Home >Documents >OBSAH EDITORIAL - Člověk v tísni · OBSAH 1 editorial 2 ohlédnutí za listopadovým setkáním...

OBSAH EDITORIAL - Člověk v tísni · OBSAH 1 editorial 2 ohlédnutí za listopadovým setkáním...

Date post:28-May-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Zpravodaj No. 7prosiNec 2014

  EDITORIALMilí přátelé,

  Vítáme vás v roce 2015! Naše společná tříletá zku-šenost s projektem Active Citizens skončila a my vás pouštíme „do  světa“. Je to zvláštní pocit, ale jsme si jistí, že teoretické i praktické dovednosti, které jste s  Active Citizens načerpali, určitě dob-ře zúročíte. Pro nás spolupráce s vámi znamena-la mnoho zajímavých poznatků, nová přátelství a nálož inspirace a za to vám z celého srdce děku-jeme. Vy a vaši studenti jste nám v praxi dokázali, že opravdu každý z  nás může dění kolem sebe pozitivně ovlivnit.

  Důležitým výstupem naší spolupráce je metodic-ká příručka Active Citizens. Zahrnuli jsme do  ní vaše zkušenosti a zpětnou vazbu. Snažili jsme se, aby byla pro vás i  do  budoucna praktickým ná-strojem pro práci v oblasti aktivního občanství, ať už to bude v rámci školy nebo mimo ni.

  Nedalo nám to a ještě jsme se v rychlosti ohlédli za  listopadovou Závěrečnou akcí. Zájem veřej-nosti byl velký a většina dotazníků spokojenosti, které jsme po akci vybrali, mluvila v superlativech zejména o Tržišti vašich projektů!

  Další obsah tohoto newsletteru jsme zaměřili hlavně na  praktické rady a  inspirativní tipy. Zají-mavé odkazy pro vás budeme i nadále publikovat na webu a Facebooku Active Citizens a budeme se těšit i na zprávy od vás o vašich dalších projek-tech.

  Takže se vlastně neloučíme a jedeme dál, protože chceme zůstat zapojení!

  Váš projektový tým

  OBSAH1 editorial

  2 ohlédnutí za listopadovým setkáním Active citizens

  3 Metodická příručka aktivního občanství

  4 Tipy – kde hledat prostředky

  5 pro inspiraci

  6 2015

  7 Active citizens tým se představuje

  7 Kontakt

  „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

  Elbert Hubbard

  http://citaty.net/autori/elbert-hubbard/

 • 2 | Ohlédnutí Za prOběhlými akcemi

  OHLéDnuTí zA LISTOpADOvým SETkánímV  pražském Centru současného umění DOX proběhlo pod názvem Od inspirace ke spo-lupráci,  aktivní občanství a spolupráce mezi samosprávou  školou a místní komu-nitou, setkání na téma aktivního občanství, které bylo zároveň i závěrečnou akcí tříleté-ho cyklu projektu Active Citizens.

  Návštěvnost byla vysoká – sešlo se nakonec přes 140 návštěvníků! Z  přednášek zaujal nejvíc Andy Thornton, ředitel nadace Citi-zenship Foundation z Velké Británie. Je jed-ním z ideových otců Active Citizens, a tak

  odhalil, co stojí za celosvětovým úspěchem tohoto programu a podělil se o příklady různých způsobů, jakými se mladí lidé po-díleli na demokratických změnách ve více než 50 zemích světa. Rádi byste si osvěžili paměť? Podívejte se na videozáznam jeho vystoupení.

  Úspěch sklidila i Pavla Burgos, která prezen-tovala výsledky výzkumu, který zkoumal dopad komunitního vzdělávání na rozvoj klíčových kompetencí studentů a možnost jejich participace v místní komunitě. S kom-

  pletními výsledky výzkumu se můžete se-známit zde.

