Home >Documents >Navod trakcni-baterie---bezudrzbova-agm-a-gel

Navod trakcni-baterie---bezudrzbova-agm-a-gel

Date post:05-Jul-2015
Category:
View:1,586 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. NVOD K POUIT ZRUN LISTTRAKN BATERIE

2. NVOD A ZRUN LISTtento nvod popisuje uveden jednotlivch druh traknch bateri (AKUMULTOR)do provozu, jejich drbu, bezpenou manipulaci, skladovn a likvidaci: Kapitola 1:bezdrbov TRAKN akumultor ZAPLAVEN (olovn kyselinov baterie s deskami legovanmi kalciem nebo stbrem, nen teba dolvat destilovanou vodu) Kapitola 2:nzkodrbov TRAKN akumultor ZAPLAVEN (olovn kyselinov baterie s deskami legovanmi kalciem nebo antimonem, velmi nzk spoteba vody, u baterie lze prbn kontrolovat stav hladiny elektrolytu a ppadn doplnit destilovanou vodu)Kapitola 3:absolutn bezdrbov TRAKN akumultor AGM nebo GEL (olovn kyselinov baterie s elektrolytem zasknutm do skelnch mikrovlken nebo do tixotropnho gelu, baterie t znm jako VRLA zen ventilem)Dleit upozornn: Kad baterie (lnek, akumultor) je chemick zdroj elektrick energie, obsahuje tuh i tekutchemick sloueniny (raviny), kter mohou zpsobit jmu na zdrav, majetku i ivotnm prosted.S bateriemi proto manipulujte se zvenou opatrnost. Akumultor, jakoto zdroj elektrick energie, je v pipravenm nabitm stavu schopn kdykolivdodvat elektrick proud, a to i tehdy, kdy to nen douc. Pi spojen obou kontakt (nap. pineopatrn peprav, manipulaci, atd.) me dojt k propojen pl (kontakt) baterie a tm dojde kezkratu obvodu. Tento jev me akumultor trvale pokodit. V horm ppad, je-li zkrat dlouhodob(sta i nkolik vtein), me zpsobit dokonce explozi, potamo por, jmu na zdrav i ivot, majetkua v neposledn ad ivotnm prosted. Star, pouit, funkn i nefunkn baterie (akumultory) a lnky se po spotebovn stvajautomaticky nebezpenm odpadem. Vn ohrouj ivotn prosted! V naprost vtin obsahujbaterie nebezpen chemick prvky a sloueniny, nap. olovo, kadmium, rtu, kyselina srov a dal,lidskmu organismu kodliv (jedovat) ltky. Ty se mohou vlivem patnho uloen uvolovat doprody a zamoit ji. Proto Vs prosme, neodkldejte spotebovan baterie mezi komunln odpad. ZDARMA od Vs jakkoliv pouit akumultory i lnky odebereme, a zajistme jejich dnou recyklacii likvidaci. Podle zkona o odpadech m kad obec povinnost zajistit msta, kam mohou jej obyvatelodkldat nebezpen sloky komunlnho odpadu. Pouit baterie a lnky tak mete vdy odevzdattam, kde koupte nov. Jednotliv akumultory i startovac baterie se od sebe vrazn li. Je vdy nutn dbt pokyn vrobcdopravnho prostedku (automobilu, motocyklu, atd.) i zazen (notebooku, mobilu, atd.), ktepedepisuj, jak akumultor je uren pro kter spotebi. Instalace nevhodnho typu baterie me mtza nsledek jej nevratn pokozen, v horm ppad i pokozen dopravnho prostedku i zazen.Zruku v takovm ppad nelze uznat ani ze strany dodavatele nhradn baterie ani ze strany vrobcespotebie. POZOR na nabjec deficit! Jedno ze zkladnch pravidel provozu olovnho akumultoru v cyklickmreimu k, kad cyklus mus bt zcela dokonen. V praxi to znamen, e odeberete-li z akumultoruenergii (vybijete jej zcela nebo sten), a nsledn zanete energii doplovat (nabjet), nemlo bydojt k peruen tohoto cyklu (nabjen) dalm novm cyklem (vybjen) dokud nen pedel nabjenzcela dokoneno! Vce informac se dotete v lnku c) nabjen v pedposlednm odstavci v kadkapitoly.