Home >Documents >OBSAHOV ANAL‌ZA ZPRAVODAJSTV ŒT I. pololet­ roku 2013

OBSAHOV ANAL‌ZA ZPRAVODAJSTV ŒT I. pololet­ roku 2013

Date post:12-Jan-2016
Category:
View:26 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
OBSAHOVÁ ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ČT I. pololetí roku 2013 Zpracoval: Jaroslav Formánek a kolektiv autorů na základě datových podkladů poskytnutých oddělením VPA ČT listopad 2013. ANALYTICKÝ TÝM. Jaroslav Formánek (1960) - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • OBSAHOV ANALZA ZPRAVODAJSTV T

  I. pololet roku 2013

  Zpracoval: Jaroslav Formnek a kolektiv autor na zklad datovch podklad poskytnutch oddlenm VPA T

  listopad 2013

 • Jaroslav Formnek (1960)

  studium ve Francii, 1995-2007 zamstnn a spoluprce ve francouzskch mdich - asopisy Info Matin, Le Point, televize Antenne 2 (nyn France 2) a TF1, rdio France Culture,vzkum a analza medilnho pokryt prezidentskch voleb 1995 a 20021992 2011 tdenk Respekt, z toho poslednch pt let na pln vazek v prask redakci, napsal pes 600 lnk a rozhovor1998 2003 spoluprce s eskou sekc rdia BBC1992 2012 spoluprce s eskm rozhlasem, Svobodnou Evropou, publikovn lnk v Lidovch novinch, asopisech Revolver Revue, Host, Babylon, Prostor

  Viktor lajchrt (1952), spisovatel, novin, jazykov redaktor a editor

  David Barto (1973) publikuje a zrove pedn etbu klasickch text na FF UK v Praze Ivana Vajnerov (1964) novinka, editorka a komenttorka

  Kateina Mzdrov (1960) redaktorka Respektu

  ANALYTICK TM*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

 • I. VCHODISKA

 • Clem zpracovan analzy je sofistikovan ohodnocen informan kvality zpravodajstv T v obdob od 1.1. 2013 do 30.6. 2013 vzhledem k poadavkm vyplvajcm: z eskho mediln prva, z hlediska mezinrodn uznvanch kritri profesionln kvality zpravodajstv pro mdia veejn sluby.

  I. 1. CLE ANALZY*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

 • OBECN KRITRIA INFORMAN KVALITY Pedevm mdia veejn sluby maj vzhledem ke sv loze poskytovat obanm informace umoujc pmou i nepmou ast na politickm procesu. Proto mus pedevm plnit takov kvalitativn kritria, jak od kadho sdlen pjemce informac (divk) oekv tzv. kritria veobecn informan kvality:relevance, pravdivost, srozumitelnost. Pjemce (divk) pokld sdlen za informativn pouze tehdy, m-li potebnou relevanci (tj. jsou-li pro nj prezentovan informace njakm zpsobem dleit i uiten) a rozpozn-li ve sdlen vztah ke kontextu, kter je pro nj vznamn. Je-li sdlen nepravdiv, pak neobsahuje informaci, nbr dezinformaci. Pokud je sdlen nesrozumiteln, nelze z nj dnou informaci erpat.Pravdivost = Pesnost + Transparentnost + Rznorodost + NestrannostNestrannost = Vcnost (resp. Neutralita) + VyvenostUveden kritria novinsk profesionality (kvality novinsk praxe) pedstavuj nejdleitj vlastnosti objektivity, kter je zahrnuta i do eskho medilnho prva viz nap. Zkon o T, Kodex T atd.