  Velké díky patří partnerům akce, kteří stáli za přípravou zajímavých odpoledních worksho-pů: Člověk v  tísni, Agora CE, EDUin, Cent-rum občanského vzdělávání a DOX.

  Prezentace, zápisy, videa a další materiály najdete zde: materiály z akce.

  Atmosféru akce si můžete přiblížit prohléd-nutím videozáznamů nebo fotogalerie.

  http://www.activecitizens.cz/akce/http://www.activecitizens.cz/akce/https://www.youtube.com/watch?v=3-ZE6RmKIus&feature=youtu.behttp://www.activecitizens.cz/wp-content/uploads/zaverecna_zprava_vyzkum.pdfhttp://www.clovekvtisni.cz/cshttp://www.agora-ce.cz/http://www.eduin.cz/http://www.obcanskevzdelavani.cz/http://www.obcanskevzdelavani.cz/http://www.dox.cz/cs/http://www.activecitizens.cz/akce/http://www.activecitizens.cz/akce/http://www.activecitizens.cz/fotogalerie/nggallery/all/od-inspirace-ke-spolupraci

 • 3 | Ohlédnutí za prOběhlými akcemi

  vznIkLA unIkáTní mETODIcká příRučkA AkTIvníHO OBčAnSTví

  V  rámci projektu Active Citizens vznikla metodická příručka, jejímž cílem je posílit v mladých lidech motivaci a schopnosti ne-zbytné pro partnerskou spolupráci uvnitř komunit. Do její tvorby se prostřednictvím ověřování, připomínkování a reflexe aktivit zapojilo na šest desítek učitelů. Děkujeme! Metodika je plná praktických tipů a aktivit do  výuky i  teoretických východisek a  po-skytuje kvalitní metodické zázemí pro práci se studenty. Metodiku si můžete vytisknout, stáhnout do  počítače i  mobilu nebo s  ní pracovat

  online. Její velkou předností je právě její interaktivní prostředí. Kromě klasické práce s  textem tak můžete do publikace kreativ-ně vstupovat prostřednictvím poznámek a záložek, využívat práci s videi, rychlé vy-hledávání a řadu dalších funkcí. Práce s me-todikou je intuitivní, a  pokud byste tápali, v orientaci vám pomohou ikony v levé části okna a  na  horní liště. Přehled jejich funkcí a využití najdete pod ikonou s otazníkem – nápověda.Metodika je k nahlédnutí i ke stažení zde.Přejeme vám s metodikou příjemnou práci!

  Na otázky odpovídá Veronika Endrštová z organizace Člověk v tísni.

  Co je hlavním cílem metodiky?VE: Nejpodstatnějším cílem metodiky je posílit v  mladých lidech víru, že dokážou ve spolupráci s  ostatními změnit ve svém okolí něco k lepšímu a důvěru v to, že jejich úsilí se setká s pozitivní odezvou i ze strany zástupců místní samosprávy a dalších in-stitucí. Rolí učitele je být průvodcem, který pomáhá vytvořit zázemí pro to, aby studen-ti získali odvahu a sebedůvěru k této spolu-práci vykročit a jednotlivé, třeba i neúspěš-né, kroky v  bezpečném prostředí reflek-tovat. Díky pozitivní zkušenosti z  jednoho povedeného projektu roste chuť mladých lidí zajímat se o své okolí, ale také důvěra zastupitelů zapojovat je do rozhodování, což je pro rozvoj participativní demokracie naprosto klíčové.

  Může s metodikou pracovat i někdo jiný než učitelé?VE: Velká část aktivit má neformální charak-ter a tak metodiku snadno využijí i volno-časoví pedagogové. Kromě nich může ale sloužit i samostatným skupinám studentů nebo jiným více či méně formálním usku-pením, které usilují o oživení dění v místní komunitě. Tak je metodika převážně vyu-žívána v  dalších více než 40 zemích, kde projekt Active Citizens běží. Roli učitele zde plní názoroví „lídři“ nebo vedoucí občan-ských iniciativ.