-3- 3. Kapitola 1 bezdrbov TRAKN akumultor ZAPLAVEN(olovn kyselinov baterie s deskami legovanmi kalciem nebo stbrem, nen teba dolvat destilovanou vodu)a) popis:Bezdrbov trakn akumultor se svm vzhledem nijak neli od bn startovac autobaterie.Zpravidla m stejn rozmry, hmotnost a hlavnm konstruknm prvkem je olovo. Hlavnm a velmipodstatnm rozdlem, kter vak nen vidt, jsou konstrukn vlastnosti traknho akumultoru. Mezi 2nejdleitj vlastnosti pat vysok cyklick odolnost a odolnost vi hlubokmu vybjen.Co je to cyklick odolnost a hlubok vybjen? Bn autobaterie jsou konstrukn navreny pedevmpro jeden hlavn el, tedy k nastartovn motoru osobnho i nkladnho automobilu. Tento procesvyaduje krtkodob, avak vysok odbr proudu. Po tomto odbru je autobaterie bhem jzdy ihneddobjena, ideln zpt na plnou kapacitu. Je-li baterie sprvn udrovan, dobjen apod., nikdy vbnm provozu nedojde k jejmu plnmu vybit, nepotme-li baterie, kter jsou u konce ivotnosti.Oproti tomu trakn baterie, u kter se pedpokld, e bude doasn slouit jako jedin zdroj energie, jekonstrukn navrena prv pro pln vybjen, tzv. do nuly, a to v opakujcch se cyklech. Za jedencyklus je v tomto ppad povaovn proces vybit a znovu nabit. Bnou startovac autobaterii takovtocyklick namhn (opakovan vybjen a nabjen) siln zatuje, a po nkolika destkch cykl zaneztrcet kapacitu. Avak trakn baterie zvldne pi pravideln zbytkov kapacit 40% a 400 cyklbhem sv ivotnosti. Jako pklad meme uvst toto. Budete-li baterii pravideln pouvat nap. jakozdroj pro osvtlen na chat, vdy z n vyerpte pouze 60% kapacity a pak ji opt nabijete, budebaterie schopn zopakovat tento proces 400x. Pro olovn akumultory obecn plat, m vce je baterievybjena (tedy nap. pravideln spotebujete a 100% jej kapacity), tm men poet cykl zvldne,z toho vyplv krat ivotnost.Pojmem bezdrbov proveden baterie dnes rozumme takov produkt, jen nezbytn nevyadujestandardn a pravidelnou pi spotebitelem (uivatelem). Dky modernm technologim a inovovanmprvkm, pouitch pi vrob tzv. bezdrbovch akumultor, maj baterie vt stabilitu, mensamovybjen a uivatel ji nemus kontrolovat stav hladiny elektrolytu a pravideln doplovatodpaenou vodu tak, jak je tomu u drbovch typ. Elektrolyt, jakoto zkladn chemick sloueninavyvolvajc elektrochemickou reakci v akumultoru, obsahuje vodu. Voda se bhem elektrochemickreakce vce i mn odpauje. V ppad bezdrbovho proveden, s pomoc specilnch chemickchprvk (nejastji kalcia i stbra), ktermi jsou upraveny povrchy elektrod v jednotlivch lncch, jeprocesu odpaovn inn zabraovno, a tm nevznik poteba baterii kontrolovat a vodu doplovat.Bezdrbov baterie jsou proto tm vdy pevn uzaven, tedy nedisponuj ztkami pro doplovndestilovan vody, ale pouze otvory pro zajitn bezpenho niku plyn.b) drba, skladovn a manipulace:Bezdrbov trakn akumultor sice nevyaduje tm dnou drbu, je vak dleit znt alespominimln vlastnosti a zkladn principy fungovn tto baterie, a to v rznm prosted, a podle toho sepizpsobit. Velmi nepzniv vlivy, psobc na olovn akumultory, jsou pli nzk teploty pod bodemmrazu a naopak pli vysok teploty 35C a vy. Pi nzkch teplotch dochz k tuhnut vodyv elektrolytu, je-li baterie nedostaten nabit. Naopak pi vysokch teplotch dochz k nadmrnmuodpaovn.Chcete-li, aby Vm akumultor vydrel co nejdle, nen od vci jej v zimnm obdob, dle potebyprbn dobt. V ppad dlouhodob odstvky akumultoru, je dobr baterii uskladnit do suchho,temnho a teplotn stlho prosted (+5C a 15C). Bn pokojov teploty nejsou pro akumultorpli ideln, ale ani likvidan. Pln nabit baterie vydr i extrmn nzk teploty, a -50C. Naprotitomu zcela vybit