti (ocel a barevn kovy), plasty, devo, papr a lepenka se ukldaj oddlen do sbrnch ndob k tomu urench.

 • 32

  SEZNAM SOUSTEK

  1 Hlave 2 Muka 3 roub muky (2x) 4 O-krouek 5 Klapka hled 6 ep klapky 7 Pltek hled 8 - 9 Vkov roub

  10 Pruina zskoky 11 Zskoka 12 lnek 13 Kolk lnku 14 Napnac pka 15 Kolk napnac pky 16 Narka 17 Pouzdro 18 Spojovac roub 19 roub 20 Tsnn pstu 21 Pst 22 Pruina pstu 23 Veden pruiny pstu 24 Uzvr pouzdra 25 Pojistka

  26 Zpadka pojistky 27 Pruina pojistky 28 Zchyt pstu 29 Kolk 4x16 30 Spou 31 Pruina spout 32 Kolk 4x20 33 Pruina nastaven spout 34 Paba * 35 Luk 36 - 37 roub luku 38 Zadn roub paby 39 Pedn roub paby (2x) * 40 Podloka vjovit (2x) 41 Vodtko * 42 Botka * 43

Embed Size (px)
Recommended