  Můžou si zájemci o práci s metodikou vy-brat jen některé její pasáže?VE: Metodiku tvoří soubor čtyř, respektive pěti, na sebe navazujících částí, ale s  vy-branými aktivitami lze kreativně pracovat v rámci různých předmětů a s ohledem na zkušenosti studentů.

  Celý rozhovor najdete v  únorovém vydání měsíčníku Moderní vyučování.

  http://www.activecitizens.cz/metodika/flipviewerxpress.htmlhttp://www.modernivyucovani.cz/

 • 4 | tipy

  kDE HLEDAT pROSTřEDkyNejběžnější a  nejrychlejší cestou, jak sehnat peníze na  projekt, je OSLOVIT SPONZORY. Máte je vlastně všude kolem sebe. Zkuste se zeptat ve  firmách, kde pracují vaši známí nebo příbuzní, zjistě-te, jaké společnosti ve vašem městě sídlí, oslovte majitele obchodů, kaváren a dal-ších zařízení.

  Připravte si nabídku na  spolupráci. Ta by měla obsahovat stručně na  co peníze nebo jinou pomoc potřebujete, jak bude projekt vypadat, jakou očekáváte návštěv-nost nebo jiný zásah veřejnosti a odůvod-nění, proč by se právě ten či onen sponzor měl zapojit. Důležitou součástí návrhu je také nabídka plnění pro sponzory. Nabíd-něte zviditelnění - reklamu formou rozdá-vání letáčků, vizitek, vyhlášení veřejně jako sponzora, uvedení jako sponzora na plaká-tech k akci, poděkování na akci i na webo-vých stránkách pokud máte apod. Nabíd-nout můžete i  prezentaci na  akci – třeba stánky s občerstvením a různými výrobky. Speciálně pro místní podnikatele může spojení s  vaší akcí znamenat vítané zvi-ditelnění a  jeden z  prostředků budování dobrého jména.

  Potenciální sponzory můžete oslovit emailem, telefonicky nebo osobně. My doporučujeme kombinaci podle toho, na  koho se obracíte. Do  neznámé větší firmy spíš pošlete email, zatímco pokud

  byste chtěli spolupracovat s  cukrárnou na náměstí, bude lepší osobní kontakt.

  Ušijte firmám nabídku na  míru a  nene-chávejte vše na poslední chvíli. Firmy plá-nují hodně dopředu, dejte jim dost času, aby si mohli spolupráci s vámi promyslet.

  Sponzoři vám budou pravděpodobně chtít častěji dávat věcné dary, ale i  to se hodí – třeba občerstvení, ceny do soutě-ží, dárky pro děti. Je dobré mít k dispozici darovací smlouvu. Tu vám pravděpodob-ně poskytne přímo vaše škola, smlouva se koneckonců uzavírá jejím jménem na straně obdarovaného. 

  cROWDFunDInG Crowdfunding je získávání podpory pro projekt prostřednictvím veřejné sbírky – v  dnešní době na  internetu, a  přímo od  lidí, kterým se váš záměr líbí. Kromě známého  www.hithit.cz, existují i  další portály, např. www.startovac.cz, www.nakopni.me.

  GRAnTy A nADAcEO některé prostředky mohou žádat fyzic-ké i právnické osoby, jinde jsou prostřed-ky vázány třeba na neziskové organizace nebo je jejich získání podmíněno zaměře-ním projektu. Zvažte spolupráci s dalšími subjekty v komunitě, se kterými můžete třeba o některý grantů zažádat společně.

  Databáze finančních zdrojů, kterou pro-vozuje nadace Neziskovky.cz, obsahuje informace o  grantech českých nadací a  nadačních fondů. Databáze umožňuje snadné vyhledávání programů podle cí-lových skupin, oblasti podpory, kraje pů-sobnosti a data uzávěrky.