baterie zamrz ji pi nkolika stupnch pod bodem mrazu. Pi dlouhodobmuskladnn se doporuuje bezdrbovou baterii dobjet pravideln 1x za 4 msce. Kontakty (ply)baterie udrujte ist a zakonzervovan (konzervujeme potenm vazelnou nebo olejem, tenk vrstva).Baterie skladujeme v prostoru bez prachu, plyn a par.Relativn vlhkost do 80%.S bateri vdy manipulujeme jako s nebezpenm nkladem.Obsahuje toti nebezpenou sloueninu kyseliny srov (H2SO4),je pedstavuje riziko jak pro zdrav, tak pro ivotn prostedn.Nalit akumultory nenaklnt o vce ne 50. drbov ibezdrbov akumultory obsahuj otvory pro odvtrvnhromadcch se plyn. V ppad pevrhnut by tmito otvorydolo k niku kyseliny a tedy nevratnmu pokozenakumultoru. Baterie pi peprav proto vdy zajistte protipevrhnut. Pi manipulaci doporuujeme pout ochrann odv. -4- 4. Na baterich mohou, vzhledem k povaze zbo, ulpt kapky raviny (pouijte rukavice, pl i zstru ravina me pokodit nejen Vae zdrav, ale tak svrky odvu). c) nabjenPed zatkem procesu nabjen se vdy ujistte, jak nominln napt mVae baterie. Dle ovte, zda-li je Vae nabjeka vhodn k nabjen danhotypu akumultoru, a zda-li disponuje vhodnm nominlnm naptm.V neposledn ad pak zkontrolujte, je-li nabjeka dostaten silnk nabjen Vaeho akumultoru nebo nen-li pli vkonn, tedy dobj plisilnm proudem. Poradme Vm jak na to. Nejste-li si jist, vdy se porates odbornkem nebo penechejte tuto innost jemu. Mete tak pout nvoddodvan k nabjece.Typ akumultoru budeme popisovat nabjen zaplavenho bezdrbovhotraknho akumultoru.Sprvn napt ujistte se, e V nabje je nastaven na sprvnjmenovit nabjec napt pro 12V baterie nebo 6V baterie, nkter nabjekynedisponuj pepnaem, sta tedy pouze ovit zda-li se shoduj daje naobou komponentech.Sprvn polarita ped zapojenm nabjee zkontrolujte azen pl nabaterii a svorky na kabelech nabjee, po t sprvn pipojte plus na plus amnus na mnus, v opanm ppad hroz zkrat.Odvtrvn zkontrolujte, e odvtrvn nen zneitn i zaslepen, a plyny mohou voln unikatz baterie, odvtrvn jsou otvory ve vku baterie (shora i z boku), ppadn v ztkch lnk. V ppaducpn odvtrvn hroz hromadn plyn uvnit baterie, potamo nevratn pokozen.Nabjec proud nejjednodu obecn platn pravidlo k, nabjejte proudem o velikosti jedn desetiny(1/10) kapacity baterie. eeno sly, mte-li 60Ah akumultor, nabjejte ho 6A (60 : 10 = 6A).Existuje pesnj nabjec vzorec, kter k, nabjec proud se rovn 0,12 nsobku kapacityakumultoru. Nebo-li I = 0,12 x C. V praxi, mte-li 60Ah, pak 60 x 0,12 = nabjec proud 7,2A.V dnen dob vtina uivatel disponuje automatickmi nabjekami, v takovm ppad pouze voltevhodnou nabjeku s dostatenm proudem, s ohledem na skutenost, e as nabjen je pmo mrnvelikosti nabjecho proudu a as nabjen nebyl zbyten dlouh (pro 60Ah je proud pod 1A pli mlo).A naopak nezvolte pli silnou nabjeku, aby nedochzelo ke zbyten rychlmu dobjen, kterakumultoru dlouhodob neprospv (nap. pro 60Ah je proud nad 14A pli siln).Poznmka: nabjte-li regulovatelnm nabjecm proudem, nabjejte dle vzorce I = 0,12 x C a dodosaen napt 14,4V, po t snite proud na polovinu a pokraujte a do konce (napt doshne 14,6V)Znaky plnho nabit - obecn plat, e baterie se nabj po dobu nutnou k dosaen znak plnho nabit.Mezi hlavn znaky nabit pat hustota elektrolytu (100% = 1,28g/cm3 u bezdrbovch bateri bezztek ji nelze zjistit), vechny lnky rovnomrn plynuj (po odpojen na 1 2 hodiny a opakovanmpipojen k nabjei zanou lnky do 30 vtein opt plynovat), pes pokraujc nabjen se ji ne

Embed Size (px)
Recommended