  I. 2. POADAVKY NA ZPRAVODAJSTV VEEJN SLUBY*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

 • Metodika pouit obsahov analzy je postavena na principech standardn pouvanch pstup obsahov analzy zahrnujc jak jej kvantitativn, tak i kvalitativn sloku (viz napklad v eskm prosted dobe znm publikace: Lutz Hagen, Men informan kvality. In: Winfried Schulz et. al., Analza obsahu medilnch sdlen. Praha: Karolinum, 2004, str. 51-69). Legislativou poadovan poskytovn objektivnch informac vnm pouit metodika souasn jako poadavek vysok mry informan kvality a profesionlnho zpracovn kladen na zpravodajstv T. Jednotliv poadavky na zpravodajstv vyplvajc nap. zKodexu T byly operacionalizovny do hodnotilelnch znak indikujcch kvalitativn rove jednotlivch veobecn uznvanch kritri, kter uruj mru profesionality zpracovn vytvenho zpravodajstv resp. jeho celkovou kvalitu (ble viz dokument: Pouit metodologie). Kvalitu zpracovn analza zkoum individuln u kadho pspvku z nhodn vybranho reprezentativnho vzorku pspvk z jednotlivch zpravodajskch poad T. Vsledky zjitn nad celm vzorkem nsledn zobecuje na cel zpravodajstv T. Vzjemnou souvislost kritri profesionlnho zpracovn ilustruje nsledujc schma:

  I.3. CHARAKTERISTICK KRITRIA KVALITY ZPRAVODAJSTV T*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

  Celkov informan kvalita zpravodajstv (objektivita)Relevance (extern + intern)Pravdivost ( Pravdiv obraz skutenosti)Srozumitelnost (jej indiktory nebyly dosud prodiskutovny, proto nebyla vyhodnocovna)Pesnost (zahrnujc i intern relevanci)Rznorodost (tmatick + nzorov)NestrannostTransparentnostVyvenost (nzorov)Vcnost = Neutralita

 • Pokud jsou pspvky ke zkoumn vybrny nhodnm vbrem a vdostatenm mnostv, pak je mon na vbrov soubor aplikovat nstroje statistiky a dosaen zjitn zobecnit na cel zpravodajstv. Jde o identick postup jako vppad realizace vzkum veejnho mnn roli respondent vkvantitativn obsahov analze pedstavuj jednotliv pspvky a lohu jednotlivch otzek vdotaznku pak pebraj jednotliv pevn stanoven znaky charakterizujc kvalitu zpravodajstv. Z hlediska statistickch princip je teba mt na vdom jist omezen pro interpretaci a zobecnn vstup tto analzy, kter jsou limitovny potem pspvk, je mla za I.pololet roku 2013 kdispozici. Jedn se o celkem 249 nhodn vybranch pspvk (ble viz samostatn dokument: Pouit metodika nhodnho vbru) z rznch zpravodajskch poad T ( viz struktura zkoumanch pspvk podle zpravodajskch poad na nslednm listu 7). V tto souvislosti je teba poznamenat, e vsledky zskan nad zkoumanm vzorkem 249 pspvk za 1. pololet roku 2013 mohou bt relevantn zobecnny na posuzovn mry objektivity celho zpravodajstv T ve vech jeho hodnocench vlastnostech, pouze s vjimkou kritria vyvenosti. Rozen zobecujc interpretace bude mon vanalze za cel rok 2013, kde bude celkov hodnoceno podstatn vce pspvk.

  I. 4. VBROV VZOREK A MEZIRON SROVNN (1/2)*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

 • STRUKTURA ANALYZOVANCH PSPVK PODLE ZPRAVODAJSKCH POAD

  MEZIRON SROVNN: Pro sledovn asovho vvoje jsou vedle aktuln zjitnch rovn indiktor charakterizujc kvalitu zpravodajstv T v I. pololet 2013 uvdny tak hodnoty indiktor za rok 2012. V roce 2012 vstupn soubor tvoily proporn vce pspvky Udlost oproti pspvkm Zprv na T24, zatmco v 1. pololet roku 2013 i dky zdvojnsoben potu pspvk bylo mon analyzovat podstatn vce pspvk ze Zprv na T24.

  I. 4. VBROV VZOREK A MEZIRON SROVNN (2/2) *Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

  vyslac as (HODINA)Zprvy na T24101212:301313:301414:301515:3016Ekonomika 16:481717:3018:30Udlosti 1920212324poet pspvk1719252848230101143654123211249

 • II. ZJITN VSLEDKY

 • II. 1. RELEVANCE

 • RELEVANCE - VCHODISKARelevance je hodnocena ze dvou hl pohledu tzv. externho a tzv. internho. Extern (vnj) relevanc rozumme, nakolik tma urit zprvy psob na spolenost nebo politick systm. Intern relevance: Fakta jsou vnitn relevantn, pokud jsou soust plnho a srozumitelnho podn udlosti. Vnitn relevance znan souvis s plnost sdlen. Podvat pln zpravodajstv znamen uvdt vechna fakta, kter s danm tmatem souvisej.