  V databázi naleznete:∙ Informace o  grantech českých nadací

  a nadačních fondů ochotných zveřejnit jejím prostřednictvím své informace;

  ∙ Informace o  dostupných dotacích or-gánů veřejné správy ČR;

  ∙ Programy krajských úřadů poskytující dotace NNO;

  ∙ Informace o  hlavních zahraničních zdrojích financí určených pro NNO z České republiky;

  ∙ Bližší informace o dalších zdrojích rele-vantních pro NNO v ČR (komerční firmy, příležitostní dárci apod.).

  Aktuální přehled uzávěrek grantových či výběrových řízení si můžete nechat posílat Grantovým kalendářem. Moni-torována jsou především grantová řízení českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie, výběrová řízení orgánů veřejné správy ČR (ministerstev, krajů), ale také ostatní zdroje (velvyslanectví, komerční společnosti apod.). Informace o datech uzávěrek jsou čerpány ze zdro-

  jů příslušných institucí. Grantový kalen-dář je rozesílán předplatitelům a členům Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR). Informace o vybraných aktuál-ních uzávěrkách naleznete také v měsíč-níku Svět neziskovek.

  NADACE VIA pomáhá rozvíjet komu-nitní život českých měst a  obcí, posiluje neziskové organizace a  investuje do  je-jich profesionálního rozvoje a  pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a  dárcovství v  České republice. Obecný přehled nabízených grantů najdete zde:  www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora. Vaši pozornost si zaslouží na příklad pro-gramy Sousedíme si a Mluvme spolu.

  NADACE VODAFONE – program V PO-HYBU. Grantový program V  pohybu podporuje rozvoj iniciativy, kreativity a  komunikačních dovedností mladých lidí. Fandí projektům v  oblastech, které je baví a jsou zaměřené na rozvoj komu-nit – sociálních, lokálních, zájmových.  O podporu se mohou hlásit skupiny lidí do 26 let, nebo nestátní neziskové orga-nizace vedené lidmi do 30 let.

  Mladé podporuje i  NADACE O2 – mo-mentálně připravují nový program pod názvem SmartUp. Určitě si hlídejte je-jich web.

  http://www.hithit.cz/https://www.startovac.cz/http://www.nakopni.me/http://www.nakopni.me/http://dbfz.neziskovky.czhttp://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podporahttp://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/o-regionalnim-fondu-rozvoje-postovni-sporitelny-2014http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mluvme-spolu-2014http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/http://www.o2thinkbig.cz/

 • pROJEkTy zABývAJící SE AkTIvním OBčAnSTvímpřemýšlíte, co konkrétně byste mohli ve vašem městě změnit? Jaké projekty realizovat? Můžete se inspirovat u partnerských škol v rámci Active citizens, ale i u dalších podobných projektů

  5 | prO inspiraci

  učímE SE příBĚHyUčíme se příběhy je mediální a vzděláva-cí program, který je zaměřen na mapo-vání pozitivních příběhů lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní.

  EXTRA TříDAPokud žáci 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) jako třída připraví a na por-tálu www.extratrida.cz publikují svůj projekt zaměřený na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází jejich škola, mohou na realizaci svého projektu získat grant od Nadačního fondu Tesco až 30 tisíc Kč. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna, festival, happening apod., nebo např. výstava, naučná stezka, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komuni-ty. Na webu najdete i inspirativní galerii projektů.

  OBčAn 2.0Zde vás naučí, jak efektivně jednat s úřa-dy, dozvíte se, jak hlídat hospodaření své obce, zjišťovat informace o tom, co se děje a zlepšovat své okolí. Najdete zde inspiraci i právní rady.

  „Občan 2.0 může být každý. Zná svá práva a nebojí se je využít. Zajímá se o své okolí a snaží se něco změnit. Nechce si jen stěžo-vat, ale hledá řešení, otevírá debatu, zapo-juje další občany.“

  nአSTáTNáš Stát představuje online aplikace a webové stránky, které umožňují kon-trolovat práci politiků a úředníků, zlep-šovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.

  Webový rozcestník NášStát.cz spravuje Fond Otakara Motejla.

  kDO JInýSmyslem  projektu  Kdo jiný?  je  podpořit mladé lidi k aktivnějšímu zapojení do ob-čanské společnosti a ukázat jim, že měnit svět kolem nás k lepšímu má smysl! Exi-stuje bezpočet případů, kdy se jedincům nebo skupině občanů podařilo prosadit něco, co se zprvu zdálo nemožné. Můžete to zkusit i vy. Protože – kdo jiný?

  http://www.ucimesepribehy.cz/http://www.extratrida.cz/http://www.extratrida.cz/projekt/www/galerie-projektu/?zobrazit=projektyhttp://www.extratrida.cz/projekt/www/galerie-projektu/?zobrazit=projektyhttp://frankbold.org/obcandvanulahttp://www.nasstat.cz/https://www.jsns.cz/cz/page/18/Projekt_kdo_jiny.html

 • InIcIATIvy mLADýcH LIDínEzEvLI JEn TAk je spolek studentů architektury, kteří se rozhodli zabývat se veřejným prostorem nejen teoreticky. Tvoří, zapojují veřejnost do plánování, neze-vlí. Mají za sebou na příklad výrobu „zevlítek“ z palet, která jsou umístěna podél berounské cyklostezky. Vý-sledkem spolupráce s obcí Koněprusy pak byla stavba pece, sušárny, ohniště, šachovnice a oprava autobusové zastávky. Letos na jaře chystají s místními z obce Nižbor workshop a realizaci vybraných objektů z vrbových pru-tů na nábřeží Berounky.

  2015

  organizace spojených národů a  UNesco vyhlásily rok 2015 za mezinárodní rok světla a technologií za-ložených na světle. chtějí upozornit na klíčovou roli světla pro současnou moderní společnost, připomenout historii světla a optiky a vyzvednoutjeho nezastupitel-né místo pro budoucí udržitelný rozvoj naší planety. Během celého roku se budou konat výstavy, přednášky a další zajímavé akce, které si určitě nenechte ujít. Víc informací najdete na www.roksvetla.cz.evropská unie vyhlásila rok 2015 Evropským rokem rozvoje, rokem, který bude věnován angažovanosti eU v rozvojové spolupráci, zvyšování povědomí o ní a ote-vření celoevropské debaty „Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“. Jde o  první rok, který se zaměřuje

  na vnější vztahy eU a snaží se poukázat na to, že eU ja-kožto největší poskytovatel rozvojové pomoci na světě je významným globálním hráčem, a  ukázat přínosy rozvojové spolupráce jak pro obyvatele eU, tak pro svět. V rámci roku proběhne řada akcí jak na úrovni eU, tak národních, regionálních či místních úrovních. Každý měsíc bude věnován jinému tématu, leden např. posta-vení evropy ve světě, únor vzdělávání, červen udržitel-nému zelenému růstu, důstojnému zaměstnání a pod-nikání, září demografii a migraci, listopad udržitelné-mu rozvoji a klimatickým změnám a prosinec lidským právům. informace o projektu, příběhy z různých koutů světa i rady, jak se sami můžete do rozvojové práce za-pojit, najdete zde: https://europa.eu/eyd2015/cs.

  6 | prO inspiraci

  ORGAnIzAcE zABývAJící SE TémATIkOu OBčAnSkéHO A DEmOkRATIckéHO vzDĚLávání

  ∙ centrum občanského vzdělávání ∙ centrum demokratického učení

  ∙ Edu-in ∙ Asociace občankářů

  ∙ Frank Bold

  http://www.nezevli.cz/http://www.roksvetla.czhttp://www.roksvetla.czhttps://europa.eu/eyd2015/cshttps://europa.eu/eyd2015/cshttps://europa.eu/eyd2015/cshttp://www.obcanskevzdelavani.cz/http://cedu.cz/http://www.eduin.cz/http://www.obcankari.cz/http://frankbold.org/

 • 7 | O OrganiZátOrech active citiZens

  kDO STOJí zA pROJEkTEm?