  EXTERN RELEVANCE - HODNOCENExtern relevance (jako jedno z kritri kvality zpravodajstv) byla v rmci jednoho pspvku vyhodnocena jako naplnn, pokud prezentovan tmata mohla nebo budou moci v jakmkoli smru ovlivnit vznamn nebo zaznamenateln kvalitu ivota njak socio-demografick skupiny v R, kter nen marginln. Vzhledem k pijat definici nebyla extern relevance vyhodnocovna u pspvk se zahranin tmatikou. rove extern relevance zpravodajstv jako celku je posuzovna jako kvalitnj, m vy je hodnota nsledujcho indiktoru:podl pspvk popisujcch tmata nebo udlosti s vznamnm nebo alespo zaznamenanm dopadem na ivot njak nemarginln skupiny obyvatel R. Vznam tmat prezentovanch v jednotlivch pspvcch je klasifikovn na 4 bodov kle.

  II.1. RELEVANCE (1/3)*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

 • INTERN (VNITN) RELEVANCE VYHODNOCENrove intern relevance zpravodajstv je posuzovna jako kvalitnj, m vy je hodnota kadho ze zkoumanch indiktor: podl pspvk, kde nechyb dn relevantn informace nebo souvislost,podl pspvk, kde jsou dostaten popsny piny vzniku popisovan udlosti nebo jevu,podl pspvk, kde jsou dostaten popsny mon dsledky popisovan udlosti, jevu nebo zmru.rovn vechny 3 hodnocench indiktor intern relevance vyhodnocuj analytici pro kadch pspvek zvl podle pslun stanovench kl pro hodnocen plnosti resp. dostatenosti popisu. Pouit metodologie hodnocen relevance m sv kvalitativn jdro a sprvn a korektn vyhodnocen vech indiktor se neobejde bez aktuln a hlubok znalosti mediln i skuten situace. Proto mus minimln tuto st obsahov analzy vyhodnocovat zkuen novini, nikoli napklad jen studenti bez urnalistick praxe. II.1. RELEVANCE (2/3)*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

 • Oproti roku 2012 dolo k nrstu pspvk, informujcch o tmatech, kter mohou mt vznamn nebo zaznamenateln dopad na ivot obyvatel o 5 p.b., co znamen vznamn zven tohoto indiktoru extern relevance. Podl pspvk, kde nechyb dn relevantn informace nebo souvislost, vzrostl oproti loskmu roku o 2 p.b. Zbyl dva indiktory intern relevance (dostaten popis pin prezentovanho jevu i udlosti a popis monch nsledk) byly vyhodnocovny jinou metodou ne v roce 2012, proto je nelze meziron srovnvat. Dosaen rovn vech jednotlivch indiktor relevance pevyuj standardn poadavky kladen na veejnoprvn mdia.

  II. 1. RELEVANCE 3/3*Pro T zpracoval Jaroslav Formnek a kolektiv autor

  Graf1

  0.720.765060241

  0.920.9357429719

  0.690.9718875502

  0.650.9879518072

  2012

  1. pol. 2013

  Sheet1

  Podl pspvk s tmaty majcmi dopad na ivot v R (ext. relevance)Podl pspvk, kde nechyb dn podstatn informace (intern)Podl pspvk s dostatenm popisem pin (intern)Podl pspvk s dostatenm popisem nsledk (intern)

  201272%92%69%65%

  1. pol. 201377%94%97%99%

 • II.2. PESNOST

 • PESNOST VCHODISKAOvit, zda vpovdi ve zprv odpovdaj skutenosti, je mon pouze tak, e je metodicky opodstatnnm postupem porovnvme srealitou. Zda jsou vpspvku (zprv) uvedena vechna fakta sprvn, resp. pesn, lze exaktn zjiovat pouze zptn a u vybranch tematickch pspvk, kde jsou fakta pesn popsna - napklad pspvky tkajc se obsahu mezinrodnch smluv mezi R a EU nebo u pspvk informujcch o vstupech zS i NB. (Tento konkrtn postup ale (zatm) nebyl pro ely tto analzy vyuit.) Zjitn chybovosti na takto tematicky omezenm vzorku lze pak do jist mry aproximovat i na cel zpravodajstv.

Embed Size (px)
Recommended