  BRITISH cOuncILBritish Council je britská mezinárodní organizace, která působí ve  110 zemích světa. British Council v  České republice již přes sedmdesát let usiluje o  posílení našich vztahů se Spojeným královstvím. Podporuje otevřenou diskusi na aktuální společenská témata a napomáhá výmě-ně zkušeností v oblasti vzdělávání a roz-voje občanské společnosti. Kromě těchto aktivit nabízí British Council řadu jazyko-vých kurzů vedoucích k  mezinárodně uznávaným zkouškám.

  Více na www.britishcouncil.cz.

  čLOvĚk v TíSnI, O.p.S. VzděLáVAcí progrAM VAriANTySpolečnost Člověk v  tísni vznikla v  roce 1992 v  okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivá-žet ze zahraničních cest informace o pro-bíhajících válkách, a  začali do  oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionál-ní humanitární organizace s cílem pomá-hat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Vzdě-lávací program Varianty nabízí informač-ní servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního a  globálního rozvojové-ho vzdělávání.

  Více na www.varianty.cz.

  JAké TvářE SE SkRývAJí zA pROJEkTOvým TýmEm?

  mARTA BRIcHOváManažerka projektu

  vEROnIkA EnDRŠTOváMetodička a lektorka projektu

  pETRA SkALIckáLektorka

  RADkA SpIESOváPR a web

  kOnTAkTEmail: [email protected]

  Web: www.activecitizens.czPřipojte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/ActiveCitizensKomunitniVzdelavani

  mailto:[email protected]tp://www.activecitizens.cz/https://www.facebook.com/ActiveCitizensKomunitniVzdelavani

of 8/8
Zpravodaj NO. 7 PROSINEC 2014 EDITORIAL Milí přátelé, Vítáme vás v roce 2015! Naše společná tříletá zku- šenost s projektem Active Citizens skončila a my vás pouštíme „do světa“. Je to zvláštní pocit, ale jsme si jistí, že teoretické i praktické dovednosti, které jste s Active Citizens načerpali, určitě dob- ře zúročíte. Pro nás spolupráce s vámi znamena- la mnoho zajímavých poznatků, nová přátelství a nálož inspirace a za to vám z celého srdce děku- jeme. Vy a vaši studenti jste nám v praxi dokázali, že opravdu každý z nás může dění kolem sebe pozitivně ovlivnit. Důležitým výstupem naší spolupráce je metodic- ká příručka Active Citizens. Zahrnuli jsme do ní vaše zkušenosti a zpětnou vazbu. Snažili jsme se, aby byla pro vás i do budoucna praktickým ná- strojem pro práci v oblasti aktivního občanství, ať už to bude v rámci školy nebo mimo ni. Nedalo nám to a ještě jsme se v rychlosti ohlédli za listopadovou Závěrečnou akcí. Zájem veřej- nosti byl velký a většina dotazníků spokojenosti, které jsme po akci vybrali, mluvila v superlativech zejména o Tržišti vašich projektů! Další obsah tohoto newsletteru jsme zaměřili hlavně na praktické rady a inspirativní tipy. Zají- mavé odkazy pro vás budeme i nadále publikovat na webu a Facebooku Active Citizens a budeme se těšit i na zprávy od vás o vašich dalších projek- tech. Takže se vlastně neloučíme a jedeme dál, protože chceme zůstat zapojení! Váš projektový tým OBSAH 1 Editorial 2 Ohlédnutí za listopadovým setkáním Active Citizens 3 Metodická příručka aktivního občanství 4 Tipy – kde hledat prostředky 5 Pro inspiraci 6 2015 7 Active Citizens tým se představuje 7 Kontakt „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ Elbert Hubbard
Embed Size (px)
Recommended